Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOJNOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Wyniki działań prewencyjnych w cukrzycy typu 2 w modelu terapii uzdrowiskowej.
Tytuł angielski: Prevention of type 2 diabetes mellitus in a model of spa therapy.
Autorzy: Ponikowska Irena, Chojnowski Jacek, Szczawińska Iwona, Włodarczyk Konrad
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.33-38, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opracowanie programów prewencji pierwotnej i wtórnej dla chorych na cukrzycę typu 2 w modelu uzdrowiskowym oraz wdrożenia ich do praktyki. Lecznictwo uzdrowiskowe dysponuje korzystnymi warunkami do prowadzenia profilaktyki i leczenia chorych na cukrzycę oraz pełnej realizacji programów edukacji zdrowotnej. Ustalono, że w kraju jest aktualnie 5 uzdrowisk przygotowanych do prowadzenia prewencji pierwotnej oraz cztery do prowadzenia prewencji wtórnej cukrzycy. W pierwszej więc kolejności, w tych uzdrowiskach powinien być wdrożony prawidłowo skonstruowany program prewencji pierwotnej i wtórnej cukrzycy. Temu celowi ma służyć to opracowanie. Program prewencji cukrzycy typu 2 w modelu uzdrowiskowym obejmuje: leczenie dietetyczne, leczenie treningiem fizycznym, balneofizykoterapię, farmakoterapię oraz edukację zdrowotną. Poszczególne elementy programu prewencji cukrzycy zostały omówione w artykule. Opracowany przez nas program prewencji cukrzycy wdrożono do praktyki i podjęto działania zmierzające do jego oceny biorąc pod uwagę parametry kliniczne i biochemiczne. W ciągu 24-dniowego prowadzenia programu prewencji pierwotnej u chorych na cukrzycę uzyskano przeciętnie 5-10 kg utraty masy ciała u otyłych różnego stopnia, co stanowiło 6-15 proc. masy wyjściowej. Program ten okazał się tym bardziej skuteczny, że straty masy ciała następowały kosztem tylko masy tłuszczowej, natomiast masa mięśniowa całkowicie została zachowana. W wyniku zastosowania leczenia wg ...

  Streszczenie angielskie: The goals of our study were to establish and implement spa-base primary and secondary programs for type 2 diabetes melitus patients. Health resorts provide good conditions for treatment of diabetics and implementation health education programs. In our country there are five health resorts, which are well prepared to provide primary prevention and four ready to ofter secondary prevention. Thus in these nine health well constructed type 2 diabetes mellitus prevention programs should be first implemented. The health resort-based type 2 diabetes mellitus prevention program includes diet therapy, physical training, balneophysiotherapy, drug therapy, and health education. The program was constructed and implemeted, and date collected for evaluation. In the course of the 24-day prevention program we observed the average weight loss of 5-10 kg in patients varying obesity, which was 6-15 p.c. of the primary body mass. The advantage of the method was body fat mass reduction, while muscle mass was preserved. The treatment significantly reduced of metabolic risk factors for type 2 diabetes mellitus and arteriosclerosis such a total blood cholesterol level., LDL cholesterol, blood glucose level, and blood fibrinogen level. Balneophysiotherapy increased blood supply in the lower extremities (secondary prevention of ischemia due to diabetic macroangiopathy). Our long term experience and the present study show that both primary and secondary type 2 diabetes mellitus prevention ...


  2/10

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zachowawczego owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej z wykorzystaniem mieszanki tlenowo-ozonowej.
  Tytuł angielski: Results of conservative treatment of crural ulceration in patients with diabetic foot syndrom after oxygen-ozone mixture application.
  Autorzy: Ponikowska Irena, Mackiewicz Zygmunt, Chojnowski Jacek, Jundziłł Wiesław, Kasiński Tomasz, Włodarczyk Konrad
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.45-51, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie owrzodzeń w zsespole stopy cukrzycowej jest trudne, kosztowne i przy tym mało zadawalające. Podjęto leczenie owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej w Klinice Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy z zastosowaniem własnego programu leczniczego obejmującego zabiegi z użyciem mieszanki tlenowo-ozonowej. Badaniami objęto 42 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Bydgoszczy, a nastepnie skierowanych do naszej kliniki. Program leczniczy obejmował stosowanie mieszanki tlenowo-ozonowej metodą wewnętrzną i zewnętrzną, ćwiczen fizycznych w odciążeniu, pielęgnację stopy, edukację zdrowotną oraz prawidłowe leczenie cukrzycy. Wyniki leczenia określono biorąc pod uwagę ocenę owrzodzeń w skali punktowej, stan wyrównania cukrzycy, zmianę w lipidogramie. Leczenie trwało u większości chorych 24 dni. Bezpośrednio po wypisaniu z kliniki uzyskano pełne wygojenie owrzodzenia u 21 proc., ale w ciągu 6 miesięcy kontroli ambulatoryjnej u dalszych 21 proc. nastąpiło wygojenie owrzodzenia (łącznie 42,8 proc.). Nie stwierdzono istotnych zmian w stężeniu lipidów we krwi. Średnio poziom glikemii dobowej w ciągu całego okresu leczniczego wynosił 147,8 mg/dl. Wyniki nasze oceniamy jako zadawalające. Będą one podstawą do modyfikacji naszego programu leczniczego zmierzającego do zwiększenia efektywności leczenia zespołu stopy cukrzycowej oraz weryfikacji wskazań do leczenia zachowawczego z zastosowaniem mieszanki tlenowo-ozonowej.

  Streszczenie angielskie: Treatment of ulcerations in diabetic foot syndrome patients is very dificult, expensive and not satisfactory. Treatment of ulcerations in diabetics was conducted in the Clinic of Balneology and Metabolic Diseases, using own ozone-oxygene application procedure. Examination and treatment was carried out in 42 patients who were treated at first in the General and Vascular Surgery Clinic of our University, and then were referred to our Clinic. Programme of treatment contained oxygen-ozone mixture procedures using extermal and internal application. Physical training in bed, foot care, diabetic education and good control of diabetes were also applied. Results of the treatment were determined by estimation of the ulceration using a point scale, also metabolic control of diabetes and fluctuations in lipidogram were determined. Period of treatment lasted in most of the patients 24 days. Just after the treatment ful healing of the ulcerations was obtained in 21 p.c. patients, but after 6 months of the ambulatory control, healing was observed in next 21 p.c. patients (42.8 p.c. in total). We did not observed any significant changes in lipidemia. The mean level of 24 hour glycemia for all period of treatment was 148.8 mb/ld. The results of the treatment were satisfactory. Our experience will be used for the preparation of a more effective programme of treatment of the diabetic foot ulceration and its prevention.


  3/10

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia atorwastatyną pacjentów z hiperlipidemią typu II na wybrane parametry hemostazy.
  Tytuł angielski: The effect of atorvastatin therapy on hemostatic parameters in patients with hiperlipidemia type II.
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Broncel Marlena, Chojnowski Krzysztof, Treliński Jacek
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.72-79, tab., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu 8-tygodniowej terapii atorwastatyną na wybrane czynniki hemostazy (agregację płytek, stężenie fibrynogenu, antygenu t-PA i PAI-1) u pacjentów z hiperlipidemią typu II. Badaniem objęto 20 chorych i 15 zdrowych ochotników. Po aktywnym leczeniu obserwowano korzystne zmiany lipdogramu (istotne obniżenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i triglicerydów), zmniejszenie agregacji płytek indukowanej ADP. Nie odnotowano natomiast istotnych zmian w poziomie antygenu PAI-1. Terapia atorwastatyną spowodowała wzrost stężenia fibrynogenu i obniżenie poziomu antygenu t-PA.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the effect of atorvastatin therapy on platelet aggregation, concentration of PAI-1, t-PA and fibrinogen in patients with hyperlipidemia type II. The study involved 20 patients with hyperlipidemia type II and 15 healthy. Although atorvastatin effecively lowered total cholesterol, LDL-cholesterol, triglicerydes concentration, platelet aggregation induced by ADP, no effect on the elevated antigen levels of PAI-1 was observed. After 8 week active treatment significant increase of fibrinogen concentration and decrease of antigen t-PA level were noticed.


  4/10

  Tytuł oryginału: Enzymatyczny układ antyoksydacyjny u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych na tle miażdżycy zarostowej i makroangiopatii cukrzycowej poddanych balneoterapii.
  Tytuł angielski: Enzymatic antioxidants in patients with chronic ischaemia of lower extremities treated by balneotherapy.
  Autorzy: Włodarczyk Konrad, Ponikowska Irena, Chojnowski Jacek, Oczachowska Sylwia
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.44-51, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Balneoterapia jest metodą leczniczą stosowaną z dobrym skutkiem od wielu stuleci. Istnieje powszechny sąd, że nie powoduje ona skutków ubocznych. Celem tej pracy jest zbadanie, czy stosowanie balneoterapii u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych nie wywołuje stresu oksydacyjnego. Badaniami objęto 32 pacjentów z objawami niedokrwienia kończyn dolnych na tle miażdżycy (12 osób) i cukrzycy (20). Zastosowano następujące zabiegi balneologiczne: kąpiele kwasowęglowe i kąpiel wirową kończyn dolnych. Oznaczano 3 enzymy należącę do układu antyoksydacyjnego, tj. dysmutazę (SOD), katalazę (CAT), peroksydazę glutationową (GSH Px) i marker peroksydacji lipidów malonylodialdehyd (MDA) reagujący z kwasem tiokarbituranowym. Badadnia wykonano u każdego pacjenta trzykrotnie, tj. przed rozpoczęciem leczenia, godzinę po pierwszym zabiegu oraz 24 godz. po ostatnim z 10 zabiegów. Przed leczeniem i po jego zakończeniu oznaczono ponadto stężenie cholesterolu całkowitego i jego frakcji. Dokonano pomiaru ciśnienia na ramieniu i kostce, obliczono wskaźnik ukrwienia kończyn kostka/ramię oraz określono dystans chromania przestankowego dwoma metodami. Po zastosowaniu serii zabiegów balneologicznych nie stwierdzono zmian aktywności SOD, CAT i GSH Px oraz stężenia MDAk i MDAo. Stwierdzono natomiast pewne tendencje do poprawy profilu lipidowego oraz angiologicznych parametrów czynnościowych. Na podstawie otrzymanych wyników wysunięto następujące wnioski: 1. Standardowa balneoterapia nie powoduje statystycznie istotnych zmian ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine if balneotherapy used in the treatment of atherosclerotic patients causes oxidative stress. The second aim was evaluation of balneotherapy as a method of treatment. The examination was performed in a group of 32 patients with chronic ischaemia of lower extremities. This group contained: - 12 non diabetic-patients with atherosclerotic disease of lower extremities (aO); - 20 patients with vascular complications of diabetes mellitus - macroangiopathy of lower extremities (MD). The control group consisted of 32 healthy volunteers. The examinations were performed only once time in the control group. Groups AO and MD were treated with balneotherapy. The following were measured: superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and marker of lipid peroxidatione malodialdehyde in plasma and erythrocytes. The measurements were performed three times: before, during and after the treatment. The levels of total lipids, triglycerides. The claudication distance and the ankle/arm pressure rate were determined too. On the basis of the obtained results we draw the following conclusions: - balneotherapy doesn't cause any significant changes in the activity of antioxidative enzymes such as SOD, CAT, GSH-Px in patients with chronic ischaemia of lower extremities; - balneotherapy doesn't cause oxidative stress because enzymatic oxidants and MDA didn't change; - balenotherapy doesn't cause site effects.


  5/10

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia otyłości ogromnego i średniego stopnia w warunkach leczenia uzdrowiskowego.
  Tytuł angielski: The efficacy of spa treatment of extreme and medium stage obesity.
  Autorzy: Chojnowski Jacek, Włodarczyk Konrad, Kwiatkowska Barbara
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.69-81, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłość z powodu rozpowszechnienia oraz zagrożeń z niej wynikających stanowi jedno z największych wyzwań dla współczesnej opieki zdrowotnej. Przede wszystkim pacjenci z otyłością ogromną, zagrażają życiu, wymagają szczególnie intensywnego leczenia. Celem naszych badań była ocena wyników leczenia chorych z otyłością ogromnego i średniego stopnia w czasie krótkoterminowej terapii w warunkach uzdrowiskowych. Badaniami objęto 177 chorych, w tym 134 z otyłością ogromną - BMI ň 40 kg/mý (grupa A) i 43 z otyłością średniego stopnia - BMI od 30 do 35 kg/mý (grupa B). Grupy nie różniły się istotnie pod względem wieku, odpowiednio w grupach A i B średnia wynosiła 52,8 ń 9,7 lat i 56,1 ń 9,8 lat. Średnia masa ciała natomiast odpowiednio: 124,5 ń 18,5 kg i 88,7 ń 10,2 kg, a średnie BMI: 45,7 ń 5,4 kg/mý. w grupie A odsetek otyłości wisceralnej był większy niż w grupie B, a czas trwania otyłości o 6 lat dłuższy. Liczba osób chorych na cukrzycę była podobna i wynosiła odpowiednio w grupach A i B 62 proc. i 60 proc. u chorych oceniono zmiany: masy ciała, BMI, parametrów lipidowych, fibrynogenu, glikemi oraz ciśnienia pod wpływem krótkoterminowego leczenia w warunkach uzdrowiskowych. Utrata średniej masy ciała była prawie dwukrotnie większa w grupie A niż w grupie B i wynosiła odpowiednio 8,4 kg i 4,7 kg. BMI natomiast obniżyło się w grupie A z 45,7 kg/mý do 42,6 kg/mý, a w grupie B z 32,5 kg/mý do 30,8 kg/mý. W obu grupach doszło do istotnej poprawy parametrów lipidowych - ...

  Streszczenie angielskie: Obesity due to its high incidence and entailing life-threatening illnesses constitutes one of the greatest challengers for contemporary healthcare. Particularly patients with extreme obesity should be treated in the most intensive manner. Therefore the aim of our study was to assess the effectiveness of a short-term spa treatment in reduction of body mass of obese individuals. The whole study comprised 177 patients, among them 134 (group A) and 42 (group B) suffering from the extreme and medium obesity, respectively. There were no significant age differences between the 2 groups. The average body weight equalled to 52,8 ń 9,7 and 56,1 ń 9,8 and average BMI 45,7 ń 5,4 and 32,5 ń 1,5. Group A was featured with the higher percentage of visceral obesity and 6-year longer duration period in comparison to group B. The percentage of individuals sufferinng from diabetes was similar in both groups (62 p.c. and 60 p.c. respectively). The following parameters were evaluated during weight reduction: body mass alternation, BMI, blood lipids concentration, fibrinogen level, glicaemia and blood pressure. Body mass loss in group A nearly doubled this accomplished in group B and reached 8,4 and 4,7 respectively. BMI was decreeased in group A from 45,7 to 42,6 and in group B from 32,5 to 30,8. In both groups a beneficial shift in lipidograms were obtained: decerase of total cholesterol, LDL and TG. However, HDL cholesterol level did not alter significantly in either of groups. The ...


  6/10

  Tytuł oryginału: Leczenie radiojodem nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Radioiodine therapy of hyperthyroidism in Graves' disease in children and adolescents.
  Autorzy: Kloza Marta, Makowska Urszula, Płazińska Maria Teresa, Chojnowski Krzysztof, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.51-63, il., bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Choroba Gravesa-Basedowa obserwowana jest we wszystkich grupach wiekowych, ale najczęściej u osób dorosłych. Jej częstość występowania wynosi od 0,1 u małych dzieci do 3,0 na 100 tys. w przypadku młodych dorosłych. Wybór terapii dokonywany jest pomiędzy trzema metodami z różną częstością w zależności od regionu świata. Coraz więcej zwolenników zyskuje terapia radiojodem, nie tylko jako następująca po nieskutecznej zwykle terapii tyrestatykiem, ale jako metoda pierwszego lub też wczesnego wyboru. W niniejszej pracy przedstawiamy własne wyniki leczenia 131I grupy 21 chorych w wieku 13-20 lat (śr. 16,63) z chorobą Gravesa-Basedowa w różnych okresach zaawansowania choroby. Dla większości chorych (13 pacjentów) wskazaniem do podania terapeutycznej dawki 131I był nawrót nadczynności tarczycy w trakcie lub po zaprzestaniu leczenia farmakologicznego. Pozostali chorzy leczeni byli z powodu nietolerancji tyreostatyku lub świeżo rozpoznanej nadczynności tarczycy (6 i 2 chorych, odpowiednio). Dawka całkowita izotopu jodu 132 wynosiła 10-27 mCi (śr. 19,18 mCi), natomiast dawka/gram tkanki tarczycowej 245,78 - 803,77 (śr. 464,22 ćCi/g). Ustąpienie nadczynności tarczycy zaobserwowano u 19 osób (90,48 proc. leczonej grupy), u których wystąpiła hipotyreoza. Pozostałe 2 osoby wymagały powtórnej terapii 131I z powodu nawrotu nadczynności tarczycy po 5 i 8 miesiącach od pierwszej terapii. Pozytywny efekt terapeutyczny osiągnięto średnio po 3,4 miesiąca. Pomimo małej liczebności grupy ...

  Streszczenie angielskie: Graves' disease is observed in all age groups; however, its incidence rate is the highest among adults, presenting with values from 0.1 in small children to 3.0 per 100 thousand in young adolescents. The selection of therapy consists in choosing among three methods and with varying frequency, depending on the world's region. Radioiodine therapy gains more and more supportes, not only as the one, following the usually ineffective treatment with thyrostatic, but also as the method of either the first or the early choice. This paper presents our own results of treatent with 131I in a group of twenty-one (21) patients, age: 13-20 years (the mean age: 16,63) with differently advanced Graves' disease. Hyperthyroidism recurrence, either during or after termination of medical treatment, was the indication for 131I application in the majority (13) of the patients. The other patients were submitted to 131I therapy either because of intolerance of thyrostatic agents or of newly diagnosed hyperthyroidism (6 and 2 patients, respectively). The total dose of 131I isotope was 10-27 mCi (19,18 mCi in the average), while the dose/gram of thyroid tissue was 245.78 - 803.77 (the mean value: 464.22 ćCi/g). Hyperthyroidism regression was observed in 19 persons (90.48 p.c. of the treated group) with hypothyroidism. The other 2 persons required repeated therapy woth 131I because of hyperthyroidism recurrence after 5 and 8 months from the initial therapy. A positive therapeutic effect was ...


  7/10

  Tytuł oryginału: Zaburzenia hemostazy w ostrych białaczkach.
  Tytuł angielski: Hemostasis disorders in acute leukemias.
  Autorzy: Chojnowski Krzysztof
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.139-151, il., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia hemostazy w ostrych białaczkach (OB) mogą wyniakć z biologii samej choroby, występujących powikłań i leczenia cytostatycznego. Małopłytkowość jest najczęstszą przyczyną krwawień. Zaburzenia krzepniecia i fibrynolizy prowadzące do ciężkiej skazy krwotocznej są charakterystyczne dla ostrej białaczki promielocytowej. Ustępują one w trakcie stosowania kwasu all-trans retinowego. W innych postaciach ostrej białaczki często obseruje się przewlekłą aktywację krzepnięcia, natomaist rzdziej dochodzi do rozwoju klinicznie jawnej koagulopatii. Ważnym czynnikiem prowadzącym do zaburzeń krzepniecia w ostrsj białaczce limfoblastycznej jest stosowanie I-asparginazy.

  Streszczenie angielskie: Hemostasis disorders in patients with acute leukemias can be related to the biology of the disease, occurring complications and cytostatic treatment. Thombocytophenia is the most common cause of hemorrhage diathesis. Coagulation and fibrynolosis disorders are charactetristc of acute promyelocytic leukaemia and they may lead to life-threatening bleeding. They disappear during therapy with all-trans retinooid acid. The chronic activation of coagulation cascade is commonly observed in other types of acute leukaemias, however coaguloopathies with clinical manifestations occur less often. L-asparginase treatment is an important cause of coagulation disorders in patients with acute lymphoblastic leukemia.


  8/10

  Tytuł oryginału: Występowanie zaburzeń metabolicznych i czynnościowych zagrażających zdrowiu chorych z otyłością ogromną oraz wyniki leczenia zachowawczego : praca doktorska
  Autorzy: Chojnowski Jacek, Ponikowska Irena (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [3], 108 k., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20713

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: The influence of low molecular weight heparin on the intravascular activation of the coagulation system in patients with acute leukemia during induction chemotherapy - report of prospective randomized study.
  Autorzy: Chojnowski Krzysztof, Treliński Jacek, Wawrzyniak Ewa, Robak Tadeusz
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (5) s.1021-1028, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Intravascular activation of the coagulation system can already be observed in the majority of patients with acute leukemia (AL) at hte time of diagnosis. This activation can be further enhanced by chemotherapy. The study comprised of 46 patients with AL, randomly divided into two groups. Twenty-three patients received prophylactic doses of nadroparin (Fraxiparine). Thrombin-antithrombin complexes (TAT), prothrombin fragment (F1 + 2), D-dimer (DD), plasmin-antiplasmin complexes (PAP) and antithrombin III (AT III) activity were determined in all patients. The tests were performed before treatment, and on the 3rd and 8th days of chemotherapy. The TAT, F1 + 2, DD and PAP concentrations were found to be elevated in 83 p.c. of patients already at the time of diagnosis. No significant difference between either groups test results was noted when either tested before treatment or on the third day of therapy. DIC (disseminated intravascular coagulation) syndrome appeared in two patients receiving heparin prophylaxis and in three patients to whom this treatment was not administered. The concentrations of activation markers on the eighth day of chemotherapy were lower than at the beginning of treatment in most of the patients receiving nadroparin. At this time there were no laboratory signs of DIC in any of the patients receiving heparin prophylaxis. In conclusion: although the application of prophylactic doses of nadroparin does not prevent DIC syndrome during first days of chemotherapy, it may limit the intravascular activation of the coagulation system during later chemotherapy.


  10/10

  Tytuł oryginału: Acute lymphoblastic leukemia in adult first manifested as severe aplastic anemia - role of molecular analysis in correct diagnosis.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Bartkowiak Jacek, Urbańska-Ryś Halina, Szmigielska-Kapłon Anna, Strzelecka Bogusława, Chojnowski Krzysztof
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (5) s.1147-1152, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Aplastic anemia (AA) may sometimes precede the diagnosis of acute lymphoblastic leukemia (ALL) in children. Such presentation of ALL is externally rare in adults and until now only few such cases have been reported. We present a 40-year-old male with ALL common type, which developed 14 months after the diagnosis of severe AA, successfully treated with corticosteroids. ALL was treated with standard induction chemotherapy but remission has not been achieved. The patient died 6 weeks after the diagnosis of ALL because of central nervous system bleeding. The pattern of IgH gene rearrangement analyzed with PCR method in bone marrow from the period of AA diagnosis and in peripheral blood mononuclear cells from ALL diagnosis showed two different monoclonal IgH configurations as the results of biallelic monoclonal rearrangement of IgH genes. The observed bands in both specimens were identical and indicated that leukemic cells originated from B-cell progenitor were also present in the bone marrow when AA was diagnosed. We suggest that molecular analysis of monoclonality in patients with AA may be important for proper selection of the rare cases of ALL first presenting as marrow aplasia.

  stosując format: