Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHODYNICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Postępy w otolaryngologii
Opracowanie edytorskie: Chodynicki Stanisław (przedm.), Rogowski Marek (red.).
Źródło: - Wrocław, Triangulum M.B.P. 2002, 150 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 24 cm. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi


  2/12

  Tytuł oryginału: Patomechanizm perlaka
  Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław, Chyczewski Lech
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.84-87, bibliogr. 14 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Perforacja błony bębenkowej u dorosłych. Jak leczyć, kiedy konsultować?].
  Autorzy: Chodynicki Stanisław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.133-134, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/12

  Tytuł oryginału: Dwadzieścia lat HIV i AIDS.
  Tytuł angielski: Twenty years of HIV and AIDS.
  Autorzy: Chodynicka Bożena, Porębski Piotr, Saczonek Agnieszka, Chodynicki Maciej P.
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.7-13, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W ciągu dwudziestu lat od chwili odnotowania w Ameryce Północnej pierwszych przypadków AIDS, pandemia spowodowała na całym świecie ponad 20 mln. zgonów, a liczbę ludzi żyjących z HIV/AIDS szacuje się na ponad 40 mln; liczby te ciągle rosną. W niniejszej pracy oceniono sytuację epidemiologiczną na świecie ze szczególnym uwzględnieniem regionów w największym stopniu dotkniętych epidemią HIV/AIDS, takich jak subsaharyjska Afryka i Azja Południowo-Wschodnia oraz Europa Wschodnia i Azja Środkowa. Przedstawiono liczbę nowych zakażeń HIV, ludzi żyjących z HIV/AIDS oraz zgonów z powodu AIDS. Analizowano dominujące drogi przenoszenia wirusa w poszczególnych regionach świata, podkreślając ich zmienność w trakcie trwania epidemii. Przedstawiono postęp wiedzy o etiologii, patogenezie, zapobieganiu i zakażeniu HIV i jego diagnostyce, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 20 lat. Stosowane obecnie schematy agresywnego leczenia antyretrowirusowego (HAART) z jednoczesnym użyciem nukleozydowych i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy oraz inhibitorów proteazy, nadal nie elimunują całkowicie wirusa; można jedynie osiągnąć wieloletnią supresję oraz nieoznaczalny poziom wiremii. Jednak dzięki HAART znacznie obniżyła się śmiertelność z powodu AIDS, a przeżywalność pacjentów z AIDS jest coraz dłuższa. W pracy przedstawiono też wyniki dotychczasowych badań nad skutecznością szczepionki anty-HIV, której według ostrożnych ocen można oczekiwać, w ciągu najbliższych 10 lat. Podkreślono znaczącą rolę edukacji i systemu zapobiegania szerzeniu sie epidemii, szczególnie w krajach rozwijających się.

  Streszczenie angielskie: Twenty years after the first case of AIDS in North America was reported, the pandemia caused over 20 milion deaths all over the world, an estimated number of people living with HIV/AIDS at the end of 2001 was 40 milion and is still growing. The aim of the study was appreciation of epidemiological situation in the world with special regarded to the regions mostly affected with HIV/AIDS, such as Sub-Saharan Africa, South and East Asia, Eastern Europe and Central Asia. Number of people newly infected with HIV, people living with HIV/AIDS and AIDS deaths was presented. Modes of HIV transmission mostly responsible for the infection in different regions of the world were analyzed with emphasis on their variability during epidemic. The progress of the knowledge of etiology, pathogenesis, prevention of HIV infection and diagnostics during last twenty years was presented. Highly active antiretroviral therapy (HAART), using non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors and protease inhibitors, still does not make possible to eradicate the virus but the long term suppression and undetectable viral load can be achieved. Thanks to HAART, decreasing AIDS mortality and prolonged suvival of patients with AIDS is possible today. The results of clinical trials with HIV vaccine, were described. The importance of education and prevention of HIV infection, especially in developing countries, was emphasized.


  5/12

  Tytuł oryginału: Zaburzenia słuchu, węchu i smaku u pacjentów napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi.
  Tytuł angielski: Hearing disorders, dysosmia and dysgensia in patients undergoing irradiation foe head and neck cancer.
  Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław, Soroczyńska Jolanta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.297-301, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 30 chorych napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym. Przed napromienianiem oraz po zakończeniu wykonywano badania słuchu, węchu i smaku. Zmysł powonienia badano z zastosowaniem metody ilościowej (progowy test wechowy) oraz jakościowej (test identyfikacyjny). Ocenę progu smaku wykonywano z użyciem elektrogustometru. Narząd słuchu badano za pomocą progowej audiometrii tonalnej. Badanie audiometryczne pacjentów przed napromieniowaniem wykazało ubytki słuchu o charakterze odbiorczym u 14 pacjentów (70 proc.), zaś u 6 chorych - niedosłuch symetryczny o typie mieszanym. Po napromienianiu w 50 proc. przypadków nastąpiło dalsze pogorszenie słuchu w granicach 5-30 dB. Po leczeniu napromienianiem wzrósł odsetek pacjentów z anosmią do 20 proc., nie obserwowano normosmii; 10 proc. pacjentów rozpoznawało 4 smaki, 30 proc. chorych nie rozpoznawało żadnego smaku.

  Streszczenie angielskie: The study included 30 patients who underwent irradiation or head and neck cancer in the Regional Oncology Center. Cobalt 60 was used to irradiate facial - cervical area bilaterally and parotid glands partially. Before and after the irradiation, audiometric test, examination for osmaesthesia and sense of taste were performed. Material nad method: All patients underwent laryngologic examination. The sense of smell was estimated by using quantitative method (smell threshold test) and qualitative method (identificational test). Butyl alcohol with serial watery dilution from 0,002 to 4 were used in the threshold tests. The identificational test relies on recognision of seven commonly known smells. The examination of taste was performed using the quantitative and qualitative methods. The assessment of taste threshold was made with electrogustometer. The organ of hearing was examined with tone audiometry. Results: Audiometric examination of the patients before irradiation revealed sensorineural hearing loss in 14 patients while 6 patients proved mixed hearing loss. After the irradiation, 50 p.c. of the patients showed further hearing loss in the range of 5-30 dB. After the irradiation, the percentage of patients with anosmia was elevated to 20 p.c. Normosmic patients werer not observed. The quantitative method of the sense of taste before and after irradiation did not show a significant difference. Only 10 p.c. of patients who underwent irradiation recognized 4 basic tastes, 30 p.c. of them did not show the sense of taste in the qualitative method...


  6/12

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical investigations of cathepsin D activity in the structures of cholesteatoma.
  Autorzy: Chodynicki Stanisław, Chyczewski Lech, Olszewska Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR184-BR186, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cathepsin D decomposes cytoplasmic proteins, cell organelles, collagen, elastase and proteoglycans. It takes part in angiogenesis and activates osteoclasts, and is thought to play a major role in the destruction of bone tissue by cholestatoma. The aim of the present study was to evaluate the activity of cathepsin D in the structures of cholesteatoma. Cholesteatomas were collected from 16 patients operated on for chronic inflammation of the middle ear. Specimens were fixed in formalin at pH 7.2, after which parrafin slices were made. Cathepsin D was assayed with a Dako set. Keratin was measured by the Kreyberag method. Normal skin from behind the ear was taken from the patients during the same operation. The samples included a stratified, desquamative epithelium (matrix), a streak containing connective tissue (perimatrix), and a mass of keratin debris. Cathepsin D demonstrates high activity in perimatrix cell adjacent to bone tissue, while it occurs in trace amounts in the matrix. A highly positive reaction was observed within keratin, which was present in the superficial layer of the epithelium. Pseudocathepsin located in desquamative epithelial cells demonstrated a high positive reaction. There were trace amounts of cathepsin D within the dermis. In the control group (the skin samples), there were trace amounts of cathepsin D within the corneous layer of the epithelium. Cathepsin D places a major role in bone tissue destruction due cholesteatoma.


  7/12

  Tytuł oryginału: Operacje tympanoplastyczne z zastosowaniem materiału autogennego.
  Tytuł angielski: Tympanoplastic surgery with the use of the autologous tissue.
  Autorzy: Popko Ewa, Chodynicki Stanisław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.475-478, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano i przeanalizowano wyniki 87 operacji tympanoplastycznych. W 40,02 proc. (35 przypadków) przewlekłych zapaleń uszu obecny był perlak lub(i) ziarnina i polipy. Stwierdzono też tympanosklerozę, rozległe zrosty i wydzielinę śluzową niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu. W 74,8 proc. (65 pacjentów) zastosowano technikę zamnkiętą rekonstruując błonę bębenkową, łańcuch kosteczek i ścianę kostną przewodu słuchowego zewnętrznego. W operacjach wykonywanych techniką otwartą obliterowano jamę pooperacyjną i odtwarzano układ przewodzący dźwięki. W 71,2 proc. (62 pacjentów) uzyskano dobre anatomicznie i funkcjonalnie wyniki. Przyczyną nieopowodzeń była wznowa perlaka, infekcje, zrosty lub rozległa tympanoskleroza. Podczas II etapu operacji stwierdzono 46,15 proc. wznów perlaka.

  Streszczenie angielskie: There are presented results of 87 tympanoplastic procedures performed in the Department of Otolaryngology Medical Academy in Białystok from 1997 to 1998. In 35 (40,02 proc.) of treated ears there were cholesteatoma, granulatio or (and) polypus. Tympanosclerosis, diffuse synechiae and mucosal discharge (non-reacting to pharmacotherapy) were also encountered during surgery. 65 (74,8 p.c.) of patients were operated on by closed methods including reconstruction of tympanic membrane, ossicular chain, posterior and superior wall of external canal using autologous tissue such as temporalis fascia, adipose tissue, cartilage, prichondrium or bone. In operations using open methods, post-operative cavities were reduced using musculo-fascial transplants or bone to decrease the space of the antrum and mastoid process. Tympanic membrane and ossicular chain were repaired at the same time. Drainage of post-opearative cavities was performed in some cases which lasted 3 - 8 weeks. Anatomical and functional results of surgery were good in 62 (71.2 p.c.) of cases. The pathologic condition in the middle ear had a significant influence on the post-operative results. Unsuccessful results of tympanoplasty were due to recurrens cholesteatoma, adhesion, diffuse tympanosclerosis, infection and secretory middle ear mucosa.


  8/12

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego otosklerozy.
  Tytuł angielski: Results of surgical treatment of otosclerosis.
  Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław, Łazarczyk Bogdan
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.479-482, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 68 pacjentów operowanych z powodu otosklerozy. Badania audiometeryczne wykonano przed oraz w 8 - 20 dniu po operacji. Średni ubytek słuchu pacjentów przed zabiegiem operacyjnym wynosił 63,6 dB. Średnia poprawa słuchu w grupie chorych po stapedotomii wynosiła 26,6 dB, zaś po stapedektomii: 29,5 dB. Zmniejszenie rezerwy ślimakowej poniżej 10dB lub jej zamknięcie obserwowano w 74 proc. przypadków. Wczesne powikłania wystąpiły u 4 pacjentów pod postacią zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, szumów usznych oraz uczucia rozpierania w uchu operowanym. Wnioski: 1. Leczenie operacyjne otosklerozy wpływa na poprawę lub zachowanie słuchu. 2. W pierwszych dnaich po operacji obserwuje się zaburzenia równowagi o niewielkim nasileniu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to assess the results of surgical treatment in otosclerosis patients. The study included 68 patients (51 women and 17 men) aged 19-61 (mean age: 42) operated on for otosclerosis. Material and method: 77 surgical procedures were performed (67 stapedotomies and 10 stapedectomies). The operation on the second ear was performed in 9 cases. Tonal audiometry and stapedius reflex were performed in all the patients. Mean haring loss was determined by applying five frequency; 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz and 4000 Hz. Audiometric examinations were done before and 8 to 20 days after the operation. Results: Mean hearing loss of the patients was 63,6 dB. Mean hearing improvement in the stapedotomy patients group was 26.6 dB and in the stapedectomy patients group: 29.5 dB. The laack of hearing gain was observed in 4 patients. A decrease of air- bone gap below 10 dB or its closure was shown in 74 p.c. of the cases. In 16 p.c. of the patients the air-bone gap after the surgical procedure ranged from 11 to 20 dB, in 10 p.c. of the cases overdrew 21 dB. Early complications, up to one month after the operation, appeared in 4 patients in the form of vertigo, balance disorders, tinnitus and the feeling pressure in the ear. In one patient, tinnitus in teh operated ear appeared 12 months after the surgery. Conclusion: The surgical procedrue in otosclerosis patients has improved their hearing. In the first few days after the operation, balance disorders were observed.


  9/12

  Tytuł oryginału: Modified neck dissections - efficiency of surgical treatment and clinical observations.
  Autorzy: Chodynicki Stanisław, Łazarczyk Bogdan, Woińska-Rojecka Teresa, Południewska Barbara, Łuczaj Jarosław, Tynkiewicz Jerzy, Olszewska Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR93-CR95, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The evaluation of affected lymph node number, the site of metastatic lymph nodes, and spread of neoplastic infiltration beyond the lymph capsule is considered useful in prognosis. The aim of the study was to estimate the frequency of neck nodal metastases occurrence depending on the site of origin, the grade of larynx cancer progresssion, and clinical condition of neck lymph nodes. Material/Methods: The study comprised 315 patients with larynx cancer who underwent surgery in 1994-1999. Laryngectomy was the most frequent procedure, performed in 254 patients, while partial laryngectomy was performed in 61 patients. There were 630 bilateral neck dissections; type I of modified radical surgery in 27 cases, type II in 45 cases, and type III in 558 cases. Results: Neck nodal metastases were detected most rarely in cases of glotic cancer (16 p.c.), and most frequently in transglottic cancer (56 p.c.). Most frequently, the nodal metastases affected the II level of the lymph node groups regardless of the site. Recurrences to the neck lymph nodes were observed in 3.3 p.c. of the cases where the removed lymph nodes did not reveal any metastatic changes in histopathological examiantions. Conclusion: Postopeartive results of the neck lymph node histopathological examination point to the necessity of lymphadenectomy in the II-V levels. Selective lymphadenectomy is not advisable due to the possibility of metastases to all lvels of the neck lymph nodes regardles of the primary tumor site.


  10/12

  Tytuł oryginału: Zaburzenia słuchu u chorych na cukrzycę 2 typu.
  Tytuł angielski: Hearing loss in patients with diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Różańska-Kudelska Małgorzata, Chodynicki Stanisław, Kinalska Ida, Kowalska Irina
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.607-610, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zaburzeń słuchu u chorych na cukrzycę 2 typu. Badaniem objęto grupę 40 chorych z cukrzycą 2 typu. Grupę kontrolną stanowiło 20 osób zdrowych. W badaniach progowej audiometrii tonalnej oceniano ubytek przewodnictwa kostnego i powietrznego dla 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 Hz. Ocenę otoemisji akustycznej wywołanej dokonywano u osób z ubytkiem słuchu do 30 dB. Różnego stopnia symetryczne, obustronne, odbiorcze upośledzenie słuchu stwierdzono u 95 proc. chorych na cukrzycę i 65 proc. osób z grupy kontrolnej. Poziom słuchu u chorych na cukrzycę był istotnie statystycznie niższy niż u osób zdrowych w tym samym wieku. Wywołane emisje otoakustyczne w grupie chorych na cukrzyce stwierdzono jedynie u 2 osób z prawidłowym słuchem. Ubytki słuchu chorych na cukrzycę były proporcjonalne do czasu trwania choroby i wieku chorych. EOAEs do wykrywania uszkodzenia słuchu w cukrzycy nie znajduje zastosowania ze względu na wiek chorych i poziom słuchu, przy którym emisje nie występują.


  11/12

  Tytuł oryginału: Niektóre wyznaczniki proliferacji i apoptozy w nabłonku perlaka u dorosłych : praca doktorska
  Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 111 k. : il., bibliogr. 161 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19869

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/12

  Tytuł oryginału: Szumy uszne.
  Autorzy: Chodynicki Stanisław, Walenczak Izabela
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.133-134, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: