Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHODOROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Leczenie nerkozastępcze pacjentów w wieku podeszłym na terenie Pomorza Gdańskiego.
Tytuł angielski: Renal replacement therapy in elderly patients in the Gdańsk Pomeranian region.
Autorzy: Rutkowski Bolesław, Minkowski Jarosław, Rutkowski Przemysław, Zdrojewski Zbigniew, Dębska-Ślizień Alicja, Lichodziejewska-Niemierko Monika, Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.234-238, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Starzenie się populacji jest zjawiskiem obejmującym coraz większą część cywilizowanego świata. Wiąże się z tym również zwiększenie ilości chorych na przewlekłą niewydolność nerek w wieku podeszłym. W poniższej pracy przeanalizowano postęp w leczeniu nerkozastępczym (ln) chorych w wieku podeszłym, w województwie pomorskim, od momentu zniesienia w roku 1997 bariery wieku jako czynnika dyskwalifikującego od tego rodzaju terapii. Od tego czasu liczba chorych po 65 roku życia rozpoczynających ln narastała, aby pod koniec 2000 roku wynieść 61 osób, co stanowiło 25 proc. wszystkich zakwalifikowanych do leczenia. Rozpatrując pierwotną przyczynę wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek (spnn), zaobserwowano zwiększenie ilości nefropatii cukrzycowej z 15 do 27,9 proc. co odpowiada trendom w całym kraju i na świecie. Natomiast na stałym poziomie utrzymywał się udział nefropatii nadciśnieniowej (około 5 proc.). Nadal wiele osób późno trafia pod opiekę specjalistyczną, o czym śwwiadczy między innymi znaczny udział nefropatii o niejasnej etiologii - 32,8 proc. Jednak jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia dializoterapii zbliżamy się do zaleceń światowych, o czym świadczy stopniowe obniżanie stężenia kreatyniny przy kwalifikacji. Dodatkowo większość chorych w wieku podeszłym rozpoczynających ln pochodzi z miast 74,6 proc., co oznacza, że wielu pacjentów z rejonów wejskich nie dociera do specjalistów i w ten sposób pozbawiona jest szansy ln. Dalsze narastanie liczby pacjentów z nefropatią cukrzycową i w podeszłym wieku oraz tendencji do wcześniejszego rozpoczynania dializoterapii stanowić będzie w najbliższych latach poważne wyzwanie, nie tylko dla środowiska nefrologicznego, ale dla całego systemu opieki zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: Aging of population is a common phenomenon all over the civilized world. It results in increasing number of aged patients with end-stage renal disease. We analysed patients over 65 yers who have been qualified for renal replacement therapy (RRT) since 1997. From that time age was no longer barrier for RRT in Pomerania region. Number of aged patients starting RRT raised systematically and achieved 61 pts in 2000. It was 25 p.c. of all starting this therapy in our region. In this period we observed changes in the causes of primary renal diseases: diabetic nephropathy raised from 15 to 27.8 p.c., but hypertensive nephropathy unexpectedly was stale at 5 p.c. Most of elderly patients qualified for RRT lived in town - 74.6 p.c. It means that many of them living in rural areas did not have adequate nephrological care and probably some of them have not been qualified for RRT. Late referral in this group is still a great problem. Many patients have never been referred to nephrologist before starting RRT. In majority of those cases no definitive daignosis of ESRD was established. At present we are aiming at international standards and patients are started on RRT with lower level of serum creatinine than earlier. Increasing number of patients with diabetic nephropathy and in advanced age will require grat effort both from nephrological community and health care system.


  2/16

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty farmakoterapii długowiecznych pensjonariuszy domów opieki społecznej.
  Tytuł angielski: Some aspects of pharmacotherapy among the oldest old living in veterans homes.
  Autorzy: Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.256-258, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy analizowano niektóre aspekty farmakoterapii wśród 889 mieszkańców domów opieki społecznej, w tym 20 mężczyzn i 69 kobiet, w wieku od 90 do 103 (średnio 92,3) lat. Połowa pensjonariuszy ściśle przestrzegała zaleceń lekarskich, zaś 22 proc. probantów odstawiała samowolnie leki lub zmniejszała ich dawki. Polipragmazja nie była zjawiskiem częstym. Około 21 proc. chorych przyjmowała od 4 do 7 leków, zaś 9 proc. od 8 do 10 medykamentów. Wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych dotyczące farmakoterapii były w małym stopniu wdrażane chorym po 90 r. życia. W związku z tym postępowanie terapeutyczne było nadzwyczaj oszczędne i niezgodne ze współczesnym standardami.

  Streszczenie angielskie: We have described some aspects of pharmacotherapy among 89 residents of veterans homes, 20 men and 69 women, aged between 90 to 103 (average 92.3) years old. Half of the residents strictly complied with the doctor's instructions whereas 22 p.c. used to either discontinue taking the drugs or decrease the dosage according to their own will. Polypragmasia was not very common. About 21 p.c. patients used to take from 4 to 7 drugs whereas 9 p.c. from 8 to 10 medicines. Guiding instructions of International Medical Associations regarding pharmacotherapy were initiated on a very small scale for patients over 90 years of age. Due to that, the therapeutic procedures were highly incompatible with present standards.


  3/16

  Tytuł oryginału: Badania psychologiczne osobowości chorych z zespołem kardiologicznym X.
  Tytuł angielski: Psychological examinations of the personality of patients with cardiac syndrome X.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Majkowicz Mikołaj, Waldman Wojciech, Ciećwierz Dariusz, Sein-Anand Jacek, Wnuk Katarzyna, Ciechanowicz Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.281-285, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom psychologicznym poddano 76 pacjentów z bólami w klatce piersiowej, w tym 27 mężczyzn i 49 kobiet w wieku od 25 do 75 (średnio 49,96 ń 11,36) lat. U wszystkich pacjentów stwierdzono dodatni wynik testu wysiłkowego oraz brak zmian w tętnicach wieńcowych. Badanie psychologiczne przeprowadzono przy pomocy testu MMPI - 2 (Minesota Multiphasic Personality Inventory), zaś rozpoznanie depresji oparto o test GDS (Geriatric Depression Scale) wg J. Yesavage'a w wersji skróconej do 15 pytań. Osoby badane uzyskały najwyższe wartości średnie w skalach neurotycznych, co wskazuje na dominantę zaburzeń emocjonalnych najczęściej pod postacią zespołów hipochondryczno-pitiatycznych. Układ skal w zakresie triady neurotycznej u 37 (48,7 proc.) probantów tworzył "dolinkę psychosomatyczną". Tacy pacjenci w warunkach przewlekłych napięć skarżą się głównie na dolegliwości somatyczne, a nie psychiczne. U 25 (32,9 proc.) chorych przeważały psychologiczne objawy depresji, zaś kliniczną postać depresji rozpoznano u 17 (22,4 proc.) pacjentów.

  Streszczenie angielskie: 76 patients with chest pain including 27 men and 49 women from 25 to 75 (mean 49.96 ń 11.36) years old, were examined by means of the psychological test. All the patients showed positive exercise test and no changes in coronary arteries. Psychological test was done by the use of personality - MMPI - 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) test and depression was diagnosed by GDS (Geriatric Depression Scale) by J. Yesavage - 15 questions version. The highest mean values in MMPI - 2 were obtained in neurotic scales. In indicates that emotional disorders in these patients emerge as hypochondriacal and hysterical neurosis. In 37 patients (48.7 p.c.) neurotic scales showed typical "conversion valley" and these who show such a change in MMPI - 2 talk mainly about somatic complains (not psychological) during long - term stress situation. In 25 (32.9 p.c.) patients single psychological symptoms of depression could be seen and depression episodes were diagnosed in 17 patients (22.4 p.c.).


  4/16

  Tytuł oryginału: Drugie oblicze statyn.
  Tytuł angielski: The second face of statins.
  Autorzy: Kaletha Krystian, Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek, Szydłowska Magdalena, Rybakowska Iwona, Nagel-Starczynowska Gabriela
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.364-366, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania kliniczne wskazują na istotne zmniejszenie zagrożenia możliwością występowania incydentów wieńcowych u osób leczoncyh statynami. Dobroczynny wpływ podawanych statyn dotyczy w dużej mierze śródbłonka naczyniowego i nie ma związku ze znanym, hipolipemicznym oddziaływaniem tych leków. W niniejszym artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat roli statyn w normalizacji funkcji rozkurczoej miażdżycowo zmienionego śródbłonka naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: Clinical studies indicate that treatment with statins significantly reduces the incidence of myocardial infarction and death from cardiovascular diseases. Quite recently statins were found to exert a direct cardiovascular effect, which is independent on their well-known cholesterol lowering action. In this article current views on the role of statins in improvement of function of vascular endothelium are presented.


  5/16

  Tytuł oryginału: Skuteczne nakłanianie za pośrednictwem Internetu do podjęcia próby samobójczej.
  Tytuł angielski: Internet as means for persuading a patient to commit a suicide.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.375-376, bibliogr. 12 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 25-letniej studentki Uniwersytetu Gdańskiego, leczonej od ośmiu lat z powodu zespołu depresyjnego, a od czterech również jadłowstrętu psychicznego, która w celach samobójczych przyjęła 50 tabletek karbamazepiny (Tegretol CR a 200 mg), 30 tabletek klonazepamu (Clonazepamum a 0,5 mg) oraz 50 tabletek flupentiksolu (Fluanxol a 3,0 mg). W 1999 r. chora nawiązała kontakt za pośrednictwem internetu (IRC-u) z osobą, przedstawiającą się jako 26-letnia samotna studentka. Po zapoznaniu się z historią życia pacjentki osoba ta systematycznie starała się nakłonić chorą do podjęcia próby samobójczej. Niemal codziennie wysyłała chorej wskazówki co do najwłaściwej metody pozbawienia się życia. Na wniosek rodziców chorej, po odzyskaniu przez nią świadomości w Klinice, sprawa została skierowana do Prokuratury. Wówczas okazało się, że osobą skłaniającą do samobójstwa była 33-letnią mężatką, pasjonującą się psychologią i parapsychologią.

  Streszczenie angielskie: In this article we have described 25 year-old female student of the University of Gdańsk, treated for eight years because of depression and for four years because of anorexia nervosa, who to commit suicide had taken 50 tablets of carbamazepine (Tegretol CR a 200 mg), 30 tablets of clonazepam (Clonazepamum a 0.5 mg) and 50 tablets of flupentixol (Fluanxol a 3.0 mg). In 1999 the patient got an internet (IRC) contact with a person introducing herself as a 26 year-old lonely student. After getting acquainted with the life history of the patient she had systematically encouraged the patient to commit suicide. Almost everyday she used to send the patient instructions regarding the best way to kill herself. On parent's request, after the patient regained consciousness in the Clinic, the case was sent to public prosecutor's office. It was found, that the person who urged the girl to commit suicide was a 33 year-old married woman, fascinated by psychology and parapsychology.


  6/16

  Tytuł oryginału: Wielokrotne dożylne wstrzyknięcia rtęci metalicznej w celach dopingowych.
  Tytuł angielski: Repeated metallic mercury intravenous injections for doping.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.377-378, bibliogr. 29 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 24-letniego rencistę, z nefropatią nieznanego pochodzenia w wywiadzie, który został przyjęty do Kliniki z powodu trzeciej próby samobójczego zatrucia trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD) oraz etanolem. W badaniach toksykologicznych poziom TLPD w surowicy wynosił 548 ćg/L, poziom etanolu w surowicy 2,1 g/L. Kontrolne badanie radiologiczne klatki piersiowej wykazało liczne ciała metaliczne o średnicy do 1,5 mm, rozproszone w obu polach płuc, które mogły odpowiadać rtęci metalicznej. Po wybudzeniu ze śpiączki chory przyznał się, że od około trzech lat w celu zwiększenia "swojej siły, szybkości i witalności" wstrzykiwał sobie wielokrotnie dożylnie niewielkie ilości rtęci metalicznej (około 0,5 ml/dawkę). Oznaczony poziom rtęci w surowicy wynosił 300 ćg/L, a dobowe wydalanie z moczem 500 ćg/L 24 godziny.

  Streszczenie angielskie: In this article we described a 24 year-old patient, suffering from nephropathy of unknown origin, who was admitted to the Clinic after having tried to commit suicide for the third time by over using tricycle antidepressant drugs (TLPD) and ethanol. During toxicological tests the serum TLPD level was 548 ćg/L and the serum ethanol level was 2.1 g/L. His chest X-ray showed the presence of several metal articles of approx. 1.5 mm in diameter disseminated in both lungs, which could have been particles of metallic mercury. When the state of coma was over the patient admitted that for the past three years he had many times injected intravenously a small amount of metallic mercury (about 0.5 ml/dose) to improve his strength, speed and physical fitness. Tested serum mercury level was 300 ćg/L and urinary mercury excretion 500 ćg/L/24 hours.


  7/16

  Tytuł oryginału: Śmiertelne zatrucia parametoksyamfetaminą.
  Tytuł angielski: Fatal intoxications with paramethoxyamphetamine.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Wiergowski Marek, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.379-380, bibliogr. 15 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W okresie od sierpnia do grudnia 2000 r. na terenie regionu gdańskiego stwierdzono 7 nagłych zgonów spowodowanych ostrym zatruciem tabletkami popularnie zwanymi Ufo. Wśród osób zatrutych było pięciu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 20 do 29 (średnio 24) lat. Przeprowadzone badania analityczne wykazały, że jedna tabletka Ufo zawierała w swoim składzie 40 mg parametoksyamfetaminy, 1,0 mg amfetaminy, 0,05 mg metamfetaminy, 0,03 mg 3-4-metylenodioksymetamfetaminy. Stężenia parametoksyamfetaminy oznaczone metodą chromatografii gazowej wynosiły we krwi denatów of 0,68 do 10,0 (średnio 3,2) mg/l, w moczu od 16 do 64 (średnio 35) mg/l. Szeroka kampania informacyjna w środkach masowego przekazu spowodowała eliminację śmiertelnych zatruć parametoksyamfetaminą w okresie ostatnich 13 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: From August to December of the year 2000 we ascertained 7 rapid deaths because of acute intoxication with tablets coloquially called Ufo. There were five men and two women aged from 20 to 29 (average 24) years. Analytic tests showed that one tablet of Ufo contains 49 mg of paramethoxyamphetamine. The levels of paramethoxyamphetamine in the blood of the deceased, determined by gas chromatographt were from 0.68 to 10.0 (approx. 3.2) mg/L and in the urine from 16 to 64 (approx. 35) mg/L. The press and television campaign caused elimination of fatal intoxications with parametoxy-amphetamine during the last 13 months.


  8/16

  Tytuł oryginału: Acute poisoning with Tricholoma equestre.
  Tytuł polski: Ostre zatrucie gąską zieloną.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Waldman Wojciech, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.386-387, bibliogr. 5 poz., streszcz. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawioo dwa przypadki, matkę i syna, z ostrym zatruciem gąską zieloną. Chorzy spożyli od 100 do 300 gramów tego grzyba w 9 kolejnych posiłkach. Po około 48 godzinach od ostatniego posiłku wystąpiły objawy rabdomiolizy w postaci zmęczenia, znacznego osłabienia i bólów mięśniowych, utraty łaknienia, łagodnych nudności i obfitych potów. Maksymalne stężenie kinazy kreatynowej w surowicy wynosiło 18150 U/L u matki i 48136 U/L u syna. Maksymalne stężenia aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaniowej w surowicy wynosiło odpowiednio 802 U/L i 446 U/L u matki oraz 2002 U/L i 454 U/L u syna. Wszystkie rutynowe badania biochemiczne mieściły się w granicach stanu prawidłowego. Nie stwierdzono innych przyczyn rabdomiolizy, a więc urazów, chorób pasożytniczych, wirusowych, immunologicznych albo narażenia na działanie określonych leków. Wszystkie wyżej wymienione objawy i odchylenia biochemiczne ustąpiły w czasie 23 dni hospitalizacji. Nasze obserwacje potwierdziły wyniki badań Bedry'ego i wsp. z 2001 r., że gąska zielona zawiera toksynę, która może spowodować rabdomiolizę.

  Streszczenie angielskie: Two cases, mother and her son, suffering from acute poisoning with Tricholoma equestre were described. They had eaten 100 - 300 grams of this wild mushroom during nine consecutive meals. About 48 hours after the last meal containing the mushroom they developed fatigue, muscle weakness and myalgia, loss of appetite, mild nausea, profuse sweating. Maximal serum levels of aspartate aminotransferase were 802 U/L and 446 U/L, respectively, in the mother and 2002 U/L and 454 U/L, respectively, in the son. All routine biochemical tests were within normal range. No other causes of rhabdomyolysis such as parasitic, viral, immune diseases, trauma or exposure to medications were found. All the above mentioned symptoms and biochemcial abnormalities disappeared wtihin 23 days of hospitalization. Our observation confirms the results of Bedry and co-workers that Tricholoma equestre contains a toxin, which can cause rhabdomyolysis.


  9/16

  Tytuł oryginału: Wpływ propagowania eutanazji przez media na próby samobójcze wśród nieuleczalnie chorych.
  Tytuł angielski: The influence of media propagation of euthanasia on suicide attempts among terminally ill patients.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.388-389, bibliogr. 11 poz. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W czasie kolejnych dwóch tygodni 2000 r. w Klinice Ostrych Zatruć AMG hospitalizowano z powodu próby samobójczej trzy kobiety z chorobą nowotworową i jedną ze stwardnieniem rozsianym. Wszystkie chore za główną przyczynę zamachu samobójczego podały brak wystarczającej kontroli nad bólem, zaś bezpośrednią inspiracją był lokalny program telewizyjny o eutanazji. Zgodnie z informacją zawartą w audycji telewizyjnej pacjentki przyjęły doustnie siarczan morfiny w dawce od 3000 do 1000 (średnio 615) mg. U każdej z chorych wystąpiły cechy ostrej niewydolności oddechowej, które w jednym przypadku wymagały około 60-godzinnej respiratoroterapii. W trakcie konsultacji psychiatrycznej u wszystkich kobiet rozpoznano reaktywny zespół depresyjny, wymagający leczenia farmakologicznego. Po opuszczeniu Kliniki pacjentki zostały skierowane do Poradni Leczenia Bólu.

  Streszczenie angielskie: During concecutive two weeks of the year 2000 in the Clinic of Toxicology of Gdańsk Medical University we hospitalised because of suicide attempts three women suffering from cancer and one suffering from sclerosis multiplex. All of them as main cause for this desperate action mentioned the lack of sufficient pain control, but the direct inspiration was the local TV programme about euthanasia. According to the information in the TV programme the patients took orally morphine sulphate in the dosage from 300 to 1000 (614 approx.) mg. In all the four patients acute respiratory insufficiency occurred, one subject needed approximately 60 hours of respiratorotherapy. Psychiatric consultation revealed ractive depression syndrome in all the cases, requiring pharmacological treatment. After being discharged from the Clinic the patients were sent to Pain Control Dispensary.


  10/16

  Tytuł oryginału: Leczenie kawą Cappuccino wysychania błon śluzowych jamy ustnej u chorych przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Treatment of xerostomia with Cappucino coffee in patients using tricyclic antidepressants - preliminary report.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.392-393, bibliogr. 12 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przprowadzono u 10 chorych, w tym 8 nauczycieli akademickich i dwóch urzędników, w wieku od 60 do 65 (średnio 63) lat. Wszyscy chorzy przyjmowali trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (doksepinę-9, amitriptylinę-1) z powodu bezsenności jako monosymptomatycznej postaci depresji lub dominacji bezsenności w przebiegu depresji. Jednorazowa, wieczorna dawka trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych wynosiła od 150 do 250 (śr. 225) mg, powodując wysychanie błon śluzowych jamy ustnej w dniu następnym, zazwyczaj w godzinach 9:00 - 15:00. Żucie przez 5 minut 15 g kawy Cappucino zwiększało ilość śliny, łagodziło wysychanie śluzówek i ułatwiało prowadzenie wykładów, rozmów w urzędach i zajęć ze studentami. Czas korzystnego działania kawy wahał się od 0,5 do 4 (średnio ok. 2) godziny. W dostępnym piśmiennictwie i komputerowych bazach danych nie natrafiono na prace o pozytywnych efektach kawy na wysychanie błon śluzowych jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: 10 patients underwent a trial treatment with Cappuccino coffee. All of them (8 university lecturers an d2 clerks) aged from 60 to 69 (average 63) years old, used tricyclic antidepressant because of insomnia as a monosymptomatic type of depression or insomnia as a dominant symptom in the course of depression. One, evening dose of doxepine was from 150 to 250 (average 225) mg, causing xerostomia next day usually between 9 - 15 o'clock. The five-minute - chewing of 15,0 g of Cappuccino coffee increased the amount of saliva, decreased xerostomia and improved the ability of speech. Beneficial effect of coffee lasted from 0.5 to 4 (average about 2) hours. To the best of our knowledge there are no publications dealing with the positive effect of coffee in xerostomia.


  11/16

  Tytuł oryginału: Rak trzustki a komórki tuczne.
  Tytuł angielski: Pancreatic cancer and mast cells.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Karmoliński Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.394-395, bibliogr. 16 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono chorego, lat 69, ze stosunkowo długim czasem przeżycia i dużą ilością komórek tucznych w raku trzustki. W lutym 1986 r. wskutek występowania objawów zwężenia odźwiernika choremu wykonano zespolenie żołądkowo-jelitowe metodą Browna. Chory zmarł we wrześniu 1987 r. wśród objawów uogólnionej choroby nowotworowej. Czas przeżycia od ustalenia rozpoznania wyniósł 583 dni. W badaniu histopatologicznym materiału operacyjnego i pośmiertnego rozpoznano zwłókniającego gruczolakoraka trzustki. Preparaty histopatologiczne wycinków guza były również wybarwione błękitem toluidyny. Ocena morfometryczna komórek tucznych, przy powiększeniu 200 x obejmowała 20 pól widzenia w każdym z pięciu preparatów. Średnio w jednym polu widzenia stwierdzono 35 komórek tucznych. Grupa kontrolna składała się z 20 chorych zmarłych z powodu gruczolakoraka trzustki, nie leczonych opearcyjnie ani też chemio- i radioterapią. Badania ilościowe komórek tucznych przeprowadzono w preparatach uzyskanych z bloków utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Liczba komórek tucznych wahała się od 2 do 12 (średnio 8) w jednym polu widzenia. Nie stwierdzono żadnej zależności między ilością komórek tucznych, a czasem przeżycia poszczególnych chorych (średnio 79 dni).

  Streszczenie angielskie: The paper presents 69 - year old patient with a relatiavely long-term survival and a large number of mast cells (MCs) in pancreatic cancer. The patient was operated in February 1986 beacause of symptoms of pyloric stenosis and gastrojejunostomy was performed according to Brown's method. The patient died in September 1987 due to diseminated neoplastic disease. The survial time after the diagnosis was 583 days. Histopathologic examination during operation and postmortem revealed pancreatic scirrhous adenocarcinoma. MCs in sections were stained with toluidine blue. The number of MCs per 20 microscopic fields in each of five sections at a magnification 200 x was counted, and teh average count was 35 per one microscopic field. In a control gorup of 20 patients with pancreatic adenocarcinoma and no treatment, the identical but retrospective examiantions were carried out using formalin - fixed and paraffin-embedded tumor sections. The count of MCs was from 2 to 12 (average 8) per one microscopic field and no correlation between the number of MCs and the survival time in individual patients (average 79 days) was found.


  12/16

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zaburzeń przemiany lipidowej u chorych na zawał serca ze szczególnym uwzględnieniem populacji geriatrycznej : praca doktorska
  Autorzy: Foerster Jerzy, Chodorowski Zygmunt (promot.).; [Akademia Medyczna w Gdańsku], Wojewódzka Przychodnia Gerontologiczna w Gdańsku
  Źródło: 2002, 112 k. : il., tab., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/16

  Tytuł oryginału: Interakcja pomiędzy melatoniną i alkoholem. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: An interaction of melatonin with alcohol - a case report.
  Autorzy: Sein-Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.107-108, bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We have descrbed a 47-years-old white male patients who was admitted to the Department of Internal Medicine and Toxicology due to sudden weakness, tachycardia up to 130 bpm, fine tremor, fine tremor of upper and lower limbs, reddening of the whole skin, sweating, dizziness, headache, visual hallucinations and loss of orientation in space and time. All symptoms appeared within and hour after taking 2 mg of melatonin and alcohol and they disappeared after 24 hours of clinical observations. After the patient was discharged from the Clinic during next two years of further observation none of the listed above symptoms appeared although the patient kept on taking melatonin but avoided drinking alcohol with it. The case described above shows that there are some people sensitive to potential interaction between melatonin and alcohol that should be give more attention.


  14/16

  Tytuł oryginału: Leukoencefalopatia po przebyciu ostrego samobójczego zatrucia doustnym preparatem siarczanu morfiny (MST).
  Tytuł angielski: Leukoencephalopathy after acute suicidal intoxication with oral morphine sulphate (MST).
  Autorzy: Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt, Korolkiewicz Roman
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.461-464, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 28-letnią kobietę, która została przyjęta do Kliniki Toksykologii AMG z powodu samobójczego zatrucia 2,0 g siarczanu morfiny. W badaniu klnicznym dominowała głęboka śpiączka, hipotonia, tachykardia, ostra niewydolność oddechowa oraz różnorodne objawy nerologiczne. W badaniu MRI mózgu stwierdzono leukoencefalopatię z licznymi drobnymi hiperintensywnymi ogniskami w obrazach T2-zależnych zlokalizowanymi w substancji białej obu półkul mózgu, ciele modzelowatym oraz substancji białej móżdżku. W dostępnej literaturze medycznej opisana chora jest drugim przypadkiem wystąpienia leukoencefalopatii po samobójczym doustnym zatruciu morfiną.

  Streszczenie angielskie: In ths article we described 28-year old female patient, who was admitted to the Toxicological Clinica after having tried to commit suicide with 2.0 g morphine sulphate. Coma, hypotonia, tachycardia, acute respiratory insufficiency and numerous neurological signs dominated during clinical examination. MRI disclosed leukoencephalopathy with numerous and subtle high signal centres from the both centrum semiovale, corpus callosum and the cerebellum white matter on T2-weighted images. According to the best of our knowledge the described patient is the second case of leucoencephalopathy in medical literature after acute intoxication with oral morphine sulphate.


  15/16

  Tytuł oryginału: Rozległe toksyczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu uzależnienia od rozpuszczalnika "Nitro" - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Extensive toxic central nervous system damage in the course of sniffing of solvent "Nitro". A case report.
  Autorzy: Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt, Wiśniewski Marek
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.465-468, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek rozlanej toksycznej encefalopatii u 19-letniej chorej, która przez trzy lata systematycznie odurzała się oparami rozpuszczalnika "Nitro". W badaniu przedmiotowym stwierdzono m.in. znacznego stopnia spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia mowy o charakterze dyzartrii, poziomy oczopląs, cechy uszkodzenia dróg piramidowych oraz ataksję móżdżkową. Zaburzenia neurologiczne wykazywały stałą progresję i doprowadziły do śmierci pacjenti w 23 dobie leczenia. Badanie MRI umożliwiło wykrycie podwyższonego sygnału w obrazach PD i T2-zależnych przede wszystkim w istocie białej półkuli mózgowych oraz mostu. Badanie neuropatologiczne ujawniło rozlane zaniki głownie neuronów płatów czołowych i warstwy ziarnistej kory móżdżku. W istocie białej obu półkul móżgowych, móżdżku i pnia móżgu dominował obraz encefalopatii z cechami zgąbczenia tkanki, demielinizacji oraz przewlekłej glejozy astrocytarnej.

  Streszczenie angielskie: In this article we described a case of diffuse toxic encephalopathy in 19-year old woman who intoxicated herself with the Nitro solvent for the last three years. In the clinical examination there were bradypsychia and bradykinesia, incoherent speech-dysarthria type, horizontal nystagmus, signs of pyramidal ways damage and cerebellar ataxia. The neurologic disturbances showed the constant progression and was the cause of the patient's death on the 23rd day of hospitalisation. The MRI disclosed the high signal in PD and T2-weighted images especially in cerebrum white matter and pons. In the post mortem histological examination there were diffuse atrophy especially of the frontal lobes neurons and granular layer of the cerebellar cortex as well as signs of spongiosity, demyelinization and chronic astrocytic gliosis which mainly dominated in substantia alba of both cerebral hemispheres, cerebellum and the pons.


  16/16

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. med. Jakub Penson (1899-1971).
  Tytuł angielski: Prof. dr med. Jakub Penson (1899-1971). P. 2: Post-war time.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.331-336, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Penson
 • Jakub 1899-1971

  stosując format: