Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOŁOCIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych..
Tytuł angielski: The usage of additional paralleling devices in the clinical manufacture of fixed and removable prosthetic appliances. P. 3.
Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.17-20, il., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wybrane przypadki zastosowania paralelometru wewnątrzustnego w leczeniu pacjentów z zastosowaniem stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.

  Streszczenie angielskie: The clinical usage of the intraoral paralleling devices and its application in the clinical treatment of the patients with fixed and removable prosthodontics.


  2/8

  Tytuł oryginału: Postępowanie protetyczne w schorzeniach przyzębia z zastosowaniem szynoprotez - przypadki własne.
  Tytuł angielski: Prosthetic treatment of periodontal diseases with the usage of frame dentures.
  Autorzy: Chołociński Grzegorz, Horodyska-Gedzar Ewa, Matraszek Halina, Budzińska Alicja
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.16-21, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy na podstawie własnego materiału klinicznego przedstawiają metodę postępowania protetycznego u pacjentów ze schorzeniami przyzębia. Zastosowanie szynoprotez w zaawansowanych schorzeniach przyzębia jest metodą z wyboru dającą dobre rezultaty, pozwalające zachować uzębienie resztkowe, zmniejszjąc jego rozchwianie.

  Streszczenie angielskie: Authors, according to their own clinical studies, present the method of a prosthetic treatment of patients suffering from periodontal diseases. The usage of frame dentures in advanced periodontal diseases. The usege of frame dentures in advanced periodontal diseases is the method of choice which gives food results and helps saving remained teeth, decreasig its loosening.


  3/8

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania niektórych preparatów homeopatycznych w stomatologii.
  Tytuł angielski: Possibilities of usage of some homeopathic medicines in stomatology.
  Autorzy: Chołociński Grzegorz, Matlak Jacek
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.28-30, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zasada podobieństwo została już zauważona przez Hipokratesa i jego szkołę, czyli około 500 lat przed naszą erą. Zjawisko to zaczął jednak dopiero badać w XVIII wieku - od 1790 r. - niemiecki lekarz Christian Samuel Hahnemann, będący również chemikiem i toksykologiem. Zauważył między innymi, że chinina, używana w tych czasach do leczenia malarii, powoduje napady gorączki podobne do tych, które towarzyszą malarii. Znając prace szkoły Hipokratesa stwierdził wówczas: wydaje się, że leki mogą leczyć objawy, które same wywołują. (to, co wywołuje chorobę, leczy ją Hipokrates). Taka była hipoteza. Teraz należało ją sprawdzić i Hahnemann zajął się tym zagadnieniem. Artykuł wskazuje na możliwość zastosowania niektórych leków homeopatycznych praktyce stomatologicznej.

  Streszczenie angielskie: The rule of similarity was noticed by Hipokrates and his students about 500 years abefore our age. However tis problem was accurate inspected by a German doctor Christian Samuel Hahnemann, who was a chemist and toxicologist too, in XVIIIth century - since 1790. He has noticed that the chinine, used to treat the malaria, leads to a high body temperature, just like in a malaria stadium. He know Hipokrates's theories, what lead him to the following sentence: Medicines can treat sympthoms, which are caused by those medicines (the thing which causes a disease cures it too - Hipokrates). It was a theory. It had to be checked and Christian Samuel Hahnemann started to work on this problem. This article shows possibilities of usage of some homeopathic medicines in stomatological practice.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.
  Tytuł angielski: The usage of additional paralelling devices in the clinical manufacture of fixed and removable prosthetic appliances. P. 2.
  Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.14-17, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule opisano procedurę pobierania wycisków z zastosowaniem koronowych kopuł transferowych stosowaną w wykonastwie stałych uzupełnień protetycznych.

  Streszczenie angielskie: The technique of taking the impressions for the working cast with the usage of the transfer copings system were described. This procedure is applied in the clinical treatment of the patients with fixed prosthodontics.


  5/8

  Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie usług medycznych w UKS w Krakowie.
  Tytuł angielski: The computer assistance of medical service in UKS in Cracow.
  Autorzy: Ryniewicz Wojciech, Chołociński Grzegorz, Loster Bartłomiej
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.23-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzemie komputerowego systemu informatycznej obsługi pacjentów pozwoliło na stworzenie centralnej bazy danych o przyjmowanych do leczenia pacjentach, pełnego opisu leczenia i dokonywanych zabiegach oraz danych księgowania i finansowania świadczonych usług. Opracowany system pozwala na wieloparametryczną ocenę skuteczności realizowanego leczenia, bezpośredni wgląd kierownika jednostki w ilość i jakość prowadzonych leczeń, trafność postawionych diagnoz, prawidłowy dobór niezbędnej aparatury diagnostycznej (obrazowej), stopnia wykorzystania stanowisk i aparatury diagnostyki obrazowej, ocenę finasową jednostki a także zabezpieczenie w leki i materiały stomatologiczne. System posiada blok umożliwiający kontrolę prawidłowości działania stanowisk medycznych i będących na ich wuposażeniu urządzeń technicznych.

  Streszczenie angielskie: The introduction of the computer system of servicing the patients allowed creating the central database containing not only the descriptions of patients, full records of treatment and examinations, but also data concerning accounting and financing of the services provided. The system makes it possible to obtain multaparametric evaluation of executed treatment, direct manager's inspection of the quantity and quality of conducted examinations, accuracy of diagnosis, proper selection of the essential diagnostic apparatus (ilustrate), degree of exploiting the posts and the vivid diagnostic apparatus, financial evaluation of the unit and lastly protection as far as medicines and dental materials are concerned. The system provides also the (block) allowing the control of the proper use of medical posts and equipped technical devices.


  6/8

  Tytuł oryginału: Repetytorium z zasad postępowania reanimacyjnego w gabinecie stomatologicznym.
  Autorzy: Zając Małgorzata, Zając Krzysztof, Chołociński Grzegorz, Nowińska Marlena
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.24-26, tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Korony ceramiczne bez udziału podbudowy metalowej.
  Autorzy: Witek Paweł, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.12-16, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili etapy wykonawstwa koron jednolicie porcelanowych. Zęby filarowe pod uzupełnia całoceramiczne preparowane są ze schodkiem. Ze względu na duże zalety estetyczne, uzupełnienia tego typu wykonuje się najczęściej w przednim odcinku łuku zębowego. Korony protetyczne bez podbudowy metalowej dzięki optymalnej przezierności i transparencji zapewniają jak najlepszy efekt kosmetyczny.


  8/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.
  Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.15-18, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule opisano kilka wybranych pomocniczych instrumentów i ich wykorzystanie podczas kliniczych zabiegów protetycznych w częściowych brakach uzębienia.

  stosując format: