Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHMIELEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/29

Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki obrazowej chłoniaka u biorców nerki przeszczepionej.
Tytuł angielski: Posttransplant lymphoma in kidney recipients - diagnostic problems.
Autorzy: Benendo-Kapuścińska Bogusława, Ragucka Beata, Chmielewski Włodzimierz
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.33-36, bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • radiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Radiologiczne manifestacje posttransplant lymphoma we wszystkich metodach obrazowania są bardzo różnorodne i nieswoiste, co często jest powodem trudności diagnostycznych. Ostateczne rozpoznanie opiera się na ocenie klinicznej, laboratoryjnej, obrazowej i histopatologicznej. Przedstawiono cechy obrazu radiologicznego, pewne aspekty pzydatności oraz ograniczenia różnych metod diagnostyki obrazowej (radiografii konwencjonalnej, usg, TK, MR, scyntygrafii izotopowej) w wykrywaniu i wstępnym różnicowaniu zmian o charakterze posttransplant lymphoma u biorców nerki przeszczepionej.

  Streszczenie angielskie: This diagnostic problems with posttransplant lymphoma in transplanted kidney are presented. Posttransplant lymphoma manifestation is various and non-specific in all imaging methods (radiography, USG, CT, MR, scintigraphy). Final diagnosis is based on complex of clinical, radiological and histopatological finding.


  2/29

  Tytuł oryginału: Badania stanu narządu żucia i wpływu rehabilitacji protetyczenj na efektywność żucia pacjentów geriatrycznych z osteoporozą.
  Tytuł angielski: The survey of masticatory organ state and the bearing of prosthetic rehabilitation on chewing ability of elderly patients with osteoporosis.
  Autorzy: Rusiniak-Kubik Krystyna, Weimert Iwona, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Kucharski Zbigniew, Chmielewski Dariusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.21-26, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was assessment of the masticatory organ state in elderly (partially or total) edentulous patients. Oral functions and dysfunctions, occlusion, mastocatory ability and the prosthetic treatment and constructions were evaluated. Surveyed patients consistes of 2 groups. Group (0) - with osteoporosis, low bone mineral density values IBMD and pronounced resorption of the residual ridges compared to group (P) of age matched patients with moderate ridges resorptin and bone mineral density (BMD) within age-norm. Clinical, radiological examinations and questinnaires were completed and the state, functions and dysfunctions of the masticatory system had beck bxamined before and after prosthetic treatment. The survey revealed that inproper occlusion dysfunctions of TMJ and indequate dental reccustructions syrerely affected the masticatory ability and caused the eating problems in both groups of patients. Prosthetic rehabilitation performed due to restaured properly occlusal contacts, impored dentures retention and stabilization and foundation tissues traumae preservation - contributed well to functional effectiveness and masticatory ability of patients.


  3/29

  Tytuł oryginału: Badania w kierunku Chlamydia trachomatis w populacji ludzi w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Chlamydia trachomatis in population of elderly people.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Chmielewski Tomasz, Kuźmińska Edyta, Pirogowicz Iwona, Choroszy-Król Irena, Teryks-Wołyniec Dorota, Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.255-258, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współczesne metody diagnostyczne stwarzają duże możliwości rozpoznawania zakażeń dróg moczowych wywołanych przez Chlamydia trachomatis. Infekcja tą bakterią może być przyczyną rozmaitych powikłań, takich jak: poronienia, niepłodność, zapalenie spojówek, zapalenie płuc szczególnie u noworodków i niemowląt, zapalenie tkanki okołowątrobowej z zapaleniem przydatków. Podjęte badania miały na celu wykazanie znaczenia klinicznego zakażenia tym patogenem w populacji osób w podeszłym wieku. Wyniki badań wskazują na małe znaczenie kliniczne infekcji Chlamydia trachomatis w tej grupie wiekowej.

  Streszczenie angielskie: Chlamydia trachomatis urinary infection in population of older people contemporary possibilities of diagnosis allowed stating very often urinary infections cause by Chlamydia trachomatis. This infection brings also various complications - miscarriage, infertility, conjunctivitis, pneumonia especially in newborns and infants, as well as preihepatic tissue inflammation with salpingitis. The investigations have been taken in order to show the clinical significance of this infection in population of older people. The results indicate little clinical importance of Chlamydia trachomatis infections in this age group.


  4/29

  Tytuł oryginału: Increased rate of cholesterologenesis - a possible cause of hypercholesterolemia in experimental chronic renal failure in rats.
  Autorzy: Szołkiewicz M[arek], Sucajtys E., Chmielewski M., Wołyniec W., Rutkowski P., Bogusławski W., Świerczyński J., Rutkowski B[olesław]
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (5) s.234-237, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Hipercholesterolemia plays an important role in the lipid abnormalities in chronic renal failure (CRF). It is thourght to contribute to both a progression of renal failure and atherosclerosis. Despite intensive research, the etiopathogenesis of hypercholesterolemia in CRF patients is still obscure. The present sudy was designed to evaluate the possible role of cholsterol overproduction in the development of hypercholesterolemia associated with experimental CRF. We found that plasma total cholesterol and cholesterol distributed in VLDL, LDL and HDL concentrations were significantly enhanced in CRF rats. Simultaneously, the rate of liver cholesterol biosynthesis in vivo (measured by determining the incorporation of tritium from tritiated water intraperiotoneally injected into cholesterol), liver microsomal 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase activity and liver HMG-CoA reductase mRNA presence were elevated. Significant increases in activity of liver malic enzyme, glucose 6-phosphate dehydrogenase and 6-phosphogluconate dehydrogenase NADPH-producing enzyme (required for cholesterol synthesis) have also been observed in CRF rats. In conclusion, the increased rate of liver cholesterol biosynthesis due to increase of HMG-CoA reductase and NADPH-producing enzyme gene expression could be one of the possible causes of hypercholesterolemia in CRF animals.


  5/29

  Tytuł oryginału: Lipid peroxidation of cellular membranes following photodynamic therapy with photosensitizers: sulfoxaporphyrin, dithiaporphyrin and hematoporphyrin derivative.
  Tytuł polski: Peroksydacja lipidów błon komórkowych w następstwie terapii fotodynamicznej z użyciem fotouczulaczy: sulfoksaporfiryny, ditiaporfiryny oraz pochodnej hematoporfiryny.
  Autorzy: Ziółkowski Piotr, Symonowicz Krzysztof, Bronowicz Andrzej, Osiecka Beata J., Chmielewski Piotr, Latos-Grażyński Lechosław, Dzięgiel Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.181-186, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Fotodynamiczna terapia (PDT) jest znaną metodą leczenia nowotworów złośliwych obejmującą stosowanie fotouczulaczy oraz światła o odpowiedniej długości fali. Mechanizmy działania PDT nie są całkowicie wyjaśnione, szczególnie gdy stosuje się nowe związki. Cel pracy. Celem pracy było sprawdzenie, czy nowe fotouczulacze w warunkach PDT mogą uszkadzać błony komórkowe i tym samym przyczyniać się do śmierci komórkowej. Materiał i metody. Sulfoksaporfiryna (OXA) i ditiaporfiryna (DTP) były podawane w iniekcjach dootrzewnowych myszom BALB/c uprzednio zaszczepionym mięsakiem włóknistym, BFS1. Stosowano dawki 2,5, 5,0 oraz 7,5 mg/kg w 0,9 p.c. Na Cl, a po upływie 24 godzin nowotwory naświetlano światłem o całkowitej dawce równej 50 lub 100J/cmý i długości fali wynoszącej 670 nm (OXA), 695 nm (DTP) oraz 627 nm (HpD). Po 30 minutach oraz po 6 i 48 godzinach myszy uśmiercano, pobierano nowotowory i poddawano je oznaczeniom w kierunku peroksydacji lipidów (LP). LP mierzono spektrofotometrycznie z użyciem zestawów dla malonylodialdehydu (MDA) i 4-hydroksyalkenów (4HNA). Wartości LP podawano w ćM. MDA+44HNA na gram tkanki. Wyniki. Stężenie LP dla poszczególnych fotouczulaczy nie różniło się znacząco i było zależne od stosowanej dawki fotodynamicznej. Najwyższe stężenia LP występowały po 6 godzinach od naświetlenia dawką 100 J/cmý (dawki fotodynamicznej. Najwyższe stężenia LP występowały po 6 godzinach od naświetlenia dawką 100 J/cmý (dawka preparatu - 7,5 mg/kg). W ...

  Streszczenie angielskie: Background. Photodynamic therapy (PDT) is known method of anticancer treatment involving application of photosensitizer and subsequent irradiation with light of appropriate wavelength. Mechanisms of PDT action are not completely elucidated, especially when new photosensitizers are applied. Objectives. Aim of study was checking whether new compounds in terms of PDT impair cellular membranes, theus facilitating cell death. Material and methods. Sulfoxaporphyrin (OXA) and dithiaporphyrin (DTP) were injected intraperitoneally to BALB/c mice transplanted with fibrosarcoma BFS1 in doses 2.5, 5.0, 7.5 mg/kg in 0.9 p.c. NaCl. After 24 hours tumors were irradiated at total doses 50 or 100 J/sq cm and wavelength 670 nm (OXA), 695 nm (DTP) and 627 nm (HpD). Following 30 minutes, 6 and 48 hours observation mice were sacrified, tumors excised, and processed for lipid peroxidation (LP). LP was spectrophotometrically measured using kits for malonyldialdehyde (MDA) and 4-hydroxyalkenes (4HNA). LP was given in ćM MDA+4 HNA/g of tissues. Results. Level of LP for particular photosensitizer did not very significantly. LP showed to be photodynamic dose-dependent (photosensitizer x light doses). The highest levels of LP occurred after 6 hours from light application at 100 J/sq cm (compound dose was 7.5 mg/kg). In such conditions, OXA-PDT resulted in 998. 15, DTP-PDT in 899.04 and HpD-PDT in 1137.36 ćM/g, whereas in controls it did not exceed 73.0 ćM/g. At lates time point (48 hrs) these ...


  6/29

  Tytuł oryginału: Zator tętnicy płucnej w przebiegu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u chorego z obustronnym złamaniem kości udowej.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism in course of deep vein thrombosis of lower extremities in patient with bilateral femoral bone fracture after car accident injury.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Szturmowicz Monika, Fijałkowska Anna, Kurzyna Marcin, Hajduk Bogdan, Burakowska Barbara, Chmielewski Dariusz, Torbicki Adam
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.203-209, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The incidence of deep vein thrombosis in western World is estimated at about 1 case/1000/year and of pulmonary embolism at 0,5 case/1000/year. Mortality in untreated pulmonary embolism is 30 p.c. With adequate treatment (anticoagulant) it can be decreased to 2-8 p.c. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are frequent complications of various surgical procedures, especially of orthopedic interventions on hip joint. When surgery has to be performed in patient with high risk of pulmonary embolism, anticoagulant prophylaxis shopuld be performed. Venous thromboembolic disease is the most important cause of mortality in trauma patients. We present a case of 46 years old man with bilateral fracture of femoral bone after car accident injury in whom signs of deep venous thrombosis and pulmonary embolism were observed despite the use of anticoagulant prophylaxis.


  7/29

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał swoistych dla Borrelia burgdorferi u ludzi zdrowych na terenie Polski.
  Tytuł angielski: Prevalence of Borrelia burgdorferi antibodies in healthy population in Poland.
  Autorzy: Chmielewski Tomasz, Tylewska-Wierzbanowska Stanisława
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.33-38, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zbadano częstość występowania przeciwciał swoistych dla Borrelia burgdorferi u ludzi zdrowych (krwiodawców) na terenie Polski. Obecność przeciwciał stwierdzono metodą ELISA u około 12 proc. badanych. Świadczy to o kontakcie z tym drobnoustrojem i możliwości bezobjawowego przebiegu zakażenia. Porównując wyniki badań przeprowadzonych w okresie wiosennym i jesiennym zaobserwowano wzrost częstości występowania przeciwciał klasy IgM we wrześniu, wskazujący na sezonowość występowania zakażeń i tym samym na możliwość zachorowań zgodną z cyklem biol. aktywności wektora, kleszcza Ixodes ricinus.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the prevalence of Borrelia burgdorferi antibodies among healthy population of randomly selected voivodeships in Poland. The presence of antibodies was tested by ELISA. Of 1000 blood samples taken from healthy blood donors, antibodies were detected in 11-13 p.c. of samples. The results indicate a contact with infecting agent and a possibility of asymptomatic course of the Lyme borreliosis. Frequencies of Borrelia burgdorferi antibodies in blood donors in spring and in autumn were compared. An increase in the proportion of persons positive for IgM antibodies in September may indicate a seasonal transmission and possibility of Lyme borreliosis acquirement according to the biological activity of ticks.


  8/29

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z III European Breast Cancer Conference.
  Autorzy: Chmielewski Robert, Niwińska Anna, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.251-254 - 3 Europejska Konferencja nt. raka piersi Barcelona 19-23.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  9/29

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z sympozjum nt. "Wolontariat Katolicki w Służbie Zdrowia" odbytego w Watykanie w dniach 30.XI-1.XII 2001 r.
  Tytuł angielski: Report on the symposium "Catolic Volunteers in Health Service".
  Autorzy: Chmielewski Henryk, Nykiel Krzysztof
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.613-614 - Sympozjum pt. Wolontariat katolicki w służbie zdrowia Watykan 30.11-01.12. 2001
  Sygnatura GBL: 302,274

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  10/29

  Tytuł oryginału: Sprawność funkcji poznawczych jako czynnik ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej starszych chorych z niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: Impaired cognitive function as an independent risk factor for in-hospital mortality in elderly with chronic heart failure.
  Autorzy: Jóźwiak Andrzej, Guzik Przemysław, Chmielewski Zbigniew, Wysocki Henryk, Wykrętowicz Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.278-280, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niewydolnośc serca i upośledzeie funkcji poznawczych są częstymi zaburzeniami u hospitalizowanych, starszych osób, mającymi wpływ na rokowanie. Tematem pracy jest określenie zależności między sprawnością funkcji poznawczych u chorych z niewydolnością serca, a ryzykiem zgonu wewnątrzszpitalnego. Badanie przeprowadzono u 598 osób w wieku 65 - 102 lata (355 kobiet) z niewydolnością serca klasyfikowaną jako II do IV stopnia wg NYHA. Do oceny funkcji poznawczych zastosowano modyfikowany wynik testu Mini Mental State Examination (MMMSE) - niwelujący różnice związane z wiekiem i wykształceniem badanych. Wszystkich pacjentów zakwalifikowano do jednego z tercyli: I - z niskimi (6,3 ń 1,2 punkty); II ze średnim (19,7 ń 4,7 punktu) i III z wysokimi (29,1 ń 2,1 punktu) wynikami testu. Ogólna śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 52 proc. w najniższym; 34,2 proc. w średnim i 15,1 proc. w najwyższym tercylu (Pearson Chi-square p 0,0001 dla trendu). Porównania śmiertelności wewnątrzszpitalnej w poszczególnych tercylach dokonano z użyciem regresji logistycznej uwzględniającej wiek, płeć, obecność cukrzycy, niewydolność nerek i niedokrwistości. Dla I (najniższe) i III tercyla (najwyższe wyniki MMMSE) uzyskano iloraz szans 5,93 (95 proc. Cl: 3,58 - 9,80; p 0,0001). Dla tercyli I i II uzyskano iloraz szans 2,67 (95 proc. Cl: 1,60 - 4,67; p = 0,0002). Przedstawione wyniki sugerują, że upośledzenie funkcji poznawczych wiąże się z gorszym rokowanie wewnątrzczpitalnym u starszych ...

  Streszczenie angielskie: Heart failure (HF) and impaired cognitive function are frequent causes of hospitalization in elderly patients. Independently, both clinical syndromes are associated with increased mortality. The aim of the study was to evaluate the influence of impaired cognitive function on in-hospital a mortality in old patients with HF. a modified Mini-Mental State Exam (MMMSE) was performed in 598 consecutive patients (65 - 102 years old; 355 female) with heart failure. All patients were stratified into low (6.3 ń 1.2 points), medium (19.7 ń 4.7 points) or high (29.1 ń 2.1 points) tertile group according to MMMSE results. Total in-hospital mortality was 52.0 p.c. in the lowest, 34.2 p.c. in the medium and 15.1 p.c. in the highest tertile (Pearson Chi-square p 0.0001 for trend. The comparison of in-hospital mortality betwen tertiles of MMMSE was done with the use of logistic regression adjusted to age, sex, and the presence of diabetes melllitus, renal failure and anemia. Comparison of in hospital mortality between patients from the lowest tertile of MMSE with the highest one revealed that odds ratio was 5.93 (95 p.c. Cl: 3.58 - 9.80; p 0.0001) whereas it was 2.67 (95 p.c. Cl: 1.60 - 4.67; p = 0.0002) for patients from the medium tertile. The obtained results showe that the worse cognitive function is, the worse in-hospital prognosis can be observed in older patients with HF. Moreover, it also suggests that impaired cognitive function may be an independent risk factor for ...


  11/29

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia złamania kręgosłupa w osteoporozie w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Results of vertebral fractures treatment in osteoporosis in own material.
  Autorzy: Chmielewski Dariusz, Górecki Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.164-169, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Złamania kręgosłupa w przebiegu osteoporozy są jej jednym z najpoważniejszych powikłań. Ze względu na znaczne nasilenie dolegliwości bólowych stanowią poważny problem leczniczy. Wstęp obejmuje klasyfikację złamań, zasady diagnostyki obrazowej i różnicowania oraz opis postępowania terapeutycznego stosowanego w praktyce klinicznej. Materiał i metody. Praca jest retrospektywną analizą wyników leczenia złamań kręgosłupa w latach 1997-2000. Materiał stanowi grupa 64 (58 kobiet i 6 mężczyzn) w średnim wieku 69 lat (56-77) pacjentów z osteoporozą, leczonych przedstawionym we wstępie programem postępowania. Dokonano oceny z uwzględnieniem wyników leczenia, dolegliwości bólowych po jego zakończeniu i zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Wyniki. Dla 41 proc. spośród badanych dolegliwości bólowe występowały sporadycznie, a dla 59 proc. często.

  Streszczenie angielskie: Background. Vertebral fractures in patients with oeteoporosis are the most serious complication of this disease. It seems to be an important therapeutic problem, becasue of the intensity of the pain syndrome. Introduction presents classification, imaging and differantial diagnostics, presentation of therapeutic intervention used in clinical practice. Material and methods. The work is a retrospective clinical analysis of vertebral fractures treatment results from the period 1997-2000. Material consists of 64 (58 women and 6 men) in average age of 69 (56-77) cases with spine fractures and osteoporosis treated with, presented in introduction protocol. Results. 41 p.c. of this gropu declared the pain occurring rare, and 59 p.c. - frequently.


  12/29

  Tytuł oryginału: Problemy w leczeniu złamań kończyny dolnej w osteoporozie.
  Tytuł angielski: Problems in the treatment of lower limb fractures in osteoporosis.
  Autorzy: Chmielewski Dariusz, Górecki Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.182-184, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Złamania są manifestacją kliniczną osteoporozy, najczęstszej choroby metabolicznej tkanki kostnej. Doprowadza ona do zmniejszonej wytrzymałości mechanicznej kości i zwiększa podatność na złamania. Identyfikacja czynników ryzyka osteoporozy, pomiary gęstości kości mineralnej tkanki kostnej oraz markerów obrotu kostnego pozwalają określać i monitorować stopień zaawansowania problemu. Charakterystyka samego schorzenia narzuca jednak specyficzne zasady postępowania w leczeniu uszkodzeń urazowych narządu ruchu powstałych na tle osteoporozy. Zasadą jest dążenie do jak najszybszego uruchomienia pacjenta w celu przywrócenia sprawności ruchowej. Dobór metod leczenia powinen uwzględniać zaawansowany wiek pacjentów oraz ich stan ogólny. W pracy przedstawiono zasady postępowania leczniczego w odniesieniu do uszkodzeń kończyny dolnej w przebiegu osteoporozy, z uwzględnieniem zasad profilaktyki przeciwzakrzepowej. Obowiązującą zasadą jest jednak dobór metody leczniczej do rodzaju uszkodzenia, stanu pacjenta, współistniejących chorób, jak też możliwości i doświadczenia ośrodka.

  Streszczenie angielskie: The fractures are the clinical manifestations of osteoporosis, the most common metabolic bone disease. It leads do decreased mechanical resistance of bone and increased ability of fractures. Identification of risk factors, bone mineral density and bone marters measures helps to identify and control the severity of the problem However; the characteristics of the disorder obliges the specific conditions in treatment of the traumatic lesions to the locomotor system related to osteoporosis. The first rule is the need to achieve the fastest mobilization of the patient. The choice of the treatment method should take age and general condition of the patient to consideration. The work presents the principles of proceedings in treatment of traumatic lesions of the lower extremities resulting from osteoporosis with consideration of the antithrombotic prophylaxis. Matching the method with relation to fracture type, general condition of the patient, coexisting diseases as well as the center ability and experience is still valid condition.


  13/29

  Tytuł oryginału: Mechanizmy nefroprotekcyjnego działania statyn.
  Tytuł angielski: Mechanisms of statin nephroprotective actions.
  Autorzy: Chmielewski Michał, Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.519-522, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Inhibitory reduktazy HMGCoA (statyny) stanowią grupę leków, której znaczenie w leczeniu hiperlipidemii jest obecnie powszechnie znane i akceptowane. Liczne wieloośrodkowe badania kliniczne wykazały skuteczność statyn w obniżaniu stężenia cholesterolu, a także w opóźnianiu postępu procesu miażdżycowego i zmniejszaniu częstości incydentów sercowo-naczyniowych. Jedna od chwili odkrycia pierwszych statyn trwają także badania nad innymi mechanizmami działania tych leków. Istnieje wiele przesłanek przemawiających za antyproliferacyjnym i przeciwzapalnym wpływem statyn. Niniejszy artykuł stanowi przegląd badań nad tymi mechanizmami, ze szczególnym uwzględnienie ich nefroprotekcyjnego znaczenia.

  Streszczenie angielskie: The great importance of HMGCoA reductase inhibitors (stains) in treatment of hyperlipidemia is well known, and accepted. Numerous multicenter trials have shown the effectivenes of statins in lowering cholesterol concentration, slowing down progression of atherosclerosis, and in decreasing number of cardio-vascular incidents. However, since the discovery of stains experiments have been carried out showing other mechanisms of action of these drugs. Many circumstances expose the antiproliferative, and antiinflammatory influence of HMGCoa reductase inhibitors. This paper presents a review of the studies on these mechanisms with a special emphasis on their nephroprotective role.


  14/29

  Tytuł oryginału: Benefits and menaces related to the use of statins in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Chmielewski Michał, Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.6-10, il., tab., bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Hypercholesterolemia in patients after renal transplantation composes a signifcant risk factor of cardio-vascular disease, it may also worsen graft survival. Statins are the most potent drugs to lower blood cholesterol. They also posses numerous pleiotropic abilities. The paper presents benefits of the use of statins in patietns after renal transplantation, as well as the dangers related to the side effects of these drugs. It underlines that adequate use of statins is worth considering in patients after renal transplantation, taking into account not only their abilit to lower cholesterol but also their additional properties positively influencing graft survival.


  15/29

  Tytuł oryginału: Medycyna początku XXI wieku a zaburzenia depresyjne.
  Tytuł angielski: Medicine of the beginning of the 21st century and depressive disorders.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Chmielewski Henryk
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.185-189, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XXI wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny najważniejszych problemów diagnostycznych i terapeutycznych zaburzeń depresyjnych, stanowiących wyzwanie dla współczesnej medycyny. W krajach rozwiniętych obserwuje się wzrost liczby hospitalizowanych pacjentów z rozpoznaniem depresji. Poważnym problemem jest śmiertelność w następstwie zamachów samobójczych, dokonanych przez chorych cierpiących na depresję. Duża częstotliwość wystąpienia depresji powoduje, że wybór odpowiedniego leczenia jest trudny.

  Streszczenie angielskie: The authors have attempted to evaluate the most important diagnostic and therapeutic problems of depressive disorders, being a challenge for modern medicine. In developed countries an increase of number of hospitalized patients with diagnosed depression is observed. A serious problem is mortality as a result of suicidalattempts of patients suffering from depression. High frequency of depression occurence is the reason why choosing a suitable treatment is difficult.


  16/29

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z kursu "Breast cancer: oncologic and reconstructive surgery".
  Autorzy: Chmielewski Robert
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.362-363
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  17/29

  Tytuł oryginału: Częściowe uzupełnienia ceramiczne.
  Tytuł angielski: Partial ceramic restorations.
  Autorzy: Chmielewski Krzysztof, Stefaniak Wiesław
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.26-29, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie kilkuletnich doświadczeń własnych przedstawiono zastosowanie i zasady wykonania częściowych uzupełnień ceramicznych, łączących w sobie cechy różnych uzupełnień bez podbudowy metalowej. Zwrócono uwagę na ich estetykę, biozgodność, oszczędne opracowanie tkanek pod uzupełnienie.


  18/29

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu płci na wybrane składowe układu antyoksydacyjnego i gospodarki lipidowej osób w wieku podeszłym z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Analysis of the influence of sex on selected components of the antioxidant system and lipid profile of elderly people with myocardial ischaemic disease.
  Autorzy: Duda Grażyna, Maruszewska Małgorzata, Jóźwiak Andrzej, Chmielewski Zbigniew, Korybalska Katarzyna, Wieczorowska-Tobis Katarzyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.25-29, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. W procesie starzenia się organizmu człowieka w wielu stanach chorobowych dochodzi do osłabienia aktywności układu antyoksydacyjnego. Celem badań była analiza wpływu płci na profil lipidowy i aktywność wybranych składowych układu antyoksydacyjnego u pacjentów w wieku podeszłym z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego. Materiał i metody. Badaniami objęto 32 osoby w wieku podeszłym, w tym 19 kobiet (średnia wieku 74,2 ń 7,9 lat) i 13 mężczyzn (średnia wieku 75,5 ń 7,9 lat) leczonych z powodu choroby wieńcowej. U wszystkich badanych zmierzono stężenie witamin A, E, C i á-karotenu oraz peroksydazy glutationowej i katalazy w surowicy krwi, jak i glutationu w krwinkach czerwonych. Ponadto zanalizowano profil lipidowy. Wyniki. Stwierdzono korzystniejszy profil lipidowy u mężczyzn w stosunku do kobiet (cholesterol całkowity: 198 ń 38 mg/dl vs. 242 ń 62 mg/dl, LDL-cholesterol: 121 ń 34 vs. 170 ń 55 mg/dl). Nie wykazano takiej zależności w odniesieniu do badanych składowych układu antyoksydacyjnego. Odwrotnie, nawet stężenie á-karotenu było niższe u mężczyzn niż u kobiet (39,6 ń 26,9 ćg/dl vs 59,9 ń 41,6 ćg/dl, p = 0,06), jak również zwraca uwagę wyższy odsetek mężczyzn w stosunku do kobiet, których stężenia á-karotenu i witamny E były poniżej wartości referencyjnych (odpowiednio: 38,5 proc. vs. 15.8 proc. oraz 46,1 proc. vs.31,6 proc.). Wniosek. Obserwowane tendencje sugerują wpływ płci na podstawowe parametry profilu lipidowego. Wydaje się, że niskie wartości witamin antyoksydacyjnych u badanych mężczyzn mogą świadczyć o nieprawidłowościach ...


  19/29

  Tytuł oryginału: Właściwości mechaniczne warstwy podchrzęstnej kości w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Mechanical properties of subchondral bone in degenerative joint disease.
  Autorzy: Chmielewski Dariusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.639-641, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozważania nad rolą warstwy podchrzęstnej kości w etiopatogenezie choroby zwyrodnieniowej stawów trwają od dawna. Wprowadzenie do diagnostyki nowoczesnych metod obrazowania pozwoliło oceniać te zmiany w sposób szczegółowy. Praca jest prezentacją aktualnych poglądów na temat korelacji zmian w obrębie podścieliska kostnego powierzchni stawowych i zmian w nich zachodzących, z uzwględnieniem potencjalych możliwości ingerencji terapeutycznej. Zawiera również dyskusję nad teorią Balla z 1966 roku, który twierdził, że osteoartroza chroni przed osteoporozą. Obecnie wiadomo, że oba te procesy współistnieją ze sobą, a w pewnym sensie, są ze sobą związane. Przytaczane prace Kaneko pozwalają ocenić rolę jaką odgrywają cytokiny zapalne i proteinazy w destrukcji warstwy podchrzęstnej i w rozwoju zmian zwyrodnieniowych, ponieważ prawdopodobnie tu upatrywać należy możliwości modyfikowania procesu w nowoczesnych formach terapii.


  20/29

  Tytuł oryginału: Zespoły bólowe odcinka szyjnego po urazach typu whiplash injury a terapia manualna.
  Tytuł angielski: Physical therapy in the treatment of pain syndromes of cervical region caused by whiplash injuries.
  Autorzy: Chmielewski H[enryk], Stodolny J[erzy], Chudzik W., Rożej A.
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.247-249, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają problem urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Wspominają o pięciostopniowej skali klasyfikaci - QTF, oraz zespole objawów towarzyszących - WAD. Autorzy wskazują na badanie manualne, zwłaszcza na napięcie mięśni, oraz leczenie z wykorzystaniem terapii manualnej.


  21/29

  Tytuł oryginału: Wydarzenia: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP; VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej; Dwunasty Zjazd Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego.
  Opracowanie edytorskie: Chmielewski Henryk (Oprac.), Chudzik Wiesław (oprac.), Kaczorowska Beata (oprac.), Fiszer Urszula (oprac.).
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.276-278 - 25612 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów Wojska PolskiegoZjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny ManualnejZjazd Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego LublinChańczaBerlin 16-18.05.24-26.05.22-26.06. 200220022002
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne


  22/29

  Tytuł oryginału: Propozycja systemu klasyfikacji zespołów bólowych kręgosłupa w przebiegu choroby przeciążeniowej.
  Tytuł angielski: Suggestion for back pain syndromes clasification system in the course of overload disease.
  Autorzy: Stodolny Jerzy, Chmielewski Henryk
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.81-87, tab., bibliogr. 27 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W przedstawionej pracy autorzy przedstawiają celowość połączenia różnych postaci klinicznych zespołów bólowych regionu kręgosłupa, u podstaw których istnieje czynnik przeciążeniowy jego tkanek, w jeden proces chorobowy. Dla jego określenia proponują nazwę "choroba przeciążeniowa". Poszczególne kliniczne zespoły dolegliwości i objawów stanowią w dynamice procesu rozwojowego choroby przeciążeniowej jej kolejne okresy i fazy. W przebiegu choroby autorzy wyodrębnili dwa okresy i pięć faz oraz zaproponowali ich oznaczenie odpowiednimi symbolami. W zastosowanym podziale szczególną uwagę zwrócono na grupę tzw. zaburzeń czynnościowych w obrębie srawów międzywyrostkowych kręgów, stawów krzyżowych i tkanek miękkich okołokręgowych jako specyficznej przyczyny wielu zespołów bólowych kręgosłupa.


  23/29

  Tytuł oryginału: Złamania kręgosłupa na tle osteoporozy
  Autorzy: Górecki Andrzej, Chmielewski Dariusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.116-118, bibliogr. 12 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/29

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia uszkodzeń urazowych narządu ruchu na tle osteoporozy w materiale własnym [Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Warszawie]
  Autorzy: Chmielewski Dariusz, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.176-179, tab., bibliogr. 12 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  25/29

  Tytuł oryginału: Zaburzenia biosyntezy cholesterolu w doświadczalnej przewlekłej niewydolności nerek : praca doktorska
  Autorzy: Chmielewski Michał, Bogusławski Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Gdańsku
  Źródło: 2002, 68 k. : il., tab., bibliogr. 103 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20404

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  26/29

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/29

  Tytuł oryginału: Nowoczesny szpital i przychodnia. System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2000.
  Autorzy: Chmielewski Dariusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.19-21, tab.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  28/29

  Tytuł oryginału: CIT [Critical Incident Technique] - narzędzie w badaniu satysfakcji pacjentów.
  Autorzy: Chmielewski Dariusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.44-46, il., bibliogr. 2 poz. - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  29/29

  Tytuł oryginału: Sekurytyzacja - recepta na szpitalne długi?
  Autorzy: Chmielewski Dariusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.47-48 - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: