Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHMIELA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Odległe obserwacje chorych z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej.
Tytuł angielski: Long-term follow-up of patients with coronary artery dissection after recanalization of chronic total occlusion.
Autorzy: Chmielak Zbigniew, Witkowski Adam, Szmaus Piotr, Kądziela Jacek, Demkow Marcin, Karcz Maciej, Rużyłło Witold
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.13-19, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozwarstwienie po zabiegu udroznienia. Wstęp. Grupą szczególnie narażoną na wystąpienie nawrotu zwężenia są chorzy z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. Rozwarstwienie, zaburzając przepływ krwi, sprzyja powstawaniu zakrzepu i w efekcie może doprowadzić do zamknięcia światła tętnicy. Celem badania była ocena wyników bezpośrednich i odległych u chorych z rozwarstwieniem po udrożnieniu przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej. Materiał i metody: Badaniem objęto 77 chorych, u których wykonano zabieg udrożnienia całkowicie zamkniętej (stopień przepływu oceniany wg klasyfikacji TIMI wynosił 0) tętnicy wieńcowej z założeniem stentu. Podzielono ich na 2 grupy: grupa 1 - 57 chorych z rozwarstwieniem ocenianym wg klasyfikacji NHLBI, które wystąpiło po angioplastyce balonowej, grupa 2 - 20 pacjentów bez rozwarstwienia po angioplastyce balonowej. Wyniki: Częstość poszczególnych typów rozwarstwienia w grupie 1 wyglądała następująco: rozwarstwienie typu A wg klasyfikacji NHLBI stwierdzono u 27 (47,4 proc.) osób, typu B u 21 (36,8 proc.), typu C u 7 (12,3 proc.), a typu D u 2 (3,5 proc.) chorych. Wynik bezpośredni zabiegu był podobny w obu grupach: minimalna średnica tętnicy wynosiła 2,9 ń 0,5 mm w grupie 1 oraz 2,8 ń 0,4 mm w grupie 2 (różnica nieistotna). U wszystkich chorych uzyskano pełne przywrócenie przepływu krwi w tętnicy wieńcowej (3ř wg klasyfikacji TIMI). W trakcie obserwacji trwającej średnio 22,8 ń 16,2 miesięcy zdarzenie sercowe (zgon, zawał ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Limited data are available regarding long-term clinical outcome of patients with dissection after recanalization of chronic total coronary occlusion. Therefore we studied the impact of coronary artery dissections on short and long-term clinical outcome of patients after recanalization of chronic total coronary occlusion. Material and methods: 77 consecutive patients who underwent stent implantation after recanalization of chronic total occlusion were divided into two groups. 57 patients (group 1) with angiographically visible dissection (grades A to D of National Heart, Lung, and Blood Institute classification) after standard balloon angioplasty were compared with 20 patients without dissection (group 2) after balloon angioplasty. Clinical status was assessed after 6 and 12 months after recanalization and at 1-year intervals thereafter. Results: After balloon angioplasty dissection type A was peresent in 27 (47.4 p.c.) type B in 21 (36.8 p.c.), type C in 7 (12.3 p.c.), and type D in 2 (3.5 p.c) patients. Immediate results were similar in both study group. The minimal lumen diameter was 2.9 ń 0.5 mm in group 1 and 2.8 ń 0.4 mm in group 2 (NS). During 22.8 ń 16.2 months follow-up cardiac event (death, myocardial infarction, repart revascularization) was observed in 14.0 p.c. of patients from group 1 and in 15.0 p.c. of patients from group 2. We did not find correlation between type of dissection and number of cardiac events. Conclusion: The presence of ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Co dziś trzeba wiedzieć o postępowaniu farmakologicznym przed, w trakcie i po leczeniu inwazyjnym choroby wieńcowej?
  Tytuł angielski: Pharmacological treatment before, during and after percutaneous coronary interventions.
  Autorzy: Chmielak Zbigniew, Demkow Marcin
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.568-571, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Rola lekarza pierwszego kontaktu w poradnictwie genetycznym.
  Tytuł angielski: The role of family doctor in genetic counselling.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Chmielarczyk Witold, Załucki Wojciech
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.63-71, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W codziennej praktyce lekarza pierwszego kontaktu z pacjentem nie jest możliwe spełnienie bardzo restrykcyjnych kryteriów rodowodowo-klinicznych rozpoznawania rodzin z wysokim ryzykiem dziedzicznych raków piersi i jajnika. Należy więc ustalić jedynie tzw. "kryteria włączające" pacjentów do dalszej oceny w poradni genetycznej. Sa to uzyskane w wywiadzie informacje o występowaniu raków "jednoimiennych" (np. raka piersi) u krewnych I i II stopnia lub raków o możliwie wspólnej "etiologii genetycznej" (np. raków piersi, jajnika i jelita grubego). Innymi kryteriami włączajacymi są: występowanie zachorowań u krewnych przed 50 r. życia (bardzo ważna informacja, czy rak piersi lub jelita grubego wystąpił u krewnych przed 35 r.ż.), obustronne występowanie nowotworów (np raka piersi), wystapienie rzadkiej postaci histopatologicznej raka piersi (rak rdzeniasty lub atypowy rdzeniasty) oraz wystapienie u krewnych raka pierwsi u mężczyzn, bądź częste występowanie raków gruczołowych w różnych narządach. Badanie kliniczne powinno być przeprowadzone bardzo dokladnie, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych zespołów, takich jaknp. polipowatość rodzinn ajelita grubego. Niezmiernie ważne jest zalecanie osobom z podejrzeniem lub rozpoznaniem zespołu dziedzicznej predysp[ozycji nowotworów (ZDPN) badań profilaktyczno-wykrywczych. Ogólną zasadą jest, że szczególne działania wykrywcze powinny być zastosowane co najmniej 5 lat wcześniej niż wynosi wiek najmłodszej osoby, która ...

  Streszczenie angielskie: It's not possible for family doctor in his daily practice to meet very restrictive gynealogical and clinical criterias recognizing families with high risk of hereditary breast and ovary cancers. Therefore, there is need to determine only "infusion criterias" directing patients to further diagnosis in genetic outpatient clinic. There is information about the same cancers (e.g. breast cancers) ocurred among relatives Ist and 2nd degree or about cancers having the same "genetical etiology" (e.g. breast, ovarian and colon cancers) taken from patient history. Another criterias are: occurrence of diseases among relatives before age 50 (very important if cancer appeared before age 35), bilateral occurrence of cancer (e.g. breast cancer), apperance of very rare histological type of cancer (e.g. medullar carcinoma or atypical medullar) and occurrence among relatives male breast cancer, or often occurrence of adenocarcinomas in different locations. Clinical examination should be very detailed, especially taking into consideration characteristic syndromes as for instance familial intestinal polyposis. There is extremelly important to recommed patients with suspicion or diagnaosis of hereditary predisposition to neoplasms syndrom (HPNS) all kinds of prophylactic and diagnostic exams. There is the rule that especially detecting tests should be performed at least 5 years earlier than the age of youngest sick of cancer person in family with hereditary risk. People who meet ...


  4/5

  Tytuł oryginału: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA.
  Tytuł angielski: The detection of Helicobacter pylori antigens in stool with Premier Platinum HpSA test.
  Autorzy: Wiśniewska Monika, Bąk-Romaniszyn Leokadia, Płaneta-Małecka Izabela, Rechciński Tomasz, Płonka Małgorzata, Bielański Władysław, Konturek Stanisław J., Rudnicka Wiesława, Chmiela Magdalena
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.373-376, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Podczas przebiegu zakażeń wywoływanych przez zlokalizowane w nabłonku żołądka pałęczki H. pylori może dochodzić do znaczne koncentracji antygenów tego drobnoustroju w kale. Taka hipoteza opiera się na przypuszczeniu o fekalno-oralnym modelu transmisji zakażenia. Sugeruje się, iż obecność antygenów H. pylori w kale może być wskaźnikiem aktualnego zakażenia tymi bakteriami natomiast ich zanik może świadczyć o skutecznej eradykacji drobnoustrojów. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań było porównanie skuteczności testu PP HpSA ze sktuecznością metod inwazyjnych: RUT, HLO lub nieinwazyjengo testu UBT i badania serologicznego (ELISA, IgG anty-EG), w diagnozowaniu zakażeń wywołwyanych przez H. pylori. Materiałi meotdy: W obecnie przeprowadzonych badaniach do wykrywania zakażeń wywoływanych przez H. pylori zastosowano nieinwazyjny, immunoenzymatyczny test Premier Platinum HpSA-PP HpSA (Meridian Diagnostics, Cincinnati, Ohio USA), przeznaczony do wykrywania antygenów tego drobnoustroju w kale. Test ten opiera się na aktywności poliklonalnych przeciwciał rozpoznających antygeny H. pylori. Wyniki testu PP HpSA odnoszono do wyników testów inwazyjnych: szybkiego testu ureazowego - RUT oraz badania histopatologicznego - HLO lub nieinwazyjengo testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego węglem 13C-UBT i badania serologicznego (ELISA), mającego na celu określenie występowania w surowicach osób badanych przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom ekstraktu glicynowego (EG) wzorcowego szczepu H. pylori CCUG 17874...


  5/5

  Tytuł oryginału: Patients with unstable angina pectoris present increased humoral response against Helicobacter pylori in compariosn with patients with aggravated dyspepsia.
  Autorzy: Rechciński Tomasz, Kasprzak Jarosław D., Chmiela Magdalena, Krzemińska-Pakuła Maria, Rudnicka Wiesława
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (4) s.339-344, tab., bibliogr. s. 343-344
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A role of autoimmune process and its link with bacterial infections in initiation or aggravation of atherosclerosis symptoms has been suggested. Antigenic mimicry and cross-reactivity of circulating antibodies have been indicated as some major factors in this process. In this study, the prevalence and titers of IgG and IgA antibodies reacting with glycine extract of H. pylori surface antigens were determined immunoenzymatically (ELISA) in the group of patients with unstable ischaemic heart disease and in patients with aggravated dyspepsia. Our results reveal that elevated titers of IgG anti-H. pylori are more typical for cardiac patients and lower prevalence of IgA anti-H. pylori - for those with aggravated dyspepsia. This supports the hypothesis that intensed humoral response in immunoglobulins class G against some bacterial antigens may play a role in the aggravation of symptoms of coronary atherosclerosis.

  stosując format: