Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHLUBEK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Izomery kwasów oleinowego i linolowego jako składniki blaszki miażdżycowej.
Tytuł angielski: Isomers of oleic and linoleic acids as components of the atherosclerotic plaque.
Autorzy: Stachowska Ewa, Dołęgowska Barbara, Chlubek Dariusz, Bober Joanna, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław, Trojnacka Beata
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.87-91, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano zawartosć izomerów trans kwasu oleinowego (C18:1), izomerów trans 9, trans 12 kwasu linolowego (C18:2) oraz sprzęgnietych dienów kwasu linolowego (CLA) w blaszkach miażdżycowych tętnicy szyjnej pozyskanych śródoperacyjnie od pacjentów operowanych z powodu powikłań miażdżycy. Przeprowadzono analizę chromatograficzną 17 blaszek, stwierdzając w większości z nich obecność izomerów trans kwasu oleinowego i izomerów trans 9, trans 12 kwasu linolowego.

  Streszczenie angielskie: Contents of trans isomers of oleic acid (C18:1), trans 9, trans 12 linoleic acid (C18:2) and conjugated diens of linoleic acid in atheromatous plaques were determined by gas chromatography. Seventeen atheromatous plaques were obtained from the caroid artery of patients surgically treated for atherosclerotic complications. Trans isomers of oleic acid and trans 9, trans 12 isomers of linoleic acid were detected in the majority of the samples.


  2/8

  Tytuł oryginału: Dieta typu śródziemnomorskiego jako czynnik wspomagający terapię pacjentów po przeszczepach.
  Autorzy: Stachowska E., Chlubek D.
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.54-57, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Region Śródziemnomorski

  Streszczenie polskie: Jednym z głównych czynników ograniczających długość życia pacjentów po przeszczepach narządów jest przyspieszony rozwój zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Jak dowodzą badania, dieta typu śródziemnomorskiego może być wykorzystana w postępowaniu po przeszczepie jako dobry i tani sposób ograniczenia szybkości rozwoju patologicznych zmian naczyniowych u biorców. Podjęte próby zastosowania tego typu diety u pacjentów po przeszczepach nerek i serca zakończyły się pełnym sukcesem - w grupie objętych badaniami odnotowano znaczną poprawę profilu lipidowego osocza. Korzystne zmiany były związane z obniżeniem stężenia cholesterolu całkowitego, triacylogliceroli, cholesterolu LDL oraz stosunku cholesterolu LDL/HDL, przy jednoczesnym braku zmian w stężeniu cholesterolu HDL.

  Streszczenie angielskie: There is evidence that the Mediterraneam diet may be beneficial in prevention of vascular diseases in transplant recipients. An improvement on the pattern of plasma lipid fractions in patients after heart and kidney transplantation has been described. Reduction in total cholesterol, LDL-cholesterol, LDL-cholesterol/HDL-cholesterol ratio and triacylglycerol levels was observed. HDL-cholesterol levels remained unchanged.


  3/8

  Tytuł oryginału: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania siarczanu magnezu w położnictwie.
  Tytuł angielski: Efficiency and safety of magnesium sulfate treatment in obstetrics.
  Autorzy: Mikołajek Wioletta, Chlubek Dariusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.466-471, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedyskutowano współczesne poglądy na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania siarczanu magnezu w położnictwie. Przedstawiono wyniki prac sugerujących niekorzystny wpływ tego zwiączku na płód i noworodka. Skonfrontowano sprzeczne doniesienia nt. stosowania siarczanu magnezu jako leku tokolitycznego w leczeniu porodu przedwczesnego.

  Streszczenie angielskie: Current views on efficacy and safety of magnesium sulfate treatment in obstetrics are presented. Negative effects of MgSO4 on fetus and newborn are described. Contradictory reports dealing with tocolytic efficacy of magnesium sulfate are discussed.


  4/8

  Tytuł oryginału: Wpływ fluorków na metabolizm komórek tkanki łącznej.
  Tytuł angielski: Effect of fluoride on connective tissue cells metabolism.
  Autorzy: Olszowski Tomasz, Chlubek Dariusz
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.27-30, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377


  5/8

  Tytuł oryginału: Molekularne podłoże zespołu Ehlersa-Danlosa typu klasycznego.
  Tytuł angielski: Molecular background of the classical type of Ehlers-Danlos syndrome.
  Autorzy: Wieczorek Piotr, Chlubek Dariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.332-337, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół Ehlersa-Danlosa (EDS) typu klasycznego jest najczęściej występującą postacią tego schorzenia. Przyczyna tej dziedzicznej choroby tkanki łącznej do niedawna pozostawała nieznana. W pracy przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących tej formy EDS. W większości badanych przypadków podłożem były różnego rodzaju mutacje wykryte w genach kodujących kolagen typu V. Należy jednak podkreślić, że w kilku przypadkach wykluczono mutacje w tych genach jako przyczynę klasycznego typu EDS, co wskazuje na heteogenny charakter choroby.

  Streszczenie angielskie: Classical type of Ehlers-Danlos syndrome (EDS) is the most common variant of the disease, however, its molecular background is still unknown. The paper presents the latest finding concerning this type of EDS. In most cases, mutations in genes encoding type V collagen were found. In some cases, the mutations were excluded indicationg the gentic heterogeneity of the disease.


  6/8

  Tytuł oryginału: Trans unsaturated fatty acids are components of atheromatous plaque.
  Tytuł polski: Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych są składnikami ludzkiej blaszki miażdżycowej.
  Autorzy: Stachowska Ewa, Dołęgowska Barbara, Chlubek Dariusz, Szumiłowicz Halina, Gutowski Piotr, Turowski Radosław, Samad Rabih
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.99-104, tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przeprowadzono badania chromatograficzne blaszek miażdżycowych pobranych od 21 pacjentów w Klinice Chirurgii Naczyniowej PAM w Szczecinie, których operowano z powikłań zaawansowanej miażdżycy tętnic brzusznych i udowych. Cel pracy. Celem analizy było ustalenie czy izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych (występujące w utwardzonych tłuszczach spożywczych pochodzenia roślinnego) są istotnymi składnikami blaszki miażdżycowej. Materiał i metody. Kwasy tłuszczowe ekstrahowano mieszaniną Folcha, zmydlano metanolem 2-procentowym roztworem KOH i metylowano 14-procentowym BF3 w metanolu, otrzymując estry metylowe kwasów tłuszczowych. Analizę badanego materiału przeprowadzono przy użyciu chromatografu gazowego Perkin-Elmer 8500, stosując program Chromed PI. Oceny zależności pomiędzy otrzymanymi parametrami dokonano na podstawie współczynnika korelacji rang Spearmana, przyjmując za istotne statystycznie wartości 0,05. Wyniki. W badanym materiale stwierdzono obecność różnych izomerów kwasów tłuszczowych, w tym także charakterystycznych dla utwardzanych tłuszczów roślinnych (zwłaszcza margaryn). Kwas elaidynowy (trans 9 C18:1) okazał się dominującym trans izomerem wśród jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Głównym reprezentantem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych był jeden ze sprzężonych dienów kwasu linolowego: cis 9 trans 11 C18:2. Wnioski. Wyniki badań wskazują na zależność pomiędzy występowaniem w diecie izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Chromatographic studies on fatty acid composition of atheromatous plaques obtained from 21 patients treated surgically in the Department of Vascular Surgery (Pomeranian Academy of Medicine, Szczecin, Poland) for complications of atherosclerosis of abdominal aorta, iliac or femoral arteries, were carried out. Aim of the study. The aim of the study was to assess if the trans unsaturated fatty acids (occurring in hardened fats of plant origin) are substantial components of the atheromatous plaques. Material and methods. Fatty acids were extracted using Folch mixture, saponified in 2 p.c. KOH solution and methylated with 14 p.c. solution of BF3 in methanol, obtaining fatty acid methyl esters. The analysis of obtained material was carried out with a gas chromatograph Perkin-Elmer 8500, applying Chromed PI software. Correlations between obtained parameters were calculated using the Spearman's correlation coefficient, taking p 0,05 as statistically significant. Results. The presence of varied isomers of fatty acids in the analysed material (among them typical for the hardened plant fats) was established. Elaidic acid (trans-9 C18:1) served as a major trans isomer among monounsaturated fatty acids. The main representative of polyunsaturated fatty acids. The main representative of polyunsaturated fatty acids was one of conjugated diens of linoleic acid: cis-9, trans-11 C18:2. Conclusions. The results of the study show the relationship between trans unsaturated ...


  7/8

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu toksycznych dawek fluoru na poziom ekspresji genów kolagenu i syntezę niektórych form białek kolagenowych skóry szczura : praca doktorska
  Autorzy: Olszowski Tomasz, Chlubek Dariusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Biochemii i Chemii w Szczecinie
  Źródło: 2002, [5], 76 k. : il., tab., bibliogr. 80 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  8/8

  Tytuł oryginału: Stężenie hemoglobiny glikozylowanej i fluorków w surowicy krwi szczurów z hiperglikemią indukowaną NaF.
  Tytuł angielski: Concentration of glycosylated hemoglobin and fluorides in blood serum of rats with hyperglycaemia.
  Autorzy: Birkner Ewa, Grucka-Mamczar Ewa, Stawiarska-Pięta Barbara, Chlubek Dariusz, Samujło Dorota
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.391-394, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Szczurom szczepu Wistar FL podawano do picia przez 4 mies. wodę zawierającą 50 i 100 mg F-/dm**3. Spowodowało to wystąpienie u zwierząt hiperglikemii fluorkowej, której towarzyszył wzrost stężenia HbA1 i jonów fluorkowych oznaczanych w surowicy krwi.

  Streszczenie angielskie: Fluoride hyperglycaemia was accompanied by incrased HbA1 and F- concentration in serum of rats receiving drinking water containing 50 and 1000 mg F-/dm**3. The rats were exposed to F- for 4 months.

  stosując format: