Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHLEBNA-SOKÓŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Rola wybranych cytokin pro- i przeciw zapalnych, inhibitorów cytokin oraz metabolizmu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych w patogenezie posocznicy u dzieci.
Tytuł angielski: The role of selected pro- and anti-inflammatory cytokines, cytokine inhibiitors and oxidative metabolism of polymorphonuclear leukocytes in the pathogenesis of sepsis in newborns and infants.
Autorzy: Chlebna-Sokół Danuta, Sikora Janusz Piotr, Krzyżańska-Oberbek Alicja, Chrul Sławomir
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.108-111, 113-114, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U dzieci w przebiegu posocznicy oceniono stężenia prozapalnych cytokin - czynnika martwicy guza (TNF-ŕ), interluekiny 6 (IL-6), interleukiny 8 (IL-8) oraz cytokin o działaniu przeciwzapalnym - interleukiny 10 (IL-10), interlukiny 13 (IL-13). Ponadto oznaczono stężenia inhibitorów cytokin - antagonisty receptora IL-1 (IL-1 ra), rozpuszczalnego receptora p55 dla TNF-ŕ (sTNFR I), rozpuszczalnego receptora p75 dla TNF-ŕ (sTNFR II) oraz rozpuszczalnego receptora dla IL-6 (IL-6 sR). U tych pacjentów przeprowadzono także ocenę metabolizmu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych. Wykazano wzrost stężeń cytokin pro- i przeciwzapalnych, jak i inhibitorów cytokin oraz zubożenie metabolizmu tlenowego neutrofilów w momencie rozpoznania choroby. Zaobserwowano, że w wyniku zastosowania leczenia występował spadek pierwotnie wysokich stężeń w/w cytokin i ich inhibitoró oraz wzrost zdolności granulocytów do inicjowania wybuchu oddechowego tych komórek. Śledzenie w surowicy krwi dzieci z posocznicą dynamiki zmian stężeń przedstawionych wyżej wskaźników immunologicznych równolegle z oceną wskaźników ostrej fazy - prokalcytoniny (PCT) i białka C-reaktywnego (CRP) pozwala na ocenę aktywności uogólnionej reakcji zapalnej organizmu i stnowić może uzupełniającą metodę diagnostyczną i prognostyczną.

  Streszczenie angielskie: The levels of proinflammaotry cytokines - tumor necrosis factor (TNF-ŕ), interlukin 6 (IL-6), interleukin 8 (IL-8) and anti-inflammaotry cytokines - interlukin 10 (IL-10) and interleukin 13 (IL-13), as well as cytokine inhibitors - IL-1 receptor antagonist (IL-1 ra), the soluble p55 TNF-ŕ receptor (sTNFR I), the soluble p75 TNF-ŕreceptor (sTNFR II) and the soluble IL-6 receptor (IL-6 sR) were studied in pediatric patients with sepsis. The changes of oxidative metabolism of polymorphonuclea leukocytes (PMNLs) were further investigated. The increase of pro- and anti-inflammatory cytokine and cytokine inhibitors levels, as well as diminished oxidative metabolism of PMNLs were demonstrated at the time of diagnosis. Pharmacotherapy was accompanied by a decrease of elevated concentrations of both cytokines and their inhibitors and an increase in the respiratory burst of PMNLs. The time pattern of changes in cytokine and cytokine inhibitor serum concentrations along with the time course of system inflammatory response and may support the diagnostic and prognosis methods.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena udziału wybranych cytokin w etiopatogenezie samoistnej osteoporozy i osteopenii u dzieci i młodzieży : praca doktorska
  Autorzy: Rusińska Agnieszka, Chlebna-Sokół Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Pediatrii, Klinika Propedeutyki Pediatrii w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], 111 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19673

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Wydolność wysiłkowa dzieci i młodzieży - metody jej oceny.
  Tytuł angielski: Exercise efficiency among children and adolescents - evaluation methods.
  Autorzy: Rychłowska Ewa, Chlebna-Sokół Danuta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.122-125, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wydolność wysiłkowa to jeden z najważniejszych pozytywnych wykładników stanu zdrowia i rozwoju biologicznego. Wydolność kształtuje się najbardziej w okresie dzieciństwa i młodości. Poziom wydolności oznaczany jest w czasie próby wysiłkowej wykonywanej przy zastowowaniu standardowych obciążeń dynamiczną pracą fizyczną. Z reguły stosowane są dwa rodzaje obciążeń: maksymalne i submaksymalne. Maksymalne pochłanianie tlenu (VO2max) to najbardziej obiektywny wskaźnik uznawany za najlepszą miarę wydolności. Inne wskaźniki to: częstość uderzeń serca. "tętno pracy", wydatek energetyczny, wielkość obciążenia pracą, a także stężenie kwasu mlekowego, wskaźnik równowagi kwasowo-zasadowej, stężenie wysokoenergetycznych związków ATP i ADP. Testy, czyli próby wysiłkowe można wykonywać przy użyciu: bieżni ruchomej, cykloergometru i rzadko już obecnie stopnia. Oprócz powyższych testów stosuje się w praktyce również testy, w których wysiłek jest niewymierny, np.: przysiady, chód swobodny. Do najczęściej stosowanych testów wysiłkowych u dzieci można zaliczyć: test według Riopela - na bieżni ruchomej, test Godfreya - na ergometrze rowerowym, test Jamesa - na ergometrze rowerowym, test PVC170 - przy użyciu ergometru, a wskaźnikiem wydolności może być wielkość obciążenia, jak też tętno pracy, test Bar-Ora, w którym badany wykonuje na cykloergometrze maksymalny wysiłek w ciągu 30 s. Badania wydolności wysiłkowej prowadzone być powinny u wszystkich dzieci, zarówno tych, które uprawiają sport, jak i u tych przeciętnie aktywnych, a już obowiązkowo u dzieci chorych przewlekle (leczenie rehabilitacyjne).


  4/5

  Tytuł oryginału: Osteoporoza samoistna - aktualny problem kliniczny medycyny wieku rozwojowego.
  Tytuł angielski: Idiopathic osteoporosis - current clinical problem in medicine of developmental age.
  Autorzy: Chlebna-Sokół Danuta
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.443-446, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Osteoporoza samoistna występuje rzadko w wieku rozwojowym, zwłaszcza postać rozpoznawana jako idiopatyczna osteoporoza młodzieńcza (IJO). Samoistną osteoporozę można rozpoznać także wówczas, gdy nie występują objawy opisane przez Denta. Do rozpoznania tej choroby upoważnia wynik badania densytometrycznego, współistniejący z biochemicznymi markerami obrotu kostnego osteoporozy i niektórymi objawami klinicznymi. Kryterium zróżnicowania osteoporozy i osteopenii opiera się na wartościach Z-score BMD. Osteoporoza i osteopenia rozpoznane w wieku rozwojowym wymagają leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do zastosowania rodzaju i dawek odpowiednich praparatów oraz sposobu monitorowania skuteczności terapii. Klasyczne metody leczenia, podobnie jak u osób dorosłych, to podaż wapnia i witaminy D, wdrożenie rehabilitacji fizycznej, leczenie złamań oraz likwidacja bólu.


  5/5

  Tytuł oryginału: Abnormalities in bone metabolism in children with long-term glucocorticoid treatment.
  Tytuł polski: Nieprawidłowości metabolizmu kostnego u dzieci leczonych przewlekle glukokortykoidami.
  Autorzy: Chlebna-Sokół Danuta, Loba-Jakubowska Elżbieta, Rusińska Agnieszka, Lorenc Roman S., Lewiński Andrzej, Bodalski Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.159-170, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowanie glukokortykoidów u dzieci jest nadal wymagane w leczeniu niektórych chorób, np. chorób o podłożu autoimmunologicznym, chorób nowotworowych lub chorób ustrojowych tkanki łącznej. Jednakże zastosowanie kortykoterapii może się wiązać z wieloma zaburzeniami. Spośród nich, zaburzenia w mineralizacji kości zasługują na szczególną uwagę. Najczęściej obserwowanymi zaburzeniami są osteoporoza i osteopenia, wywołane kortykosteroidami, wraz z wtórnym obniżeniem gęstości mineralnej kości u dzieci poddanych długotrwałemu leczeniu glukokortykoidami. Ten mechanizm, który prowadzi do osteoporozy, jest złożony i wielokierunkowy i jest zarówno skutkiem wpływu glukokortykoidów na metabolizm wapnia i fosforu, jak i bezpośredniego wpływu tych hormonów na komórki kości. U dzieci i młodzieży, długotrwałe podawanie glukokortykoidów prowadzi do zahamowania procesu kościotworzenia w większym stopniu niż do stymulacji resorpcji. Celem badania było określenie wpływu długotrwałej kortykoterapii na metabolizm kostny (gęstość mineralną kości i biochemiczne wskaźniki metabolizmu kostnego) u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The use of glucocorticoids in children is still necessary in the treatment of some diseases, e.g., diseases with autoimmunologic background, as well as neoplastic and systemic diseases of the connective tissue. However, the use of corticotherapy can bring about a number of many disturbances. Among them, disturbances in bone metabolism are of special importance, the most common ones being the corticosteroid-induced osteoporosis and osteopenia, with secondary decrease of bone mineralization in children with long-term glucocorticoid treatment. The mechanism which leads to osteoporosis is complex and multidirectional, and results from the effect of glucocorticoids on calcium and phosphorus metabolism and direct influence of glucocorticoids on bone cells. In children and adolescents, long-term use of glucocorticoids leads, in the first instance, to predominance of bone formation inhibition rather than to stimulation of resorption. The aim of the study is to determine the influence of long-term corticotherapy on bone metabolism (bone mineral density and biochemical markers of bone metabolism) in chldren.

  stosując format: