Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHLEBICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa wielokrotnych dożylnych infuzji monoklonalnego przeciwciała przeciwko TNF-alfa (Remicade) skojarzonych z metotreksatem z łączonym leczeniem aurotiomalatem sodu i metylprednizolonem podawanymi domięśniowo pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Tytuł angielski: Analysis of efficacy and safety of multiple intravenous infusion of anti-tumour necrosis factor-alpha monoclonal antibody (Remicade) combined with methotrexate compared with sodium aurothiomalate and intramuscular depot methylrpednisolone in rheumatoid arthritis.
Autorzy: Wiland Piotr, Głowska Agnieszka, Chlebicki Arkadiusz, Szechiński Jacek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1055-1063, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównywano skuteczność i aspekty bezpieczeństwa terapii skojarzonej dożylnymi influzjami monoklonalego przeciwciała przeciwko TNF-alfa (Remicade) skojarzonymi z metotreksatem (MTX) z kombinowanym leczeniem aurotiomalatem sodu i metylprednizolonem podawanymi domięśniowo pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Określano również szybkość uzyskania korzystnej odpowiedzi leczniczej w obu grupach terapeutycznych. Efekty leczenia 36 chorych, którzy otrzymywali domięśniowo aurotiomalat sodowy jednocześnie z iniekcjami metylprednisolonu w tygodniu 0, 4, 8 i 12 w uzupełnieniu leczenia złotem były porównywane w analizie retrospektywnej ze skutecznością leczenia 32 chorych, którzy zaczęli otrzymywać dożylne infuzje infliximabu, przeciwciała monoklonalnego przeciwko TNF-alfa (Remicade), skojarzone z MTX w stabilnej dawce. Efektywność terapii była oceniana za pomoca złożonego indeksu aktywności choroby (DAS 28) oraz pomiaru białka C-reaktywnego (CRP). W tygodniu 2 i 6 obserwowano znacząco większą poprawę w każdym z parametrów aktywności choroby u chorych leczonych infliximabem w porównaniu z chorymi leczonymi solami złota. W 22 tygodniu terapii umiarkowaną lub dobrą odpowiedź na leczenie wg kryteriów EULAR stwierdzono u 91 proc. chorych leczonych infliximabem i MTX, zaś w grupie leczonej solami złota u 58 proc. chorych (p 0,001). Objawy niepożądane występowały częściej u chorych leczonych infliximabem, natomiast odstawienie podawanego leczenia było konieczne tylko w ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the paper was compare the effects and tolerability of combined therapy of multiple intravenous infusions of anti-tumour necrosis factor-alfa (TNF-alfa) monoclonal antibody (Remicade) with methotrexate versus treatment with sodium aurothiomalate and intramuscular depot methylprednisolone in rheumatoid arthritis (RA). We investigate also the interval necessary to obtain the improvement in both treatment gorups. 36 patients commencing intramuscular sodium aurothiomalate therapy with intramuscular depot methylprednisolone acetate at weeks 0, 4, 8 and 12 in addition to chrysotherapy were compared in retrospective analysis with 32 patients starting with multiple intravenous infusions of infliximab, anti-TNF-alfa monoclonal antibody (Remicade) and methotrexate at a stable dose. Patients were assessed by composite clinical score (DAS 28) and C-reactive protein during 22 weeks of therapy. At week 2 and 6 a significantly greater percentage of infliximab-treated than gold-treated RA patients achieved improvement in each clinical measurement of disease activity. At 22 week of treatment moderate and good response according to EULAR criteria was achieved in 91 p.c. of infliximab-treated patients and 58 p.c. gold treated patients (p 0,001). Adverse events were more frequently observed in infliximab-treated patients, but only gold-treated patients discontinued treatment because adverse events (2 patients due to proteinuria, 2 patients due to mucocutaneous changes ...

  stosując format: