Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHIŻYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Polimorfizm PIA glikoprotein płytek krwi nie jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.
Tytuł angielski: Polymorphism PIA of platelet glycoproteins is not a risk factor for ischaemic heart disease and myocardial infarction.
Autorzy: Chiżyński Krzysztof, Różalski Marcin, Watała Cezary, Golański Jacek, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Istnieją doniesienia wskazujące na zależność między występowaniem allelu PIA2 polimorfizmu glikoprotieny IIIa receptora dla fibrynogenu płytek krwi, a obecnością krytycznych zwężeń w dwóch i trzech tętnicach wieńcowych, a także z ryzykiem zawału serca. Cel pracy: Celem pracy była analiza częstości występowania różnych wariantów polimorficznych PIA u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, przebytym zawałem mięśnia sercowego (zarówno zawałem z załamkiem Q, jak i bez załamka Q) oraz w zależności od liczby zwężonych tętnic wieńcowych stwierdzanych w koronarografii. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 222 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Grupę kontrolną stanowiło 33 pacjentów, u których w koronarografii stwierdzono prawidłowy obraz tętnic wieńcowych. Wyodrębniono grupę 164 pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (68 pacjentów z bólami IV klasy i 96 pacjentów z bólami III klasy według CCS) oraz grupę 138 pacjentów po zawale mięśnia sercowego (79 pacjentów po zawale z załąmkiem Q i 59 pacjentów po zawale bez załąmka Q). W grupach badanej i kontrolnej oznaczano polimorfizm PIA1A2 w cząsteczce GPIIa metodą PCR. DO analizy statystycznej różnic częstości występowania genotypów i wariantów allelicznych między grupami stosowano test chiý z poprawką Yatesa. Wyniki: W grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca genotyp PIA1/A1 występował u 70,7 proc. badanych, PIA2 w postaci heterozygotycznej (PIA1/A2) występował u 28,4 proc. pacjentów, zaś w formie ...

  Streszczenie angielskie: Introducion: Some reports indicate the association between the presence of PIA2 allele of GPIIIa polymorphism in blood platelet fibrinogen receptor and the accompanying stenosis of more than one vessel. The aim of the study was to analyze the frequencies of PIA (Leu/Pro33 substitution in GPIIIa) i ischemic heart disease patients as well as in patients with previous myocardial infarction (including both Q wave and non-Q wave infarction). Another objectiv of this study was to evaluate the possible association between the freqencies of PIA genotypes and alleles and the extent of coronary artery stenosis. Material and methods: 222 patietns with IHD were studied and 33 patietns with normal coronary vessels were included as controls. Analysis was performed in 164 patietns with unstable angina (68 - IV CCS class and 96 - III CCS class) and in 138 patietns with the history of myocardial infarction (79 patients Q wave and 59 patietns - non-Q wave MI). PIA1/A2 polymorphism of platelet GPIIIa was detected in study group and in congrols using polymerase chain reaction method. The significance of differences between the frequencies of PIA1/A2 genotypes and alleles was estimated by chiý test with Yates' correction. Results: In patient with ischemic heart disease group the most frequent genotype was the "wild-type" PIA1/A1 homozygote (70.7 p.c.); PIA2 allele was observed in this group both in the heterozygous form (28.4 p.c.) and in the homozygous form (0.9 p.c.). The frequencies ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Hiperhomocysteinemia - ważny czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: Hyperhomocysteinemia - an important risk factor for ischemic heart disease.
  Autorzy: Chiżyński Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.103-108, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hyperhomocysteinemię traktuje się obecnie jako niezależny czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Mechanizm pro miażdżycowego działania homocysteiny to zarówno bezpośrednie uszkodzenie śródbłonka naczyniowego przez grupę sulfhydrylową, jak i ułatwienie syntezy nadtlenku wodoru w komórkach śródbłonka i produkcja wolnych rodników przyspieszające procesy miażdżycowe. Inne mechanizmy to hamowanie syntezy prostacykliny, zwiększona agregacja i adhezja płytek do ścian uszkodzonych naczyń i aktywacja licznych czynników krzepnięcia. Stężenie homocysteiny w surowicy zależy od aktywności wielu enzymów. Kluczową rolę odgrywają dwa z nich: á-syntaza cystationinowa (CBS) oraz reduktaza metylenotetrahydrofolianowa (MTHFR). CBS jest jednym z enzymów na szlaku przemiany metioniny w cysteinę, natomiast MTHFR katalizuje konwersję 5,10-metylotetrahydrofolianu do 5-metylotetrahydrofolianu, który jesy głównym donorem reszt metylowych w reakcji remetylacji homocysteiny do metioniny. Kofaktorami dla tych enzymów są witaminy B6 i B12 oraz kwas foliowy. Mutacja genu reduktazy 5,10-metyltetrahydrofolianu (substancja C-T w pozycji 677) powoduje zamianę alaniny na walinę i zmniejsza aktywność reduktazy 5,10-metyltetrahydrofolianu, co wiąże się ze wzrostem stężenia homocysteiny w osoczu oraz zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej i zawału mięśnia sercowego. Występują 3 różne genotypy: homozygoty TT i CC i heterozygoty CT. Występowanie allela T jest związane z występowaniem ...

  Streszczenie angielskie: Hyperhomocysteinemia is increasingly recognised as an independent risk factor for coronary artery disease. Homocysteine-induced atherosclerosis is characterised by endothelial dysfunction and injury followed by platelet activation and thrombus formation. In blood, homocysteine is oxidised to form homocysteine, mixed disulphides, and homocysteine thiolactone. Homocysteine is metabolised by either remethylation or transsulfuration. In the remethylation cycle, homocysteine is salvaged by he acquisition of a methyl group in a reaction catalysed by methionine synthase. Increases in homocysteine plasma levels are caused by nutritional deficiencies in vitamin cofactors, or by genetic defects in the enzymes which are involved in the metabolism of this amino acid. Genetic defect, a thermolabile variant of MTHFR has been described which is caused by a point mutation (C677T) in the ciding region for the MTHFR binding site, leading to the substitution of valine for alanine. It has been shown that this gene variation was associated with increased levels of homocysteine. In many studies, the potential link between this gene polymorphism and ischaemic heart disease has been investigated and some investigators identified the TT genotype as a risk factor of cardiovascular disease. Vitamin B12 is an essential cofactor for methionine synthase, N5-methyl-tetrahydrofolate is the methyl donor in this reaction, and N5, N10-methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) functions as acatalyst ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena wysiłkowej perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Myocardial perfusion during exercise in patients after bypass grafting using internal mammary artery.
  Autorzy: Chiżyński Krzysztof, Kuśmierek Jacek, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja, Jaszewski Ryszard, Zasłonka Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.233-237, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Tętnica piersiowa wewnętrzna (t.p.w.) stosowana jest jako pomost z wyboru do gałęzi zstępującej przedniej (g.z.p.) lewej tętnicy wieńcowej. Cel pracy: Ocena, czy t.p.w. jako pomost wieńcowy zapewnia odpowiednią perfuzję mięśnia sercowego w czasie wysiłku oraz czy istnieje zależność między wielkością wolnego wypływu krwi z t.p.w. a pooperacyjną perfuzją mięśnia sercowego. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 68 pacjentów, u których w czasie zabiegu operacyjnego dokonano pomiaru wolnego wpływu krwi z t.p.w. Po 3 miesiącach po zabiegu operacyjnym u wszystkich pacjentów wykonano scyntygrafię perfuzyjną mięśnia sercowego przy użyciu Talu 201. Stopień perfuzji oceniono metodą półilościową w skali punktowej. Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono stosując test chiý z poprawką Yatesa. Obliczono także iloraz szans OR i przedział ufności 95 proc. Cl. Wyniki: Wyływ krwi z t.p.w. poniżej 100 ml/min obserwowano u 30 proc. badanych, a u pozostałych 70 proc. pacjentów wolny wypływ z t.p.w. był powyżej 100 ml/min. O dobrych wynikach leczenia operacyjnego świadczyły prawidłowe scyntygramy zarówno po wysiłku, jak i w spoczynku (grupa A) i scyntygramy z niewielkimi ubytkami perfuzji po wysiłku i prawidłowymi scyntygramami w warunkach spoczynku (grupa B). Łącznie dobre wyniki stwierdzono u 57 badanych (84 proc.). Dla wyjaśnienia problemu, czy wyniki leczenia operacyjnego zależą od wielkości wypływu krwi z tętnicy piersiowej wewnętrznej, dokonano ponownie analizy ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Internal mammary artery (IMA) is now used as a conduit of choice for the grafting of the left anterior descending coronary artery (LAD). Aim: The aim of the study was to evaluate resting and exercise myocardial perfusion in patients after IMA bypass and to define the relationship between IMA blood outflow (IMA flow to "atmosphere") and the results of coronary operation. Material and methods: IMA bllod outflow was measured during bypass procedure in 68 patients. Three months after the bypass procedure 201Thallium mypcardial perfusion scintigraphy was performed in all patients. Perfusion was expressed as the tracer activity graded on a scale renging from 0 (absent) to 2 (normal) with grades increasing by 0.5. Results: IMA flow to "atmosphere" below 100 ml/min was observed in 30 p.c. patients. In the 70 p.c. of study patients IMA flow "atmosphere" was more than 100 ml/min. Good surgical results defined as normal perfusion during exercise and in the resting images (group A) or very small exercise induced perfusion defects and normal perfusion at rest (group B) were observed in 57 patients (84 p.c.). 201Thallium myocardial perfusion scintigrams were analyzed separately in the patients with IMA flow "atmosphere" bellow 100 ml/min and more than 100 ml/min. Good bypass results (group A and B scintigrams) were observed in 98 p.c. patients with IMA flow to "atmosphere" more than 100 ml/min but only in 50 p.c. patients with IMA flow to "atmosphere" below 100 ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia przeciwpłytkowego po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej. Czy kwas acetylosalicylowy w dawce 150 mg na dobę zapobiega zwiększeniu agregacji płytek krwi po operacji pomostowania tętnic wieńcowych?
  Tytuł angielski: Antiplatelet therapy after coronary artery bypass grafting. Does 150 mg per day acetylsalicylic acid prevents, increased platelet aggregation after coronary bypass grafting surgery?
  Autorzy: Golański Ryszard, Chiżyński Krzysztof, Bitner Mirosław, Zasłonka Janusz, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja, Watała Cezary, Golański Jacek
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.31C-34C, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wzmożona reaktywność płytek krwi obserwowana u pacjentów po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) w krążeniu pozaustrojowym może częściowo odpowiadać za wczesną niedrożność pomostów, dlatego istotne jest blokowanie funkcji krwinek płytkowych u niektórych pacjentów w okresie pooperacyjnym. U niektórych pacjentów jednak, można zaobserwować słabszą odpowiedź na leki przeciwpłytkowe. Celem pracy było zbadanie, czy dawka 150 mg dziennie kwasu acetylosalicylowego (ASA) jest wystarczająca do zahamowania reaktywności płytek krwi po zabiegu CABG. U 30 pacjentów w wieku 56 ń 8 lat, poddawanych standardowemu zabiegowi operacyjnego leczenia choroby wieńcowej stosowano rutynowo 150 mg kwasu acetylosalicylowego na dobę, począwszy od 1 dnia po operacji. Badania wykonywano dwukrotnie: przed operacją (A) oraz w dziesiątej dobie po operacji (B). Do badania krwinek płytkowych stosowano metodą agregacji we krwi pełnej (WBA) oraz pomiar czasu okluzji (CT) przy użyciu PFA-100TM. Za próg efektywnego zahamowania reaktywności płytek krwi przyjęto czas okluzji (PFA-100TM) w kasetach CEPI 149 s. oraz całkowite (0ř) zahamowanie agregacji z kwasem arachidowym (AA). Wśród badanych pacjentów tylko jedna osoba spełniała oba warunki skutecznej inhibicji płytek. U chorych, u których stwierdzono brak zahamowania agregacji z AA zmieniono leczenie na tiklopidynę, u pozostałych na podstawie uzyskiwanych badań indywidualnie zwiększano dawkę kwasu acetylosalicylowego. Wyniki wstępnego badania wskazują na konieczność stosowania u pacjentów poddawanych zabiegom CABG dawek wyższych niż 150 mg ASA na dobę.

  Streszczenie angielskie: Platelet hyperactivity in patients subjected to coronary artery bypass grafting (CABG) in extracorporeal cardiopulmonary bypass (CPB) surgery may by partially responsible for the early coronary bypas occlusions. Hence, the appropriate postoperative inhibition of the platelet function may be essential. In some patients, however, the abnormal response to antiplatelet drugs can be detected. The aim of the study was to determine effect of 150 mg/day ASA on platelet reactivity in thirty CABG patients, aged 56 ń 8 yrs. The whole blood aggregation (WBA) and closure time (CT) were checked before surgery (A) and 10 days after (B) on the platelet function analyzer (PFA-100TM, Dade Behring, Germany). The complete inhibition of arachidonate-induced whole blood platelet aggregation and CT 150 sec were accepted as criteria of the effective inhibition of platelet reactivity. Only one patient met these criteria. Patients who showed arachidonate-triggered reduced inhibition of platelet aggregation ASA was replaced with ticlopidine, all other received ASA in the individually increased doses was increased. We conclude that 150 mg per day of ASA is inadequate in the CABG patients. Platelet sensitivity to ASA should be monitored, and antiplatelet therapy should be individualized. In the aspirinresistant cases it should be replaced with another antiplatelet drug.


  5/6

  Tytuł oryginału: Czy studenci medycyny piją alkohol i dlaczego?
  Tytuł angielski: Do medical students drink alcohol and why?
  Autorzy: Nowak Anna, Chiżyński Krzysztof
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.12-17, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena rozpowszechniennia spożywania alkoholu i palenia papierosów u studentów medycyny oraz wyjaśnienie problemu, czy zdobywana w czasie studiów wiedza o szkodliwym wpływie alkoholu i palenia tytoniu na organizm człowieka, powoduje u studentów zmianę "postawy i podejścia" do problemu spożycia alkoholu i palenia tytoniu. Materiał i metodyka. Badaniami objęto 172 studentów Akademii Medycznej oraz 179 studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Badania przeprowadzono przy użyciu ankiety, która zawierała pytania na temat palenia tytoniu, konsumpcji alkoholu, stresu, występowania objawów wegetatywnych, trudności w zasypianiu, łatwego denerwowwania się zadowolenia z wybranego kierunku studiów i z organizacji zajęć na uczelni. Wyniki badań. Odsetek ankietowanych spożywających alkohol nadmiernie był istotnie większy wśród studentów medycyny niż wśród studentów uniwersytetu (45,9 proc. vs 31,2 proc.; p 0,05). Wśród kobiet studentek medycyny odsetek pijących był istotnie większy niż wśród studentek uniwersytetu (47,1 proc. vs 26,2 proc.; p 0,05). Wśród mężczyzn różnica była na granicy istotności statystycznej 62,3 proc. vs 40,3 proc.; p = 0,053). Na obydwu uczelniach największe spożycie alkoholu występuje u studentów końcowych lat studiów. Najmniej alkoholu pili studenci I roku uniwersytetu oraz II i III medycyny. Palaczami tytoniu było 24,4 proc. studentów medycyny i 19,6 proc. studentów uniwersytetu (ns). Wśród studentów medycyny paliło tytoń 21 proc. kobiet i 32,1 proc. mężczyzn (ns). Wśród studentów uniwersytetu paliło tytoń 20,5 proc. kobiet i 18,1 proc. mężczyzn (ns.) ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Czy insulinooporność jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca?
  Tytuł angielski: Is insulin resistance a risk factor for ischemic heart disease?
  Autorzy: Chiżyński Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.331-335, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Oprócz dobrze znanych choroby niedokrwiennej serca (chns) coraz częściej zwraca się uwagę na nowe, potencjalne czynniki ryzyka wieńcowego, a wśród nich na zespół polimetaboliczny i insulinooporność. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania insulinooporności u pacjentów z chns, oraz określenie, czy insulinooporność można uznać za istotny czynnik ryzyka chns w populacji polskiej. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 590 pacjentów w wieku od 35 do 77 lat (średnio 55 ń 10 lat) z chns rozpoznaną na podstawie typowych bólów w klatce piersiowej, wyników elektrokardiograficznej próby wysiłkowej i koronarografii. Grupę kontrolną stanowiło 80 pacjentów w wieku od 26 do 76 lat (średnio 52 ń 11 lat) z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych w koronarografii, oraz niskim ( 10 proc.) wstępnym prawdopodobieństwem chns. Oznaczono poziomy: cholesterolu całkowitego wraz z frakcją HDL, traicylogliceroli, glukozy, fibrynogeniu, PAI-1 oraz zbadano częstość występowania czynników ryzyka wieńcowego: palenia popierosów, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy. Wyliczono także wskaźnik masy ciała. Analizowano dodatni wywiad rodzinny: chns, przebyte zawały, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę. Na podstawie modeli przewidywania oporności na insulinę określano wskaźnik insulinooporności (wskaźnik pośredni, wyliczany). Do analizy statystycznej wyników zastosowano testy: xý, t-Studenta, U Manna-Whitney'a i regresję logistyczną (logit). Wyniki: W grupie pacjentów z chns ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Among the well known risk factors of ischemic heart disease (IHD), new potential IHD risk factors are considered such as metabolic syndrome and insulin resistance. The aim of the study was to analyze the prevalence of insulin resistance in IHD patients, possible association between the insulin resistance and IHD. Material and methods: There were 590 patients with IHD in study group and 80 patietns with normal coronary vessels were as a controls. The analysis of such IHD risk factors as total cholesterol level, HDL and LDL cholesterol, triglycerides, glucose, fibrinogen, PAI-1, smoking, hypertensions, diabetes, body mass index and family history of IHD, myocardial infarction, hypertension and diabetes was performed. The predictor of insulin resistnace was calculated in IHD patients and controls. Significance of differences between the frequencies of risk factors and insulin resistnace was calculated by xýtest. Significance of differences were tested using t Student's and U Mann-Whitney's tests. To analyze the influence of insulin resistance and other risk factors on the presence of IHD logistic regression analysis was performed. Results: In IHD patietns there were more men, and the patients were older than in control group (p = 0.013). In he study group smoking (p = 0.002) and daibetes (p 0.001) were observed more frequently than in controls. The triblycerides levels (p = 0.04) and BMI (p = 0.007) were higher in the study group. There were no ...

  stosując format: