Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHEŁCHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Markery uszkodzeń tlenowych we krwi u dzieci chorych na mukowiscydozę.
Tytuł angielski: Markers of oxidative damage in blood of children with cystic fibrosis.
Autorzy: Chełchowska Magdalena, Laskowska-Klita Teresa, Nowaczewska Irena, Narolewska Urszula
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.123-125, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych na mukowiscydozę (CF) częste unfekcje układu oddechowego przy współistniejącej zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki sprzyjają występowaniu stresu tlenowego. Brak równowagi między liczbą powstających wolnych rodników tlenowych a ich inaktywacją przez system obronny przeciwutleniającej prowadzi do wzrostu uszkodzeń tlenowych we frakcjach białkowo-lipidowych komórki. W przedstawionej pracy wykazano, że u chorych na CF i z objawami niewydolności trzustki (57 chorych) stężenie grup karbonylowych powstających w wyniku reakcji białek z wolnymi rodnikami tlenowymi mieści się w zakresie 0,31 - 1,71 nmol/mg białka i jest o 30 proc. większe niż u dzieci zdrowych (20 osób). Stężenie aldehydu dimalonowego (MFDA) powstającego w wyniku peroksydacji lipidów jest u chorych większe o 30 proc. niż u dzieci zdrowych. U dzieci chorych wartości MDA zawarte są w zakresie 1,23 - 4,77 ćmol/l, przy czym u 30 pacjentów są większe niż największe stężenia obserwowane w grupie kontrolnej (2,80 ćmol/l). Całkowita aktywność przeciwutleniająca osocza (TRAP) wynosi u chorych 629 ćmol/l i jest o 15 proc. mniejsza niż w grupie dzieci zdrowych (735 ćmol/l, p 0,005). Uzyskane wyniki wskazują, że stres tlenowy u dzieci z mukowiscydozą manifestuje się zwiększeniem stężenia grup karbonylowych, aldehydu dimalonowego oraz zmniejszeniem całkowitej aktywności przeciwutleniającej osocza.

  Streszczenie angielskie: In cystic fibrosis (CF) as a result of chronic pulmonary infections and digestive malabsorption, an imbalance between the production of reactive oxygen species and their inactivation by protective systems is observed. This, any cause impairment of cell metabolism and oxidative injury. The aim of this study was to examine whether markers of oxidative damage to protein (protein carbonyls) and lipids (malnodialdehyde) may be modified in cystic fibrosis patients with pancreatic insuffiuciency. We have found that mean concentration of plasma protein carbonyls was 0.835 nmol/mg protein (the range of 0.31 - 1.71 nmol/mg protein) in CF patients (n = 57) and was higher by 30 p.c. than that in controls (n = 20). Plasma concentration of malondialdehyde (MDA) was 2,98 ćmol/l in the range of 1.23 - 4.77 ćmol/l. Among fifty seven patients studied, in 30 children MDA level was elevated above the highest values observed in the healthy group (2.80 ćmol/l). Total radical-trapping antioxidant parameters (TRAP) amounted to 629 ćmol/l and 735 ćmol/l in CF patients and control, respectively. The difference was statistically significant (p 0.005). The obtained results indicated that in CF patients oxidative stress caused oxidative modification of proteins and peroxidation of lipids which was accompanied by lowering of antioxidant protection. These results indicate that certain CF patients (especially those with exocrine pancreatic insufficiency) are susceptible to oxidative damage, therefore it seems that an adequate and balanced diet is essential for achieving and maintaining normal antioxidant defenses.


  2/4

  Tytuł oryginału: Status witaminy E u dzieci z hipercholesterolemią.
  Tytuł angielski: Vitamin E status in hypercholesterolemic children.
  Autorzy: Chełchowska Magdalena, Laskowska-Klita Teresa, Radomyska Barbara
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.125-133, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiadomo, że istotną rolę w patogenezie miażdżycy odgrywa proces utleniania frakcji LDL-chol (frakcja lipoprotein o małej gęstości) poprzez wolne rodniki tlenowe. Rozpuszczalna w tłuszczach witamina E przerywając łańcuchową reakcję powstawania nadtlenków lipidowych hamuje rozwój zmian miażdżycowych. Celem przedstawionej pracy była ocena statusu witaminy E we krwi dzieci z hipercholesterolemią w odniesieniu do zmian w profilu lipidowym. Poziom witaminy E oznaczono przy użyciu wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC). Wykazano, że w grupie dzieci z hipercholesterolemią, pomimo znacząco wyższego poziomu tokoferolu w osoczu (27,9 ń 8,3 ćmol/l vs 21,01 ń 3,6 ćmol/l, p 0,001), stężenie witaminy E w erytrocytach było istotnie statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej (2,55 ń 0,19 mol/l vs 3,15 ń 0,35 ćmol/l, p 0,005). W grupie pacjentów stosunek zawartości witaminy E do cholesterolu całkowitego (T-chol) oraz stosunek zawartości tokoferolu do lipidów całkowitych (triacyloglicerole + T-chol) był istotnie statystycznie niższy niż u zdrowych. U dzieci z nieprawidłowym profilem lipidowym wykazano pozytywną korelację stężenia witaminy E z poziomem T-chol (r = 0,428; p 0,02), LDL-chol (r = 0,42; p 0,02) oraz ze stężeniem lipidów całkowitych (r = 0,446; p 0,02). Uzyskane wyniki wskazują, że w celu określenia właściwego statusu witaminy E u dzieci z hipercholesterolemią należy oznaczać jej stężenie w erytrocytach oraz jej stosunek do frakcji lipidowych w osoczu.


  3/4

  Tytuł oryginału: Metaboliczne skutki toksycznego działania dymu tytoniowego u ludzi.
  Tytuł angielski: Toxic effects tobacco smoke on human metabolism.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Gajewska Joanna, Chełchowska Magdalena
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.301-308, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Poziom á-karotenu w osoczu krwi u pacjentów z niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki w mukowiscydozie.
  Tytuł angielski: Concentration of plasma á-carotene in cystic fibrosis children with pancreatic exocrine insufficiency.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Chełchowska Magdalena
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.267-272, il., tab., bibligor. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U pacjentów z mukowiscydozą (CF) częste infekcje układu oddechowego przy współistniejących zaburzeniach trawienia i wchłaniania jelitowego sprzyjają występowaniu znaczących niedoborów witamin antyoksydacyjnych we krwi. W przedstawionej pracy oznaczano stężenie witaminy A i á-karotenu w osoczu krwi dzieci chorych na mukowiscydozę wykazujących objawy niewydoności trzustki. Wykazano, że w grupie chorych poziom witaminy A (1,17 ćmol/l) jest o 30 proc., a á-karotenu (1,3 ćmol/l) o 60 proc. niższy, niż w grupie kontrolnej. Stężenie witaminy A wykazuje dodtanią korelację ze stężeniem á-karotenu (r = 0,67; p 0,001). Poziom á-karotenu w przeliczeniu na całkowity cholesterol i cholesterol we frakcji LDL (lipoproteiny o niskiem gęstości) jest o 40 proc. niższy u chorych niż u dzieci zdrowych. Pozwala to przypuszczać, że we frakcji LDL, przenoszącej á-karoten, związek ten występuje w stężeniach być może niewystarczających dla ochrony LDL przed utlenianiem i peroksyadacją kwasów tłuszczowych.

  Streszczenie angielskie: Patients with cystic fibrosis (CF) have significantly decreased plasma concentrations of antioxidant vitamins which is considered to result both from fat malabsoption and from chronic pulmonary infection. The aim of this study was to investigate levels of vitamin A and á-carotene in plasma of CF subjects with pancreatic exocrine insufficiency. In thirty CF patients mean plasma concentration of vitamin A (1,17 ćmol/l) was lower by 30 p.c. and that of á-carotene (1,3 ćmol/l) by 60 p.c.; than in healthy children. Vitamin A level was positively correlated with á-carotene (r = 0,67; p 0,001). Ratios of á-carotene to total cholesterol and cholesterol of LDL (low density lipoprotein) were 40 p.c. lower than in the control group. We conclude that in our CF patients the concentration of á-carotene does not seem to be sufficient to inhibit lipid peroxidation especially od LDL fraction.

  stosując format: