Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHCIAŁOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zjawiska immunologiczne związane z etiologią i patogenezą sarkoidozy.
Tytuł angielski: Immunological phenomenons connected with ethiology and pathogenesis of sarcoidosis.
Autorzy: Mamełka Beata, Faber Małgorzata, Chciałowski Andrzej, Płusa Taduesz
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.522-525, il., bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo wielu lat badań nad etiologią i patogenezą sarkoidozy nie udało się ustalić przyczyny inicjownia tej choroby. Wydaje się, że początkiem procesu sarkoidalnego może być naruszenie równowagi między cytokinami wydzielanymi przez limfocyty T (w tym Th1 i Th2), co z kolei prowadzi do uruchomienia złożonego łańcucha zjawisk immunologicznych. Za naruszenie prawidłowej równowagi między cytokinami (przez wpływ na limfocyty T) może być odpowiedzialny określony antygen w postaci mikroorganizmu lub innego czynnika naruszającego homeostazę oraganizmu.

  Streszczenie angielskie: Despite of numerous studies on etiology and pathogenesis of sarcoidosis, it has been impossible to explain the reason of disease initiation. The possible beginning of sarcoid process is broken balance of cytokines secreted by T-lymphocytes (Th1 and Th2), which generates various complicated immunological phenomenons. Theis broken balance of cytokines may be caused by particular antigen in the shape of microorganism or other factor, which disturbs organism's homoeostasa.


  2/3

  Tytuł oryginału: Bacteria and viruses in allergic diseases.
  Tytuł polski: Bakterie i wirusy w chorobach alergicznych.
  Autorzy: Carewicz R[omuald], Chciałowski A.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.102, 104-108, il., tab., bibliogr. 62 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bakteryjne i wirusowe zakażenia układu oddechowego są, obok ekspozycji na alergen, najczęstszymi czynnikami wywołującymi zaostrzenia alergicznych chorób dróg oddechowych. Kwestia, czy zakażenia odgrywają ochronną czy szkodliwą rolę w chorobach atopowych i alergicznych w odniesieniu do procesu ich powstawania i stopnia ciężkości, wymaga dalszych i mocniejszych dowodów. Istniejące dane nie mogą zapewnić prostego rozwiązania tego problemu. Wiele niezależnych obserwacji sugeruje, że infekcje wirusowe i bakteryjne mogą prowadzić do dwojakich efektów dotyczących atopii i alergii. Wskazują one, że stymulacja układu odpornościowego antygenami lub drobnoustrojami, prawdopodobnie zależna od czasu (lub drogi, dawki i rodzaju bodźca), może wpływać na rozwój chorób atopowych, zapobiegając lub sprawiając ich ujawnienie się. Dane inspirowane przez tzw. hipotezę higieniczną sugerują korzystną rolę zakażeń we wczesnym dzieciństwie lub złych (czy raczej naturalnych) warunków higienicznych wskutek ich wpływu na dojrzewający układ odpornościowy, zwłaszcza na pożądaną równowagę Th1/Th2 w kierunku pierwszego rodzaju odpowiedzi. Prawdopodobnie działają one w ten sposób, gdy infekcja lub naturalna ekspozycja na drobnoustrój poprzedza ekspozycję na antygen u osób wrażliwych. Inne badania wykazują przeciwny wpływ bakterii i wirusów na drogi oddechowe, wykazujące przewlekły proces zapalny i zwiększoną nadwrażliwość. Niniejsza praca poglądowa wskazuje na kilka szczegółowych mechanizmów ...

  Streszczenie angielskie: Bacterial and viral respiratory infections, apart from allergen exposure, are known to be the most common factors trigering exacerbation of allergic airways conditions. The question if the infections play a protective or harmful role in atopy and allergic diseases regarding to the process of their development and the grade of severity still needs further and stronger evidences. Existing data cannot provide a simple resolution of the problem. Many independent observations suggest that viral and bacterial infections may lead to dual effects pertaining to atopy and allergy. They indicate that antigen or microbial stimulation of immune system probably depending on timing (or a route, dosage and stimulus type) can affect the development at atopic disorders either preventing or promoting their manifestation. The data inspired by so called "hygienic hypothesis" suggest beneficial role of early childchood infections or poor (or rather natural) hygiene conditions through their influence on maturing immune system, especially on desired Th1/Th2 balance towards the first response. They act so probably when infection or natural microbial exposure precedes antigen exposure in sensitive subjects. Other studies show opposite effects of bacteria and viruses on the airways, demonstrating prolonged inflammatory process and increased hyperresposiveness. This review indicates some detailed potential mechanisms of infections involved in inflammatory process modulation with respected to ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Diagnostyka guzów płuc z zastosowaniem nakładania obrazów scyntygraficznych i tomografii komputerowej. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Lung tumors diagnostics: scintigraphic and computed tomography fusion imaging, case presentation.
  Autorzy: Drabek Ireneusz, Chciałowski Andrzej, Dziuk Eugeniusz
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.233-239, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek chorego ze stwierdzonym w trakcie rutynowego badania rtg klatki piersiowej cieniem okrągłym w płucu. W badaniu bronchoskopowym nie stwierdzono zmian. Obraz TK sugerował obecność krwiaka. W trakcie dalszej diagnostyki wykonano biopsję cienkoigłową oraz wykorzystano połączone metody radioizotopowe i tomografię komputerową.

  Streszczenie angielskie: In this paper a case of the patient with a round shadow in the lung observed in routine x-ray examination is presented. The result of bronchoscopy was negative. Computed tomography investigation suggested the presence of haematoma. In further diagnostics, fine-needle biopsy was made and connected radioisotopic and tomographic methods were used.

  stosując format: