Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHAZAN
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/32

Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  2/32

  Tytuł oryginału: Zależność między wartościami parametrów spirometrycznych i gazometrii krwi tętniczej u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  Tytuł angielski: Correltion between the degree of airway obstruction and arterial blood gases evaluation in patients with COPD.
  Autorzy: Bielicki Piotr, Rubinsztajn Renata, Chazan Ryszarda
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.3-7, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych i jedną z głównych przyczyn umieralności na całym świecie. Charakteryzuje się ona postępującym niecałkowicie odwracalnym upośledzeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Spirometria i gazometria krwi tętniczej należą do podstawowych badań wykonywanych u chorych POChP. Do badania zakwalifikowano 196 chorych z POChP i analizie poddano wartości spirometryczne i gazometryczne, ich korelacje. Badania były wykonywane w tym samym dniu. Wykazaliśmy istotną statystycznie korelację pomiędzy pO2, pCO2, a wskaźnikiem Tiffneau.

  Streszczenie angielskie: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is ne of the most frequent chronic diseases with one of the highest mortality rates throughout the world. COPD is characterized by progressive airflow limitation in the bronchi. Spirometry and arterial blood gases evaluation are two essential investigations in this disease. We analized the spirometry and blood gases in 196 patients with COPD. The spirometry and blood gases tests were done in the same day. We proved that it exists a correlation between the degree of airway obstruction and arterial oxygen and carbon dioxide partial pressures.


  3/32

  Tytuł oryginału: Efekty kliniczne chirurgicznego leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu.
  Tytuł angielski: Clinical effects of surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrome.
  Autorzy: Przybyłowski Tadeusz, Balcerzak Jarosław, Korczyński Piotr, Broczek Katarzyna, Bielicki Piotr, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.263-268, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów chirurgicznych w leczeniu obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS). Do zabiegu kwalifikowano chorych z nieprawidłowościami anatomicznymi w obrębie górnych dróg oddechowych, którzy wyrażali chęć poddania się leczeniu operacyjnemu i u których nie stwierdzono przecwiwskazań do takiego leczenia. Badana grupa to 43 mężczyzn w wieku 42,8 ń 6,8 lat z wyjściową wartością AHI 49,5 ń 21,5. Rozpoznanie OBPS zostało ustalone na podstawie wywiadów uwzględniających typowe dolegliwości i objawy oraz wyników badania polisomnograficznego (PSG). U 26 chorych przeprowadzono zabiegi poprawiające drożność nosa, u 17 uwulopalatofaryngoplastykę (UP3), 2 chorych zostało zakwalifikowanych do tonsilektomii. Po zabiegu operacyjnym znaczną poprawę sampoczucia zgłosiło 35 (81 proc.) chorych. Opierając się na wynikach kontrolnego PSG, za wyleczonych (AHI 15) uznano 10 (23 proc.) chorych. U 6 chorych (14 proc.) uzyskano ponad 50 proc. obniżenie wyjściowej wartości AHI, u 7 (16 proc.) - zaobserwowano nasilenie OBPS. Skuteczność poszczególnych zabiegów przedstawiała się następująco: tonsillektomia 100 proc., uwulopalatofaryngoplastyka 41 proc., zabiegi w obrębie nosa 4,2 proc. Nasilenie zaburzeń u 7 chorych było prawdopodobnie wywołane znacznie większym odsetkiem czasu snu w ułożeniu na plecach podczas badania kontrolnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of this study was to estimate the efficiency of surgical interventions in the treatment of obstructive sleep apnea (OSAS). Inclusion criteria for treatment were: presence of anatomical abnormalities within upper airways, a will to undergo surgical procedure and no medical contraindication for this treatment. Study group consisted of 43 man at age 42.8 ń 6.8 year with mean pretreatment value of AHI: 49.5 ń 21.5. Nasal surgery was performed in 26 cases interventions improving patency of nose were performed, uvulopalatopharyngoplasty in 17 and in two the tonsillectomy. Diagnosis of OSAS was made on the basis of typical complains and symptoms and results of nocturnal polysomnography. During follow-up, subjectiv improvement was reported by 35 (81 p.c.) of patients. Polysomnography revealed a significant decrease of AHI to below 15 in 10 (23 p.c.) cases; a lowering over 50 p.c. of AHI was obtained in 6 (14 p.c.) cases: in another 7 (16 p.c.) an increase in post-surgery AHI value was noticed. Efficiency of each intervention is presented as follows: tonsillectomy: 100 p.c., uvulopalatopharyngoplasty: 41 p.c. and nasal surgery: 4.2 p.c. Deterioration of OSAS in 7 cases was most probably due to more sleep on back durign the follow-up.


  4/32

  Tytuł oryginału: Reactivity of alveolar macrophages in lung cancer patients and healthy subjects: surface ICAM-1 after INF-ç stimulation in vitro.
  Autorzy: Hoser G., Grubek-Jaworska H., Droszcz P., Domagała-Kulawik J., Dąbrowska M., Chazan R.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.103-104, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The linearity of ICAM-1 expression on alveolar macrophages (AM) before and after INF-ç stimulation in healthy and lung cancaer subjects were compared. AM were collected by bronchoalveolar lavage and incubated with/without INF-ç according to standard procedures. The harvested calls were analyzed by flow cytometry using mooclonal antibodies against leucocytes and macrophages. Only viable cells were analyzed. Stimulation with INF-ç revealed two AM subpopulations of similar size differentiated in the intensity of ICAM-1 expression. They were not distinctly marked in every studied case. our preliminary results did not confirm the previously reported decreasing reactivity of AMs after INF-ç stimulation in lung cancer patients.


  5/32

  Tytuł oryginału: Nedokromil sodu - wpływ na zapalenie alergiczne.
  Tytuł angielski: Nedocromil sodium - the influence on allergic inflammation.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.206-213, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną, którą cechuje nadreaktywność oskrzeli objawiająca się klinicznie dobową zmiennością szczytowego przepływu wydechowego (PEF) i upośledzoną czynnością układu oddechowego. Opisano swoistą rolę komórek tucznych - kluczowych komórek efektowych zapalenia występującego w astmie oskrzelowej. Zgodnie z wytycznymi GINA wziewny nedokromil sodu (NS) jest jednym z leków zalecanych w leczeniu przewlekłej łagodnej astmy. Jego działanie polega na hamowaniu uwalniania mediatorów z komórek tucznych. Ponadto NS blokuje kanały chlorkowe odpowiedzialne za aktywację komórek i tym samym wpływa na komórki zapalne, a w konsekwencji hamuje skurcz oskrzeli, kaszel i swisty. Pozwala też zmniejszyc nasilenie objawów astmy, dobową zmienność PEF, nadreaktywność oskrzeli i poprawić funkcję płuc.

  Streszczenie angielskie: Asthma is an inflammatory disease of airways which is associated with airway hyperresponsiveness clinically manifested by diurnal variations of peak expiratory flow (PEF), impaired lung function and recurrent symptoms. The specific role of mast cells - the key effector cells involved in the inflammation occurring in milder forms of the disease is discussed. According to the GINA guidelines inhaled nedocromil sodium is one of the medications recommended as the preferred choice in the treatment of mild persistent asthma. There is also opinion that nedocromil sodium (NS) plays a role as an early therapeutic intervention. Recent data suggest its efficiency in the controlling the symptoms of a mild asthma. NS has been shown to inhibit the immediate release of mediators from mast cells and sensory nerve activation. NS blocks chloride channels involved in cell activation and in this mechanism it may influence inflammatory cells and consequently inhibit, bronchospasm, cough and wheezing. As it is known, nedocromil sodium can reverse the clinical features of airway inflammation in asthma. It decreases the severity of symptoms, diurnal variation of PEF, bronchial hyper responsiveness as well as improves pulmonary function.


  6/32

  Tytuł oryginału: Analiza kwasów mikolowych różnych gatunków z rodzaju Mycobacterium metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).
  Tytuł angielski: Analysis of mycolic acids from various species Mycobacterium by high pressure liquid chromatography (HPLC).
  Autorzy: Safianowska Aleksandra, Walkiewicz Renata, Grubek-Jaworska Hanna, Zwolska Zofia, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Glapiński Jarosław, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.130-138, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: HPLC is the most useful method to speciate mycobacteria by analisis of myocolic acids. The purpose was to prepare a library containing chromatographic patterns of mycolic acids derived from reference species Mycobacterium, which had been cultivated in standard conditions. 28 reference strains (27 ones from American Type Culture Collection and one cultivated from the vaccine m. bovis BCG) were used. The analysis of mycolic acids involved chromatographic separation of their bromophenacyl derivatives according to Centers for disease Control recommendation. Mycolic acids profiles formed by HLPC were reproducible for all reference species in this study. Standard deviation of relative retention time of every peak did not exceed 2,5 p.c. The species included into M. tuberculosis complex beyond M. bovis BCG shared the same mycolis acids pattern. HPLC is the only mean to distinguish m. tuberculosis from M. bovis BCG. The other studied stains had species specific patterns which differed from M. tubeculosis complex and M. bovis BCG. The prepared library comprising 28 reference elution profiles of mycolic acids from known mycobacteria species can be applied in diagnostic procedure of tuberculosis and mycobacteriosis.


  7/32

  Tytuł oryginału: Występowanie raka płuc u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - analiza obrazu klinicznego.
  Tytuł angielski: Lung cancer in patients with COPD - a clinical analysis.
  Autorzy: Maskey-Warzęchowska Marta, Domagała-Kulawik Joanna, Rubinsztajn Renata, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.769-775, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się zwiększoną zachorowalność na raka płuca u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Poszukiwane są czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka płuca u tych chorych. W naszym badaniu analizie poddano parametry czynnościowe układu oddechowego, liczbę wypalonych papierosów, ciśnienia parcjalne tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej oraz wybrane parametry krwi u 46 chorych na POChP i raka płuca (grupa I) oraz porównano je z parametrami uzyskanymi w grupie 46 losowo wybranych chorych na POChP bez współistniejącego raka (grupa II). Średnia liczba paczkolat oraz odsetek chorych z zaawansowaną postacią POChP były wyższe w grupie I (odpowiednio 55,5 vs 40,0 i 55,8 proc. vs 42,1 proc.). Stężenie fibrynogenu również było znamiennie wyższe w grupie I, poza tym nie znaleziono różnic w badaniach krwi (OB, morfologia krwi obwodowej, gazometria tętnicza). U 63,4 proc. chorych stopień zaawansowania raka określono jako stadium III lub IV. U 15,2 proc. chorych z grupy I odstąpiono od diagnostyki raka ze względu na ciężki stan ogólny i małą wartość natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1). Wnioski: wspólistnienie POChP może stanowić znaczne ograniczenie w diagnostyce i leczeniu raka płuca. Chorzy na POChP wymagają oceny pod względem współistnienia raka płuca.

  Streszczenie angielskie: Recently, increased lung cancer morbidity among patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has been observed. There have been efforts to determine the risk factors for lung cancer in these patients. In our study we analyzed smoking history, pulmonary function tests, arterial blood gases and selected laaboratory investigations in a group of 46 patients with COPD and primary lung cancer (group I) and compared them to results obtained from 46 randomly selected patients with COPD without lung cancer (group II). The mean number of pack years was higher in group I (55,5 vs 40,0, p 0.05) and so was the number of patients with severe COPD (55,8 p.c. vs 42,1 p.c.). We found no differences in ESR, blood count and arterial blood gases, the level of fibrinogen was significantly higher in group I. In 63.4 p.c. of the patients lung cancer at stage III and IV was diagnosed. In 15.2 p.c. of the patients pathological diagnosis was not estabilished due to severe general condition and low FEV1. We conclude that coexistence of COPD may be a serious obstacle in the diagnosis and treatment of primary lung cancer. Patients with COPD require evaluation for coexistence of lung cancer.


  8/32

  Tytuł oryginału: Jak ocenić stopień kontroli astmy?
  Tytuł angielski: How to assess asthma control?
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.31-33, bibliogr. 13 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/32

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Narastający świszczący oddech, suchy kaszel: co się za tym kryje]?
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.159-161, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/32

  Tytuł oryginału: Synergia á2-mimetyków i kortykosteroidów - klucz do optymalizacji leczenia astmy?
  Tytuł angielski: Interaction between long-acting á2-adrenoceptor-agonists and corticosteroids - the key to improve asthma treatment?
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Terapia 2002: 10 (3) s.24, 26, 28-29, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Studies with long-acting á2-agonists have shown that given in coinjunction with inhaled steroids these drugs had good effect on symptoms, airflow and asthma exacerbation. It is possible that there is beneficial interaction between long acting á2 agonists and corticosteroids in their influence on some part of the inflammatory process.


  11/32

  Tytuł oryginału: Miejsce inhibitorów fosfodisterazy (PDE) w chorobach obturacyjnych.
  Tytuł angielski: The role of PDE inhibitors in obstructive diseases.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Terapia 2002: 10 (3) s.31-35, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: c-AMP concentrations are determined by the rates of its synthesis and breakdown. The localisation of PDE isoenzymes is an important determinant of c-AMP levels and the activation state of cells involved in asthma and COPD. PDE-4 selective inhibitors affect the effector cells and reduce their mediator release. The combined PDE4/3 inhibitors exert higher efficacy compared to PDE-4 inhibitors at cells such as mast cells, lymphocytes T. For both PDE-4 and PDE4/3 inhibitors a high potentials as an anti-inflammatory drug can be predicted.


  12/32

  Tytuł oryginału: Zapalenie alergiczne i remodeling dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Allergic inflammation and remodeling of airways.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.7-11, il., bibliogr. 15 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/32

  Tytuł oryginału: Terapia anty-IgE.
  Tytuł angielski: Anty-Ige therapy.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.76-81, il., bibliogr. 17 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/32

  Tytuł oryginału: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewleklej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Opracowanie edytorskie: Kozielski Jerzy (Oprac.), Chazan Ryszarda (oprac.), Górecka Dorota (oprac.), Jahnz-Różyk Karina (oprac.), Jędrychowski Wiesław (oprac.), Kuna Piotr (oprac.), Małolepszy Józef (oprac.), Pierzchała Władysław (oprac.), Pirożyński Michał (oprac.), Płusa Tadeusz (oprac.), Słomiński Jan Marek (oprac.), Śliwiński Paweł (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 2 s.1-42, il., bibliogr. 86 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne


  15/32

  Tytuł oryginału: Leczenie astmy. Synergia á2-minetyków i kortykosteroidów na poziomie molekularnym i klinicznym.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.177-178, 181-183, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/32

  Tytuł oryginału: Radialna segmentacja jąder limfocytów we krwi obwodowej u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
  Tytuł angielski: Radial segmentation of the lymphocytes nuclei in peripheral blood in patients with non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Dąbrowska Marta, Domagła-Kulawik Joanna, Kraszewska Izabela, Chazan Ryszarda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.510-515, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Obserwowane in vitro zjawisko radialnej segmentacji jąder limfocytów (RSL) polega na zmianie struktury jadra komórkowego, wyrażającej się jego segmetacją. Stwierdzono, że dotyczy ono żywych komórek jednojądrzastych (monocytów i limfocytów, zwłaszcza limfocytów CD4) i nie ma związku z podziałem mitotycznym komorki. Limfocyty o jądrze podzielonym na 2, 3, 4 i więcej płatów występują zarówno we krwi obwodowej osób zdrowych, jak i u chorych. Zwiększony odsetek limfocytów o podzielonych jądrach opisano u osób z chorobami układu krwiotwórczego i chorobami autoimmunologicznymi (reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza, cukrzyca typu 1). Niższy odsetek limfocytów RSL-dodatnich opisano w chorobach nowotworowych. Celem tej pracy była ocena zjawiska radialnej segmentacji jąder limfocytów (indukowanej cyklosporyną in vitro) u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Krew obwodową 25 chorych inkubowano z cyklosporyną a odsetek limfocytów z płatowatym jądrem (po izolacji za pomocą Lymhoprepu) oceniano w preparatach barwionych MGG. Różnica występowania zjawiska RSL pomiędzy grupą kontrolną (3,314 proc.) a grupą chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (4,481 proc.) nie była znamienna statystycznie (p = 0,062). Można wprawdzie zauważyć częstsze występowanie zjawiska RSL u chorych z wyższym stopniem zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca (III i IV), ale nie stwierdzono liniowej korelacji pomiędzy częstością występowania zjawiska RSL a stopniem zaawansowania nowotworu.


  17/32

  Tytuł oryginału: Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego na astmę.
  Tytuł angielski: The influence of gastroesophageal reflux on asthma.
  Autorzy: Bareła Anna D., Chazan Ryszarda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.575-583, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego na astmę oskrzelową od dawna był przedmiotem badań. Liczne prace przynosiły niejednokrotnie sprzeczne wyniki. Wydaje się, że przy obecnym stanie wiedzy możliwe jest opracowanie zależności przyczynowo-skutkowych astmy i refluksu. W niniejszym artykule podjęto próbę uporządkowania dostępnych wiadomości na ten temat. Przedstawiono patogenezę refluksu żołądkowo-przełykowego, jego pozaprzełykowe objawy, mechanizmy wiążące refluks i dolegliwości ze strony układu oddechowego. Omówiono metody diagnostyczne, stosowane u chorych z podejrzeniem refluksu jako czynnika sprawczego astmy, a także zalecane w tych przypadkach leczenie i jego skuteczność. Wspomniano też o związkach refluksu żołądkowo-przełykowego z innymi niż astma chorobami układu oddechowego.


  18/32

  Tytuł oryginału: Karmienie piersią : skrypt dla studentów medycyny
  Autorzy: Banaszkiewicz Aleksandra, Nehring-Gugulska Magdalena, Żukowska-Rubik Monika, Nagadowska Monika, Postolski Maciej
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (przedm.), Radzikowski Andrzej (przedm.).; Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, KUKP 2002, 80 s. : il., tab., bibliogr. 25 poz., 21 cm. - Tyt. rozdziałów również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 735,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć żeńska


  19/32

  Tytuł oryginału: Zgodność rozpoznań bronchoskopowych i histopatologicznych u pacjentów z podejrzeniem raka płuca.
  Tytuł angielski: Correlation between bronchoscopically visible aspects and histopathologic resutls in patients with suspected lung cancer.
  Autorzy: Paciorek Marcin, Domagała-Kulawik Joanna, Droszcz Paweł, Byśkiniewicz Krzysztof, Krenke Rafał, Karwat Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1193-1197, tab., bibligor. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie korelacji między widocznymi podczas bronchoskopii zmianami mogącymi odpowiadać procesowi rozrostowemu (guz, naciek, ucisk z zewnątrz, martwica) a wynikiem badania histopatologicznego oraz ocena przydatności połączenia biopsji szczoteczkowej oraz kleszczykowej w diagnostyce raka płuca. Badanie bronchoskopowe zostało przeprowadzone u 208 pacjentów ze zmianami w badaniu RTG klatki piersiowej sugerującymi raka płuca lub występującym krwiopluciem. Materiał do badań histopatolgoicznych otrzymano za pomocą biopsji szczoteczkowej, biopsji kleszczkowej lub popłuczyn oskrzelowych. Dodatnie wyniki były klasyfikowane jako rak drobno- bądź niedrobnokomórkowy. Od wszystkich chorych zbierano wywiad dotyczący nikotynizmu. U 165 chorych obraz zmian w bronchoskopii odpowiadał zmianie nowotworowej. U 90 chorych wynik badania histopatologicznego był dodatni: 32 proc. stanowił rak drobnokomórkowy, 62 proc. rak niedrobnokomórkowy. W 23 przypadkach pobrano jednocześnie biopsję kleszczykową oraz szczoteczkową - wyniki obu badań były zgodne w 78 proc. przypadków. W trzech przypadkach rozpoznanie zostało ustalono jedynie dzięki biopsji szczoteczkowej. W analizowanej grupie chorych ze wstępnym rozpoznaniem rka płuc potwierdzenie histopatologiczne uzyskano w 43 proc. przypadków. Biopsja szczoteczkowa okazała się cennym uzupełnieniem biopsji kleszczykowej i uzasadnione wydaje się częstsze stosowanie obu tych metod jednocześnie.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to determine correlation between bronchoscopically visible lesions and histopathologic classification and whether cytology and histopathology can complement each other in diagnosis of pulmonary neoplasm. Fibroptic flexible bronchoscopy was performed in 208 patietns who where suspected of haveing lung cancer - abnormal chest x - ray or hemoptysis. Material for histopathologic examination was obtained from bronchial brushings, bronchial forceps biopsy and bronchial washings. Positive results were classified as non - small cell or small cell carcinomas. All patietns were questioned about smoking history. in 165 patients there were visible signs of enoplasm in bronchoscopic examination: tumor, necrosis, infiltration, compression. Histopathology was positive in 90 cases: small cell carcinoma 32 p.c., non-small cell carcinoma 68 p.c. In 23 cases material for histopathologic examination was obtained from both bronchial brushings and foceps biopsies: results were compatible in 78 p.c. Bronchial brushings identified neoplasm in three additional cases. In analysed group of 208 patietns cancer cells were found in 43 p.c. Examination of bronchial brushings coplements forceps biopsy in diagnosing and typing lung neoplasms and could be performed more frequently in patietns undergoing fiberoptic bronchoscopy.


  20/32

  Tytuł oryginału: Trzymiesięczne leczenie formoterolem w astmie łagodnej.
  Tytuł angielski: Three months treatment with formoterol in mild asthma.
  Autorzy: Bareła Anna Dagmara, Wrońska Jolanta, Safianowska A., Chazan Ryszarda
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.223-227, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Formoterol jest długo działającym beta-agonistą, stosowanym w leczeniu przewlekłej astmy. Cel pracy. Ocena wpływu na czynności płuc foormoterolu, podawanego przez 3 miesiące w dawce 12 ćg 2 x dziennie oraz ocena tolerancji i skutków ubocznych leku. Materiał i metody. Obserwowano 18 chorych z astmą łagodną, 11 kobiet i 7 mężczyzn, średnia wieku 27,5 lat. Przed podaniem leku wykonano : spirometrię (FEV1, FCV, FEV1/FVC), EKG spoczynkowe oraz badania laboratoryjne - morfologii krwi, poziomu potasu w osoczu, glikemii i aktywności aminotransferaz. Po trzech miesiącach leczenia formoterolem powtórzono spirometrię. Wykonano EKG oraz badanie stężenia potasu i glukozy w osoczu [przed zażyciem formoterolu, a następnie w godzinę po przyjęciu leku. Wyniki. Stwierdzono, że w badaniach spirometrycznych u wszystkich chorych nastąpił istotny wzrost FVC (p = 0,003). Zmiany FEV1 i FEV1/FVC nie osiągnęły znamienności statystycznej. Nie zanotowano istotnych zmian w EKG ani po trzymiesięcznej obserwacji, ani też w badaniu wykonanym po przyjęciu leku. Poziom potasu i glikemia nie uległy większej zmianie po upływie 3 miesięcy leczenia. Natomiast w ciągu godziny po zażyciu formoterolu obserwowano istotny spadek poziomu potasu (p = 0,0001), a także wzrost glikemii (p = 0,01). U wszystkich chorych stwierdzono zmniejszenie częstości stosowania krótko działających beta2-mimetyków, trzy osoby zgłosiły drżenie rąk po zażyciu preparatu. Wnioski. Formoterol można uznać za lek bobrze ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Formoterol is a long-actingá2-agonist, used in asthma management. Aim of study. The aim of this study was to assess a three month period of treatment with formoterol, its influence on lung function, tolerability and side effects. Material and methods. Eighteen patients with mild asthma, 11 women and 7 men age 27.5, were recruited. Formoterol was given in a dose of 12 ćg twice a day, in inhalation capsules. The patients underwent baseline studies as follows: spirometric parameters (FEV1, FVC, FVC1/FVC), 12-lead ECG, blood tests including aminotranspherase, plasma potassium and glucose level and blood cell count were done. After three months of treatment spirometry was repeated. Evaluation of the ECG, plasma potassium and gklucose level was carried out before taking formoterol and 1 hour afterwards. Results. FVC after 3 month treatment increased significantly in all subjects (p = 0.003). FEV1 and FEV1/FVC changes did not reach sgnificant level. There were no significant changes in the ECG after 3 month observation, neither any changes in the ECG performed 1 hour after administering the drug. Plasma potassium and glucose level did not change significantly after 3 months. However, the fall of potassium 1 hour after taking formoterol was significant (p = 0.001), so was the increase of the glucose level (p = 0.01). All subjects reported decreased use of rescue medication, there had tremor after taking the drug. Conclusion. Formoterol proved to be ...


  21/32

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analizy kwasów mikolowych w diagnostyce gruźlicy i mikobakterioz - 3 lata doświadczeń.
  Tytuł angielski: Aplication of mycolic acids analysis in diagnostic procedure of tuberculosis and mycobacteriosis - there-year experience.
  Autorzy: Walkiewicz Renata, Safianowska Aleksandra, Grubek-Jaworska Hanna, Zalewska-Sch”nthaler Natalia, Glapiński Jarosław, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.444-449, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the utility of the HPLC-based method of mycolic acids analysis to classify Mycobacterium species in routine diagnostic procedure on the basis of own three-year experience. 2142 patients' specimens were examined. 141 AFB were cultured. 36.2 p.c. strains were classified as M. tuberculosis complex by HPLC. The idenification was confirmed by AMPLICOR MTB (Roche diagnostic, USA). M. xenopi (17.0 p.c.), M. kansasii (14.2 p.c.) and M. gordonae (14.2 p.c.) were the most frequent identified out of nontuberculous mycobacteria. Four mycobacteriosiss cases were suspected because of repeated identification of the isolated strains. 136 strains on L-J slant shipped from other center were identified. We confirm that the HPLC method is highly effective and specific for Mycobacterium species classification, which can be performed in no more than a couple of hour. In opinion it is a very helpful tool, hard to replace in diagnostic procedure of tuberculosis and mycobacteriosis.


  22/32

  Tytuł oryginału: Obturacyjny bezdech podczas snu w codziennej praktyce lekarza.
  Autorzy: Korczyński Piotr, Byśkiniewicz Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (6) s.390-395, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obturacyjny bezdech podczas snu to choroba, która dotyczy głównie mężczyzn w średnim wieku z nadwagą lub otyłością. W Polsce na patologiczne chrapanie i bezdechy w czasie snu skarży się kilkaset tysięcy osób, które po wykonaniu badań diagnostycznych mogą być leczone urządzeniami do wytwarzania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oraz zabiegami operacyjnymi. U chorych z OBPS występuje zwiększone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, jednocześnie z powodu nadmiernej senności są częstymi sprawcami wypadków samochodowych.


  23/32

  Tytuł oryginału: Ocena kontroli przebiegu astmy.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.325-328, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zgodnie z zaleceniem National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP) stopień ciężkości astmy oceniany jest na podstawie : nasilenia objawów, potrzeby stosowania leków doraźnie rozszerzających drogi oddechowe, dawki stosowanych glikokortykosteroidów wziewnych oraz konieczność stosowania glikokortykosteroidów doustnych. Najprostszą metodą obiektywnie oceniającą ograniczenia drożności dróg oddechowych oraz pozwalającą określić stopień odwracalności zmian chorobowych są badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria z próbą rozkurczową). Nie zawsze objawy i badania czynnościowe korelują ze stopniem nadreaktywności dróg oddechowych i nasileniem zapalenia alergicznego. Pomocne może okazać się badanie składu komórkowego uzyskanego z plwociny indukowanej i płukania pęcherzykowo-oskrzelikowego oraz określenie profilu cytokin uwalnianych z komórek zapalnych.


  24/32

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Przyczyny przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Lepsze zrozumienie patogenezy i patomechanizmów choroby pozwala opracować nowe sposoby leczenia].
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.72-74, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(6) : 28
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/32

  Tytuł oryginału: á2-mimetyki czy cholinolityki w obturacji dróg oddechowych?
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.264-268, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie wielu badań potwierdzono skuteczność stosowania zarówno leków pobudzających receptory á-adrenergiczne (á2-mimetyki) jak rownież leków blokujacych receptory muskarynowe (cholinolityków) w leczeniu obturacji dróg oddechowych u chorych na astmę i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Wykazano, że lekiem z wyboru u chorych na astmę są á2-mimeryki, ale często skojarzone leczenie wykazuje działanie addycyjne i poprawia stopień kontroli chorby. W POCHP obie grupy leków wykazują porównywalne działanie. Rozkurczowe á2-mimetyki długodziałające okazały się skuteczniejsze niż cholinolityki u chorych z objawami występującymi w nocy lub wcześnie rano.


  26/32

  Tytuł oryginału: Standardy rozpoznawania i leczenie stanu astmatycznego.
  Autorzy: Karwat Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (4) s.236-239, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stan astmatyczny, czyli bardzo ciężkie nasilenie astmy nie poddające się leczeniu stanowi stan zagrożenia życia. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego, w którym ocenia się kilka parametrów oceniających funkcjonowanie układu oddechowego. Rozpoznanie stanu astmatycznego wiąże się z potrzebą natychmiastowego rozpoczęcia intensywnego leczenia i szybkiego skierowania chorego do szpitala, najlepiej dysponującego Oddziałem Intensywnej Terapii. Leczenie polega na tlenoterapii, podawaniu leków z grupy beta-mimetyków w nebulizacjach, glikokortykoidów i leków mukolitycznych. Gdy efektywność tego leczenia jest niedostateczna dołączamy leczenie cholinolitykami, teofiliną czy ewentualnie wspomaganie oddechu i leki zwiotczające. Po opanowaniu stanu astmatycznego chory wymaga stałej terapii glikokortykoidami adekwatnej do przebiegu choroby, leczenia w poradni pneumonologicznej, powinien uczestniczyć w programie edukacyjnym dla chorych na astmę i codziennie kontrolować PEF.


  27/32

  Tytuł oryginału: á2-mimetyki czy cholinolityki w obturacji dróg oddechowych?
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (3) s.192, 194, 196-198, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie wielu badań potwierdzono skuteczność stosowania zarówno leków pobudzających receptory á-adrenergiczne (j. mimetyki) jak również leków blokujących receptory muskarynowe (cholinolityków) w leczeniu obturacji dróg oddechowych u chorych na astmę i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Wykazano, że lekiem z wyboru u chorych na astmę są á: mimetyki, ale często skojarzone leczenie wykazuje działanie addycyjne i poprawia stopień kontroli choroby. W POChP obie grupy leków wykazują porównywalne działanie. Rozkurczowe á-mimetyki długodziałające okazały się skuteczniejsze niż cholinolityki u chorych z objawami występującymi w nocy lub wcześnie rano.


  28/32

  Tytuł oryginału: Koncepcja kontroli astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.25-26 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/32

  Tytuł oryginału: á2-mimetyki w codziennej praktyce.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.51-52 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/32

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  31/32

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie gatunku Mycobacterium na podstawie numerycznej bazy danych kwasów mikolowych : praca doktorska
  Autorzy: Glapiński Jarosław, Chazan Ryszarda (promot.).; [Akademia Medyczna] Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 110 k. : il., tab., bibliogr. 96 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna


  32/32

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłego leczenia montelukastem na mediatory zapalenia alergicznego oraz jakość życia chorych na astmę oskrzelową : praca doktorska
  Autorzy: Mazurek Joanna, Chazan Ryszarda (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 171 k. : il., tab., bibliogr. 195 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20923

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: