Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CENCORA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Potencjalne źródła reaktywnych metabolitów tlenu w ścianie żylaków kończyn.
Tytuł angielski: Potential sources of reactive oxygen metabolites in varicose vein walls.
Autorzy: Głowiński Jerzy, Głowiński Stanisław
Opracowanie edytorskie: Cencora Andrzej (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.588-598, il., bibliogr. 35 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zawartości produktów peroksydacji lipidów, aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, zawartości mieloperoksydazy oraz oksydazy ksantynowej w żylakach niepowikłanych i powikłanych zakrzepowym zapaleniem w porównaniu z żyłą prawidłową. Materiał i metodyka. Materiałem do badań były odcinki żylaków, żylaków powikłanych zakrzepowym zapaleniem i niezmienione żyły odpiszczelowe pobrane podczas operacji żylaków oraz prawidłowe żyły odpiszczelowe pobrane od dawców narządów. W homogenatach ścian żył oznaczono stężenie produktów peroksydacji lipidów, aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i zawartość mieloperoksydazy. Oksydazę ksantynową oceniano badaniami immunohistochemicznymi. Wyniki. Największa zawartość produktów peroksydacji lipidów występowała w ścianie żylaków w stanie zakrzepowego zapalenia, najmniejsza w żyle dawcy. Najwyższa zawartość mieloperoksydazy występuje w ścianie żylaków, nieznacznie mniejsza w ścianie żylaków powikłanych. Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w żylakach i żylakach z zakrzepowym zapaleniem jest obniżona. Wyraźną ekspresję oksydazy ksantynowej stwierdzono w śródbłonku ściany żylaków, a ponadto w naczyniach odżywczych żylaków powikłanych. Wniosek. W żylakach, zwłaszcza powikłanych zakrzepowym zapaleniem, dochodzi do obniżenia potencjału antyoksydacyjnego i nadmiernej generacji wolnych rodników, których źródłem mogą być neutrofile, a w żylakach powikłanych oksydaza ksantynowa.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the content of lipid peroxidation products (expressed by the concentration of thiobarbituric acid-reactive substances; TBARS), activity of superoxide dismutase (SOD), content of myeloperoxidase (MPO) and xanthine oxidase (XO) in varicose veins (VV), varicose veins with superficial thrombophlebitis and normal saphenous vein. Material and methods. Varicose saphenous vein segments, venous segments with superficial thrombophelbitis and segments of unchanged saphenous veins obtained during varicose vein surgery, as well as healthy saphenous veins from cadaver organ donors (control). Homogenates were prepared when determining TBARS concentrations, SOD activity and MPO content. Immunohistochemical stainings to detect XO were performed. Results. The highest content of TBARS occurred in VV with thrombophlebitis, the lowest in donor veins. The highest content of MPO was observed in case of VV, slightly lower in saphenous vein walls with thrombophlebitis. Activity of SOD is decreased in VV and VV with thrombophlebitis. A positive reaction for XO was seen in the VV wall endothelium and in vasea vasorum of complicated VV. Conclusion. Varicose veins, especially those complicated with thrombophlebitis revealed decreased antioxidative potential and increased free radical generation. Its sources might include neutrophils, and in coplicated VV - xanthine oxidase.


  2/7

  Tytuł oryginału: Heparyny drobnocząsteczkowe i heparyna niefrakcjonowana w profilaktyce przeciwzakrzepowej po operacjach wytwórczych na układzie tętniczym.
  Tytuł angielski: Low molecular weight and unfractionated heparins in the prevention of deep vein thrombosis after arterial reconstruction.
  Autorzy: Wiszniewski Adam, Misiak Andrzej, Meissner Alfred Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Cencora Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.979-990, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz powikłań krwotocznych po operacjach wytwórczych na aorcie i tętnicach kończyn dolnych u chorych, u których stosowano farmakologiczną profilaktykę przeciwzakrzepową z użyciem heparyny niefrakcjonowanej (HN) lub heparyn drobnocząsteczkowych (HD). Materiał i metodyka. Badaniem objęto grupę 207 chorych, u których wykonano rekonstrukcyjne operacje naczyniowe na układzie tętniczym z powodu zmian miażdżycowych w przebiegu niedokrwienia kończyn dolnych (pacjenci z II i III stopniem niedokrwienia wg klasyfikacji Fontaine'a). U 103 chorych w okresie okołooperacyjnym stosowano farmakologiczną profilaktykę przeciwzakrzepową z użyciem HN (Grupa I), u 104 chorych HD (grupa II). Rozpoznanie tętniczego lub żylnego powikłania zakrzepowo-zatorowego oraz małych i dużych powikłań krwotocznych ustalano na podstawie badania klinicznego i ultrasonograficznego, wykonywanych przed i w ciągu 7-10 dni po operacji. Wyniki. W okresie pooperacyjnym u 207 operowanych chorych, u których zastosowano profilaktykę przeciwzakrzepową z użyciem HN i HD nie stwierdzono i nie wykryto zakrzepicy żył głęgokich. U jednego chorego (0,48 proc.) (HN) wystąpił śmiertelny zator tętnicy płucnej. Zawał mięśnia sercowego wystąpił u 2 chorych (0,96 proc.) (1 pacjent HN, 1 pacjent HD). Zakrzepicę w protezie lub operowanej tętnicy we wczesnym okresie pooperacyjnym stwierdzono u 8 chorych, tj. 3,85 proc. (3 pacjentów HN 5 pacjentów HD, p 0,05). Duże powikłania krwotoczne, tj. krwawienie z rany w pierwszej dobie pooperacyjnej i powstanie krwiaka...


  3/7

  Tytuł oryginału: Is there a difference between the results of some basic examination of blood coagulation sampled from abdominal aortic aneurysm and the blood from peripheral vein?
  Tytuł polski: Czy istnieją różnice pomiędzy wynikami niektórych podstawowych badań krzepnięcia krwi pobranej z tętniaka aorty brzusznej a krwią pobraną z żyły obwodowej?
  Autorzy: Cencora Andrzej
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.1-5, tab., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wyniki badań krzepnięcia krwi i fibrynolizy u chorych z tętniakami aorty brzusznej (AAA) różnią się od wyników osób zdrowych. Nie wiadomo, jak bardzo jest istotna różnica pomiędzy koagulacyjnymi ubytkami płytek krwi i osoczowymi czynnikami na trombogennej powierzchni zakrzepów wewnątrz tętniaków a krwią płynącą w kontakcie ze śródbłonkiem chorobowo niezmienionych żył obwodowych. Cel pracy. U chorych z granicznymi, niskimi przed operacją tętniaka aorty brzusznej wartościami liczby płytek krwi, fibrynogenu i protrombiny badano celowość uszczelniania protezy naczyniowej krwią pobraną z żyły obwodowej zamiast rutynowego uszczelniania protezy krwią pobraną z wnętrza tętniaka. Materiał i metody. U 24 chorych śródoperacyjnie, jednoczasowo pobierano krew z tętniaka i z żyły łokciowej. Średni wiek chorych wynosił 63,7 lat (49-77 lat), średni wymiar podnerkowych tętniaków 6,1 cm (5,5-9,0 cm). Krew do badań pobierano przed podaniem heparyny. Wyniki. Nie strwierdzono różnic pomiędzy wynikami krwi pobranej z tętniaka lub z żyły łokciowej pod względem liczby płytek krwi (203 863 vs. 161 636; p = 0,296), stężenia fibrynogenu (3,08 vs. 3,1; p = 0,295), aktywności protrombiny (NR: 1,29 vs. 1,30; p = 0,438), czasu kaolinowo-kefalinowego (33,04 vs. 33,72; p = 0,059), aktywności antytrombiny III (74,2 vs. 74,27; p = 0,940). Zaobserwowano różnice w wartościach D-dimerów (606,5 vs. 486,8; p = 0,031). Wnioski. Nie uzasadniono odstąpienia od rutynowego uszczelniania protezy naczyniowej krwią z tętniaka na rzecz pobierania krwi z żyły obwodowej.


  4/7

  Tytuł oryginału: Niektóre problemy związane z odejmowaniem niedokrwionych kończyn dolnych z powodu miażdżycy zarostowej tętnic z uwzględnieniem przydatności dwuetapowej amputacji podudzia.
  Tytuł angielski: Selected problems involving amputation of ischaemic lower extremities owing to arteriosclerosis obliterans with consideration of using staged below knee amputation.
  Autorzy: Cencora Andrzej, Rachtan Roman
  Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1204-1214, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena współczynnika odjęć podudzi do odjęć ud po pierwotnych amputacjach oraz po amputacjach u chorych po uprzednich operacjach odtwórczych na tętnicach. Drugim celem była ocena przydatności dwuetapowej amputacji podudzi. Materiał i metodyka. Dokonano oceny 131 amputacji u 131 chorych. Było to 64 odjęć uda i 67 odjęć podudzia. Wyniki. U wszystkich analizowanych 131 chorych stosunek odjęć podudzi do odjęc uda wynosi 1 z tym, że dla amputacji pierwotnych współczynnik wynosi 1,32, a dla chorych po uprzednich zabiegach rewaskularyzacyjnych 0,78 i różnica ta jest statystycznie znamienna (p=0,098). Wnioski. Przedstawione wyniki wyraźnie odbiegają od pożądanych, tj. około trzykrotnej przewagi odjęć podudzi nad odjęciami ud. Stwierdzony stan rzeczy wiążemy z dalekim zaawansowaniem zmian chorobowych już w chwili hospitalizacji. Wykonanie operacji odtwórczej na tętnicach, która do 30 dni wymaga następowej amputacji, stwarza ryzyko wysokiego odjęcia kończyny. Dwuetapowa amputacja podudzia u chorych z obrzękiem i toksemią mięśnia podudzia, a często współistniejącą angiopatią cukrzycową, umożliwia uzyskanie wyników zdecydowanie korzystniejszych od amputacji jednoetapowej.


  5/7

  Tytuł oryginału: Spinal claudication - rare complication of vena cava inferior thrombosis.
  Tytuł polski: Chromanie rdzeniowe - rzadkie powikłanie zakrzepicy żyły próżnej dolnej.
  Autorzy: Cencora Andrzej, Pasowicz Mieczysław, Bartlewicz Joanna, Wywiał Andrzej
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.113-116, il., bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawione opis 27-letniego mężczyzny z ostrym zakrzepem żyły próżnej dolnej z wyraźnymi skargami neurologicznymi przy minimalnej niewydolności żył głębokich.

  Streszczenie angielskie: A 27-year-old man with acute cava inferior thrombosis was presented with prominent neurological complaints alongside minimal deep vein insufficiency.


  6/7

  Tytuł oryginału: Zakrzepica żył głębokich kończyny dolnej lewej w wyniku ucisku wywieranego przez elongowaną tętnicę udową powierzchowną lewą (kinking). Czy i jak leczyć "zdrową nogę"?
  Tytuł angielski: Deep vein thrombosis of the left lower extremity as a result of the compression by the elongeted left superficial femoral artery. Should "the healthy leg" be treated?
  Autorzy: Cencora Andrzej, Chwała Maciej, Piwowarczyk Marek
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (3) s.75-77, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają pięćdziesięciodwuletniego chorego, hospitalizowanego z powodu zakrzepicy żyły udowej powierzchownej lewej, w wyniku blokady światła tej żyły przez kinking tętnicy udowej powierzchownej lewej. Arteriografia oraz USG duplex-scan z opcją color-Doppler udokumentowały, że w kończynie dolnej prawej istnieją podobne, symetryczne zmiany tętnic. Nadmiernie elongowana i zagięta tętnica udowa powierzchowna prawa zwęża światło żyły udowej powierzchownej prawej o około 50 proc., stwarzając tym samym zagrożenie niemą zakrzepicą głęboką z realną groźbą zatoru tętnicy płucnej, chociaż kończyna nie wykazuje obecnie klinicznie istotnych odchyleń od normy. Chory nie wyraził zgody aby w "zdrowej nodze" wykonać odcinkową resekcję tętnicy i zespolenie koniec do końca tak, aby znieść ucisk tętnicy na żyłę. Ewentualne założenie stentu do żyły w miejscu pulsacyjnego stałego udaru stentowanej żyły przez pętlę tętnicy uznano za niekorzystne. Choremu zalecono leczenie przeciwzakrzepowe i obserwację. Problem, jak postępować w opisanej sytuacji, pozostał bez odpowiedzi.


  7/7

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Krytyczne niedokrwienie kończyn. Cz. 2. Wytyczne TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC)].
  Autorzy: Cencora Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (10) s.68, 71 - Oprac. na podst. czas. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2000; 19 : 163-243
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: