Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CEMPLA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Poziom wybranych parametrów somatycznych i spirometrycznych u 13-letnich dziewcząt i chłopców ze zniekształceniami klatki piersiowej.
Tytuł angielski: Level of the selected somatic and spirometric parameters in 13 year-old girls and boys with chest (thoracic activity) deformations.
Autorzy: Maciejczyk Marcin, Cempla Jerzy, Klimek-Piskorz Ewa
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena budowy somatycznej oraz sprawność układu oddechowego u 13-letnich dziewcząt i chłopców pod kątem określenia wpływu zniekształceń klatki piersiowej na poziom tych parametrów. Badaniami objęto 61 dzieci ze zniekształceniami klatki piersiowej w wieku 13 lat, które z tego powodu zostały skierowane na zajecia gimnastyki korekcyjnej. Metodyka badań obejmowała pomiary podstawowych parametrów somatycznych, w tym szerokości i głębokości oraz obwodów klatki piersiowej. Przeprowadzono także badanie spirometryczne. Wyniki badań były jednoznaczne, pozwalają jednak przypuszczać, że zniekształcenie klatki piersiowej ma największy, negatywny wpływ na jej parametry somatyczne i ruchomość. Jednocześnie wskazują, że systematyczny, kilkumiesięczny udział badanych w zajęciach usprawniających przyczynił się do poprawy tych wskaźników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of the somatic structure and respiratory system efficiency in 13 year-old girls and boys with a view to determining the influence of the chest (thoracic cavity) deformation of the level of these parameters. The trial comprised 61 children with chest deformation aged 13 who were sent to the corrective exercise lessons because of that. Trial methodology included measurement of the basic (fundamental) somatic parameters including chest depth, with and girths. Spirometric examination was also conducted. Results of the trial were not unequivocal, but they allow to assume that chest deformation has the biggest negative influence on chest somatic parameters and movability. They simultaneously show that systematic, lasting a few months participation of the examined patients in the improving lessons contribute to the improvement of these indicators.


  2/3

  Tytuł oryginału: Porównanie różnych sposobów szacowania stopnia otłuszczenia u chłopców w przedpokwitaniowej fazie rozwoju.
  Tytuł angielski: Comparison of various methods of estimating adiposity in prepubertal boys.
  Autorzy: Gradek Joanna, Cempla Jerzy
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.137-141, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Liczne badania wykazały, że nadmierna akumulacja tłuszczu, jak i specyficzne jego rozmieszczenie istotnie zwiększają ryzyko wystąpienia głównie chorób układu krążenia. Niepokój budzi rosnąca liczba dzieci otyłych. Istnieje potrzeba szukania prostych, nieinwazyjnych sposobów służących do oceny składu ciała u dzieci. Cel pracy. Celem opracowania było przeprowadzenie analizy porównawczej kilku sposobów oznaczania procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w całkowitej masie ciała u chłopców w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Metodyka. W badaniach uczestniczyło 6490 chłopców w wieku od 8-11 lat. Odsetek tkanki tłuszczowej szacowany był na podstawie pomiarów grubości fałdów skórno-tłuszczowych i metodą bioelektrycznej impedancji (BIA). W porównaniach uwzględniono również wskaźnik BMI. Wyniki. Wartości przeciętne proc. F wyliczone z równania regresji i nomogramu na podstawie fałdów skórno-tłuszczowych są wyższe w porównaniu z wynikami uzyskanymi metodą BIA. W przypadku pomiarów opartych na fałdach skórno-tłuszczowych zaobserwowano narastanie proc. F do 10 roku życia, po czym następuje obniżka w wieku 11 lat. Również za pomocą BIA najniższe wartości zanotowano w najstarszej grupie wiekowej. Współczynniki korelacji liniowej rxy pomiędzy wielkościami proc. F określonymi różnymi sposobami wykazały wysoką współzależność na poziomie nie niższym niż ň 0,89. Wnioski. Zastosowane sposoby oszacowania stopnia otłuszczenia cechują się bardzo wysoką współzależnością. Wielkości ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Several studies have shown, that fatness and the distribution of fatty tissue in the human body are serious risk factors in diseases of the cardiovasculary system. The number of fat children is still increasing and there is a need to look for simple, noninvasive methods for the analysis of body composition in children. The aim of study was to compare several methods for estimating the percentage of fat (p.c. F) in the body mass in prepubertal boys. Material and method. A group of 649 boys aged 8-11 years was examined. The percentage of fat was estimated based on two methods: measurement of skinfolds and Body Impedance Analysis (BIA). The Body Mass Index (BMI) was also included in the comparison. Resdults. Mean values of p.c. F, estimated from measurement of skinfolds, using both regresion and a nomogram, were higher than the values of p.c. F estimated from BIA. Based on the measurement of skinfolds, the fat percent (p.c. F) increases from the 9-th to the 10-th year and than decreases in children 11 years old. Using the BIA the lowest values of p.c. F were also observed in the 11 year olds. The relationship between the results of these methods (measurement of skinfolds and BIA) was very high ( r ň 0,89). Conclusion. The results show that both methods of estrimating of fatness indicate a significant relationship. The fat percentage predicted by both BIA and by measurement of skinfolds, indicates a significant correlation with The BMI. This confirms the ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Wydolność fizyczna 9-11-letnich chłopców o różnym poziomie otłuszczenia.
  Tytuł angielski: The physical capacity of 9-11 year old boys with different levels of adiposity.
  Autorzy: Gradek Joanna, Cempla Jerzy
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.142-146, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wsutek nadmiernej masy ciała następuje przeciążenie kości, stawów i wiązadeł. Prowadzić to może do ograniczenia aktywności fizycznej dziecka otyłego i powodować dalszy wzrost masy ciała. Terapia ruchowa jest nadal podstawowym elementem niwelowania otyłości, stąd też niezbędne są badania dotyczące adaptacji do wysiłku fizycznego dzieci otyłych. Cel pracy. Celem pracy było określenie wpływu poziomu otłuszczenia na wydolność fizyczną określoną wynikiem próby PWC170. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 102 chłopców, w wieku od 9 do 11 lat. Oszacowania procentowej zawartości tkanki tłuszczowej (proc. F) dokonano metodą bioelektrycznej impedancji (BIA). Odsetek tkanki tłuszczowej (proc. F) i jego rozkład w szerszej populacji chłopców krakowskich (657 osób) stanowił kryterium podziału na grupy o różnym poziomie otłuszczenia. Ocenę wydolności fizycznej dokonano, stosując test PWC170. Wyniki. Badani chłopcy we wszystkich podgrupach nie różnili się zasadniczo wysokością ciała, natomiast cechą różnicującą oprócz proc. F była masa ciała oraz FEM. W grupie o najniższym poziomie otłuszczenia (proc. F = 9,9 proc.) wartość PWC170 wyznaczono na poziomie 46,8 W, a w ujęciu relatywnym 1,49 Wúkg**-1, natomiast w grupie o najwyższym poziomie otłuszczenia (proc. F = 35,0 proc.) wynosiła ona 49,1 W, czyli 0,89 Wúkg**-1. Wysiłkowa częstość skurczów serca w okresie równowagi czynnościowej była zbliżona we wszystkich grupach, szczególnie w wysiłku o wyższej intensywności. Wnioski. Chłopcy otyli charakteryzują się niższymi relatywnymi wartościami PWC170...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Excess weight of bones, joints and ligaments results from fatness and can lead to limitation of physical activity of the obese child and a further increase in body mass. Physical therapy is still one of the basic methods of reducing adiposity, so the effects of physical activity on obese children should be studied. The aim of the study was to examine the influence of adiposity levels on physical capacity as measured by the PWC170 test. Material and methods. A group of 102 boys aged 9-11 years were studied. The body fat (p.c. F) was estimated fromBody Ompedance Analysis (BIA). According to the distribution of p.c. F in a wide population (657 boys in Lrakow) we divided the boys into groups with different levels of adiposity. Their physical capacity was measured by means of the PWC170 tests. Results. In the group with the lowest fat level (p.c. F) the value of PWC170 was 46.8 W (relatively 1.49 W kg**-1). In the group of obese boys (p.c. F = 35 p.c.) the value of PWC170 was 49.1 (0.89 Wúkg**-1). The heart rate during exercise was similar in both groups, specially in more intensive exercise. Conclusions. Obese boys had lower relative values in the PWC170 test, but total values were the some for both groups. Slim and obese boys had almost the same values of heart rate during more intensive exercise. The mean level of the load in this exercise was also similar for compared groups.

  stosując format: