Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CEDRO
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Pojęcie majaczenia i współczesne próby uściślenia kryteriów jego rozpoznawania.
Tytuł angielski: The concept of delirium and actual attempts to establish precise criteria of its diagnosis.
Autorzy: Cedro Artur, Kwiatkowska Dorota
Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.183-188, bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,515

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili wpływ poszczególnych podejść teoretycznych do zagadnienia rozpoznawania majaczenia. Zwrócono uwagę na trudności w zdefiniowaniu pojęcia majaczenia, choć historia tego zaburzenia sięga niemal 2500 lat wstecz. Początkowo w celu określenia zjawiska zaburzeń świadomości, w literaturze psychiatrycznej posługiwano się niejasnymi, niedokładnymi pojęciami. Z tego powodu dochodziło do stosowania zupełnie różnych określeń do opisania tych samych symptomów. Dopiero, począwszy od III wersji amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, poprzez jej zmiany, aż do DSM-IV oraz dzięki 10 wersji klasyfikacji międzynarodowej zaznacza się tendencja do tworzenia ściślejszych kryteriów rozpoznawania majaczenia. Rezygnuje się z pojęć nieprecyzyjnych kładąc nacisk na rozpoznawanie tych objawów, które są łatwe do zarejestrowania i nazwania. W pracy dokonano zwięzłego przeglądu rozpoznawania majaczenia według klasyfikacji DSM-III, DSM-IV i ICD-10.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the influence of specific approaches to the problem of diagnosis of delirium on the diagnostic process. They noted difficulties in defining the term of delirium, although the history of this disorder has been known for some 2,500 years. Initially the psychiatric literature has been using unclear and imprecise terms in defining consciousness disturbances. It has been resulting in the use of quite different definition to design the some symptoms. Only since the 3rd version of the American classification of mental disorders, through its revision and finally the 10th version of the International classification and DSM-IV, the tendency haas been seen to establish diagnostic criteria of particular conditions as precise as possible. Many vague notions have been given up and the emphasis laid on diagnosing symptoms, which could be easily registered and named. In this paper the authors give a suummarised review of establishing the diagnosis of delirium according to the classifications such as DSM-III, DSM-IV, and ICD-10.


  2/6

  Tytuł oryginału: Psychoza indukowana u małżonków - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Inductive psychosis in a married couple - case report.
  Autorzy: Kwiatkowska Dorota, Cedro Artur
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.189-191, bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zaburzenie psychiczne u dwojga małżonków, z których żona choruje na schizofrenię paranoidalną, a u męża zaś dwukrotnie - w odstępie roku - rozpoznano psychozę indukowaną. Żona zaindukowała męża urojeniami ksobnymi, prześladowczymi i religijnymi. Podejmował on działania z pobudek urojeniowych. Obserwowano wzajemne podtrzymywanie się partnerów w urojeniowych sądach, poprzez wspólne, podyktowane tymi sądami działania oraz silny i bliski związek emocjonalny indukowanego i induktora. Przejęcie urojeń ułatwiały cechy zależnej osobowości męża.

  Streszczenie angielskie: A cause of a couple, is presented in which the wife has been suffering from paranoid schizophrenia and in the husband has been twice - in the lapse of one year - established the diagnosis of inductive psychosis. The wife induced delusions in her husbend - delusions of reference, persecutory, of religious contents. He was taking actions based on delusional motives. Both partners mutually reinforced their delusional opinions through common activities resulting from them and through the strong and close emotional relationship between the induced and the inductor. Features of the husband's dependent personality promoted the delusions being adopted.


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności osoczowych inhibitorów krzepnięcia u dzieci z zakrzepicą układu wrotnego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the activity of plasma anticoagulants in children with portal thrombosis. Preliminary report.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Teklińska Ewa, Teisseyre Joanna, Wymysłowska Anna, Celińska-Cedro Danuta, Socha Piotr, Cedro Andrzej, Pawłowska Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.749-754, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niedobory naturalnych antykoagulantów predysponują do powstawania zakrzepów żylnych. Celem pracy była ocena aktywności antytrombiny III, białka C i S oraz oporności na aktywne białko C u dzieci z zakrzepicą wrotną. Badania przeprowadzono u 34 dzeci w wieku 1,4-17,8 lat (mediana - 9,6). Grupa kontrolna liczyła 18 dzieci w wieku 5,9-17,7 (mediana - 13,5). U dzieci z zakrzepicą wrotną stwierdzilismy: obniżenie liczby płytek, wydłużenie czasu protrombinowego, obniżenie aktywności czynnika VII oraz obniżenie aktywności naturalnych antykoagulantów (antytrombiny III i białka C). Wykazano zależność między aktywnością czynnika VII a aktywnością antykoagulantów (antytrombiny III i białka C) i między czasem protrombinowym a aktywnością białka C. U 5 spośród 34 dzieci z zakrzepicą wrotną podejrzewamy oporność na aktywne białko C.

  Streszczenie angielskie: Deficiencies of natural anticoagulants have been shown to predispose to venous thrombosis. The aim of the study was to estimate the activity of antitrombin III, proteins C and S and activated protein C resistance in children with portal vein thrombosis. We investigated 34 children aged from 1.4 to 17.6 years (median - 9.6). The control group consisted of 18 children aged from 5.9 to 17.7 years (median - 13.5). Compared with healthy children, patients with portal vein thrombosis displayed: decreased number of platelets, prolongation of prothrombine time, decreased factor VII activity, decreased activity of anticoagulants (antithrombin III and protein C). A relationship between the activity of factor VII and that of anticoagulants (antithrombin III and protein C) and between prothrombine time and activity of protein C was found. Deficiencies of anticoagulants were probably secondary to impairment of liver function. Activated protein C resistance was suspected in 5/34 children with portal thrombosis.


  4/6

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  5/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) w pediatrii.
  Tytuł angielski: The use of percutaneous endoskopic gastrostomy (PEG) in paediatric patients.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata, Bogucki Krzysztof, Celińska-Cedro Danuta, Cedro Andrzej, Teisseyre Mikołaj, Woynarowski Marek, Książyk Janusz, Kierkuś Jarosław, Popińska Katarzyna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.299-301, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest od dawna uznaną i stosowaną metodą leczenia żywieniowego i odbarczania żołądka. Z jej wykonaniem wiąże się mniej powikłań, niż przy gastrostomii zakładanej klasyczną metodą chirurgiczną, czy przy przewlekłym żywieniu przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Najczęstszym wskazaniem do PEG jest encefalopatia przebiegająca z zaburzeniami połykania. Inną dużą grupą chorych do PeG są chorzy z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego. W pracy przedstawiono 7-letnie obserwacje dotyczące wskazań, powikłań i wykorzystania PEG założonych u 55 chorych.


  6/6

  Tytuł oryginału: Ocena stężeń zredukowanych grup sulfhydrylowych i malonylodwualdehydu we krwi z zatoki wieńcowej u pacjentów poddanych planowym zabiegom angioplastyki wieńcowej : praca doktorska
  Autorzy: Cedro Krzysztof, Rużyłło Witold (promot.).; Instytut Kardiologi II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki w Warszawie
  Źródło: 2002, 61 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20160

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: