Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BYKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Protein Z in young survivors of ischemic stroke.
Autorzy: Łopaciuk Stanisław, Bykowska Ksenia, Kwieciński Hubert, Członkowska Anna, Kuczyńska-Zardzewiały Arletta
Źródło: Thromb. Haemost. 2002: 88 (3) s.536, il., bibliogr. 5 poz.
Sygnatura GBL: 304,333

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Infekcje grzybicze skóry i błon śluzowych u dzieci w rejonie Gdańska w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: Mycotic infections of skin and mucous membranes in children in the district of Gdańsk between 1999-2001.
  Autorzy: Lange Magdalena, Nowicki Roman, Bykowska Barbara, Barańska Wioleta
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.75-81, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Grzybice skóry i błon śluzowych u dzieci stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Ze względu na znaczną liczbę zakażeń, zmienność flory grzybiczej oraz niewielką ilość doniesień dotyczących grzybicy u dzieci w Klinice Dermatologicznej AMG podjęto badania epodemiologiczne i kliniczne nad grzybicami skóry wieku rozwojowego. Cel pracy: Analiza: 1) czynników patogennych u dzieci, 2) częstości występowania różnych postaci klinicznych grzybic u dzieci, 3) sezonowości występowania infekcji grzybiczych wywołanych przez dermatofity. Materiał i metody: W latach 1999-2001 badaniami objęto 557 dzieci w wieku 0-18 lat z podejrzeniem grzybicy skóry. Na podstawie obrazu klinicznego i bezpośredniego badania mikologicznego grzybice rozpoznano w 155 (27,8 proc.) przypadkach; dodatnie hodowle uzyskano w 146 (94,2 proc.) przypadkach. Wyniki: Najczęstrzym czynnikiem etiologicznym był Microsporum (M.) canis - 58 (39,7 proc.) przypadków zakażeń, który dominował w grupie wiekowej 4-7 lat (63,4 proc. zakażeń w tej grupie). Drugie miejsce pod względem częstości występowania zajmowały grzyby drożdżopodobne - 51 (33 proc.) przypadków zakażeń. Dominowały one u dzieci w wieku 0-3 lat (58,3 proc. zakażeń w tej grupie). Trichophyton (T.) rubrum izolowano w 16 (11 proc.) przypadkach, głównie u dzieci pomiędzy 12-15 r.ż. (ok. 25 proc. zakażeń w tej grupie). Infekcje grzybicze dotyczyły najczęściej skóry gładkiej - 44 (30 proc.) przypadki, oraz owłosionej skóry głowy - 31 (21 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Dermatomycosis in children are essential diagnostic and therapeutic problem. Epidemiological and clinical research on dermatomycosis in children were undertaken in Department in dermatology of Gdańsk Medical University, because of a significant number of infections and quite few publications concerning the problem. Aim: The analysis of: 1) pathogenes in fungi diseases in children in the district of Gdańsk in last 3 years, 2) frequency of various forms of fungi diseases in children, 3) distribution of cases of dermatophytosis during the course of the year. Material and methods: Between 1999 - 2001 557 children aged 0-18 years suspected dermatomycosis were examined. In 155 cases the mycosis was diagnosed on the basic of typical clinical picture and direcet tests. The mycosis was confirmed with positive culture results in 146 (94.2 p.c.) cases. Results: The most common isolated dermatophyte was Microsporum (M.) canis 58 (39.7 p.c.) cases, which dominated in children aged 4-7 years (63.4 p.c. cases in this group). The second place as far as frequency of appearance was concerned has taken Yeast-like fungi 51 (33 p.c.) cases - they predominanted in children aged 0-3 years (58.3 p.c. infections in this group. Trichophyton (T.) rubrum was isolated in 16 (11 p.c.) cases, especially in children aged 12-15 years (about 25 p.c. of infections in this group). The lesions were the most often situated on the hairless skin in 44 (30 p.c.) cases and scalp 31 (21 p.c.) ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Polimorfizm Val34Leu czynnika XIII a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
  Tytuł angielski: The factor XIII Val34Leu polymorphism and the risk of venous thromboembolism.
  Autorzy: Bykowska Ksenia, Vertun-Baranowska Barbara, Windyga Jerzy, Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.475-480, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Niedawno doniesiono, że u osób z polimorfizmem genu czynnika XIII (Val34Leu) zmniejszone jest ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej. Celem obecnej pracy było określenie częstości występowania tego polimorfizmu u pacjentów z wywiadem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) i w ogólnej populacji polskiej oraz zbadanie jego wpływu na kliniczną ekspresję mutacji typu Leiden genu czynnika V. Badania zostały przeprowadzone w grupie 295 niespokrewnionych ze sobą pacjentów, u 295 osób zdrowych dobranych do pacjentów pod względem płci i wieku, oraz u 195 heterozygotycznych nosicieli czynnika V Leiden. Stan heterozygotyczny wobec czynnika XIII Val34Leu wykryto u 128 (43,4 proc.) pacjentów z wywiadem ŻChZZ, u 127 (43,1) osób zdrowych grupy kontrolnej, u 44/107 (41,1 proc.) objawowych heterozygot wobec czynnika V Leiden i u 33/88 (37,5 proc.) heterozygot bezobjawowych. Stan homozygotyczny wobec tego polimorfizmu (genotyp Leu/Leu) stwierdzono odpowiednio u 20 (6,8 proc.) i 31 (10,5 proc.), 6 (5,6 proc.) osób badanych. Różnice w częstości występowania allelu Leu34 pomiędzy grupami pacjentów, osób zdrowych i nosicieli czynnika V Leiden nie były statystycznie znamienne (p 0,005). Wyniki tej pracy wskazują, że czynnik XIII Val34Leu nie ma ochronnego znaczenia w występowaniu zakrzepicy żylnej i nie wpływa na przebieg kliniczny mutacji typu Leiden genu czynnika V. Polimorfizm ten w ogólnej populacji polskiej występuje podobnie często jak w innych krajach europejskich.

  Streszczenie angielskie: A polymorphism in the factor XIII gene (Val34Leu) has recently been reported to protect against venous thrombosis. The aim of the present study was to investigate the prevalence of this polymorphism in patients with a history of venous thromboembolism (VTE) and, on a wider scale, in the Polish population, as well as to evaluate its possible effect on clinical expression of the factor V Leiden mutation. The study was carried out on 295 unrelated patients, 295 sex- and age-matched healthy subjects and 195 heterozygotes for factor V Leiden. Heterozygocity for factor XIII Val34Leu was found in 128 (43,4 p.c.) patients with a history of VTE, 127 (43.1 p.c.) controls, 44/107 symptomatic heterozygotes for factor V Leiden and 33/88 (37.5 p.c.) asymptomatic heterozygotes. Homozygocity for this polymorphism (genotype Leu/Leu) was found respectively in 20 (6.8 p.c.), 31 (10.5 p.c.), 6 (5.6 p.c.) and 5 (5.7 p.c.) subjects of the study groups. Differences in the frequency of the Leu34 allele between patients, controls and factor V Leiden heterozygotes were not statistically significant (p 0,05). The results of this study indicate that factor XIII Val34Leu is not protective against venous thrombosis and does not affect the clinical course of the factor V Leiden mutation. The prevalence of this polymorphism in the general Polish population is similar to that found in other European countries.

  stosując format: