Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUTRUK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Prospektywna ocena oczyszczenia jelita grubego preparatami X-Prep i Fortrans - badanie randomizowane.
Tytuł angielski: Prospective evaluation of X-Prep and Fortrans for bowel cleansing - a randomized study.
Autorzy: Rupiński Maciej, Reguła Jarosław, Pachlewski Jacek, Przytulski Krzysztof, Bołdys Hubert, Romańczyk Tomasz, Rymarczyk Grzegorz, Nowakowska-Duława Ewa, Bartnik Witold, Nowak Andrzej, Butruk Eugeniusz
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dobre oczyszczenie jelita grubego jest warunkiem wartościowego badania endoskopowego i celem porównawczych prac nad skutecznym, tanim i akceptowanym przez pacajentów przygotowaniem jelita. Cel pracy: Randomizowane i kontrolowane porównanie skuteczności i bezpieczeństwa X-Prepu, wyciągu Senna acutifolia (preparat A) oraz Fortransu, roztworu glikolu polietylenowego z elektrolitami (praparat B) w oczyszczeniu jelita grubego przed kolonoskopią. Materiał i metody: Do każdej z grup włączono po 50 pacjentów , przygotowywanych preparatami A lub B. Grupy nie różniły się znamiennie między sobą. Bezpieczeństwo i skuteczność obu preparatów oceniano na podstawie: a) subiektywnej skali wrażeń pacjentów, b) częstości i nasilenia objawów niepożądanych, c) stopnia oczyszczenia jelita podczas badania endoskopowego, d) badań biochemicznych krwi przed i po zastosowaniu każdego z preparatów. Wyniki: Przygotowanie do kolonoskopii przerwano u jednej osoby z grupy A i trzech z grupy B. W grupie A znamiennie częściej występował ból brzucha (61 vs. 32 proc.), bóle (33vs. 9 proc.) i zawroty głowy (31 vs. 6 proc.) oraz zaburzenia snu (39 vs. 15 proc.), co znalazło odbicie w subiektywnej ocenie pacjentów. Pacjenci ocenili smak preparatu B jako gorszy. Czas wypijania preparatu B był znamiennie krótszy (15,4 vs. 424,5 min), natomiast średnie objętości spożytych płynów nie różniły się znamiennie. Oczyszczenie całego jelita grubego i jego poszczególnych odcinków było lepsze w grupie pacjentów ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Good colonic cleansing is a condition of valuable colonoscopy and the purpose of studies on efficient, cheap and acceptable method. Purpose: Randomised, controlled comparison of efficacy and safety fo X-Prep, extract of Senna acutifolia (preparation A) and Fortrans - PEG and electrolyte solution (preparation B) for colonic cleansing before colonoscopy, a single blind study. Material and methods: 50 patients were included into both groups, prepared with preparations A or B, with no significant (NS) difference between groups. Efficacy and safety were assessed on the basis of: a) subjective patients scale, b) incidence of side effects, c) level of colonic cleansing, d) blood biochemistry before and after preparation. Results: Preparation was withdrawn in one person from group A and three persons from group B. Abdominal pain, headache, dizziness and sleep problems occurred more often in group A (61 vs. 32 p.c., 33 vs. 9 p.c., 31 vs. 6 p.c. and 39 vs. 15 p.c., respectively), what was also subjectively assessed by patients. They assessed the taste of B preparation as bad. Consumption time of preparation B was shorter than A (150.4 vs. 424.5 min), with similar mean volumes of both preparations. Cleansing of the whole colon and its parts was better in patients taking Fortrans, allowing complete examination in all of them. In 5 patients from the group taking X-Prep colon cleansing was assessed as unsatisfactory. Mean endoscopic assessment of colonic cleansing ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: The need for liver transplantation in Mazovia province of Poland.
  Autorzy: Rawa Tomasz, Habior Andrzej, Butruk Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.45-49, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przeszczepianie wątroby jest coraz częściej stosowanym leczeniem wielu chorób wątroby. Zapotrzebowanie na tę procedurę było badane w nielicznych krajach na świecie. W Polsce zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby nie jest znane. Cel pracy: Zbadanie zapotrzebowania na przeszczepianie wątroby wśród dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego. Materiał i metody: Badaniami objęto całe województwo mazowieckie o populacji 5,07 mln co stanowi 13,1 proc. ludności Polski. Analizowano dokumentację chorych leczonych w latach 1996 - 1997 z powodu przewlekłych chorób wątroby w 27 klinikach i 91 oddziałach chorób wewnętrznych oraz w 2 klinikach i 11 oddziałach chorób zakaźnych wszystkich szpitali województwa. Wyniki: Spośród 2104 chorych hospitalizowanych w latach 1996 - 1997 u 1271 osób (60,4 proc.) stwierdzono wskazania do przeszczepu wątroby. U chorych tych najczęściej rozpoznawano marskość wątroby, a głównym czynnikiem etiologicznym choroby był alkohol. U 279 chorych nie było przeciwwskazań do przeszczepu i ta grupa kształtowała minimalne zapotrzebowanie na tę procedurę w województwie mazowieckim. Wynosi ono 27,5 zabiegów na 1 mln mieszkańców na rok. Rzeczywiste zapotrzebowanie na przeszczepienie wątroby oceniono na 32,4 zabiegi na 1 mln na rok. Wnioski: Zapotrzebowanie na przeszczepienie wątroby w województwie mazowieckim jest podobne dla stwierdzonego w Hiszpanii i we Włoszech. Odnosząc ten wskaźnik do populacji całego kraju, należy przyjąć, że w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Transplantation of the liver is now widely used as an effective therapy for many liver diseases. The requirement for this procedure has been analyzed in a few studies so far. In Poland the need for transplantatori is also unknown. Aim: To estimate the need for liver transplantation among adult residents of Mazovia province of Poland. Material and methods: The study was conducted in 27 clinics and 91 departments of internal medicine and 2 clinics and 11 departments of infectious diseases in all hospitals of Mazovia province. The population of this province is 5.07 million, i.e. 13.1 p.c. of population of Poland. The medical recorods of all patients with liver disease hospitalized in the years 1996 and 1997 were analyzed. Results: Among 2104 patients with liver disease admitted to hospitals of Mazovia province in 1996 and 1997 there were 1271 patients with indications for liver transplantation. Liver cirrhosis was most often diagnosed in these patients and alcohol was the main etiologic factor of liver injury. In 279 patients no contraindications for liver transplantation were found. Thus, minimal annual requirement for this procedure was 27.5 per 1 million population. Real requirement was esstimated as high as 32.4 per million per year. Conclusions: The need for liver transplantation in Mazovia province of Poland is similar to those estimated in Spain and in Italy. Our results can be assumed as representative for the total Polish population and we conclude ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Colorectal cancer screening.
  Autorzy: Reguła Jarosław, Nowacki Marek, Butruk Eugeniusz
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.52-56, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak jelita grubego należy do najczęstszych nowotworów złośliwych. Wyniki jego leczenia w Polsce mierzone odsetkim 5-letnich przeżyć należą do najgorszych w Europie. W ponad połowie przypadków rozpoznawany jest zbyt późno. Powszechnie prowadzone badania przesiewowe są jedyną szansą na wczesne wykrycie tego nowotworu u osób, które nie mają jeszcze dolegliwości. Optymalnym sposobem prowadzenia badań przesiewowych jest wykonanie pełnej kolonoskopii raz na 10 lat. Główne argumenty na rzecz wykonywania kolonoskopii zamiast badań na krew utajoną w stolcu są następujące: a) badanie kału na krew utajoną trzeba powtarzać co roku, a kolonoskopię wykonuje się co 10 lat., b) badanie testem na krew utajoną wykryje tylko 16 proc. raków, a kolonoskopia aż 75 proc., c) kolonoskopia pozwala od razu usuwać stany przedrakowe (polipy-gruczolaki), spotykane u co 4 badane osoby. W Polsce jesienią 2000 roku uruchomiono Program Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego za pomocą jednorazowej kolonoskopii. W sumie wykonano, jak dotąd 12.590 kolonoskopii przesiewowych, wykrywając raka jelita grubego w co 200 kolonoskopii i polipy jelita grubego w co czwartej kolonoskopii. U większości wykryto raki w najwcześniejszych stopniach zaawansowania (A lub B wg Dukesa), a polipy były oczywiście usuwane, co stanowi dodatkowo prewencję pierwotną raka jelita grubego.

  Streszczenie angielskie: Colon cancer belongs to the most frequent malignant tumours. The resutls of its treatment measured by the 5 years survival time, in Poland there are the worst in Europe. In above half of cases it is recognized too late. Common screening tests are the only chance to detect this cancer soon in people who don't have any symptoms. The optimal way of screening is to perform colonoscopy every 10 years. The main arguments of the colonoscopy instead of occult blood test in stool are: a) occult blood tests in a stool should be performed once a year, while colonoscopy every 10 years, b) occult blood tests can detect only 16 p.c. of cancers, while colonoscopy up to 75 p.c., c) colonoscopy allows to remove immediately premalignant conditions (polypus-adenomas) which appear in every fourth tested person. On Autum 2000 in Poland the Colorectal Screening Program was started using as a tool colonoscopy. So far, 12.590 colonoscopies were performed, detecting colon cancer in every fourth colonoscopy. In most people the detected cancers were in the earliest advanced stages (A or B by Dukes) and polypus were onviously removed which is another case for additional and usefull tool in primary prophylaxis of colorectal cancer.


  4/4

  Tytuł oryginału: Transabdominal ultrasound for visualizing gastric submucosal tumors diagnosed by endosonography: can surveillance be simplified?
  Autorzy: Polkowski M., Palucki J., Butruk E.
  Źródło: Endoscopy 2002: 34 (12) s.979-983, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 305,439

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background an study aims: Management options for gastric submucosal tumors (SMTs) include tumor removal or surveilance. If the latter is chosen, it requires repeated measurements of the tumor diameter. Although this can be achieved using endoscopy or endosonography (EUS), a less invasive and cheaper method would be welcome. THe aim of this prospective study was to assess the proportion of gastric SMTs that can be visualized using transabdominal ultrasound of the water-filled stomach. Patients and methods: Fifty-one consecutive patients with endosonographically diagnosed gastric SMTs underwent transabdominal ultrasound examinations of the water-filled stomach performed immediately after EUS; both procedures were carried out by the same investigator. Transabdominal ultrasound was considered positive only if: firstly, the tumor was visualized unequivocally; secondly, its dimensions could be measured; and thirdly, photographic documentation could be recorded. In each case, a positive result had to be confirmed by an independent in vestigator, who reviewed the photographic documentation. Results: The median size of SMTs on EUS was 25 mm (range 4-55 mm). Twelve tumors were located in the antrum, 25 in the gastric body, and 14 in the gastric fundus or cardia. Transabdominal ultrasound demonstrated the tumor in 35 of 51 patients (69 p.c.). For tumors ó 30 mm, the visualization rate was 61 p.c. (22 of 36). The location of the tumor and its EUS features did not significantly affect the sensitivity of transbdominal ultrasound. Conclusions:...

  stosując format: