Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BURDUK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wybrane parametry echokardiograficzne u chorych na cukrzycę typu 1 ze znamienną mikroalbuminurią.
Tytuł angielski: Echocardiographic parameters in patients with type 1 diabetes with or without microalbuminuria.
Autorzy: Bronisz Agata, Bronisz Marek, Burduk Piotr, Junik Roman
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.65-70, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych parametrów echokardiograficznych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozkurczowej u chorych na cukrzycę typu 1 z normo i znamienną mikroalbuminurią. Badanie przeprowadzono u 56 chorych (24 kobiet, 32 mężczyzn) w wieku 29,4 ń 6,5 lat. Wszyscy pacjenci mieli dobrze wyrównaną cukrzycę (HbA1c 8 proc.). W grupie z normoalbuminurią było 30 chorych, a w grupie ze znamienną mikroalbuminurią 26 chorych. Średni czas trwania cukrzycy wynosił odpowiednio 8,4 lat w pierwszej podgrupie i 11,8 lat w drugiej podgrupie. Mikroalbuminurię oceniano metodą turbidymetryczną przy użyciu zestawów firmy Roche, po uprzednim wykluczeniu innych przyczyn utraty albumin aniżeli nefropatia cukrzycowa. Badania echokardiograficzne wykonano przy użyciu aparatu Hewlett-Packard 100, stosując projekcje pomiarowe według zaleceń Amerykanskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. U chorych z mikroalbuminurią stwierdzono znamienne wydłużenie czasu rozkurczu izowulemetrycznego, istotne skrócenie czasu deceleracji oraz obniżoną frakcję wyrzutową i frakcję skracania w porównaniu do grupy z normoalbuminurią. Pozostałe badane parametry nie różniły się istotnie. U chorych na cukrzycę typu 1 ze znamienną mikroalbuminurią zaobserwowano nasilone zmiany funkcji rozkurczowej lewej komory w porównaniu do chorych z normoalbuminurią.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess selected echocardiographic parameters with particular reference to diastolic function in patients with type 1 diabetes with and without microalbuminuria. The study was performed in 56 patients (24 female, 32 male) aged 29,4 ń 6,5 yrs. All patients had good diabetic control (HbA1c 8 p.c.). The group with normaalbuminuria comprised 30 patients and the group with microalbuminuria comprised 26 patients. Mean duration of diabetes in the first and second subgroup were 8.4 yrs and 11.8 yrs, respectively. Microalbuminuria was determined using a turbidimetric method with Roche kits after all causes of albuminuria other than diabetic nephropathy had been ruled out. The echocardiographic studies were performed with Hewlett-Packard 100 equipment, using measuring views according to the American Association of Echocardiography recommendations. In patients with microalbuminuria significant lengthening of isovolumetric relaxation time, significant shortening decleration time as well as decreased ejection and shortening fractions were observed when compared with patients with normoalbuminuria. The remaining parameters in this study did not differ significantly. In patients with type 1 diabetes with microalbuminuria increased changes in left ventricular diastolic function were noted when compared with patients with normoalbuminuria.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena zmian w sercu u pacjentów z sarkoidozą przy użyciu wybranych nieinwazyjnych metod diagnostyki kardiologicznej : praca doktorska
  Autorzy: Ruchalski Michał, Burduk Piotr (promot.).; [Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy]
  Źródło: 2002, 114 k. : il., tab., bibliogr. 200 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20747

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: