Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUJKO
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wczesne powikłania pooperacyjne u chorych na raka odbytnicy poddanych napromieniowaniu przedoperacyjnemu.
Tytuł angielski: Early postoperative complications in rectal cancer patients subject to preoperative radiotherapy.
Autorzy: Nowacki Marek P., Rutkowski Andrzej, Bujko Krzysztof, Olędzki Janusz, Sopyło Rafał
Opracowanie edytorskie: Kopacz Andrzej (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1123-1137, tab., bibliogr. 34 poz. + bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Pierwszoplanowym celem pracy była ocena ryzyka wczesnych powikłań pooperacyjnych u chorych napromieniowanych przedoperacyjnie z powodu miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy. Celem drugoplanowym była próba odpowiedzi na pytanie czy sposób napromieniania przedoperacyjnego wpływa na odsetek powikłań pooperacyjnych? Materiał i metodyka. Retrospektywnej analizie poddano 224 chorych leczonych od marca 1996 do grudnia 2000 r., u których zastosowano radioterapię przedoperacyjną, a następnie w trybie planowym wykonano resekcje odbytnicy z dostępu przez laparotomie. Stosowano 2 sposoby napromieniania przedoperacyjnego: napromienianie krótkotrwałe, 5-dniowe (K-RTH), stosowano u chorych z rakiem resekcyjny; długotrwałe, 5-tyg. (D-RTH), stosowano u chorych z guzem pierwotnie nieresekcyjnym. Wyniki. Odsetek poszczególnych typów operacji wykonanych u chorych po radioterapii krótkiej i długiej przedstawiał się podobnie. Śmiertelność pooperacyjna wyniosła 0,04 proc. Nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku powikłań pooperacyjnych w obu grupach (K-RTH 35,1 proc. vs D-RTH - 35,5 proc; p = 0,9580). W grupie D-RTH stwierdzono większy odsetek nieszczelności zespolenia (25,6 vs 13,5 proc.; p = 0,15). Dotyczyło to szczególnie niskich zespoleń w odległości do 6 cm od odbyty (D-RTH 34,5 proc vs K-RTH 15,1 proc.; p = 0,07), co wiązało się z większym odsetkiem reoperacji (D-RTH 41,4 proc. vs K-RTH 13,7 proc.; p = 0,018). Wnioski. U chorych po napromienianiu przedoperacyjnym i niskiej resekcji przedniej obserwowano ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Anastomosis site - a risk factor for anastomotic leakage after elective anterior resection of rectal cancer.
  Tytuł polski: Wysokość zespolenia jako czynnik ryzyka nieszczelności u chorych po elektywnej resekcji przedniej z powodu raka odbytnicy.
  Autorzy: Rutkowski Andrzej, Nowacki Marek P., Olędzki Janusz, Bujko Krzysztof
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.295-299, tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie zależności pomiędzy wysokością zespolenia okrężniczo-odbytniczego, a ryzykiem nieszczelności i reoperacji. Badano również zależność pomiędzy odległością guza od brzegu odbytu, a szansą na wykonanie operacji oszczędzającej zwieracze. Metoda. Oceniono retrospektywnie 301 chorych, u których wykonano elektywną resekcję przednią z powodu raka odbytnicy. Z badania wyłączono pacjentów, u których występowały naglące wskazania do operacji oraz będących w złym stanie ogólnym, z niedokrwistością lub cukrzycą insulinozależną, o ponad 10-letnim przebiegu. Oceniono ryzyko występowania objawowej nieszczelności. Nieszczelność zespolenia podejrzewano w przypadku objawów rozlanego zapalenia otrzewnej, ropnia w miednicy, obecności gazu lub ropy w drenie. Podejrzenie to weryfikowano badaniem per rectum, ednoskopowo, badaniami obrazowymi oraz oceniano śródoperacyjnie, jeżeli stan chorego wymagał reoperacji. Analizy statystycznej dokonano przy pomocy testu chi-kwadrat przy założonym progu znamienności p 0,05. Wyniki. Wczesne powikłania pooperacyjne (do 30 dni od zabiegu) wystąpiły u 94 chorych (31,2 proc.). Zmarło 2 pacjentów (0,7 proc.). Odsetek nieszczelności zespoleń wyniósł 13,6 proc. Największe ryzyko nieszczelności stwierdzono wówczas gdy dolna granica guza znajdowała się w odległości od 5 cm (26,5 proc.). Przy takim umiejscowieni, odsetek operacji oszczędzających zwieracze był mały (33,1 proc.). Gdy dolna granica guza znajdowałą się w środkowej części odbytnicy, ale poniżej załąmka otrzewnej (powyżej 5 cm do 7-8 cm od brzegu odbytu), ryzyko nieszczelności zespolenia wynosiło 17,3 proc...


  3/4

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Radioterapia w leczeniu raka odbytnicy - metaanaliza].
  Autorzy: Bujko Krzysztof, Nowacki Marek P.
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7/8) s.167-168, bibliogr. 6 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. The Lancet 2001; 358 : 1291-1304
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Diagnostyka Helicobacter pylori za pomocą ureazowego testu oddechowego.
  Tytuł angielski: Diagnosis of Helicobacter pylori infection by urea breath test (UBT).
  Autorzy: Ciok J., Tacikowski T., Bujko J., Dzieniszewski J[an]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.374-380, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ureazowy test oddechowy należy do nieinwazyjnych metod diagnostyki infekcji H. pylori. W artykule dokonano analizy różnych wariantów testu z użyciem izotopów 13C i 14C, przedstawiono aparaturę niezbędną do wykonania badania, omówiono znaczenie posiłku testowego, czasu pobrania próbek powietrza wydechowego, trafności diagnostycznej oraz zastopsowania kliniczne testu. Podkreślono znaczenie wysokiej czułości i swoistości badania oraz prostotę jego przeprowadzania. Test oddechowy powinien znaleźć szersze zastosowanie w sytuacjach klinicznych nie wymagających wykonywania badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: The idea, methods and their modifications and clinical usefulness of urea breath test (UBT) in diagnosis of Helicobacter pylori infection was reported. UBTs have high accuracy and reproducibility. False positive results are uncommon but may occur if there is intraoral hydrolysis of urea by oral bacteria. False-negative tests may occur if the patient is currently taking, or has recently been taking, an antisecretory drug or an antibiotic. The main benefit of these tests is in determining whether infection has been successfully eradicated in patients in whom there was a clinical need to know, but in whom repeat endoscopy was not justified, not feasible, or not approved by a third party payer.

  stosując format: