Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUDZYŃSKA-KAPCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Rola pielęgniarek w respektowaniu praw pacjenta.
Tytuł angielski: The role of nurses in respecting the patient's rights.
Autorzy: Budzyńska-Kapczuk Aneta
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.485-488, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia oraz tworzenie się rynku usług medycznych wymuszają na usługodawcach zapewnienie wysokiego poziomu świadczeń, a także respektowania praw pacjentów. Celem niniejszej pracy była ocena sotpnia respektowania praw pacjenta podczas hospitalizacji na podstawie opinii pacjentów i pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (WSS) w Białej Podlaskiej. Oryginalną, anonimową ankiete wypełniło 30 (12,9 proc.) pacjentów hosptializowanych w pierwszej połowie 1999 roku na oddziale chirurgicznym WSS w Białej Podlaskiej i 30 (60 proc.) pracujących tam pielęgniarek. Kobiety stanowiły 70,0 proc. ankietowanych pacjentów. Większość badanych (56,7 proc.) mieskzała w mieście innym niż wojewódzkie, 36,6 proc. - na wsi. Połowę grupy stanowiły osoby z wykształceniem średnim. Tylko jeden pacjent miał wyższe wykształcenie. Połowa ankietowanych była hospitalizowana po raz pierwszy. Wśród pielęgniarek przeważały kobiety w wieku 31-40 lat o stażu pracy 11-20 lat. Przeważały mężatki (76,7 proc.). Większość badanych (63,3 proc.) pochodziła z miasta innego niż wojewódzkie. Ponad połowa ukończyła studium medyczne (66,7 proc.). Tylko dwie (6,7 proc.) miały wyższe wykształcenie i specjalizację I stopnia z medycyny społecznej. Decydując o wyborze zawodu, połowa ankietowanych kierowała się chęcią pomocy innym, 33,3 proc. - powołaniem, pozostałe - zainteresowaniami. Wszystkie lubiły swoją pracę. Pacjenci najwyżej ocenili realizację prawa do kontaktu z ...

  Streszczenie angielskie: Changes in the Polish health care system and the development of medical services market require highquality services and respoect for the rights of patients in health care institutions. The research was designed to evaluate the degree of respect to the patient's rights on the basis of opinions of the patients' and nurses' at the Province Specialist Hospital (PSH) in Biała Podlaska. An original, anonymous questionnaire was completed by 30 (12.9 p.c.) patients treated at the PSH surgical unit in the first half of 1999, and 30 (62.5 p.c.) nurses working there. Women made up 70.0 p.c. of the patients participating in the study. Most respondents (56.7 p.c.) lived in a city other than a province capital, while 36.6 p.c. lived in rural areas. Half of the group (50 p.c.) were people with secondary education and only one patient had university education. Patients who were in hosptial for the first time represented 50 p.c. of the group. The majority of the nurses in the study were women aged 31 - 40 with a working experience of 11-20 years. Most (76.7 p.c.) were married and lived in cities other than a province capital (63.3 p.c.). Over half of the nurses graduated form a medical college (66.7 p.c.), whereas only two of them (6.7 p.c.) had university education and the first degree specialization in the field of social medicine. Choosing their carrers, half of the repsondents were guided by the wish to help other people, 33.3 p.c. - by a vocation, others - by their interests; ...

  stosując format: