Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUDZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Krwawienia około-dokomorowe u noworodków urodzonych lub transportowanych do Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1997-2000.
Tytuł angielski: Incidences of peri-intraventricular hemorrhages among infants born or transported into Department of Neonatology at Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań in years 1997-2000.
Autorzy: Czarnecka-Porzucek Iwona, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Budzyńska Katarzyna, Kachlicki Filip
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.499-506, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/7

  Tytuł oryginału: W poszukiwaniu sensu cierpienia. Refleksje socjologa.
  Tytuł angielski: Looking for the suffering's sense. A sociological reflection.
  Autorzy: Budzyńska Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.29-45, sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  3/7

  Tytuł oryginału: Organy nadzoru ubezpieczeń zdrowotnych we Francji.
  Autorzy: Budzyńska Izabela
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.88-97, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Artykuł zawiera omówienie systemu instytucji nadzoru nad ubezpieczeniami zdrowotnymi we Francji. W pierwszej części scharakteryzowano grupy instytucji prowadzących ubezpieczenia zdrowotne. Uwzględniono ich zróżnicowanie organizacyjne i prawne, istotne z punktu widzenia organizacji nadzoru i kontroli ubezpieczeń zdrowotnych. Przedstawiono wybrane informacje o instytucjach zabezpieczenia społecznego realizujących politykę państwa w zakresie (w tym ubezpieczeń zdrowotnych) oraz o organizacjach prowadzących ubezpieczenia zdrowotne na zasadach rynkowych. Wskazano zróżnicowanie sektora dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych pod względem prawnym oraz instytucjonalnym ze szczególnym uwzględnieniem podległości wobec wyspecjalizowanych organów nadzoru. W drugiej części przedstawiono organizację nadzoru resortowego nad instytucjami reprezentującymi różne gałęzie ubezpieczeń zdrowotnych. W części trzeciej przedstawiono wyspecjalizowane organy nadzoru ubezpieczeniowego oraz ich funkcje kontrolne w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych.

  Streszczenie angielskie: The article deals with the supervision and control structures of health insurance in France including activities of social security branch and bodies offering supplementary insurance. Part One discusses institutional and legal aspects of sueprvision and control of the health insurance activity, with special reference to the extremely patterns of supplementary insurance. Part Two is devoted to organization of ministerial supervision and control of the entities belonging to different branches of health insurance sector. Part Three identifies the functions which the state organ designed to supervise and control insurance sector in general performs in the sector of health insurance.


  4/7

  Tytuł oryginału: The epidermis mitochondria ultrastructure evaluation of the etretinate-treated white rat.
  Tytuł polski: Zmiany ultrastrukturalne mitochondriów naskórka szczura białego poddanego działaniu etretinatu.
  Autorzy: Budzyńska Beata, Budzyński Arkadiusz, Jędrych Barbara, Milewska Jolanta, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.172-177, il., bibliogr. 3 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  5/7

  Tytuł oryginału: Prospektywna analiza czynników ryzyka powikłań po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej i sfinkterotomii endoskopowej : praca doktorska
  Autorzy: Budzyńska Agnieszka, Nowak Andrzej (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Gastroenterologii w Katowicach
  Źródło: 2002, 132 k. : il., tab., bibliogr. 196 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20791

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Incidences of peri-intraventricular hemorrhages among ifnants born or transported to Department of Neonatology at University of Medical Sciences in Poznań in years 1997-2000.
  Autorzy: Czarnecka-Porzucek Iwona, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Budzyńska Katarzyna, Kachlicki Filip
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.19-22, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Peri-intraventricular hemorrhages (PIVH) might affect high rates of neonatal morbidity and mortality. There are multiple risk factors of PIVH, i.e. prematurity, low birth weight, mechanical ventilation. The aim of study was to analyse retrospectively of incidneces of PIVH among 669 infants attended to Department of Neonatology at University of Medical Sciences in Poznań between 1997-2000. The patients were divided depending on the severity of PIVH (according to Papile classification). We did observe the common tendency to decrease incidences of the mild PIVH as well as the severe one. We did find the major factors affected incidence and severit of PIVH such as birth weight 1500 g, prematurity, presence of hypoxia and poor condition after delivery (low Apgar score), prolonged mechanical ventilation, transportation between hospitals of 1st nd 3rd level of perinatal care. We did confirm the statistically higher percentage of ortality among infants, who underwent severe PIVH.


  7/7

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarek w respektowaniu praw pacjenta.
  Tytuł angielski: The role of nurses in respecting the patient's rights.
  Autorzy: Budzyńska-Kapczuk Aneta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.485-488, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia oraz tworzenie się rynku usług medycznych wymuszają na usługodawcach zapewnienie wysokiego poziomu świadczeń, a także respektowania praw pacjentów. Celem niniejszej pracy była ocena sotpnia respektowania praw pacjenta podczas hospitalizacji na podstawie opinii pacjentów i pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (WSS) w Białej Podlaskiej. Oryginalną, anonimową ankiete wypełniło 30 (12,9 proc.) pacjentów hosptializowanych w pierwszej połowie 1999 roku na oddziale chirurgicznym WSS w Białej Podlaskiej i 30 (60 proc.) pracujących tam pielęgniarek. Kobiety stanowiły 70,0 proc. ankietowanych pacjentów. Większość badanych (56,7 proc.) mieskzała w mieście innym niż wojewódzkie, 36,6 proc. - na wsi. Połowę grupy stanowiły osoby z wykształceniem średnim. Tylko jeden pacjent miał wyższe wykształcenie. Połowa ankietowanych była hospitalizowana po raz pierwszy. Wśród pielęgniarek przeważały kobiety w wieku 31-40 lat o stażu pracy 11-20 lat. Przeważały mężatki (76,7 proc.). Większość badanych (63,3 proc.) pochodziła z miasta innego niż wojewódzkie. Ponad połowa ukończyła studium medyczne (66,7 proc.). Tylko dwie (6,7 proc.) miały wyższe wykształcenie i specjalizację I stopnia z medycyny społecznej. Decydując o wyborze zawodu, połowa ankietowanych kierowała się chęcią pomocy innym, 33,3 proc. - powołaniem, pozostałe - zainteresowaniami. Wszystkie lubiły swoją pracę. Pacjenci najwyżej ocenili realizację prawa do kontaktu z ...

  Streszczenie angielskie: Changes in the Polish health care system and the development of medical services market require highquality services and respoect for the rights of patients in health care institutions. The research was designed to evaluate the degree of respect to the patient's rights on the basis of opinions of the patients' and nurses' at the Province Specialist Hospital (PSH) in Biała Podlaska. An original, anonymous questionnaire was completed by 30 (12.9 p.c.) patients treated at the PSH surgical unit in the first half of 1999, and 30 (62.5 p.c.) nurses working there. Women made up 70.0 p.c. of the patients participating in the study. Most respondents (56.7 p.c.) lived in a city other than a province capital, while 36.6 p.c. lived in rural areas. Half of the group (50 p.c.) were people with secondary education and only one patient had university education. Patients who were in hosptial for the first time represented 50 p.c. of the group. The majority of the nurses in the study were women aged 31 - 40 with a working experience of 11-20 years. Most (76.7 p.c.) were married and lived in cities other than a province capital (63.3 p.c.). Over half of the nurses graduated form a medical college (66.7 p.c.), whereas only two of them (6.7 p.c.) had university education and the first degree specialization in the field of social medicine. Choosing their carrers, half of the repsondents were guided by the wish to help other people, 33.3 p.c. - by a vocation, others - by their interests; ...

  stosując format: