Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUDNER
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Diagnostyka wczesnych stanów przedrakowych oraz raka piersi.
Tytuł angielski: Diagnostics of early precancerous condition and breast cancer.
Autorzy: Budner Marek, Ruhland Frank, Przybylski Marcin, Spaczyński Marek
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.288, 290, 292, 294-299, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem: Ocena wartości diagnostycznej mammografii i ultrasonografii niewyczuwalnych palpacyjnie zmian w sutku oraz wartości obydwu metod badawczych w postępowaniu przed- i śródoperacyjnym (proces znakowania zmian, badanie mammograficzne oraz ultrasonograficzne preparatu operacyjnego, biopsja sztancowa). Materiał i metoda: W okresie od 16.06.1995 r. do 11.08.1997 r. u 199 pacjentek w wieku 29-85 lat (średnia wieku 53,6 lat) pobrano wycinki z piersi, z miejsc podejrzanych w badaniach obrazowych, a niebadalnych palpacyjnie. Oceny wartości metod obrazowych dokonano poprzez wyliczenie czułości swoistości oraz negatywnej i pozytywnej wartości predykcyjnej na podstawie uzyskanych wyników badania histopatologicznego materiału tkankowego. Wyniki: W badaniu histopatologicznym potwierdzono 33 inwazyjne raki, 6 raków przewodowych in situ (DCIS - ductal carcinoma in situ) oraz 160 zmian niezłośliwych sutka. 28 przypadków (84,8 proc.) raka inwazyjnego sutka wykryto mammograficznie. W 26 przypadkach znalazło to potwierdzenie w obrazie ultrasonograficznym. Zdiagnozowane wyłącznie w badaniu mammograficznym 2 inwazyjne raki sutka okazały się wczesnoinwazyjnymi rakami piersi w stadium pT1a (inwazyjny rak przewodowy przewodu mlecznego) oraz pT1b (inwazyjny rak przewodu mlecznego). W 5 przypadkach (15,2 proc.) raka sutka wykryto jedynie w ultrasonografii, z czego tylko jeden został wtórnie potwierdzony w obrazie mammograficznym .Cztery raki piersi wykryto więc wyłącznie dzięku ...

  Streszczenie angielskie: Problem: Evaluation of the diagnostic value of mammography and sonomamography in impalpable breast lesions and the value of both methods in pre and intra surgical diagnostic procedures (breast lesion marking process, mammography and somomammography of tisue samples from surgery, high speed biopsy). Material and methods: From 16th of June 1995 up to 11th of August 1997 199 patient age 29 to 85 years (mean age 53.6 years) underwent breast surgery. In each case, no palpable lesion was detected though suspicion had been raised by visualization diagnostic methods. Visualizing diagnostic methods were evaluated by calculating their sensitivity, specificty and both positive and negative predictive value on base of tissue histopatological results. Results: 33 invasive carcinomas, 6 ductal carcinomas "in situ" and 160 benign breast tumors were confirmed by histopatological examination. 28 cases (84.8 p.c.) of invasive breast cancer were diagnosed by mammography, 26 of which were confirmed by sonomammography. Two invasive breast cancers diagnosed by mammography only, were early invasive breast cancer stage pT1a (invasive ductal cancer of mammal duct) and stage pT1b (invasive cancer of mammal duct). 5 cases of breast cancer (15.2 p.c.) were diagnosed by sonomammography, while only one was confirmed by mammography. Breast cancer was diagnosed by sonomammography in 3 premenopausal and one postmenopausal women. Sensitivity of mammography and sonomammography was 87 p.c. Combination ...

  stosując format: