Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia przeszkody podpęcherzowej metodą implantacji siatkowych protez UroLume.
Tytuł angielski: Delayed results of the treatment of bladder outlet obstruction by urethral UroLume stent implantation.
Autorzy: Buczyński Andrzej Zbigniew
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.71-74, il., tab., bibligor. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Siatkowe protezy urologiczne po raz pierwszy do leczenia nawrotowych zwężeń cewki moczowej zostały wykorzystane przez Millroya w 1988 r. W Polsce stosowanie tej metody zainicjował autor niniejszego artykułu w roku 1992. Wkrótce też protezy siatkowe weszły na stałe do arsenału metod leczenia urologicznego. Wskazania do ich stosowania roszerzyły się o leczenie dyssynergii pęcherzowo-zwieraczowej oraz o zabiegi przywracające możliwość odpływu moczu z pęcherza u chorych z nieoperacyjnym rakiem lub grucczolakiem stercza. Materiał i metoda. Protezy UroLume dostarczane są przez firmę w jednorazowych zestawach, skompresowane wewnątrz specjalnego instrumentu, sterylne, gotowe do implantacji, w pięciu rozmiarach: od 2 do 4 cm. Podwójna blokada pozwala na zmianę położenia protezy poprzez jej ponowne skompresowanie i uwolnienie we właściwym miejscu, co zmnijesza ryzyko niewłaściwej implantacji. Proces całkowitego wgojenia się protezy w ścianę cewki poprzez pokrycie jej śluzówką trwa od 3 do 6 miesięcy. Metodą tą leczono w latach 1992-2001 46 chorych: 8 z gruczolakiem, 2 z rakiem stercza, 25 nawrotowym zwężeniem i 11 z dysynergią. Wyniki. Uzyskano średnio 85 proc. dobrych wyników we wszystkich grupach chorych, a czas obserwacji wynosił od 1,5 roku do 9 lat (średnio: 4 lata). W grupie chorych z dyssynergią uzyskano 100 proc. dobrych wyników leczenia, w grupie chorych z gruczolakiem i rakiem u jednego chorego wystąpiły powikłania, które wymagały korekcji chirurgicznej. W ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Urological network prostheses have been introduced for a treatment of recurrent urethral strictures by Millroy in 1988, and in Poland - by author of this publication in 1992. The insertion of these prostheses is now a common urological procedure. They are also used in the treatment of vesico-sphincteral dyssynergy and to enable patietns with prostate cancer or benign prostatic hyperplasia, in whom an operation can not be performed, to voide urine. Material and method. UroLume prostheses are produced as a one use only packets, compressed inside of a specific instrument, sterile, ready to implantation, in a five size: from 2 to 4 cm. Double blockade makes possible a change of the prosthesis placement due to repeated compression, and then - proper prosthesis location. The risk of incorrect implantation is low. Complete healing and epithelialisation of the prosthesis persists form 3 to 6 months. Between 1992 and 2001, this method was used in the treatment of 46 patients: 8 of them with benign prostatic nyperplasia, 2 patietns with prostate cancer, 25 patietns with recurrent urethral strictures, and 11 patients with dyssynergy. Results. During the follow up of 1.5 to 9 years (mean 4 years), 85 p.c. of good results were obtained in all groups of patients. In a dyssynergy group there were 100 p.c. good results. In BPH or prostate cancer groups 1 patient required surgery due to complications. In a group with recurrent urethral stricture the highest percent of ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Zmiany aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) oraz stężenia dialdehydu malonowego w krwinkach płytkowych poddanych działaniu promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości generowanego przez telefon komórkowy - badania in vitro.
  Tytuł angielski: Effect of electromagnetic field produced by mobile phones on the activity of superoxide dismutase (SOD-1) and the level of malonyldialdehyde (MDA) in in vitro study.
  Autorzy: Stopczyk Dariusz, Gnitecki Witold, Buczyński Andrzej, Markuszewski Leszek, Buczyński Jacek
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.311-314, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena in vitro wpływu pola EM emitowanego przez telefon komórkowy na aktywność dysmutazy ponadltenkowej (SOD-1) i stężenie dialdehydu malonowego w ludzkich krwinkach płytkowych. Zawiesinę płytek krwi poddawano działaniu pola elektromagnetycznego o stałej częstotliwości 900 MHz przez 1, 3, 5 i 7 minut. W tym czasie w porównaniu do wartości kontrolnych: aktywność dyzmutazy ponadltenkowej po 1, 5 i 7 minucie istotnie zmalała (odpowiednio o 18,9 proc., 13,82 proc. i 25,59 proc.), a po 3 minucie istotnie wzrosła o 29,8 proc.; natomiast stężenie dialdehydu malonowego wzrosło istotnie po 1, 5 i 7 minucie odpowiednio o 41,5 proc., 54,2 proc. i 61,7 proc., a po 3 minutach zmalało istotnie w odniesieniu do wartości po 1 minucie - i przekraczało jedynie o 5,3 proc. wartość kontrolną. Ekspozycja płytek krwi na promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości wywołuje znaczne zmiany w aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej i stężeniu dialdehydu malonowego. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że stres oksydacyjny powstający przy narażeniu na mikrofale, może być przyczyną niekorzystnych zmian w czynności enzymów antyoksydacyjnych i stężeniu dialdehydu malonowego płytek krwi poddanych jego wpływowi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess in vitro the effect of electromagnetic field produced by mobile phones on the activity of superoxide dismutase (SOD-1) and the level of malonyldialdehyde (MDA) in human blood platelets. The suspension of blood platelets was exposed to the electromagnetic filed with the frequency of 900 MHz for 1, 3, 5 and 7 min. Our studies demonstrted that microwaved produced by mobiles significantly depleted SOD-1 activity after 1, 5, 7 min of exposure and increased after 3 min in comparison with the control test. There was a significant increase in the concentration of MDA after 1, 5, and 7 min and decrease after 3 min of exposure as compared with the control test. On the grouds of our results we conclude that oxidative stress after exposure to microwaves may be the reason for many adverse changes in cells and may cause a number of systemic disturbaces in the human body.


  3/5

  Tytuł oryginału: Apoptoza w nieastrocytarnych guzach mózgu u dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Buczyński Jarosław, Liberski Paweł P. (promot.).; Uniwersytet Medyczny Katedra Onkologii, Zakład Biologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 73 k. : il., tab., bibliogr. 138 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  4/5

  Tytuł oryginału: Apoptosis in non-astrocytic brain tumours in children.
  Autorzy: Buczyński Jarosław, Jesionek-Kupnicka Dorota, Kordek Radzisław, Zakrzewski Krzysztof, Polis Leszek, Liberski Paweł P.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.155-159, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Apoptosis is a process of great significance in cell biology. It plays a crucial role in both physiological and pathological conditions. An example is a tumour growth that is based on a subtle balance between cell division and cell death. Previously necrosis was considered to be the major type of cell death in tumours. Many recent investigations have focused on apoptosis, a phenomenon of great importance, and it is this type of cell death that is frequently "chosen" by a moribund cell. The objects of our interest were central nervous system (CNS) tumours, in which we estimated the number of apoptotic cells and sought for any correlation between the intensity of apoptosis and other markers of proliferation. Therefore, we studied CD34, the marker of angiogenesis, and Ki67, the marker of cell proliferation. We investigated 19 medulloblastomas and 15 ependymomas, among which 6 were anaplastic. We used in-situ labelling of DNA fragments to detect apoptosis in paraffin-embedded tissues. The mean value of the apoptotic ratio (AR) for all examined brain tumours was 0.012 with a standard deviation (SD) of 0.032, for medulloblastomas 0.021 (SD 0.04), for ependymomas 0.001 (SD 0.002) and for anaplastic ependymomas 0.004 (SD 0.003).


  5/5

  Tytuł oryginału: Effect of sulphur yperite on selected elements of oxidative stress in blood platelets - in vitro studies.
  Tytuł polski: Wpływ iperytu siarkowego na wybrane elementy stresu oksydacyjnego w krwinkach płytkowych - badania in vitro.
  Autorzy: Gnitecki Witold, Buczyński Andrzej, Kowalski Wojciech, Stopczyk Dariusz
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.45-51, il., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Iperyt siarkowy (gaz musztardowy, siarczek á,á'-dichloroetylowy) należy do grupy bojowych środków trujących o działaniu parzącym. Wciąż małopoznany jest wpływ iperytu siarkowego na metabolizm tlenowy organizmu człowieka. Dlatego głównym celem pracy było zbadanie in vitro wybranych wskaźników stresu oksydacyjnego w krwinkach płytkowych poddanych działaniu tego związku. Aktywność katalazy (Cat) oznaczano metodą Beersa i Sizera, peroksydazy glutationowej (GPx) testem RANSEL firmy RANDOX. Poziom generacji reaktywnych form działania tlenu oceniano pomiarem chemiluminescencji. Iperyt siarkowy inkubowany z krwinkami płytkowymi indukuje istotny wzrost aktywności katalazy w porównaniu do obu prób kontrolnych. Aktywność peroksydazy glutationowej była znamiennie wyższa w porównaniu do próby z solą fizjologiczną jak i glikolem propylenowym. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w pomiarze chemiluminescencji krwinek płytkowych w próbkach kontrolnych jak i w próbie badanej. Zaprezentowane przez nas wyniki są uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych badań. Poprzednio uzyskano znamienne podwyższenie aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej oraz istotny wzrost poziomu MDA w krwinkach płytkowych inkubowanych z iperytem siarkowym o stężeniu 10**-5 M i 10**-3 M. Uzyskane wyniki skłaniają by sądzić, że gaz musztardowy in vitro wpływa destrukcyjnie na błonę komórkową zwiększając peroksydację lipidów co prowadzi do wzrostu stężenia MDA. Podwyższenie aktywności enzymów antyoksydacyjknych takich jak dyzmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa nie zapobiega szkodliwemu dzialaniu wolnych rodników. Brak wyraźnych zmian w chemiluminescencji sugeruje, że RFT (reaktywne formy tlenu) do pewnego stopnia są neutralizowane przez niewydolny układ antyoksydacyjny.

  Streszczenie angielskie: The puropse of this study was to measure the activity in vitro of antioxidant enzymes such as catalase (Cat), glutathione peroxidase (GPx) and to estimate the level of reactive oxygen species (ROS) production in blood platelets after exposition to mustard fas at the concentration of 10**-5 M. The level of ROS production was estimated by chemiluminescence measurment. In blood platelet sulphur yperite increases the activity of catalase. Our study demonstrated that mustard gas significantly induced the activity of glutathione peroxidase. There was no significant stimulatory effect of sulphur yperite on the chemiluminescence of platelets.

  stosując format: