Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUCHOLC
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Kobiety w wieku rozrodczym wobec samobadania piersi.
Tytuł angielski: Women in procreative age in the face of breast self-examination.
Autorzy: Pilewska Anna, Kanadys Katarzyna, Łepecka-Klusek Celina, Bucholc Marzena
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.326-328, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy kobiety w wieku rozrodczym wykonują samobadanie piersi, jak często to czynią i od czego to zależy? Badaniamimobjęto 149 studentek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie. Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz ankiety. Stwierdzono, że wykonanie samobadania piersi potwierdzilo 79,9 proc. kobiet, lecz nie wszystkie robiły to regularnie. Kobiety o bardzo dobrej lub dobrej sytuacji materialnej częściej badały swoje piersi niż kobiety o złej lub przeciętnej sytuacji. Troska o własne zdrowie była najczęściej podawanym przez badane motywem samokontrolo piersi. Kobiety, ktore pisały, że nie wykonują samobadania, argumentowały to lękiem przed wykryciem zmiany.


  2/6

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo preparatów immunoglobulin przeznaczonych do stosowania w profilaktyce i terapii : analiza aktywności biologicznych i obecności patogenów : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bucholc Bożenna; Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, PZH 2002, 127, [1] s. : il., tab., bibliogr. 333 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,814

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  3/6

  Tytuł oryginału: Znajomość techniki samobadania piersi i praktyczne jej wykorzystywanie przez personel medyczny.
  Tytuł angielski: Knowldege of techniques of breast self examination and its practical usage by medical personnel.
  Autorzy: Bucholc Marzena, Łepecka-Klusek Celina, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.55-57, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Samodzielne badanie piersi jest tanią i prostą metodą wczesnego wykrywania guzków i innych nieprawidłowości w piersiach, a ponad 90 proc. nowotworów tego narządu jest wykrywanych przez same kobiety. Celem pracy była próba sprawdzenia czy i na ile personel medyczny zna technikę samobadania piersi oraz, czy i w jakim stopniu wykorzystuje to w odniesieniu do siebie i innych. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 149 pielęgniarek i położnych, studentek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskane rezulataty pokazały, że znajomość techniki samobadania piersi wśród badanych była niewielka - blisko połowa (43,6 proc.) potrafiła wymienić tylko 1 - 3 jej elementów. Gros badanych przyznało się do wykonywania samokontroli piersi (79,9 proc.) i informowania o tym innych kobiet (71,2 proc.), lecz do praktycznego nauczania techniki tylko co druga z nich.

  Streszczenie angielskie: Breast self examination is cheap and easy method of early tubercule detection and other abnormalities in breast, and over 90 p.c. of neoplasms of this category is detected by the women. Objective of this study was an effort to examine if and to what extent medical personnel knows the breast self examination technique, and if and to what exent uses it in reference to itself and others. Questionnaire reseach was performed among 149 nurses and midwives, students of Nursing Department and Health Science of Medical Academy in Lublin. Received results indicated that knowledge of techniques of breast self examination among examined was inconsiderable - close to a half (43.6 p.c.) was able to name 1 - 3 its elements. Most of the examined admitted to performing breast self examination (79.9 p.c.) and informing other women about it (71.2 p.c.), but to practival teaching of the technique only every other of them.


  4/6

  Tytuł oryginału: Uczennice gimnazjum wobec palenia papierosów i stosowania używek.
  Tytuł angielski: Middle school girls in the face of smoking cigarettes and using comestibles.
  Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Majsiak Emilia, Bucholc Marzena, Majsiak Paweł
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.130-132, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: O stanie zdrowia przyszłych kobiet, matek i pokoleń można wnioskować na podstawie zachowań zdrowotnych młodych dziewcząt. Ważne jest zatem upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a zdrowie dziewcząt powinno być przedmiotem szczególnej troski nie tylko rodziców, lecz w równym stopniu pracowników służby zdrowia, nauczycieli i wychowawców. Celem pracy było sprawdzenie, jaki jest stosunek uczennic gimnazjum do palenia papierosów i stosowania używek. Przeprowadzone badania ankietowe wśród 200 losowo wybranych dziewcząt pokazały, że ponad połowa respondentek paliła bądź aktualnie pali papierosy, a 75,0 proc. próbowałą już pić alkohol - najczęściej piwo. Do takich zachowań częściej przyznawały się mieszanki miast niż wsi. Zwyczaj codziennego picia prawidziwej kawy miało 9,0 proc. badanych, a mocnej herbaty 24,0 proc., przy czym odsetek osób opowiadających się za kawą był dwa razy większy wśród zamieszkujących w mieście niż na wsi, a za herbatą był w obu grupach podobnej wielkości.

  Streszczenie angielskie: On the basis of salubrious behaviors of young girls health state of future women, mothers, and generations can be concluded. It is therefore important to prevail healthy lifestyle among children and youth, and health of girls should be an objective of extra care not only among parents, but to same extent of health care workers, teachers and tutors. Objective of this study was to verify what is the attitude of middle school girls toward smoking and using comestibles. Questionnaire survey performed among 200 girls chosen by lot showed that more than a half of the girls asked smoked or is currently smoking cigarettes and 75.0 p.c. already tried drinking alcohol - most often beer. Girls residing in villages admitted to such behaviors more often than ones residing in cities. Every day custom of drinking real coffee occurred in 9.0 p.c. of examined, and strong tea in 24.0 p.c. where percentage of persons drinking coffee was twice as much among residents of cities than of villages and those drinking tea was in both groups on congenital level.


  5/6

  Tytuł oryginału: Postrzeganie choroby nowotworowej a podejmowanie działań profilaktycznych.
  Tytuł angielski: Perception of neoplasm's disease and the undertaking of prophylactic activity.
  Autorzy: Pilewska Anna, Łepecka-Klusek Celina, Bucholc Marzena, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1142-1146, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy wyobrażenia o chorobie nowotworowej miały wpływ na podejmowanie przez pielęgniarki i położne działań profilaktycznych. Badaniami ankietowymi objęto 202 osoby. Blisko połowa (49,0 proc.) z nich kojarzyła chorobę nowotworową z cierpieniem, prowadzącym do śmierci. Do informowania innych o zasadach samokontroli przyznało się 72,3 proc., a tylko co trzecia pisała, że regularnie bada swoje piersi. Wyobrażenia o chorobie nowotworowej nie miały wpływu na regularność samobadania i podejmowanie jakichkolwiek działań w zakresie profilaktyki raka piersi.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Breast cancer is one of the most frequently medical problems of Polish women. Design: The aim of the study was to answer the question, if imagination of neoplasm disease influence the undertaking of prophylactic activity by nurses and midwives. Materials and methods: Study was carried out among 202 female students from the Faculty of Nursing and Health Studies at the University Medical School in Lublin. Study was carried on the basis of the author's questionnarie. Result: Nearly half (99, that is 49,0 p.c.) respondents associated neoplasm's disease with suffering resulting in death. The majority (146, it means 72,3 p.c.) of women said that they had informed others of guidelines on breast self - control. Only 31,7 p.c. of respondents wrote that they practise breast self - examination on regular basis. Conclusions: Imagination of neoplasm's disease did not influence regularity of self - examination and undertaking of prophylactic activity against breast cancer.


  6/6

  Tytuł oryginału: Personel medyczny wobec profilaktyki raka narządu rodnego i sutka.
  Tytuł angielski: Medical personnel in the face of prophylaxis of reproductive organ and breast cancer.
  Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Pilewska Anna, Bucholc Marzena, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1147-1150, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu pielęgniarki i położne odnoszą do siebie podstawowe zasady profilaktyki nowotworów narządu rodnego i piersi oraz czy fakt opiekowania się chorą na raka ma wpływ na ich zachowania zdrowotne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Breast cancer is one of the most frequent medical problems of women in Poland. Design: The aim of the study was to verify, whether and how far nurses and midwives keep fundamental rules of prophylaxis of breast cancer and that of reproductive orgnas and whether the fact of taking care of a patient with cancer influence their health's behaviour. Mateirals and methods: Questionnaire study was carried out among 202 people. Resutls: Only 17,8 p.c. of all respondents have not taken any actions to protect themselves against tumours disease. The others tried to assume a healthy life style and took advantage of prophylactic examinations. The variables accepted in the study did not differentiate the surveyed behaviour. Conclusions: Majority of nurses and midwives have taken prophylactic activity of breast cancer. The fact of taking care of a patient with cancer did not influence their health's behaviour.

  stosując format: