Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Chłoniaki złośliwe tarczycy - problemy rozpoznawcze i lecznicze.
Tytuł angielski: Malignant thyroid lymphoma - diagnostic and treatment problems.
Autorzy: Buła Grzegorz, Bichalski Wojciech R., Waler Janusz M., Podwińska Ewa
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.144-149, bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie własnych spostrzeżeń związanych z pierwotnym chłoniakiem złośliwym tarczycy (PChZT). W Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w latach 1988-1999 leczono pięć chorych (w wieku 48-72 lat) z powodu PChZT, czyli 0,04 proc. operowanych w tym czasie z powodu różnych postaci wola i 1,05 proc. z powodu nowotworu złośliwego tarczycy. Badanie kliniczne poszerzono o ocenę ultrasonograficzną i radioizotopową tarczycy, przedoperacyjną biopsję cienkoigłową i badania hormonalne gruczołu. Wszystkie operowano w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym z doraźnym badaniem histopatologicznym, stosowano pooperacyjną chemio- i/lub radioterapię. Wystąpienie PChZT poprzedzało wole guzowate i choroba Hashimoto. U trzech chorych wystąpiły objawy uciskowe, u dwóch przebieg był burzliwy. Ultrasonograficznie tarczyca miała niską echogeniczność, stwierdzono struktury guzowate o mieszanym echu z ubytkiem wychwytu I131 w scyntygrafii. Biopsja cienkoigłowa u jednej chorej potwierdziła PChZT. Jawna niedoczynność tarczycy wystąpiła u jednej chorej, a subkliniczna u dwóch. Leczenie operacyjne - częściowe wycięcie guza nowotworowego - dwukrotnie wymagało założenia tracheostomii. Jeden raz prawie całkowicie wycięto tarczycę. Po operacji u jednej chorej włączono chemio-, u jednej radioterapię, u dwóch obydwie metody leczenia. Odnotowano trzy zgony: w 3 oraz 32 dobie oraz po 3 miesięcach od operacji. U dwóch chorych, najmłodszych i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to present our experience in the diagnostics and treatment of primary malignant thyroid lymphoma (PMTL). Five patients at the age of 48-72 years with PMTL were treated at the Department of General Surgery in Bytom in the years 1988-1999. They made up 0,04 p.c. of patients operated on at this time in our Department because of different types of goiter and 1,05 p.c. because of thyroid carcinoma. The clinical examinations included ultrasonography, radioisotope diagnostics, preoperative thin needle biopsy and hormonal examination of thyroid gland. All patients were operated on under general anesthesia and with intraoperative histopathological examination. They were treated with chemo- and/or radiotherapy in postoperative period. The appearance of PMTL was preceded by nodular goiter or Hashimoto disease. In three cases we observed neck compression symptoms and in two the dramatic course of disease. Ultrasonography revealed hypoechogenic thyroid gland with nodular structures characterized by the decreased J131 uptake. In one case thin needle biopsy confirmed the diagnosis of PMTL. Evident hypothyreosis was diagnosed in one and subclinical in two patients. Surgical treatment - partial excision of neoplastic tumor - was complicated by tracheostomy in two cases. One case with almost total resection of thyroid gland was complicated by lesion of esophagus which was sutured. After operation one patient was treated with chemotherapy, one with ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Aptekarz bez barier...
  Autorzy: Bułaś Lucyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.99-106, bibliogr. 6 poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  3/4

  Tytuł oryginału: Rzadki obraz kliniczny raka pęcherzykowego tarczycy - jednoczesna operacja guza pierwotnego i przerzutu do kości czołowej.
  Tytuł angielski: A rare case of follicular carcinoma of the thyroid gland - simultaneous surgery of primary tumour and metastatic tumour of frontal bone.
  Autorzy: Waler Janusz, Kucharzewski Marek, Pieniążek Jerzy, Buła Grzegorz, Podwińska Ewa
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.49-52, il., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają rzadki przypadek raka pęcherzykowego tarczycy z obecnością przerzutu do kości czołowej czaszki. Zwracają uwagę na obraz kliniczny oraz wartość badań obrazowych - scyntygrafii i tomografii komputerowej - dla rozpoznania przerzutów odległych raka pęcherzykowego tarczycy. Podkreślają znaczenie radykalnego leczenia chirurgicznego, polegającego na całkowitym wycięciu gruczołu tarczowego, połączonego z jednoczesnym wycięciem przerzutu do kości czołowej i uzupełnionego o terapię jodem radioaktywnym, dla osiągnięcia dobrych wyników odległych leczenia leczenia raka pęcherzykowego tarczycy.

  Streszczenie angielskie: The authors present a rare case of follicular carcinoma of the thyroid gland with metastasis to the frontal bone. Attention is drawn in particular to the clinical picture as well as to the value of imaging examinations - scintigraphy and computer tomography - for diagnosing the remote metastases of follicular carcinoma of the thyroid gland. The authors emphasise the importance of radical surgery treatment, based on total resection of the thyroid gland combined with simultaneous excision of the metastasis from the frontal bone, supplemented by radioactive iodine therapy to achieve good distant results of the thyroid's follicular carcinoma treatment.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena rozwoju somatycznego dzieci z alergią pokarmową leczonych dietą eliminacyjną.
  Tytuł angielski: Somatic development assessment of children with food allergy treated with milk free diet.
  Autorzy: Palczewska Iwona, Szil…gyi-Pągowska Ilona, Wawrzyniak Maria, Buława Ewa
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.233-243, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu stosowanych diet eliminacyjnych na rozwój somatyczny i stan odżywienia dzieci, u których je stosowano przez okres jednego roku. Do badań zakwalifikowano 25 dzieci w wieku od 12 m.ż. do 7 r.ż. leczonych w Poradni Immunologicznej Instytutu Matki i Dziecka z powodu uczulenia na białka mleka krowiego. Dzieci te podzielono na dwie grupy w zależności od stosowanej diety. W grupie A było 15 dzieci, u których sotoswano preparaty sojowe, w grupie B było 10 dzieci, które otrzymywały hydrolizat kazeiny w żywieniu przez okres 12 miesięcy. Oceny rozwoju somatycznego i stanu odżywienia dokonao dwukrotnie, I-szy raz - na początku obserwacji, przed zastosowaniem diety eliminacyjnej oraz II-gi raz - po upływie roku jej stosowania, na podstawie pomiarów antropometrycznych wysokości i masy ciała, obwodu ramienia i grubości fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką. Otrzymane dane porównano z danymi z lat 1996-99 dla zdrowych dzieci warszawskich. Wyniki naszych badań wskazują, że dieta z zastosowaniem preparatów sojowych czy hydrolizatu kazeiny zapewnia prawidłowy rozwój somatyczny dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to evaluate the influence of one year elimination diets on the somatic development and the nutritional status of children. 25 patients from the Department of Immunology of the Institute of Mother and Child aged 1 - 7 years with cow's milk allergy were investigated. The children were divided into two groups: 10 children received hydrolizated casein formula and 15 children received soya protein formula. The somatic development and nutritional status was assessed twice, the first time before the onset of treatment and the second time after one year of treatment. Anthropometric methods were used, body height, body mass, upper arm circumference and subscapular skinfold were measured. The data were compared with the normal Warsaw population data from 1996-99. The results showed that both the diet with hydrolizated casesin formula and the soya protein resulted in normal somatic development of children.

  stosując format: