Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRZEZIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Toksykologia : podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów
Autorzy: Bogdanik Tadeusz, Brzeziński Jacek, Chmielnicka Jadwiga, Jacyszyn Kazimierz, Jodynis-Liebert Jadwiga, Kozłowski Jan, Krechniak Jerzy, Ludwicki Jan K., Mrozikiewicz Aleksander, Sapota Andrzej, Seńczuk Witold, Zielińska-Psuja Barbara
Opracowanie edytorskie: Seńczuk Witold (red.).
Wydanie: - Wyd. 4
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 887, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
Sygnatura GBL: 739,532

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia


  2/15

  Tytuł oryginału: Markery wczesnych uszkodzeń układu sercowo-naczyniowego oraz polimorfizm insercyjno-delecyjny genu ACE a sodowrażliwość ciśnienia tętniczego : praca doktorska
  Autorzy: Brzeziński Andrzej, Widecka Krystyna (promot.).; [Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie]
  Źródło: 2002, 65 k., [13] k. tabl. : bibliogr. 156 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19840

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/15

  Tytuł oryginału: Olbrzymia pourazowa torbiel lewego nadnercza.
  Tytuł angielski: Giant posttraumatic cyst of the left adrenal gland.
  Autorzy: Jaroszewicz Sławomir, Brzeziński Witold
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.630-634, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 31-letniej pacjentki z olbrzymią, pourazową torbielą lewego nadnercza. Właściwe rozpoznanie przedoperacyjne nie było możliwe. Poprawną diagnozę u pacjentki postawiono w wyniku pooperacyjnego badania mikroskopowego wyciętych tkanek. W pracy przedstawiono trudności diagnostyczne.


  4/15

  Tytuł oryginału: Etyka lekarska
  Autorzy: Brzeziński Tadeusz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XII, [2], 414, [1] s. : il., bibliogr. s. 409-412, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,981


  5/15

  Tytuł oryginału: Ból przewlekły w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Chronic pain in the practice of a family physician. Part. 1: Neurophysiology and psychological aspect of pain.
  Autorzy: Brzeziński Krzysztof
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.281-297, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono anatomiczne i fizjologiczne podstawy nocycepcji i bólu, psychiczną reakcję na ból oraz dokonano klinicznej oceny chorego z bólem przewlekłym z uwzględnieniem pomiaru bólu.

  Streszczenie angielskie: Chronic pain is a disease affecting a great number of people worldwide. The activity of the whole system of transmission is the precondition for occurrence of the specific sensation defined as pain. This process originates on the level of the damaged tissue by the activation of pain receptors (nociceptors) belonging to various classes. An excessive activation of these neural structures in association with the activities of fibres of the symphathetic system results in hypersensitivity to stimuli called peripheral sensitization. Pain impulses are transmitted by `swift' myelinated nerve fibres of A-delta type and free amyelinic type C fibres into the posterior horn of the spinal cord where the modulation of the nerve impulse takes place. Complicated phenomena causing the facilitation of impulse transmission along nervous pathways, or its inhibition on the level of the spinal cord is described by the `theory of portal of pain entry'. The impulses are transmitted via the thalamus to the cerebral cortex, having been converted to cause the sensation of pain. This sensation depends on the strength of the stimulus, its character and duration, as well as on individual experiences in the form of previous pain sensations, cognitive processes and genetic predispositions. The complex phenomenon of the genesis of pain is described by the `theory of neuronal matrix'. The whole body is engaged in the sensation of pain which is a complex process. Humoral and motor responses are directly connected with psychological reaction. This reaction is affected by such factors as: pain ...


  6/15

  Tytuł oryginału: Nauczanie chirurgii na polskich wydziałach lekarskich w świetle ramowych programów nauczania ustalanych przez władze oświatowe 1913-1992
  Autorzy: Brzeziński Witold
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.70-75, bibliogr. 22 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  7/15

  Tytuł oryginału: Morphological and cellular damage to some organs and changes in adrenocortical function parameters induced by equitoxic mixture fenitrothion/thiram in rats.
  Tytuł polski: Uszkodzenia struktury morfologicznej i komórek niektórych narządów oraz zmiany wskaźników aktywności kory nadnerczy u szczurów zatruwanych równotoksyczną mieszaniną fentrotionu i tiuramu.
  Autorzy: Wysocka-Paruszewska Bożena, Kamiński Marcin, Osicka-Koprowska Anna, Brzeziński Jacek
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.17-32, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem znalezienia odpowiedzi biologicznej na łączne oddziaływanie fenitrotionu i tiuramu badano wpływ podchronicznego zatrucia ich równotoksyczną mieszaniną (5 proc. LD50, 90 dni) na strukturę morfologiczną i komórkowe enzymy wskaźnikowe (Mg+2 ATPase, AcP) wątroby, nerek, nadnerczy i mózgu oraz na poziom kortykosteronu w osoczu, kwasu askorbinowego i cholesterolu w nadnerczach. Badano także wpływ mieszaniny na masy ciała i badanych narządów. Wyniki badania morfologicznego nie wykazały różnic w oddziaływaniu mieszaniny w porównaniu do jej składników pojedynczo. Różnice te były nieznaczne w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast w badaniu histochemicznym obserwowano najsilniejsze zmiany w aktywności reakcji enzymatycznych po zatruciu mieszaniną, wskazujące na wystąpienie interakcji toksykologicznej w zatruciu subchronicznym. Zmiany aktywności obu enzymów najsilniej zaznaczone były w wątrobie, a Mg+2 rownież w nerce. Po zatruciu mieszaniną nastąpił wzrost masy nadnerczy. Obserwowany wzrost poziomu kortykosteronu w osoczu był związany z oddziaływaniem tiuranu i nie był istotny statystycznie. poziom kwasu askorbinowego i cholesterolu w nadnerczach nie uległ zmianie ani w porownaniu do zwierząt kontrolnych ani otrzymujących składniki mieszaniny pojedynczo.

  Streszczenie angielskie: To find the biological response to the subchronic joint action of fenitrothion and thiram the effects of their mixture (5 p.c. LD50, 90 days) on morphological structure, cellular enzymatic markers (Mg+2 APtase, AcP) of rat liver, kidneys, adrenals and brain as well as the plasma corticosterone level and the adrenal ascorbic acid and cholesterol contents were examined. The influence of the mixture on the total body weight and on the weights of the organs of interest was also studied. Morphological analysis did not show enhanced action of the mixture when compared to the action of its individual components. However, histochemical studies demonstarated that the strongest changes in the activities of marker enzymes appeared after intoxication with the mixture of pesticides, what indicates toxicological interaction during subchronic intoxication. Changes in the activity of both enzymes were most evident in the liver, and, in the case of Mg+2 APTase, also in the kidneys. The markedly elevated plasma corticosterone level followed intoxication with the mixture, but the increase was statistically insignificant. It was due to the action of thiram, since fenitrothin had no effect on plasma corticosterone level. The adrenal levels of ascorbic acid and cholesterol were not affected in any of the experimental groups. Weights of adrenals were significantly increased in the group treated with the equitoxic mixture.


  8/15

  Tytuł oryginału: Polychlorinated biphenyls induce changes in glial fibrillary acidic protein levels in rat brain.
  Tytuł polski: Polichlorowane bifenyle indukują zmiany poziomu kwaśnego włóknistego białka glejowego (GFAP) w mózgu szczura.
  Autorzy: Małkiewicz Katarzyna, Benedikz Eirikur, Folkesson Ronnie, Winblad Bengt, Kamiński Marcin, Brzeziński Jacek
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.33-43, il., tab., bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie działania neurotoksycznego polichlorowanych bifenyli oparte było na pomiarze zmian stężenia Kwaśnego Włóknistego Białka Glejowego (GFAP) w częściach anatomicznych mózgów szczurów narażanych na Aroclor 1254. Szczurom, samcom, stada Wistar podawano doustnie Aroclor w dawkach 100 mg/kg/dzień przez 6 dni lub 350 mg/kg/dzień przez 4 dni. Badanie histologiczne mózgów oraz pomiar białka GFAP metodą ELISA-sandwich wykonywano po 2 i 21 dniach od zakończenia narażenia na ksenobiotyk. Zwierzęta narażane na niższą dawkę przeżyły cały okres doświadczenia, w grupie narażonej na wyższą dawkę zanotowano 50 poc. śmiertelność po 2 dniach, a po 21 tylko jedno z sześciu zwierząt pozostało przy życiu. Zwierzęta narażone na PCBs wykazywały zahamowanie przyrostu masy ciała. Wyniki oznaczania stężenia białka GFAP w częściach anatomicznych mózgów szczurów narażanych na Aroclor 1254 w odniesieniu do kontrolnych wykazywały statystycznie istotny 21 proc. wzrost stężenia tego białka w rdzeniu przedłużonym i 14 proc. w móżdżku zwierząt narażonych na niższą dawkę, badanych po 2 dniach i odpowiednio 27 proc. i 11 proc. po 21 dniach. W grupie narażonej na wyższą dawkę statystycznie istotny wzrost po 2 dniach obserwowano w móżdżku (16 proc.) i w hipokampie (54 proc.). Zaobserwowano również zmiany histopatologiczne w móżdżku i korze mózgowej szczurów narażanych na niższą dawkę Arocloru 1254. Wyniki te wskazują, że ekspozycja młodych szczurów na mieszaninę techniczną polichlorowanych bifenyli - Sroclor 1254 powoduje zmiany poziomu białka GFAP, którym towarzyszą zmiany histopatologiczne co świadczy o neurotoksycznym oddziaływaniu tych ksenobiotyków.

  Streszczenie angielskie: To assess the polychlorinated biphenyls (PCBs) neurotoxicity, Aroclor 1254 was administered orally to rats (100 mg/kg/day for days or 350 mg/kg/days). After 2 or 21 days following treatment glial fibrillary acidic protein (GFAP) level in brain regions and histological studies were done. PCBs-treated rats showed statistically significant GFAP-level increase in medulla oblongata, cerebellum and hipocampus. PCBs--induced histopathological changes in cerebellum and cortex were observed. These results showed that oral exposure of young rats to Aroclor 1254 resulted in GFAP-level increase accompanied by histological abnormalities in brain confirming that this mioxture of PCB's is neurotoxic.


  9/15

  Tytuł oryginału: Powstanie i rozwój instytucji doraźnej pomocy lekarskiej w Polsce w latach 1891-1959 : praca doktorska
  Autorzy: Olbromski Andrzej, Brzeziński Tadeusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra Humanistycznych Nauk Lekarskich, Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 173 k. : il., tab., bibliogr. k. 145-150, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20453

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945


  10/15

  Tytuł oryginału: Ludwik Adolf (1821-1890) i Franciszek Ludwik (1856-1914) Neugebauerowie : życie oraz działalność naukowa i lekarska : praca doktorska
  Autorzy: Pawłowski Jan, Brzeziński Tadeusz (promot.).; [Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie]
  Źródło: 2002, 142 k. : il., tab., bibliogr. k. 104-142, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Neugebauer Ludwik Adolf 1821-1890Neugebauer
 • Franciszek Ludwik1856-1914


  11/15

  Tytuł oryginału: Centralny program sprawdzianów międzylaboratoryjnych w Polsce - rok 2001.
  Tytuł angielski: Central programme of interlaboratory surveys in Poland - year 2001.
  Autorzy: Brzeziński Andzej M.
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.7-17, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Wyniki uzyskane w r. 2001 w centralnym programie sprawdzianów międzylaboratoryjnych - 250 uczestników, sprawdziany raz w miesiącu, 2 surowice, 25 składników - w stosunku do wyników r. 2000 nie uległy znaczącej poprawie. Jako poprawne zakwalifikowano powyżej 90 proc. ocenianych wyników - poniżej 1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Przypuszczalną przyczyną tak niewielkich zmian jest włączenie do oceny 7 nowych składników, co spowodowało wzrost ocenianych wyników o prawie 50 proc. (do blisko 130 tysięcy). Tym niemniej wyniki uzyskane w programie centralnym są wyraźnie lepsze, niż w analogicznym programie obejmującym wszystkie polskie laboratoria, w których uzyskano tylko 83 proc. wyników poprawnych. Aczkolwiek w programie centralnym uczestniczą bardzo zbliżone laboratoria, to poziom świadczonych przez nie usług jest wysoce zróżnicowany. 66,7 proc. uczestników programu zyskuje dobre wyniki i zostało wyróżnionych specjalnymi zaświadczeniami.

  Streszczenie angielskie: In the central programme of interlaboratory surveys - 250 participants, surveys once a month, 2 samples, 25 constituents - the results did not improved significantly. Over 90 p.c. of control results were classified as correct below 1 p.c. more than in 2000. In the last year 7 new parameters were added and the number of evaluated control results increased almost 30 p.c. (to nearly 130 thousands) and this is probable the reason. Nevertheless the results obtained in the central programme are significantly better than in analogous programme for all Polish laboratories - 83 p.c. of acceptable results only. Theoretically laboratories participating in the central programme are very similar but levels of performance are considerably different. 66.7 p.c. of laboratories get rather very good results and as a positive stimulus they obtained special certificates.


  12/15

  Tytuł oryginału: 20 lecie programu powszechnego sprawdzianów międzylaboratoryjnych w Polsce (rok 2001) - wprowadzone zmiany i wyniki.
  Tytuł angielski: XX anniversary of general programme of interlaboratory surveys in Poland (year 2001) results and changes.
  Autorzy: Brzeziński Andrzej M., Przybył-Hac Barbara
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.19-40, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W r. 2001 podstawowy międzylaboratoryjny program chemiczny - tzw. program powszechny - obchodził 20-lecie realizacji. Z tej okazji program został całkowicie przebudowany - liczba sprawdzianów w roku (4), liczba ocenianych składników (25), forma sprawozdań. Nowy sposób opracowywania nadsyłanych wyników oznaczeń kontrolnych umożliwia uczestnikom prostą, przyjazną ocenę swoich osiągnięć. W r. 2001 niemal 1800 uczestniczących w programie laboratoriów nadesłało dla 25 ocenianych składników blisko 230 tys. wyników oznaczeń kontrolnych. Wyniki są bardzo korzystne - zaobserwowano wyraźną poprawę jakości świadczonych usług. Korzystne wyniki częściowo wynikają z przyjmowanych granic dopuszczalnego błędu - od 2002 r. dla części składników kryteria będą stopniowo zaostrzane, stanowi to jednak poważny problem. Pomimo obserwowanej znacznej poprawy wyposażenia polskich laboratoriów, ciągle znaczna część mniejszych laboratoriów wykorzystując proste przestarzałe spektrofotometry w połączeniu z manulaną techniką przygotowywania próbek do pomiaru - z bardzo niekorzystnymi efektami. Nie jest praktycznie możliwe porównywanie wyników uzyskiwanych w dużych nowoczesnych laboratoriach z uzyskiwanymi w małych placówkach - różnice w poziomie świadczonych usług są ogromne.

  Streszczenie angielskie: In 2001 the basic Polish chemical interlaboratory programme - so called general programme - has celebrated 20 anniversary of unbroken realisation. For that occasion the programme has been completely reconstructed - number of survery per year 4), number of constituents (25), new report forms. New system of evaluation of control results enables participants to interpret to their performance in a simple, user - friendly manner. During 2001 nearly 1800 participating laboratories have send almost 230 thousands control results of 25 serum contituents. The effects were very favourable - a significant improvement in a quality of performance has been observed. These results are partially dependent on the allowable limits of error (ALE) - from 2002 for some parameters new ALE will be introduced. The problem is very serious. Despite a big improvement in equipment, a lot of small laboratories still use very old, simple spectrophotometers and manual technics - with very poor results. It is almost impossible to compare the level of performance of big modern laboratories and these small ones - the differences are enormous.


  13/15

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych elementów jakości życia u chorych leczonych z powodu stopy cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Chosen components of quality of life in patients treated because of diabetic foot.
  Autorzy: Dzieciuchowicz Łukasz, Pawlun Monika, Brzeziński Jacek, Cerkaska Katarzyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.287-291, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych elementów jakości życia u chorych z powodu stopy cukrzycowej (s.c.) w zależności od ostatecznego wyniku leczenia. Materiał i metodyka. Badaną grupę stanowiło 32 chorych. Wyróżniono 4 grupy chorych. Grupę 1 stanowili chorzy z neuropatyczną s.c., u których uratowano funkcjonalną kończynę dolną. Pozostałe grupy obejmowały chorych ze s.c. i niedrożnością tętnic kończyn, u których uratowano funkcjonalną kończynę dolną (grupa 2), u których amputowano kończynę dolną poniżej stawu kolanowego (grupa 3) oraz u których amputowano kończynę dolną powyżej stawu kolanowego (grupa 4). Zastosowano metodę ankiety rozsyłanej standaryzowanej, składającej się z ośmiu pytań dotyczących wybranych elementów jakości życia (subiektywna ocena stanu zdrowia, porównanie swojego stanu zdrowia z innymi osobami w podobnej grupie wiekowej, wpływ zdrowia na pracę zawodową i kontakty społeczne oraz wykonywanie codziennych czynności, obawa przed pogorszeniem stanu zdrowia). Uzyskane wyniki porównano posługując się testem ANOVA. Wyniki. Stwierdzono, że stan kończyny wpływa na poziom jakości życia chorych z powodu s.c. Wraz z wysokością amputacji malał poziom jakości życia, głównie poprzez ograniczenie wykonywania czynności dnia codziennego i ograniczenie funkcjonowania w społeczności. Wnioski. Dążenie do uratowania kończyny dolnej lub do zachowania stawu kolanowego może przyczynić się do poprawy jakości życia u leczonych chorych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate chosen components of quality of life (QoL) in relation to final outcome in patients operated on because of diabetic foot (DF). Material and methods. Four groups of patients were analysed. Group 1 consisted of patients with neuropathic DF in whom functional limb salvage was achieved. Further groups consisted of patients with DF and peripheral arterial occlusive disease in whom limb salvag was achieved (Group 2), those for whom below knee amputation was performed (Group 3) and those in whom above knee amputation was performed (Group 4). Each patient was sent a questionnaire casting of 8 questions relating to selected components of QoL (a subjective assessment of health and its impact on the patients' professional and social contacts as well as the performance of everyday routines, comparison of their state of health with the health of other patients of the same age, and fear of their condition getting worse). The results obtained were compared with ANOVA test. Results. We found that the postoperative status of the limb influenced the QoL of patients treated because of DF. The higher the level of amputation the poorer the QoL, mainly because of limitation of both everyday and of social activities. Conclusions. We concluded that a therapeutic approach aimed at foot- or knee savage may improve QoL in patients treated because of DF.


  14/15

  Tytuł oryginału: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum]
  Opracowanie edytorskie: Kirschner Henryk (przedm.), Brzeziński Zbigniew J. (red.), Biernacka Bogusława (oprac.), Mierzejewska Ewa (oprac.), Stankiewicz Natalia (oprac.).
  Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Medycznych, Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, Komisja Epidemiologii w Warszawie - Warszawa, PAN WNM 2002 s.79, tab., 23 cm. - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 5: Lista uczestników sympozjum s. 77
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  15/15

  Tytuł oryginału: Projekt statutu Polskiego Stowarzyszenia Epidemiologicznego : [dyskusja]
  Autorzy: Brzeziński Zbigniew J.
  Źródło: W: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum] - Warszawa, 2002 s.39-42, zał. s. 71-76 - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 4 s. 71
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Temat korporatywny:
 • Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne

  stosując format: