Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRZECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie aparatu wewnątrzustnego u pacjentów chrapiących i z bezdechem śródsennym - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: The application of an intraoral appliance in the treatments of obstructive sleep apnoea - a preliminary report.
Autorzy: Maślanka Teresa, Kalecińska Ewa, Bogucki Zdzisław Artur, Brzecka Anna
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.133-136, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili problem bezdechu śródsennego oraz sposób wykonania aparatu redukującego chrapanie i towarzyszący mu bezdech śródsenny. Opisany aparat wewnątrzustny wykonywany jest indywidualnie dla każdego pacjenta z tworzyw termoplastycznych w określonym położeniu protruzyjnym. W trakcie przygotowywania aparatu kontrolowana jest czynność stawów skroniowo-żuchwowych za pomocą aksjografu Quick-Axis.

  Streszczenie angielskie: The authors present the problem of obstructive sleep apnoea, and describe the fabrication of an intraoral appliance reducing apnoea and snoring. The intraoral appliance described is made individualy for each patient in mandibular protrusion, using thermoplastic materials. During procedure the function of the temporomandibular joints is controlled with the use of a Quick-Axis axiograph.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej niewydolności oddechowej na wyniki leczenia chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego metodą dwufazowego ciśnienia dodatniego w drogach oddechowych (BiPAP).
  Tytuł angielski: The influence of chronic respiratory failure on the results of BiPAP treatment of the patients with sleep apnea syndrome.
  Autorzy: Brzecka Anna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.313-318, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jedną z metod leczenia chorych z zespołem o.b.ś. jest zastosowanie dwufazowego dodtaniego ciśnienia w drogach oddechowych (BiPAP). U niektórych chorych z zespołem o.b.ś. BiPAP może być jednak nieskuteczne w zapobieganiu hipoksemii w czasie snu. Cel pracy. Celem pracy jest określenie cech klinicznych chorych z zespołem o.b.ś., na podstawie których można przewidywać nieskuteczność BiPAP w zapobieganiu hipoksemii w czasie snu. Materiał i metody. Badano 25 otyłych chorych z zespołem o.b.ś. (wiek 54 ń 6 lat, wskaźnik masy ciała 43 ń 8), u których rozpoznano zespół o.b.ź. (wskaźnik bezdechu 50 ń 20, średnie SaO2 w czasie bezdechów śródsennych 0,73 ń 0,09) i w czasie kolejnego badania polisomnograficznego zastowano BiPAP w czasie snu. Wśród badanych było 12 chorych z zespołem o.b.ś. i przewlekłą niewydolnością oddechową (PaCO2 5,99 kPa, średnio 7,2 ń 0,8 kPa) i 13 chorych z zespołem o.b.ś. bez przewlekłej niewydolności oddechowej (PaCO2 5,3 ń 0,5 kPa). Wyniki. U wszystkich chorych z zespołem o.b.ś. bez przewlekłej niewydolności oddechowej w czasie stosowania BiPAP uzyskano ustąpienie zaburzeń oddechowych w czasie snu. Wśród chorych z zespołem o.b.ś i przewlekłą niewydolnością oddechową w czasie stosowania BiPAP u 6 uzyskano ustąpienie zarówno bezdechów, jak i hipoksemii w czasie snu, u 6 osób utrzymywała się natomiast hipoksemia w czasie snu, mimo ustąpienia bezdechów śródsennych: SaO2 w tej grupie chorych było niższe niż przed zaśnięciem (0,84 ń 0,05 vs 0,90 ...

  Streszczenie angielskie: Background. BiPAP (bilevel positive airway pressure) is one of the methods of treatment of patietns with obstructive sleep apnea (OSA) syndrome. In some of the OSA patietns, however, BiPAP fails to prevent sleep hypoxemia. Objectives. The aim of the study was to find the clinical features of patietns with OSA syndrome who remain hypoxemic during BiPAP treatment. Material and methods. The material of the study consisted of 25 OSA patietns (age 54 ń 6 years, body mass index 43 ń 8, apnea index 50 ń 20, mean SaO2 at the end of the apneas 0,73 ń 0,09). Diagnosis of OSA syndrome and optimal BiPAP pressures were established on the basis of polysomnographic study. There were 12 hypercapnic (i.e. with chronic respiratory failure, paCO2 5,99 kPa, mean 7,2 ń 0,8 kPa) and 13 normocapnic OSA patietns (pa-CO2 5,3 ń 0,5 kPa). Results. In all normacapnic and 6 hypercapnic patients both sleep apneas and sleep hypoxemia disappeared during BiPAP treatment. In the remaining 6 hypercpnic patients mean SaO2 was lower during BiPAP treatment than during wakefulness (0,84 ń 0,05 vs 0,90 ń 0,02, p 0,05) and there was lower minimal SaO2 at the end of the apneas (0,41 ń 0,16 vs 0,68 ń 0,07, p 0,01), higher paCO2 (9,7 ń 1,2 kPa vs 8,1 ń 0,9 kPa vs 8,1 ń 0,9 kPa, p 0,05) and lower pH (7,31 ń 0,02 vs 7,35 ń 0,001, p 0,05) as compared with the remaining hypercapnic OSA patients in whom BiPAP treatment was successful in preventing sleep hypoxemia. Conclusion. BiPAP treatment is succesful ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Hipoksemia w czasie stosowania ciśnienia dodatniego w drogach oddechowych (CPAP) u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego i współistniejącą przewlekłą hiperkapnią.
  Tytuł angielski: Sleep hypoxemia during CPAP treatment in patients with obstructive sleep apnoea syndrome with chronic hypercapnia.
  Autorzy: Brzecka Anna
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.398-402, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to find the clinical features of the hypercapnic OSA patients, indicating possible failure of CPAP treatment in preventing sleep hypoxemia. The material of the study consisted of 37 hypercapnic OSA patients (age 49 ń 9 years years, apnea index 50 ń 15, daytime PaCO2 52 ń 6 mm Hg). In 1 patient arterial oxygen desaturation persited because of the replacement of all mixed apnoeas by central apnoeas. In 26 patients SaO2 during CPAP treatment (85 ń 27 p.c. in NREM and 72 ń 12 p.c. in REM sleep) was lower during sleep than baseline SaO2 (91 ń 2 p.c., p 0,05), in spite of disappearance of sleep apnoeas. In this group of patients there was more profound desaturation during sleep apnoeas (mean low Sa)2 in NREM sleep 69 ń 11 p.c. vs 84 ń 4 p.c. and in REM sleep 50 ń 8 p.c. vs 71 ń 3 p.c. p 0,001) and longer maximal apnea duration in NREM sleep (85 ń 36s vs 56 ń 23s, p 0,01); in 24 of these patients there were the episodes of desaturation (mean SaO2 72 ń 13 p.c.) during sleep lasting 2-6 min (mean 4 ń 2 min) and in 16 patients (67 p.c.) there was secondary erythrocytosis. Conclusion: Hypoxemia during sleep in spite of disappearance of sleep apneas may occur in some hypercapnic, extremely obese OSA patients with ventilatory insufficiency, secondary erythrocytosis, profound arterial oxygen desaturation during sleep apnoeas and extremely long apnoeas during NREM sleep and with the signs of coexisting sleep hypoventilation syndrome.

  stosując format: