Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRODZISZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Diagnostyka hormonalna i ultrasonograficzna zespołu policystycznych jajników u dziewcząt.
Tytuł angielski: Hormonal and ultrasound diagnostic of polycystic ovaries syndrom in adolescent girls.
Autorzy: Beń-Skowronek Iwona, Wieczorek Paweł, Szewczyk Leszek, Brodzisz Agnieszka
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.35-37, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół policystycznych jajników jest to trwałe zaburzenie wydzielania LH i androgenów jajnikowych, prowadzące do torbielowatego zwyrodnienia jajników. Badania autorów dotyczą 20 dziewcząt z cechami PCOS w wieku 13-18 lat. Wszystkie pacjentki zgłosiły się do kliniki z powodu hirsutyzmu i zaburzeń miesiączkowania: u 4 stwierdzono wtórny brak miesiączki, u 16 wydłużone cykle miesięczne. Wydzielanie gonadotropin było nieprawidłowe - stwierdzono podwyższone wartości LH przy prawidłowych wartościach FSH. Współczynnik LH/FSH wynosił średnio 3,7 ń 2,1. Stężenia estrogenów i progesteronu były prawidłowe. Poziom testosteronu był podwyższony 3,6 ń 1,6 nmol/l. Wydzielanie kortyzolu i 17 OHP było prawidłowe. Badane przez nas pacjentki nie były otyłe (średnie BMI 23,2 ń 3,4 kg/mý), test OGTT był prawidłowy. Nieocenione usługi we wczesnej diagnostyce PCOS daje ultrasonograficzna ocena jajników, zwłaszcza gdy badanie to wykonane jest transrektalnie. U wszystkich pacjentek stwierdzono powiększenie jajników w porównaniu z grupą kontrolną, zwiększenie liczby pęcherzyków, brak pęcherzyków dominujących przy prawidłowej echostrukturze zrębu. Całość obserwacji klinicznych i badań laboratoryjnych wskazuje na to, że u młodocianych PCOS nie występuje w pełnej postaci. Niższe są wartości współczynnika LH/FSH niż u dorosłych, nie obserwuje się zaawansowanych zmian torbielowatych w jajnikach.

  Streszczenie angielskie: Polycystic ovaries syndrom is a permanent disorder in LH and ovaries androgens secretion resulting in cystic degeneration of the ovaries. The study was caried out in 20 adolescent girls with PCOS aged 13-18 years. All the patients were seen in our Department for hirsutism and menstrual disorders: in 4 girls amenorrhoea secundaria and in 16 oligomenorrhoea was observed. Gonadotropina secretion was abnormal - increased LH values were foun while FSH levels were normal. The mean ratio LH/FSH was 3.7 ń 2.1. Estrogens and progesteron levels were normal. Increased levels of testosterone 3.6 ń 1.6 nmol/l were noticed. Values of cortisol and 17 OHP did not exceeded the reference range for the adolescence period. The studied patients were not obese - their mean BMI was 23.2 ń 3.4 kg/mý, OGTT were normal. Ultrasound examinations of the ovaries is extremaly usefull in the early diagnosis of PCOS, especially when performed transrectally. A enlargement of the ovaries group was observed in all patients, increase of ovaries follocules, no dominant follicules while the structure of the stroma was normal. Findings from clinical observations and laboratory investigations indicate that adolescent girls with PCOS do not present with a complete clinical picture. The ratio LH/FSH is lower taht in adult women, there are no morphological chances in ovaries, such as cysts or thickened tunica externa.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce wrodzonych zmian naczyniowych skóry i błon śluzowych.
  Tytuł angielski: The application of Doppler ultrasonography in evaluation of congenital vascular lesions of skin and mucosa.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Brodzisz Agnieszka, Wieczorek A. Paweł, Różyło T. Katarzyna, Gałkowska Ewa
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.12-18, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Materiał stanowiło 32 pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 23 lat (średnio 5,1), u których klinicznie stwierdzono obecność 51 wrodzonych zmian naczyniowych skóry i błon śluzowych. Zmiany położone były głównie w obrębie głowy i szyi - 39 zmian (76,47 proc.) oraz tułowia - 6 (11,76 proc.) i kończyn - 6 (11,76 proc.). U wszystkich pacjentów wykonywano badania ultrasonograficzne aparatem Sonoline Elegra (Siemens), głowicą dopplerowską liniową wielopasmową 7,5 MHz z ultrasonograficzną podkładką dystansującą. Spośród 51 badanych zmian 9 położonych było zbyt powierzchownie, siedem było hipoechogenicznych z obecnością bezdechowych przestrzeni, zaś pozostałe 37 cechowała jednorodna hipoechogeniczność. W obrębie 9 zmian naczyniowych wykazano obecność licznych naczyń tętniczych i żylnych, co pozwalało na rozpoznanie naczyniaka. W 8 przypadkach uwidoczniono jedynie tętnicze naczynia doprowadzające, zaś w 6 - naczynie tętnicze i żylne. W 13 przypadkach nawet w opcji Dopplera nie uwidoczniono patologicznych naczyń wewnętrznych lub jedynie bardzo słabe unaczynienie. Na podstawie wyników badania ultrasonograficznego zmiany o charakterze naczyniaków oraz zmiany powierzchowne i zmiany o ubogim unaczynieniu zostały zakwalifikowane do obserwacji i kontroli ultrasonograficznej, natomiast pozostałe zmiany, w których wykryto naczynia doprowadzające lub naczynie tętnicze i żylne skierowano do leczenia metodą krioterapii. Badanie ultrasonograficzne pozwala na obrazowanie wrodzonych zmian naczyniowych i ułatwia podjęcie decyzji odnośnie sposobu postępowania terapeutycznego.

  Streszczenie angielskie: The material comprised 32 patietns in the age from 2 months to 23 years (mean: 5.1) with clinically evident 51 congenital vascular lesions of skin and mucosa. The lesions were located in the head and neck region - 39 lesions (76.47 p.c.) as well as in trunk - 6 (11.76 p.c.) and extremities - 6 (11.76 p.c.). All the examinations were carried out using the Sonoline Elegra (Siemens) machine, linear 7.5 MHz Doppler probe with ultrasound stand-off gel pad. Among 51 examined lesions 9 were located superficially, 7 were hypoechogenic with anechoic internal spaces and the other 37 lesion were uniformly hypoechogenic. In 9 patholgoical tumors there were shown numerous vessels, which was valuable in differentiation of hemangiomas and vascular malformations. In 9 vascular lesions only a feeding vessel was found while in 6 - a single arterial and venous vessels. In 13 cases even in Power Doppler option it was impossible to visualize pathological internal vessels. On the basis of the results of ultrasound examination lesions diagnosed as haemangiomas as well as superficial and changes characterized by poor vascularisation were qualified for observation and ultrasound follow-up while the other lesions were sent for kryotherapy. Ultrasound examination allows visualization of congenital vascular lesions and facilitates the decision on the choice of treatment.


  3/4

  Tytuł oryginału: The application of ultrasound contrast, 3D imaging and tissue harmonic imaging in the differential diagnosis of lymph nodes enlargement in children.
  Tytuł polski: Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących, obrazowania 3D oraz THI w diagnostyce różnicowej powiększonych węzłów chłonnych u dzieci.
  Autorzy: Dybiec Ewa, Brodzisz Agnieszka, Piętka Magdalena, Obłoza Małgorzata, Niedzielska Grażyna, Kowlczyk Jerzy, Wieczorek Paweł
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.131-142, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcje trójwymiarowe (3D) TK w przypadkach zmian pourazowych kości u dzieci.
  Tytuł angielski: Three dimensional (3D) computed tomography reconstructions in case of post-traumatic alterations of the bones in children.
  Autorzy: Dybiec Ewa, Osemlak Jerzy, Kostrzewa Małgorzata, Brodzisz Agnieszka, Wieczorek Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.150-155, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rekonstrukcje 3D TK znajdują coraz szersze zastosowanie w diagnostyce obrazowej zmian pourazowych kości. W pracy omawiamy przydatność wykonywanych trójwymiarowych rekonstrukcji powierzchniowych i objętościowych w 41 przypadkach zmian pourazowych kości u dzieci. Przedstawiamy wady i zalety tej metody w porównaniu z konwencjonalnym obrazowaniem tomograficznym.

  Streszczenie angielskie: 3D computed tomography reconstructions are more widely applied in the diagnostics of posttraumatic alterations of the bones. In the study the usefulness of 3D surface and volume reconstructions in 41 cases of post-traumatic alterations in children is described. Advantages and disadvantages of the method are presented in comparison to conventional computed tomography imaging.

  stosując format: