Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRÓZIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Gorączka reumatyczna - choroba zapomniana.
Tytuł angielski: Rheumatic fever - a forgotten disease.
Autorzy: Brózik Henryka, Smolewska Elżbieta, Biernacka-Zielińska Małgorzata, Niewiadomska-Jarosik Katarzyna, Pokuszyńska Kalina, Stańczyk Jerzy
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.641-647, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • reumatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę 29 przypadków gorączki reumatycznej u dzieci zarejestrowanych w Poradni Reumatologicznej i/lub leczonych w Klinice Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi w okresie 1991-2001 r. Dwoje spośród 29 dzieci przebyło więcej niż jeden rzut choroby. Rozpoznanie gorączki reumatycznej oparto na kryteriach Jonesa. Najczęściej obserwowano postać stawową (45,2 proc.), następnie stawowo-sercową (29,0 proc.) i sercową (16,1 proc.). Rozpoznawano również pląsawicę (9,7 proc.) oraz zapalenie wszystkich warstw serca (6,5 proc., których to postaci choroby nie obserwowano od wielu lat. Posługując się dużymi objawami z kryteriów Jonesa porównano obecny przebieg kliniczny gorączki reumatycznej z analogicznym danymi z lat 1975-1984 r. Stwierdzono, że chociaż obecnie nieco rzadziej rozpoznawano zapalenie serca (carditis), to dwukrotnie częściej niż uprzednio stwierdzono trwałe następstwa w postaci wady nabytej serca. W podsumowaniu podkreślono, że przy ogólnej tendencji zniżkowej, występują okresy większej zachorowalności na gorączkę reumatyczną o cięższym przebiegu klinicznym. Prawdopodobną przyczyną występowania gorączki reumatycznej u dzieci jest niedoskonała diagnostyka paciorkowcowych zakażeń górnych dróg oddechowych, niewłaściwe ich leczenie częsty subkliniczny przebieg tych zakażeń.

  Streszczenie angielskie: Cases of rheumatic fever in 29 children from the Rheumatology Outpatient Clinic and/or Department of Pediatric Cardiology in the years 1991-2001 were analyzed. Two of those children have had more than one bout of the disease. The diagnosis of rheumatic fever was based on teh Jones criteria. Arthritis was the most frequent clinical presentation (45.2 proc.), both rheumatic carditis and arthritis were seen in 29.0 p.c. and carditis in 16.1 p.c. Chorea and pancarditis were also observed (9.7 p.c. and 6.5 p.c., respectively) - these symptoms have not been reported for many years. The present clinical course of rheumatic fever was compared to data from the years 1975-1984 according to the major symptoms of the jones criteria. It was found that although carditis is now less frequent, it leads to acquired heart disease twice as often as before. It is emphasized that despite decreasing frequency there are periods of increased numbers of cases of rheumatic fever with a more severe clinical course. The most probable cause of rheumatic fever among children is unsatisfactory diagnosis of streptococcal upper respiratory tract infections, improper treatment and frequent subclinical course of these infections.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia antyhomotoksycznego na stan zdrowia i wybrane wskaźniki odporności u dzieci z odczynami stawowymi w przebiegu infekcji dróg oddechowych.
  Autorzy: Brózik Henryka, Biernacka Małgorzata, Smolewska Elżbieta
  Źródło: Med. Biol. 2002 (1) s.2-8, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odczynowe bóle stawów w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych (g.d.o.) stanowią częsty problem spotykany w codziennej praktyce reumatologa dziecięcego. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia antyhomotoksycznego u dzieci chorujących na nawrotowe infekcje g.d.o. z towarzyszącymi odczynami stawowymi. Badaniami objęto 30 dzieci w wieku 4-17 lat, którym przez 2 miesiące podawano preparaty Traumeel S i Engystol N. Przed podjęciem leczenia oceniono stan kliniczny oraz immunologiczny pacjentów. Uzyskane wyniki badań wykazały istotne zmniejszenie zachorowań na infekcje g.d.o. oraz zmniejszenie częstości i nasilenia dolegliwości stawowych. Ponadto kontrolne badania immunologiczne, wykonane u dzieci z nieprawidłowymi wynikami wstępnymi, u części pacjentów uległy poprawie, a nawet normalizacji po przeprowadzonym leczeniu antyhomotoksycznym. Świadczy to o możliwości skutecznego i bezpiecznego stosowania preparatów Traumeel S i Engystol N w reumatologii dziecięcej.


  3/3

  Tytuł oryginału: Znaczenie zaburzeń regulacji apoptozy komórek w patogenezie układowych zapalnych chorób tkanki łącznej.
  Tytuł angielski: The role of disturbances in apoptosis regulation in the pathogenesis of connective tissue diseases.
  Autorzy: Smolewska Elżbieta, Brózik Henryka
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1234-1238, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania nad apoptozą (zaprogramowaną śmiercią komórki) wskazują, że zaburzenia mechanizmów regulacji tego procesu mogą odgrywać rolę w patogenezie chorób z autoimmunizacji, w tym reumatycznych. Na podstawie dotychczasowego stanu wiedzy wydaje się, że zaburzenia regulacji apoptozy mają w poszczególnych chorobach tkanki łącznej odmienny charakter i obejmują różne ogniwa łańcucha patogenetycznego. W RZS zahamowanie apoptozy dotyczy głównie synowicytów, w twardzinie układowej zaś fibroblastów. W przeciwieństwie do tego, w LED stwierdza się pobudzenie apoptozy limfocytów oraz wzrost stężenia rozpuszczalnej formy Fas. W zespole Sj”grena obserwowano zarówno zwiększoną apoptozę komórek CD4 jak i wzrost ekspresji Fas. Pomimo znajomości faktów świadczących o zaburzeniach regulacji apoptozy w układowych zapalnych chorobach tkanki łącznej, konieczne są dalsze badania wyjaśniające różne etapy tego procesu oraz jego mechanizmy.

  Streszczenie angielskie: The study on apoptosis (programmed cell death) indicate, that disturbances in regulatory mechanisms may play a role in pathogenesis of autoimmune diseases, including connective tissue diaeases. On the basis of actual knowledge it seems to be possible, that defects of apoptosis regulation may be differ either in their character or placement in the pathogenetic chain. An inhibition of synoviocytes apoptosis was observed in patients with rheumatoid arthritis. Furthemore, inhibition of apoptosis of fibroblasts seems to be main pathomechanism of systemic sclerodermia development. In the contrary, in LED patients activation of spontaneous apoptosis of lymphocytes as well as increase of soluble-Fas levels were described. Finally, in patient with Sj”gren syndrome an enhance of CD4-positive cells apoptosis, with increasing of Fas expression were reported.

  stosując format: