Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORZĘCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty w łuszczycy.
Tytuł angielski: Psychological aspects in psoriasis.
Autorzy: Borzęcki Adam, Cielica Wojciech
Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.40-42, bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,229

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Stress as a pathogenic factor in psoriasis is discussed, based on observations expressed by people suffering from this disease in their letters to the Association of Patients with Psoriasis. The authors address this problem, which was mostly neglected in recent years.


  2/11

  Tytuł oryginału: Badanie metylacji i adduktów DNA w narządach wewnętrznych szczura i jego potomstwa jako markerów genotoksycznego działania ochratoksyny A : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Borzęcki Andrzej; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Higieny w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 118 s. : il., tab., bibliogr. s. 101-118, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • ciąża


  3/11

  Tytuł oryginału: Burdensome factors occurring at school according to students.
  Tytuł polski: Czynniki uciążliwe w szkole w opinii uczniów.
  Autorzy: Pikuła Anna, Święs Zofia, Borzęcki Andrzej, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.491-495, il., bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/11

  Tytuł oryginału: Genomowa hipometylacja u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową.
  Tytuł angielski: Genomic hypomethylation in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Kowal Małgorzata, Roliński Jacek, Dmoszyńska Anna, Borzęcki Andrzej, Borzęcka Halina, Keith Gerard
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.323-330, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się relacjom zachodzącym pomiędzy metylacją DNA, a nowotworami. Hipo- lub hipermetylacja DNA może zmieniać ekspresję genów biorących udział w patogenezie białaczek. Celem pracy była analiza globalnej metylacji DNA limfocytów B CD19+ i limfocytów T CD3+ krwi obwodowej i szpiku u chorych z nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową.

  Streszczenie angielskie: During the last few years, increasing attention has been paid to the relationship between DNA methylation and cancer. Hypo- or hypermethylation of DNA may result in up or down regulation of genes involved in the pathogenesis of leukemias. In this study we have analyzed DNA methylation in peripheral blood and bone marrow B (CD19+) and T (CD3+) lymphocytes from untreated patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.


  5/11

  Tytuł oryginału: Urinary iodine excretion in inhabitans of rural region living in the Lublin Province.
  Tytuł polski: Wydalanie jodu w moczu u mieszkańców regionu rolniczego województwa lubelskiego.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Borzęcka Halina, Zajączkowska Maria, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.370-374, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jod jest pierwiastkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Jako mikroelement wchodzący w skład hormonów tarczycy, które regulują metabolizm komórkowy całego organizmu, dostarczany musi być w odpowiedniej ilości. Dobowe zapotrzebowanie organizmu człowieka na jod wynosi 150-300 ćg, jednak mimo suplementacji w wielu regionach Polski występuje endemicznie wole. Celem pracy jest ocena stężenia jodu w moczu u mieszkańców rejonu rolniczego jako prostej metody wykrywania niedoboru jodu w organizmie. Badania przeprowadzono u 132 mieszkańców wsi Majdan Nowy w województwie lubelskim w wieku od 9 do 74 lat (54 mężczyzn i 78 kobiet). Wioska położona jest w oddali od głównych dróg komunikacyjnych w regionie Roztocza. Większość badanych zamieszkuje ten region w tych samych warunkach od urodzenia. Stężenie jodu w próbce wyknywano u badanych z rannej porcji moczu. Poziom jodu oznaczano metodą Sandell-Kolthoffa, a odczyty przeprowadzano przy użyciu spektofotometru SPECOL firmy Carl-Zeiss, Jena. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta. Stwierdzono, że wielkość wydalania jodu z moczem u kobiet wzrastała wraz z wiekiem i była najwyższa w grupie badanych powyżej 40 roku życia. Średnia wartosć wskaźnika ilości wydalanego jodu/1g kreatyniny była istotnie wyższa w grupie III, zarówno w stosunku do grupy I (p 0,05), jak i do grupy II (p 0,01). Wydalanie jodu z moczem u mężczyzn w różnych grupach wiekowych kształtowało się na podobnym poziomie, a obserwowane różnice nie były statystycznie istotne...

  Streszczenie angielskie: Iodine is the element necessary for the human organism to function properly. Iodine is essential especially for the synthesis of thyroid hormones that regulate the cellular metabolism of the whole organism. The purpose of the work was to estimate the concentration of iodine in urine among the inhabitants of a typical agricultural region as a simple method of detecting deficiency of iodine in the human orgnaism. The biggest iodine excretion was observed in a group above 40 years of age. The amount of the excretion of iodine together with urine was similar among men and women up to 40 years old. Monitoring of iodine concentration in urine is a sensitivie marker of iodine deficiency in the human organism.


  6/11

  Tytuł oryginału: Leisure time acitivities in teenagers in urban and rural areas.
  Tytuł polski: Sposób wykorzystania czasu wolnego przez młodzież w mieście i na wsi.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Nieradko Barbara, Gnaś Bogumiła, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.375-380, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współczesne społeczeństwa dążą do maksymalnego skrócenia czasu pracy i nauki szkolnej. Środki masowego przekazu w coraz większym stopniu wpływają na życie wielu rodzin i pochłaniają czas wolny, szczególnie młodzieży. Mogą one działać dwojako: destruktywnie na rozwijające się organizmy lub przeciwnie - promować zachowania prozdrowotne. Z medycznego punktu widzenia czas wolny powinien być wykorzystany na relaks psychiczny i wysiłek fizyczny, w szczególności sport. Celem pracy była analiza oraz sposób wykorzystania czasu wolnego przez młodzież na wsi i w mieście. Jako metodę badawczą wybrano ankietę składającą się z pytań otwartych i zamkniętych. Przeprowadzono badanie w grupie 100 dzieci ze szkół podstawowych (50 z miasta i 50 ze wsi) w wieku 11-15 lat. Dzieci udzieliły odpoweidzi na pytania zawarte w ankiecie, dotyczące rozkładu zajęć w ciągu dnia. W dniach nauki szkolnej młdozież miejska spędzała czas wolny głównie w domu (oglądanie telewizji, czytanie, słuchanie muzyki, hobby). Młodzież wiejska natomiast spędza więcej czasu wolnego na aktywnych zajęciach sportowych na świeżym powietrzu. Pomoc w domu jako zajęcie w dni wolne od nauki szkolnej wymienia 42 proc. dzieci z miasta oraz 56 proc. dzieci ze wsi. Zdecydowanie różni się sposób spedzania ferii i wakacji przez obie badane grupy dzieci. 78 proc. młodzieży miejskiej i tylko 58 proc. wiejskiej deklaruje wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Wnioski z przeprowadzonych badań przemawiają za mało aktywnym spędzaniem czasu wolnego przez dzieci w mieście, zbyt długim oglądaniem telewizji przez wszystkie ankietowane dzieci i niewielkimi możliwościami spędzania czasu wolnego poza miejscem zamieszkania przez dzieci wiejskie.

  Streszczenie angielskie: The work aimed to determine the leisure time activities in teenagers on weekdays, weekends, during winter and summer holidays. Vast majority of teenagers spend their leisure time resting in a passive way, i.e. watching TV or playing computer games irrespectively of the season. As a result of this, the number of kids with posture defects increase. On weekdays the country teenagers spend much more time doing outdoor sports and games than town children. They also more often help their parents and less frequently travel away from their homes than children living in towns.


  7/11

  Tytuł oryginału: Causes and circumstances of injuries in children.
  Tytuł polski: Przyczyny i okoliczności urazów u dzieci.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Łukawski Krzysztof, Robak Lucyna, Borzęcka Halina, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.421-425, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem urazowości wśród dzieci jest ciągle aktualny, a dane statystyczne potwierdzają tendencję wzrostową w ostatnich dziesięcioleciach. Celem pracy była ocena przyczyn i okoliczności urazów u dzieci w wieku od 7 do 15 lat, hospitalizowanych w Oddziale Chirurgicznym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach w okresie od 30 VI 1997 do 30 VI 1998 roku. Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej dotyczyła 768 pacjentów. Największa urazowość wystąpiłą w grupie wiekowej 10-12 lat (46 proc.). Zdecydowaną większość leczonych stanowili chłopcy. Najwięcej urazów nastąpiło w okresie letnim (33 proc.). W badanej populacji dominowały wypadki w domu (56 proc.). Na drugim miejscu były wypadki drogowe (18 proc.), a następnie urazy doznane w szkole (13 proc.) i w gospodarstwie rolnym (7 proc.). Urazy i wypadki przeważały wśród dzieci mieszkających na wsi (53 proc.).

  Streszczenie angielskie: The problem of the incidence of traumas among children is still topical and statistical data confirm an increasing tendency in the last decades. The purpose of the work was to estimate the causes and circumstances of injuries in children at the age of 7 to 15, who were admitted to Surgical Ward of Specialist Paediatric Hospital in Kielce between 30th June 1997 and 30th June 1998. A retrospective analysis of medical documentation concerned 768 patients. Our studies showed that the biggest number of injuries was related to children 10-12 years old (46 p.c.). The majority of patients were boys. Most injuries occurred in summer (33 p.c.). In the studied population dominant were accidents at home (56 p.c.) and then road accidents (18 p.c.), injuries at school (13 p.c.) and on farms (7 p.c.). Accidents and injriues occurred more often in children from the rural areas (53 p.c.).


  8/11

  Tytuł oryginału: Life style and the risk of development of circulatory system diseases.
  Tytuł polski: Styl życia a ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Żółkowska Dorota, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.426-432, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba oceny wpływu stylu życia na rozwój chorób układu krążenia. Badaniami objęto 86 pacjentów (41 proc. kobiet i 59 proc. mężczyzn) w wieku 30 do 70 lat, hospitalizowanych w Oddziale Kardiologii Samodzielnego Publicznego ZOZ-u Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w Lublinie. U 27 proc. badanych przyczyną hospitalizacji była choroba wieńcowa serca, u 25 proc. nadciśnienie tętnicze, u 20 proc. miażdżyca naczyń, u 15 proc. zaburzenia rytmu serca, a u 13 proc. zawał mięśnia sercowego. Metodą badawczą była ankieta oraz analiza dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Przeprowadzone badania wykazały, że 72 proc. badanych wystąpienie chorób układu krążenia wiąże z trudnymi warunkami życia codziennego i stresem. 30 proc. ankietowanych w sytaucjach stresowych radzi sobie sięgając po używki, 14 proc. zażywa leki uspokajające, a tylko 10 proc. badanych relaksuje się przez aktywność fizyczną. O sposobie odżywiania badanych decydują przyzwyczajenia i tradycje kulinarne, a nie czynniki zdrowotne. U 61 proc. pacjentów w codziennej diecie przeważają tłuszcze zwierzęce. Pomimo że u 65 proc. ankietowanych obserwowano nadwagę lub otyłość, tylko 8 proc. uważało ją za czynnik chorobotwórczy. Najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia było palenie tytoniu, co dotyczyło aż 79 proc. badanych. Podkreślić należy że tylko 7 proc. palących uważa swój nałóg za przyczynę chorób układu krążenia. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest spożywanie alkoholu...

  Streszczenie angielskie: Circulatory system diseases (c.s.d.) belong to the group of civilisation diseases. The risk factors of circulatory system diseases are: stress, overuse of alcohol, smoking cigarettes, bad eating habits, sitting life style. Calorie overconsumption, animal fat rich diet, sitting life style result in the development of android obesity, hypercholesterolemia, that enhance atheromatosis. The most dangerous consequences of atheromatosis are: angina pectoris, hypertension, myocardial infarction, brain insult, type II diabetes. The aim of the work was to evaluate life style and its correlation with development of circulatory system diseases. The results obtained significantly idicate how important is health education about the danger of widely understood unhealthy life style. Propagation of staying healthy model with emphasizing real profit resulting from leading healthy life style is the only righteous way to improve it.


  9/11

  Tytuł oryginału: Psycho-social problems of HIV carriers.
  Tytuł polski: Problemy psychospołeczne osób zakażonych HIV.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Sałaga-Pylak Monika, Święs Zofia, Jaskułowska Liliana, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.564-568, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nosicielstwo HIV i AIDS generuje wiele problemów nie tylko natury medycznej, ale także psychologicznej, społecznej i prawnej. Celem pracy była ocena wybranych problemów psychospołecznych wśród nosicieli HIV. Metodą badawczą był kwestionariusz. Badaniami objęto grupę 60 osób - nosicieli HIV. Uzyskane wyniki potwierdziły mnogość problemów, z którymi borykają się nie tylko nosiciele, ale także ich rodziny, a także konieczność edukacji społecznej w tej dziedzinie.

  Streszczenie angielskie: HIV carrier state and AIDS generate multiple medical, psychological, social and legal problems. The aim of the work was to evaluate selected psycho-social problems among HIV carriers. The examination method was a questionnaire. We interviewed 60 HIV carriers. The results obtained confirmed the existence of the problems affecting the carriers and their families. It creates need for social education in this field.


  10/11

  Tytuł oryginału: Interaction between local anesthetics and centrally acting antihypertensive drugs.
  Tytuł polski: Interakcje między środkami miejscowo znieczulającymi i centralnie działającymi lekami hipotensyjnymi.
  Autorzy: Żółkowska Dorota, Pikuła Anna, Borzęcki Andrzej, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.569-573, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leki znieczulające miejscowo są szeroko stosowane jako środki znoszące uczucie bólu przy małych zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych. Ponadto znajdują zastosowanie jako leki antyarytmiczne. Ich mechanizm działania polega między innymi na zapobieganiu powstawania i przewodzenia impulsów we włóknach nerwowych poprzez blokowanie napięciozależnych kanałów sodowych w błonie komórkowej. Istotne znaczenie w wywoływaniu działań niepożądanych przez leki znieczulające miejscowo ma ich oddziaływanie na czynność ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mięsień sercowy. Celem naszej pracy była ocena interakcji lidokainy, mepiwakainy oraz artykainy z ośrodkowo działającymi lekami hipotensyjnymi klinidyną i rezerpiną w modelu drgawek pentylenotetrazolowych. Lidokaina (50 mg/kg) oraz mepiwakaina (50 mg/kg) w sposób istotny statystycznie obniżały CD50 pentylenetetrazolu z 80,7 mg/kg na odpowiednio 56,7 mg/kg i 67,9 mg/kg, nie powodując podobnego efektu w dawce 25 mg/kg. Artykaina (50 mg/gk) nie zmieniała CD50 pentylenetetrazolu. Nie zaobserwowano obniżenia CD50 pentylenetetrazolu przy jednoczesnym stosowaniu leków znieczulających miejscowo z klinidyną i rezerpiną. Artykaina (50 mg/kg) stosowana łącznie z klinidyną (0,15 mg/kg) istotnie statystycznie nie podwyższała CD50 pentylenetetrazolu. Podsumowując: łączne stosownaie leków znieczulających miejscowo z ośrodkowo działającymi lekami hipotensyjnymi, jak klonidyna i rezerpina, nie powoduje nasilenia drgawek pentylenetetrazolowych. Artykaina wydaje się najbardziej bezpiecznym środkiem znieczulającym miejscowo, stosowanym u pacjentów z padaczką.

  Streszczenie angielskie: Local anesthetics are widely used in alleviating pain concomitant with small surgery procedures and in dentistry. Especially medication in ductal anesthesia after penetrating into systemic circulation can have significant influence on the central nervous system and stimulus conduction in the heart. Clonidine and reserpine are centrally acting antihypertensive drugs. The aim of this study was to examine an interaction of lidocaine, articaine and mepivacaine with some antihypertensive drugs clonidine and reserpine on the pentylenetetrazole induced seizures. In conclusion: articaine is the most safe local anesthetic and can be used in epileptic patietns Co-administration of local anesthetics with centrally acting antihypertensive drugs did not influence seizures activity in mice.


  11/11

  Tytuł oryginału: Influence of iodine ions in drinking water on their excretion with urine.
  Tytuł polski: Wielkość wydalania jodu z moczem a jego stężenie w wodzie pitnej.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Borzęcka Halina, Zajączkowska Małgorzata, Smarkala Beata, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.574-578, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wielkością wydalania jodu w moczu a stężeniem jodu w wodzie pitnej u mieszkańców województwa lubelskiego. Badaniami objęto 71 osób. Wśród badanych było 19 dzieci w wieku od 7 do 18 lat i 52 osoby dorosłe w wieku od 19 do 80 lat, zamieszkałe w okolicach Zamościa. Stężenia jodu oznaczano w porannej porcji moczu i przeliczano na jednostkowe stężenie kreatyniny. Wodę do badań pobierano ze studni gospodarstw indywidualnych. Stężenie jodu w moczu i w wodzie pitnej oznaczano metodą Sandell-Kolthoffa. Poziom kreatyniny w moczu oznaczano metodą Folina. Zależność pomiędzy wydalaniem jodu w moczu a jego stężeniem w wodzie pitnej badano wyznaczając współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Średnie stężenie jodu w moczu badanych osób wynosiło 132,0 ćg/g kreatyniny. Stężenie jodu w wodzie pitnej wynosiło średnio 27,5 ćg/l. Uzyskane wartości stężeń jodu zarówno w moczu, jak i w badanej wodzie pitnej nie odbiegały od wartości uznanych na podstawie piśmiennictwa za normę. Stwierdzono istotną statystycznie korelację między wielkością wydalania jodu w moczu a jego stężeniem w wodzie pitnej.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the work was to appraise the correlation between magnitude of iodine excretion with urine and concentration of iodine ions in drinking water in the population living in the Lublin province. The tests were also performed among the citizens of the Zamość voivodship. Mean concentration of iodine in urine of the tested citizens was 132.0 ćg/g creatinine. Mean value of I ions in drinking water was 27.5 ćg/l. The obtained results of concentration of iodine both in urine and drinking water did not differ as shown in references. Statistically significant correlation between the measure of I excretion in urine and I ions concentration in drinking water was confirmed. There is no ascertained deficiency of iodine in Zamość region inhabitants. The concentration of iodine in drinking water from adjacent wells was fluctuating in wide limits, but did not differ from recommended norms. There is a positive correlation between concentration of iodine in drinking water and its level in excreted urine.

  stosując format: