Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORZĘCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Genomowa hipometylacja u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową.
Tytuł angielski: Genomic hypomethylation in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Autorzy: Kowal Małgorzata, Roliński Jacek, Dmoszyńska Anna, Borzęcki Andrzej, Borzęcka Halina, Keith Gerard
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.323-330, il., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się relacjom zachodzącym pomiędzy metylacją DNA, a nowotworami. Hipo- lub hipermetylacja DNA może zmieniać ekspresję genów biorących udział w patogenezie białaczek. Celem pracy była analiza globalnej metylacji DNA limfocytów B CD19+ i limfocytów T CD3+ krwi obwodowej i szpiku u chorych z nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową.

  Streszczenie angielskie: During the last few years, increasing attention has been paid to the relationship between DNA methylation and cancer. Hypo- or hypermethylation of DNA may result in up or down regulation of genes involved in the pathogenesis of leukemias. In this study we have analyzed DNA methylation in peripheral blood and bone marrow B (CD19+) and T (CD3+) lymphocytes from untreated patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.


  2/4

  Tytuł oryginału: Urinary iodine excretion in inhabitans of rural region living in the Lublin Province.
  Tytuł polski: Wydalanie jodu w moczu u mieszkańców regionu rolniczego województwa lubelskiego.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Borzęcka Halina, Zajączkowska Maria, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.370-374, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jod jest pierwiastkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Jako mikroelement wchodzący w skład hormonów tarczycy, które regulują metabolizm komórkowy całego organizmu, dostarczany musi być w odpowiedniej ilości. Dobowe zapotrzebowanie organizmu człowieka na jod wynosi 150-300 ćg, jednak mimo suplementacji w wielu regionach Polski występuje endemicznie wole. Celem pracy jest ocena stężenia jodu w moczu u mieszkańców rejonu rolniczego jako prostej metody wykrywania niedoboru jodu w organizmie. Badania przeprowadzono u 132 mieszkańców wsi Majdan Nowy w województwie lubelskim w wieku od 9 do 74 lat (54 mężczyzn i 78 kobiet). Wioska położona jest w oddali od głównych dróg komunikacyjnych w regionie Roztocza. Większość badanych zamieszkuje ten region w tych samych warunkach od urodzenia. Stężenie jodu w próbce wyknywano u badanych z rannej porcji moczu. Poziom jodu oznaczano metodą Sandell-Kolthoffa, a odczyty przeprowadzano przy użyciu spektofotometru SPECOL firmy Carl-Zeiss, Jena. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta. Stwierdzono, że wielkość wydalania jodu z moczem u kobiet wzrastała wraz z wiekiem i była najwyższa w grupie badanych powyżej 40 roku życia. Średnia wartosć wskaźnika ilości wydalanego jodu/1g kreatyniny była istotnie wyższa w grupie III, zarówno w stosunku do grupy I (p 0,05), jak i do grupy II (p 0,01). Wydalanie jodu z moczem u mężczyzn w różnych grupach wiekowych kształtowało się na podobnym poziomie, a obserwowane różnice nie były statystycznie istotne...

  Streszczenie angielskie: Iodine is the element necessary for the human organism to function properly. Iodine is essential especially for the synthesis of thyroid hormones that regulate the cellular metabolism of the whole organism. The purpose of the work was to estimate the concentration of iodine in urine among the inhabitants of a typical agricultural region as a simple method of detecting deficiency of iodine in the human orgnaism. The biggest iodine excretion was observed in a group above 40 years of age. The amount of the excretion of iodine together with urine was similar among men and women up to 40 years old. Monitoring of iodine concentration in urine is a sensitivie marker of iodine deficiency in the human organism.


  3/4

  Tytuł oryginału: Causes and circumstances of injuries in children.
  Tytuł polski: Przyczyny i okoliczności urazów u dzieci.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Łukawski Krzysztof, Robak Lucyna, Borzęcka Halina, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.421-425, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem urazowości wśród dzieci jest ciągle aktualny, a dane statystyczne potwierdzają tendencję wzrostową w ostatnich dziesięcioleciach. Celem pracy była ocena przyczyn i okoliczności urazów u dzieci w wieku od 7 do 15 lat, hospitalizowanych w Oddziale Chirurgicznym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach w okresie od 30 VI 1997 do 30 VI 1998 roku. Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej dotyczyła 768 pacjentów. Największa urazowość wystąpiłą w grupie wiekowej 10-12 lat (46 proc.). Zdecydowaną większość leczonych stanowili chłopcy. Najwięcej urazów nastąpiło w okresie letnim (33 proc.). W badanej populacji dominowały wypadki w domu (56 proc.). Na drugim miejscu były wypadki drogowe (18 proc.), a następnie urazy doznane w szkole (13 proc.) i w gospodarstwie rolnym (7 proc.). Urazy i wypadki przeważały wśród dzieci mieszkających na wsi (53 proc.).

  Streszczenie angielskie: The problem of the incidence of traumas among children is still topical and statistical data confirm an increasing tendency in the last decades. The purpose of the work was to estimate the causes and circumstances of injuries in children at the age of 7 to 15, who were admitted to Surgical Ward of Specialist Paediatric Hospital in Kielce between 30th June 1997 and 30th June 1998. A retrospective analysis of medical documentation concerned 768 patients. Our studies showed that the biggest number of injuries was related to children 10-12 years old (46 p.c.). The majority of patients were boys. Most injuries occurred in summer (33 p.c.). In the studied population dominant were accidents at home (56 p.c.) and then road accidents (18 p.c.), injuries at school (13 p.c.) and on farms (7 p.c.). Accidents and injriues occurred more often in children from the rural areas (53 p.c.).


  4/4

  Tytuł oryginału: Influence of iodine ions in drinking water on their excretion with urine.
  Tytuł polski: Wielkość wydalania jodu z moczem a jego stężenie w wodzie pitnej.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Borzęcka Halina, Zajączkowska Małgorzata, Smarkala Beata, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.574-578, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wielkością wydalania jodu w moczu a stężeniem jodu w wodzie pitnej u mieszkańców województwa lubelskiego. Badaniami objęto 71 osób. Wśród badanych było 19 dzieci w wieku od 7 do 18 lat i 52 osoby dorosłe w wieku od 19 do 80 lat, zamieszkałe w okolicach Zamościa. Stężenia jodu oznaczano w porannej porcji moczu i przeliczano na jednostkowe stężenie kreatyniny. Wodę do badań pobierano ze studni gospodarstw indywidualnych. Stężenie jodu w moczu i w wodzie pitnej oznaczano metodą Sandell-Kolthoffa. Poziom kreatyniny w moczu oznaczano metodą Folina. Zależność pomiędzy wydalaniem jodu w moczu a jego stężeniem w wodzie pitnej badano wyznaczając współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Średnie stężenie jodu w moczu badanych osób wynosiło 132,0 ćg/g kreatyniny. Stężenie jodu w wodzie pitnej wynosiło średnio 27,5 ćg/l. Uzyskane wartości stężeń jodu zarówno w moczu, jak i w badanej wodzie pitnej nie odbiegały od wartości uznanych na podstawie piśmiennictwa za normę. Stwierdzono istotną statystycznie korelację między wielkością wydalania jodu w moczu a jego stężeniem w wodzie pitnej.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the work was to appraise the correlation between magnitude of iodine excretion with urine and concentration of iodine ions in drinking water in the population living in the Lublin province. The tests were also performed among the citizens of the Zamość voivodship. Mean concentration of iodine in urine of the tested citizens was 132.0 ćg/g creatinine. Mean value of I ions in drinking water was 27.5 ćg/l. The obtained results of concentration of iodine both in urine and drinking water did not differ as shown in references. Statistically significant correlation between the measure of I excretion in urine and I ions concentration in drinking water was confirmed. There is no ascertained deficiency of iodine in Zamość region inhabitants. The concentration of iodine in drinking water from adjacent wells was fluctuating in wide limits, but did not differ from recommended norms. There is a positive correlation between concentration of iodine in drinking water and its level in excreted urine.

  stosując format: