Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORYSEWICZ-LEWICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności zabiegów higienicznych z użyciem elektrycznej szczoteczki do zębów Actibrush firmy Colgate u dzieci.
Tytuł angielski: Evaluation of effectivenes of plaque control in children using the Colgate Actibrush.
Autorzy: Markunina Marta, Marcinowska Barbara, Borysewicz-Lewicka Maria
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.179-187, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/6

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1997-2000.
  Autorzy: Dorocka-Bobkowska B[arbara], Borysewicz-Lewicka M[aria]
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.221-227
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  3/6

  Tytuł oryginału: Przydatność Vivacult N Testu w ocenie Candida albicans w ślinie chorych z nowotworami głowy i szyi poddanych radioterapii.
  Tytuł angielski: The usefulness of Vivacult N Test in the evaluation of Candida albicans in the saliva of patients with head and neck tumours treated by radiotherapy.
  Autorzy: Borysewicz-Lewicka Maria, Stryjski Artur
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.16-20, il., tab., bibliogr. s. 19-20, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U pacjentów poddanych radioterapii z pwodu nowotworów głowy i szyi często pojawiają się w jamie ustnej zakażenia grzybicze (szczególnie z grupy Candida), które mogą mieć wpływ na dalsze leczenie, a nawet powodować czasowe lub całkowite przerwanie napromieniowania. Istotne jest zatem podjęcie działań profilaktycznych i leczniczych zapobiegających lub zmniejszających możliwość występowania tego powikłania. U 25 osób zastosowano Wivacult N Test; otrzymane wyniki porównano z danymi pochodzącymi z posiewu na specyficzne podłoże Candida ID. Uzyskanie prawie identycznych wyników potwierdza dużą przydatność tego testu w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: Patients after radiotherapy caused by head and neck tumours show mycotic infections (especially from the Candida Group) in the oral cavity that might influence further treatment, or even cause a temporary or total break in the irradiation. For this reason, prevention and treatment are essential to avoid or reduce the possibility of such complications. Vivacult N Test was applied to 25 people and the results were compared with data from culture on medium specific for Candida ID. Almost identical results prove, that this test is very useful in out-patient conditions.


  4/6

  Tytuł oryginału: Monitorowanie fluorków w wodzie pitnej w Poznaniu a profilaktyka próchnicy zębów.
  Autorzy: Borysewicz-Lewicka Maria, Chłapowska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.20-22, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Problem ustalenia optymalnych dawek związków fluoru w profilaktyce próchnicy jest wciąż aktualny. Celowość ciągłego monitorowania obecności tego pierwiastka w środowisku wiąże się z ochroną pacjentów oraz planowaniem metod opieki stomatologicznej. Aktualne przepisy zobowiązują stacje sanitarno-epidemiologiczne do systametycznego (czterokrotnego w ciągu roku) przeprowadzania pomiaru poziomu fluorków w wodzie pitnej i w powietrzu. Ponadto informacje takie możn uzyskać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Dane te pozwalają na weryfikowanie wskazań do endogennej profilaktyki fluorkowej. Badania wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu zwracają uwagę na zależność wyników od pory dnia i pogody. Sugerują także, że w ostatnich kilkunastu latach poziom fluorków w wodzie pitnej wykazuje niewielką tendencję wzrostową. Powinny być one uwzględniane przy ustalaniu aktualnych wskazań do endogennej profilaktyki fluorkowej.

  Streszczenie angielskie: The problem of determining the optimal doses of fluoride in caries prophylaxis is still relewant. The aim of monitoring the presence of this element in the environment is connected with the protection of patients and the planning of methods of dental services. The existent regulations bind Sanitary Epidemiological stations to systematic (four times a year) monitoring of fluoride levels in during water and in the atmosphere. Furthermore, information may be obtained from the Waterworks and Drainage stations. This data allows for the verification of indications for endogenous fluoride prophylaxis. Examinations carried out by the local Sanitary Epidemiological station in Poznań draw attention to the dependence of the results on the time of day and on the weather. They also suggest that over the last two decades the level of fluorides in drinking water shows a small tendency to be on the increase. This data should be taken into account in the determining of actual indications for endogenous fluoride prophylaxis.


  5/6

  Tytuł oryginału: Intensywność próchnicy a występowanie Streptococcus mutans u matek i dzieci.
  Tytuł angielski: Intensity of caries and incidence of Streptococcus mutans in mothers and children.
  Autorzy: Kruszyńska-Rosada Maria, Borysewicz-Lewicka Maria
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.8-11, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istotną rolę w etiologii próchnicy zębów przypisuje się bakteriom Streptococcus mutans, które zasiedlają jamę ustną dziecka na początku pierwszego ząbkowania. Źródłem zakażenia jamy ustnej dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Badaniom poddano 30 mieszkających w wielkim mieście młodych kobiet i ich niemowlęta. Oceniono stan uzębienia i występowanie bakterii Streptococcus mutans w ślinie stymulowanej u kobiet i dzieci. Na podstawie uzyskanych wyników nie wykazano zalezności między liczebnością bakterii Streptococcus mutans u matek i niemowląt. Stwierdzono natomiast statystycznie istotne związki między występowaniem nieleczonej próchnicy u kobiet a liczebnością bakterii Streptococcus mutans u dzieci. Obserwacje te potwierdzają, że zły stan uzębienia opiekunów stanowi zagrożenie dla zdrowia jamy ustnej dziecka.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zagrożenie zakażeniami grzybami drożdżopodobnymi u chorych leczonych radioterapią z powodu nowotworów głowy i szyi.
  Tytuł angielski: The risk of yeast-like funge infections in patient treated by radiotherapy because of head and neck neoplasma.
  Autorzy: Stryjski Artur, Adamski Zygmunt, Borysewicz-Lewicka Maria
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.125-129, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Leczenie promieniami joinizującymi powoduje pojawienie się/lub nasilenie istniejących objawów ubocznych. Cel: Analiza przydatności badania miana przeciwciał przeciwko Candida albicans i oznaczenie antygenu Candida albicans w wykryciu i ocenie stopnia zagrożenia zakażeniem grzybiczym. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone na grupie 50 pacjentów z nowotworami głowy i szyi leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, którzy zostali poddani radioterapii w dawce 600-7000 cGy przez okres 6-7 tygodni. W trakcie badania dwukrotnie (przed i po leczeniu) wykoanano badania mikologiczne posiewowe na podłożu Candida ID oraz badania serologiczne oznaczenie poziomu miana przeciwciał przeciwko Candida albicans i badanie antygenu Candida. Wyniki: Przed radioterapią ujemny wynik mikologiczny hodowlany uzyskano u 40 proc. chorych, a po radioterapii u 38 proc. W badaniu serologicznym tylko u 1 osoby stwierdzono obecność antygenu Candida albicans i to przed rozpoczęciem leczenia. Dodatnie miano przeciwciał przeciwko Candida albicans miało 5 chorych przed rozpoczęciem terapii promieniami jonizującymi, a po leczeniu 8. U wszystkich chorych z dodatnim mianem przeciwko Candida albicans stwierdzono także dodatnie wyniki mikologiczne hodowlane. Wnioski: Otrzymane wyniki świadczą o negatywnym, wpływie leczenia promieniami jonizującymi na jamę ustną pacjentów z nowotworem głowy i szyi. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że wykonane badania dodatkowe, w tym badania serologiczne nie zawsze jednoznacznie potrafią określić wystąpienie zakażenia grzybiczwego, szczególnie w okresie początkowym.

  stosując format: