Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORYS
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności zabiegów higienicznych z użyciem elektrycznej szczoteczki do zębów Actibrush firmy Colgate u dzieci.
Tytuł angielski: Evaluation of effectivenes of plaque control in children using the Colgate Actibrush.
Autorzy: Markunina Marta, Marcinowska Barbara, Borysewicz-Lewicka Maria
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.179-187, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/15

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1997-2000.
  Autorzy: Dorocka-Bobkowska B[arbara], Borysewicz-Lewicka M[aria]
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.221-227
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  3/15

  Tytuł oryginału: Przydatność Vivacult N Testu w ocenie Candida albicans w ślinie chorych z nowotworami głowy i szyi poddanych radioterapii.
  Tytuł angielski: The usefulness of Vivacult N Test in the evaluation of Candida albicans in the saliva of patients with head and neck tumours treated by radiotherapy.
  Autorzy: Borysewicz-Lewicka Maria, Stryjski Artur
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.16-20, il., tab., bibliogr. s. 19-20, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U pacjentów poddanych radioterapii z pwodu nowotworów głowy i szyi często pojawiają się w jamie ustnej zakażenia grzybicze (szczególnie z grupy Candida), które mogą mieć wpływ na dalsze leczenie, a nawet powodować czasowe lub całkowite przerwanie napromieniowania. Istotne jest zatem podjęcie działań profilaktycznych i leczniczych zapobiegających lub zmniejszających możliwość występowania tego powikłania. U 25 osób zastosowano Wivacult N Test; otrzymane wyniki porównano z danymi pochodzącymi z posiewu na specyficzne podłoże Candida ID. Uzyskanie prawie identycznych wyników potwierdza dużą przydatność tego testu w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: Patients after radiotherapy caused by head and neck tumours show mycotic infections (especially from the Candida Group) in the oral cavity that might influence further treatment, or even cause a temporary or total break in the irradiation. For this reason, prevention and treatment are essential to avoid or reduce the possibility of such complications. Vivacult N Test was applied to 25 people and the results were compared with data from culture on medium specific for Candida ID. Almost identical results prove, that this test is very useful in out-patient conditions.


  4/15

  Tytuł oryginału: Sport - perspektywy rozwoju i zagrożenia.
  Tytuł angielski: Sport - prospects for the development and hazards.
  Autorzy: Borysławski Krzysztof, Gworys Bohdan, Kurlej Wiesław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.25-32, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem wystąpienia jest ustosunkowanie się do wybranych dyscyplin sportowych pod względem możliwości ich dalszego rozwoju, a także wskazanie zagrożeń wynikających z różnych aspektów uprawiania tych dyscyplin. W ostatnim stuleciu formy aktywności sportowej rozwijały się niezwykle intensywnie. Pojawiły się masowe imprezy sportowe o niespotykanym dotychczas zasięgu. Uprawiane są tzw. sporty ekstremalne balansujące na krawędzi życia i śmierci zawodnika (często również obserwatorów). Poszerzony został udział kobiet w prawie wszystkich dyscyplinach sportowych. Stosowane są coraz to nowe środki techniczne do osiągania najwyższych wyników w rywalizacji sportowej. Osiągane są przez zawodników niespotykane dotychczas korzyści materialne i prestiż społeczny, często niewspółmierne do uzyskiwanych wyników. Wykształciły się dwie przeciwstawne formy aktywności sportowej: sport rekreacyjny, który jest czysto amatorską formą rywalizacji sportowej ukształtowanej na gruncie prozdrowotnej aktywności człowieka i skomercjalizowany sport wyczynowy, który opirea się na zawodnikach uprawiających sport zawodowo. Forma tej aktywności sportowej wzbudza najwięcej kontrowersji. Oprócz pozytywnych cech rywalizacji sportowej w każdej z przedstawionych form, istnieją zagrożenia wynikające z uprawiania sportów wyczynowych: zbyt wczesne z punktu widzenia rozwoju człowieka rozpoczynanie treningu sportowego; uprawianie sportu niezgodnie z predyspozycjami; wyniszczające stosowanie środków dopingujących. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to present opinion concerning selected sport disciplines, the possibilites of their development as well possible hazards associated with various aspects of practicing the above-mentioned disciplines. The las century saw an extremely intensive development of varius forms of physical activity as well as advent of mass sports events on unprecedented scale. So-called extreme sports are practiced, which balance on the verge of life and death of the competitors (and sometimes also of the viewers). The participation of women in almost all sprot disciplines has increased. More and more new technological measures are being used in order to obtain the highest results in sprots competition. The competitors achieve unprecedented material benefits and social prestige, sometimes incommensurate with obtained results. Two opposing forms of physical activity have developed: recreational sport, which is a pure amateur form of sporting competition approximating health-promoting people's activity and on the other hand - commercialized professional sport practiced by professional sprotsmen. This form of sporting activity arises a lot of controversy. Alongside positive aspects of sproting competition in each of the abovementioned forms, there are numerous hazard associated with practicing professional sport: strenuous training undertaken too early from the point of view of human development; practicing sport which is inconsistent with predisposition's, the use of ...


  5/15

  Tytuł oryginału: Problem nawrotu zachorowań na krztusiec.
  Tytuł angielski: Problem of reemergence of pertussis.
  Autorzy: Zieliński Andrzej, Borys Dorota
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.17, 19-21, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poddano analizie tendencje epidemiologiczne krztuśca w ostatnich latach w Polsce i w innych krajach, zwrócono szczególną uwagę na przyczyny nawrotu krztuśca w latach dziewięćdziesiątych w Polsce. Przedstawiono dwie najczęściej wymieniane hipotezy wyjaśniające przyczyny nawrotu tej choroby: nieskuteczność szczepionki spowodowana różnicami genetycznymi i antygenowymi pomiędzy szczepami krążącymi a szczepionkowymi oraz spadek skuteczności szczepień w starszych grupach wiekowych związany ze stosunkowo krótkim okresem (od 3 do 6 lat) odporności poszczepiennej. Autor, odwołując się do wyników swoich wcześniejszych badań skuteczności szczepień w okresie epidemii 1997/1998, potwierdza podstawową skuteczność szczepionki stosowanej w Polsce u dzieci do piątego roku życia. Jako przyczynę wzrostu zachorowań rozważa zanik odporności poszczepiennej w starszych grupach wiekowych oraz wytworzenie się w okresie stosowania szczepień rezerwuaru zarazka krążącego wśród starszych dzieci i dorosłych. W związku z tym do odwrócenia tendencji wzrostowej zachorowań na krztusiec konieczne jest wprowadzenie dawki przypominającej szczepionki dla dzieci w wieku 5 lat.

  Streszczenie angielskie: We have analyzed reemergence of pertussis in highly vaccinated populations of Poland and other countries in the last decade. According to one hypothesis the major cause of the reemergence is a mismatch of the vaccine strain and circulating Bordetella pertussis strains. Another explantation points to a decrease of the protective effect of vaccination after 3-6 years since the last dose. The circulation of bacteria among older children and adults may be the major source of infection. Vaccination program for pertussis in Poland is completed at the age of two. As a result, according to the author, children are protected up to the age of 5, but for the older groups protection is weak or none. To reverse the trend of the rising incidence of pertussis, additional vaccination at the age of 5 is required.


  6/15

  Tytuł oryginału: Monitorowanie fluorków w wodzie pitnej w Poznaniu a profilaktyka próchnicy zębów.
  Autorzy: Borysewicz-Lewicka Maria, Chłapowska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.20-22, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Problem ustalenia optymalnych dawek związków fluoru w profilaktyce próchnicy jest wciąż aktualny. Celowość ciągłego monitorowania obecności tego pierwiastka w środowisku wiąże się z ochroną pacjentów oraz planowaniem metod opieki stomatologicznej. Aktualne przepisy zobowiązują stacje sanitarno-epidemiologiczne do systametycznego (czterokrotnego w ciągu roku) przeprowadzania pomiaru poziomu fluorków w wodzie pitnej i w powietrzu. Ponadto informacje takie możn uzyskać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Dane te pozwalają na weryfikowanie wskazań do endogennej profilaktyki fluorkowej. Badania wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu zwracają uwagę na zależność wyników od pory dnia i pogody. Sugerują także, że w ostatnich kilkunastu latach poziom fluorków w wodzie pitnej wykazuje niewielką tendencję wzrostową. Powinny być one uwzględniane przy ustalaniu aktualnych wskazań do endogennej profilaktyki fluorkowej.

  Streszczenie angielskie: The problem of determining the optimal doses of fluoride in caries prophylaxis is still relewant. The aim of monitoring the presence of this element in the environment is connected with the protection of patients and the planning of methods of dental services. The existent regulations bind Sanitary Epidemiological stations to systematic (four times a year) monitoring of fluoride levels in during water and in the atmosphere. Furthermore, information may be obtained from the Waterworks and Drainage stations. This data allows for the verification of indications for endogenous fluoride prophylaxis. Examinations carried out by the local Sanitary Epidemiological station in Poznań draw attention to the dependence of the results on the time of day and on the weather. They also suggest that over the last two decades the level of fluorides in drinking water shows a small tendency to be on the increase. This data should be taken into account in the determining of actual indications for endogenous fluoride prophylaxis.


  7/15

  Tytuł oryginału: Diagnozowanie grzybicy jamy ustnej przy pomocy testów Candida ID firmy Bio-Merieux.
  Tytuł angielski: Diagnosis of the oral cavity candidosis with bio-merieux Candida ID test.
  Autorzy: Borys Ewa, Stawicka-Wychowańska Renata, Nowak Maciej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.93-95, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Candidiosis is an inflammation caused by various fungal species of Candida genus. Candida albicans is the most frequent speciment causing oral cavity Candidosis. The aim of this article was to estimate in what percentage of cases the diagnosis based on detailed interviews and intraoral examinations metches the results of mycological tests conducted at Department of Periodontology and the results of laboratory tests. Special attension was paid to the possibility of diagnosing the patients at the dental chair. Ten patients aged between 40 and 90 were examinated. The patients presented subjective symptoms of oral cavity dryness and burning. Dental history and intraoral examination was verified by mycological tests (bio-Merieux Candida ID tests). The results showed limited value of dental history and intraoral examination in Candidosis diagnosing and indicated the necessity of mycological test verification.


  8/15

  Tytuł oryginału: Ekonomiczne przesłanki stosowania czynnej profilaktyki grypy.
  Tytuł angielski: Economic prerequisites for active influenza prevention.
  Autorzy: Grześk Grzegorz, Gałaj Andrzej, Korbal Piotr, Durmowicz Anna, Szadujkis-Szadurski Leszek, Borys Danuta, Grześk Elżbieta
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.329-332, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa, jak i ostre infekcje górnych dróg oddechowych charakteryzują się wysoką zapadalnością i umieralnością, a co za tym idzie, pociągają za sobą zarówno ludzkie, jak również ekonomiczne konsekwencje. Standardowe leczenie, zarówno u dzieci jak i dorosłych, jest przede wszystkim postępowaniem niespecyficznym i zachowawczym, polegającym na podawaniu leków przeciwgorączkowych, właściwym nawadnianiu chorego, stosowaniu leków przeciwkaszlowych itd. Zalecane jest także leżenie przez cały okres choroby. W przypadku grypy stosunkowo często dochodzi do powstania powikłań, szczególnie wśród osób z grup podwyższonego ryzyka. Koszty leczenia znacznie wzrastają ze względu na zwiększenie kosztów farmakoterapii, opieki oraz kosztów związanych z przedłużeniem absencji chorobowej. Jedyną metodą pozwalającą na znaczną redukcję ryzyka wystąpienia grypy jest przeprowadzanie szczepień profilaktycznych antygenowo uaktualnioną szczepionką grypy.

  Streszczenie angielskie: Influenza and other actue infections of the upper respiratory tract are characterized by a high morbidity and mortality. As a result, they entail not only human but also economic consequences. A typical treatment is nonspecific and conservative. It consists of treatment with nonsteroid antiinflammatory drugs, antitussive drugs, hydratation, etc. Influenza is very often associated with complications especially in high risk groups (children, the elderly, chronically-ill people). The cost of treatment increases because of raising costs of pharmacotherapy and the increased absence from work. Vaccination is a safe and morbidity-diminishin method.


  9/15

  Tytuł oryginału: Intensywność próchnicy a występowanie Streptococcus mutans u matek i dzieci.
  Tytuł angielski: Intensity of caries and incidence of Streptococcus mutans in mothers and children.
  Autorzy: Kruszyńska-Rosada Maria, Borysewicz-Lewicka Maria
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.8-11, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istotną rolę w etiologii próchnicy zębów przypisuje się bakteriom Streptococcus mutans, które zasiedlają jamę ustną dziecka na początku pierwszego ząbkowania. Źródłem zakażenia jamy ustnej dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Badaniom poddano 30 mieszkających w wielkim mieście młodych kobiet i ich niemowlęta. Oceniono stan uzębienia i występowanie bakterii Streptococcus mutans w ślinie stymulowanej u kobiet i dzieci. Na podstawie uzyskanych wyników nie wykazano zalezności między liczebnością bakterii Streptococcus mutans u matek i niemowląt. Stwierdzono natomiast statystycznie istotne związki między występowaniem nieleczonej próchnicy u kobiet a liczebnością bakterii Streptococcus mutans u dzieci. Obserwacje te potwierdzają, że zły stan uzębienia opiekunów stanowi zagrożenie dla zdrowia jamy ustnej dziecka.


  10/15

  Tytuł oryginału: Zagrożenie zakażeniami grzybami drożdżopodobnymi u chorych leczonych radioterapią z powodu nowotworów głowy i szyi.
  Tytuł angielski: The risk of yeast-like funge infections in patient treated by radiotherapy because of head and neck neoplasma.
  Autorzy: Stryjski Artur, Adamski Zygmunt, Borysewicz-Lewicka Maria
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.125-129, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Leczenie promieniami joinizującymi powoduje pojawienie się/lub nasilenie istniejących objawów ubocznych. Cel: Analiza przydatności badania miana przeciwciał przeciwko Candida albicans i oznaczenie antygenu Candida albicans w wykryciu i ocenie stopnia zagrożenia zakażeniem grzybiczym. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone na grupie 50 pacjentów z nowotworami głowy i szyi leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, którzy zostali poddani radioterapii w dawce 600-7000 cGy przez okres 6-7 tygodni. W trakcie badania dwukrotnie (przed i po leczeniu) wykoanano badania mikologiczne posiewowe na podłożu Candida ID oraz badania serologiczne oznaczenie poziomu miana przeciwciał przeciwko Candida albicans i badanie antygenu Candida. Wyniki: Przed radioterapią ujemny wynik mikologiczny hodowlany uzyskano u 40 proc. chorych, a po radioterapii u 38 proc. W badaniu serologicznym tylko u 1 osoby stwierdzono obecność antygenu Candida albicans i to przed rozpoczęciem leczenia. Dodatnie miano przeciwciał przeciwko Candida albicans miało 5 chorych przed rozpoczęciem terapii promieniami jonizującymi, a po leczeniu 8. U wszystkich chorych z dodatnim mianem przeciwko Candida albicans stwierdzono także dodatnie wyniki mikologiczne hodowlane. Wnioski: Otrzymane wyniki świadczą o negatywnym, wpływie leczenia promieniami jonizującymi na jamę ustną pacjentów z nowotworem głowy i szyi. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że wykonane badania dodatkowe, w tym badania serologiczne nie zawsze jednoznacznie potrafią określić wystąpienie zakażenia grzybiczwego, szczególnie w okresie początkowym.


  11/15

  Tytuł oryginału: Choroby krwi i układu krwiotwórczego u dzieci
  Autorzy: Borysławska Anna, Bubała Halina, Janik-Moszant Alina, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Tomaszewska Renata
  Opracowanie edytorskie: Sońta-Jakimczyk Danuta (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 97, [1] s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,908

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/15

  Tytuł oryginału: Zapobieganie ospie wietrznej u dzieci z zaburzeniami odporności.
  Tytuł angielski: Prevention of varicella in children with impaired immunity.
  Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa, Borys Dorota
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.477-481, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W niniejszej publikacji przedstawiono problematykę ospy wietrznej u dzieci z pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami odporności, powstającymi na tle leczenia immunosupresyjnego lub zakażenia wirusem HIV. Ciężki przebieg kliniczny ospy wietrznej u tych pacjentów, grożące powikłania, wysoka śmiertelność są przyczynami poszukiwania skutecznych możliwości jej zapobiegania. Zebrano informacje dotyczące szczepionek przeciwko ospie wietrznej, doświadczeń na temat skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania u zdrowych dzieci. Przedstawiono warunki użycia szczepionki w zapobieganiu tej chorobie u dzieci z obniżoną odpornością.


  13/15

  Tytuł oryginału: Markery metabolizmu kolagenu typu I i III w ocenie gojenia złamań żuchwy u mężczyzn : praca doktorska
  Autorzy: Borys Jan, Grabowska Stanisława Zyta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 94 k. : il., tab., bibliogr. 167 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20579

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  14/15

  Tytuł oryginału: Psychiczne następstwa wydarzeń i sytuacji ekstremalnych. Ich ocena oraz formy pomocy. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Borys Bogusław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 supl. s.1-241, il., tab., bibliogr. 378 poz.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/15

  Tytuł oryginału: Changeability of emissary vein foramina based on modern skull material.
  Tytuł polski: Zmienność otworów żył wypustowych badana na materiale czaszek współczesnych.
  Autorzy: Borysławski Krzysztof, Kurley Wiesław, Gworys Bohdan
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.177-182, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Żyły wypustowe są jednym z ważniejszych połączeń układu żylnego wewnątrzczaszkowego i zewnątrzczaszkowego. Celem badań jest określenie zmienności położenia otworów żył wypustowych (sutkowych, ciemieniowych, kłykciowych, skrzydeł większych kości klinowej, klinowych i potylicznych) oraz ich kształtu, wielkości, liczebności i połączeń z otoczeniem. Badania te mogą mieć znaczenie praktyczne z medycznego punktu widzenia i stanowić przyczynek do określania zmienności cech epigenetycznych (przy porównywaniu podobnych cech na czaszkach średniowiecznych). Wcześniejsze opracowania opierały się na materiałach o małej liczebności, dotyczyły różnych populacji i posługiwano się różnymi metodami badawczymi. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 340 czaszkach osobników dorosłych (204 płci męskiej i 136 płci żeńskiej) pochodzących ze zbiorów Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej AM we Wrocławiu. Określano (na różnej liczebności) średnicę otworów wypustowych za pomocą specjalnie skonstruowanego przymiaru - kalibrowanego stożka, którego umieszczenie w badanym otworze dawało możliwość natychmiastowego odczytu w określonym przedziale wartości. Na tej podstawie przeprowadzono własną klasyfikację wielkości omawianych otworów. Porównując uzyskane wyniki z badaniami innych autorów, dokonywano ich interpolacji. Wyniki i wnioski. Stwierdzono dużą zmienność międzypopulacyjną w występowaniu, liczebności i położeniu otworów żył wypustowych. Zaobserwowano nieznaczne różnice ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The emissary vein foramina (mastoid foramen, parietal foramina, condylar canal, emissary vein foramina of great wings of the sphenoid bone and occipital bone) constitute one more important junctions of the intracranial venous system with the external one. The research might have practical significance from the medical point of view and constitute the contribution to the deternimation of medieval ossous material. Due to a small range of the previous elaboration and significant interest in the subject, we review some information and compare the results of both research papers. Material and methods. The research was conducted on 340 adult individuals (204 male and 136 female ones) coming from the collection of Department Anatomy of Wroclaw Medical University. Results and conclusions. The analyzed data concerning the frequency of occurrence, position, number and dimensions of the emissary vein foramina are characterized by great differentiation and show interpopulation differences. There are no clearly oriented bilateral differences of the examined characteristics (symmetrically shaped characteristics previal). In the case of asymmetry, the larger foramina are observed most frequently on the right side. Significant sex differences were found with regared to the topography of the examined foramina. Higher categories of mostoid foramina and the foramina on the temporal surface of great wing of the sphenoid bone occur more frequently on male skulls. The ...

  stosując format: