Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORYSŁAWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Sport - perspektywy rozwoju i zagrożenia.
Tytuł angielski: Sport - prospects for the development and hazards.
Autorzy: Borysławski Krzysztof, Gworys Bohdan, Kurlej Wiesław
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.25-32, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem wystąpienia jest ustosunkowanie się do wybranych dyscyplin sportowych pod względem możliwości ich dalszego rozwoju, a także wskazanie zagrożeń wynikających z różnych aspektów uprawiania tych dyscyplin. W ostatnim stuleciu formy aktywności sportowej rozwijały się niezwykle intensywnie. Pojawiły się masowe imprezy sportowe o niespotykanym dotychczas zasięgu. Uprawiane są tzw. sporty ekstremalne balansujące na krawędzi życia i śmierci zawodnika (często również obserwatorów). Poszerzony został udział kobiet w prawie wszystkich dyscyplinach sportowych. Stosowane są coraz to nowe środki techniczne do osiągania najwyższych wyników w rywalizacji sportowej. Osiągane są przez zawodników niespotykane dotychczas korzyści materialne i prestiż społeczny, często niewspółmierne do uzyskiwanych wyników. Wykształciły się dwie przeciwstawne formy aktywności sportowej: sport rekreacyjny, który jest czysto amatorską formą rywalizacji sportowej ukształtowanej na gruncie prozdrowotnej aktywności człowieka i skomercjalizowany sport wyczynowy, który opirea się na zawodnikach uprawiających sport zawodowo. Forma tej aktywności sportowej wzbudza najwięcej kontrowersji. Oprócz pozytywnych cech rywalizacji sportowej w każdej z przedstawionych form, istnieją zagrożenia wynikające z uprawiania sportów wyczynowych: zbyt wczesne z punktu widzenia rozwoju człowieka rozpoczynanie treningu sportowego; uprawianie sportu niezgodnie z predyspozycjami; wyniszczające stosowanie środków dopingujących. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to present opinion concerning selected sport disciplines, the possibilites of their development as well possible hazards associated with various aspects of practicing the above-mentioned disciplines. The las century saw an extremely intensive development of varius forms of physical activity as well as advent of mass sports events on unprecedented scale. So-called extreme sports are practiced, which balance on the verge of life and death of the competitors (and sometimes also of the viewers). The participation of women in almost all sprot disciplines has increased. More and more new technological measures are being used in order to obtain the highest results in sprots competition. The competitors achieve unprecedented material benefits and social prestige, sometimes incommensurate with obtained results. Two opposing forms of physical activity have developed: recreational sport, which is a pure amateur form of sporting competition approximating health-promoting people's activity and on the other hand - commercialized professional sport practiced by professional sprotsmen. This form of sporting activity arises a lot of controversy. Alongside positive aspects of sproting competition in each of the abovementioned forms, there are numerous hazard associated with practicing professional sport: strenuous training undertaken too early from the point of view of human development; practicing sport which is inconsistent with predisposition's, the use of ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Changeability of emissary vein foramina based on modern skull material.
  Tytuł polski: Zmienność otworów żył wypustowych badana na materiale czaszek współczesnych.
  Autorzy: Borysławski Krzysztof, Kurley Wiesław, Gworys Bohdan
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.177-182, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Żyły wypustowe są jednym z ważniejszych połączeń układu żylnego wewnątrzczaszkowego i zewnątrzczaszkowego. Celem badań jest określenie zmienności położenia otworów żył wypustowych (sutkowych, ciemieniowych, kłykciowych, skrzydeł większych kości klinowej, klinowych i potylicznych) oraz ich kształtu, wielkości, liczebności i połączeń z otoczeniem. Badania te mogą mieć znaczenie praktyczne z medycznego punktu widzenia i stanowić przyczynek do określania zmienności cech epigenetycznych (przy porównywaniu podobnych cech na czaszkach średniowiecznych). Wcześniejsze opracowania opierały się na materiałach o małej liczebności, dotyczyły różnych populacji i posługiwano się różnymi metodami badawczymi. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 340 czaszkach osobników dorosłych (204 płci męskiej i 136 płci żeńskiej) pochodzących ze zbiorów Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej AM we Wrocławiu. Określano (na różnej liczebności) średnicę otworów wypustowych za pomocą specjalnie skonstruowanego przymiaru - kalibrowanego stożka, którego umieszczenie w badanym otworze dawało możliwość natychmiastowego odczytu w określonym przedziale wartości. Na tej podstawie przeprowadzono własną klasyfikację wielkości omawianych otworów. Porównując uzyskane wyniki z badaniami innych autorów, dokonywano ich interpolacji. Wyniki i wnioski. Stwierdzono dużą zmienność międzypopulacyjną w występowaniu, liczebności i położeniu otworów żył wypustowych. Zaobserwowano nieznaczne różnice ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The emissary vein foramina (mastoid foramen, parietal foramina, condylar canal, emissary vein foramina of great wings of the sphenoid bone and occipital bone) constitute one more important junctions of the intracranial venous system with the external one. The research might have practical significance from the medical point of view and constitute the contribution to the deternimation of medieval ossous material. Due to a small range of the previous elaboration and significant interest in the subject, we review some information and compare the results of both research papers. Material and methods. The research was conducted on 340 adult individuals (204 male and 136 female ones) coming from the collection of Department Anatomy of Wroclaw Medical University. Results and conclusions. The analyzed data concerning the frequency of occurrence, position, number and dimensions of the emissary vein foramina are characterized by great differentiation and show interpopulation differences. There are no clearly oriented bilateral differences of the examined characteristics (symmetrically shaped characteristics previal). In the case of asymmetry, the larger foramina are observed most frequently on the right side. Significant sex differences were found with regared to the topography of the examined foramina. Higher categories of mostoid foramina and the foramina on the temporal surface of great wing of the sphenoid bone occur more frequently on male skulls. The ...

  stosując format: