Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORYCKA-WĄSIK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Results of hemorrhoidectomy using the Longo technique - preliminary report.
Tytuł polski: Wyniki leczenia guzków krwawniczych sposobem Longo - doniesienie wstępne.
Autorzy: Friediger Jerzy, Buczynowska Mirosława, Borycka-Wąsik Katarzyna, Topa Jacek, Wąż Krzysztof
Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.30-31, 33-39, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hemoroidektomia z użyciem staplera okrężnego w krótkim czasie zdobyła w chirurgii wielu zwolenników, a po pierwszych pozytywnych ocenach - powszechne uznanie. Mimo jej popularności wciąż wiele jest jeszcze kwestii dyskusyjnych i wiele niewiadomych, zwłaszcza w ocenie odległych wyników jej stosowania. Celem pracy jest ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego guzków krwawniczych III i IV stopnia sposobem Longo, zarówno bezpośrednio po operacji, jak i po upływie co najmniej roku od zabiegu, w porównaniu z powszechnie stosowaną metodą Miligana-Morgana. Materiał kliniczny obejmuje chorych leczonych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie w okresie od stycznia 1999 do czerwca 2000 roku. Metodą Longo operowano 26 chorych, natomiast sposobem Miligana-Morgana - 27 pacjentów. Ocenie poddano: czas hospitalizacji, powikłania bezpośrednie okresu pooperacyjnego (krwawienie, zatrzymanie moczu, krwiak krocza), stopień natężenia bólu pooperacyjnego, czas powrotu do pełnej aktywności, stopień satysfakcji pacjentów oraz efekty zabiegu po upływie co najmniej roku od jego przeprowadzenia. Wyniki: wczesne powikłania obserwowano u 15 proc. operowanych pacjentów (versus 45 proc.); ból w okresie okołooperacyjnym zgłaszało 80 proc. pacjentów (versus 100 proc.); stopień jego nasilenia w skali 0-5 wynosił 2,3 (versus 3,8); czas powrotu do pełnej aktywności - średnio 8 dni (versus 39); średnia ocena satysfakcji pacjentów w skali 0-5 wynosiła 4,25 (versus 4,05); ...

  Streszczenie angielskie: Hemorrhoidectomy using circular staplers quickly became very popular, and after publication of results of large-scale comparative studies became generally accepted. In spite of this, there are still many debatable isues and uncertainties, particularly related late results of this technique. The aim of this paper was to evaluate early and late results of surgical treatment of IIIrd and IVth degree hemorrhoids using the Longo technique, both in the immediate postoperative period and at least 1 year afer surgery, as compared with the generally used Miligan-Morgan method. Material includes pateitns treated at the Dept. of General Surgery of the Hospital of the Good Brothers' Order in Cracow, Poland, since January 1999 thru June 2000. The Longo method has been used in 26 patients, and the Milligan-Morgan method - in 27. We evaluated the following parameters: duration of hosptial stay, immediate postoperative complications (bleeding, urine retention, perineal hematoma), severity of postoperative pain, time to resumption of normal activity, patietns' satisfaction and late results after at least 1 year follow-up. Results: early postoperative complications were observed in 15 p.c. of patietns (vs. 45 p.c.); early postoperative pain was reported by 80 p.c. of patietns (vs. 100 p.c.); it's severity in a five-tiered scale was 2.3 (vs. 3.8); mean time to resumption of normal activity was 8 days (vs. 39); mean degree of patietns' satisfaction was 4.25 (vs. 4.05); late ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Treatment of hemorrhoidal disease.
  Tytuł polski: Leczenie instrumentalne choroby guzków krwawniczych.
  Autorzy: Friediger Jerzy, Borycka-Wąsik Katarzyna
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (3) s.274, 276-278, 280-284, 286, il., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Metody instrumentalne stosowane w I, II, a czasem III stopniu zaawansowania choroby hemoroidalnej pozwalają na jej wyleczenie w 80-95 proc. przypadków. Metody te - już nie zachowawcze, ale jeszcze nie będące leczeniem operacyjnym - obarczone są zdecydowanie mniejszą ilością powikłań, zarówno wczesnych, jak i odległych, a także niższymi kosztami w porównaniu z leczeniem operacyjnym. Mimo, że nie są wolne od nawrotów choroby, nawet konieczność powtórzenia leczenia w odstępie kilkuletnim - biorąc pod uwagę niewielkie obciążenie dla chorego - stanowi alternatywę dla leczenia operacyjnego. Praca jest próbą przeglądu najczęściej stsowanych metod leczenia instrumentalnego guzków krwawniczych, z uwzględnieniem techniki zabiegowej, możliwości powikłań oraz kosztów leczenia.

  Streszczenie angielskie: Instrumental methods used in the treatment of hemorrhoidal disease of the Ist, IInd, and even IIIrd degree of severity, are curative in 80-95 p.c. of cases. These methods, not entirely conservative but still not operative, are associated with significantly lower incidence of early and late complications and generate much lower costs as compared with operative treatment. Even if patients sometimes experience a recurrence and may require re-treatment after a few years, relatively low invasiveness of these methods makes them a viable alternative for surgery. This paper is a review of most popular methods of instrumental treatment of hemorrhoidal disease, with special consideration of technique, potential for compliances and treatment costs.

  stosując format: