Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORÓWKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Czy wynik badania urodynamicznego wpływa na określenie wskazań do chirurgicznego leczenia chorych na łagodny rozrost stercza?
Tytuł angielski: The influence of urodynamic examination on qualification to the surgical treatment of patients with bengin prostatic hyperplasia.
Autorzy: Husiatyński Wojciech, Zbrzeźniak Maciej, Pypno Wojciech, Borówka Andrzej
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.15-21, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena zgodności wskazań do leczenia zabiegowego BPH, wynikających z przyjętych kryteriów klinicnzych ze wskazaniami ustalonymi na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materiał i metoda. Badaniem objęto 60 mężczyzn w wieku 60-81 lat (średni wiek: 69,7 lat), zakwalifikowanych do leczenia chirurgiczneog z powodu BPH. Zarówno przed, jak i 3-6 miesięcy po zabiegu przeprowadzono u nich kompleksowe badanie urologiczne, zawierające ocenę urodynamiczną czynności dolnych dróg moczowych. 55 chorych mężczyzn leczono metodą elektroresekcji przezcewkowej stercza (TURP), a u 5 chirurgicznie wytłuszczono gruczolak stercza (OPSU). Skuteczność leczenia oceniono na podstawie porównania standardowych mierników charakteryzujących jakość mikcji przed i po zabiegu. Szczegółowej analizie poddano grupę chorych, u których leczenie chirurgiczne oceniono jako nieskuteczne. Wyniki. W następstwie TURP lu OPSU uzyskano poprawę funkcji dolnych dróg moczowych u 53 chorych, u 7 chorych leczenie oceniono jako nieskuteczne. Analiza urodynamiczna stanu dolnych dróg moczowych przed i po leczeniu chirurgicznym w grupie 7 chorych, u których wynik leczenia był niezadowalający, wykazała, że 3 chorych z tej grupy było przed zabiegiem nieobstrukcyjnych (BOO-) i miało słaby (2 osoby) lub normalny (1 osoba) wypieracz, 2 chorych znajdowało się przed zabiegiem w strefie pośredniej i miało słaby wypieracz, u 2 kolejnych chorych stwierdzono przed leczeniem przeszkodę podpęcherzową i normalny mięsień ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The compilance between clinical and urodynamic criteria in qualification to the surgical treatment of BPH were examined. Material and methods. Sixty patients, aged from 60 to 81 years (mean: 69,7 years), qualified to surgical teratment due to BPH, were enrolled in this study. The complexe urological examination, including urodynamic estiamtion of the lower urinary tract, were perform before, as well as 3-6 months after surgery. Fifty five men underwent transurethral resection of the prostate (TURP), and 5 patietns underwent adenocmectomy (OPSU). Efficacy of the treatment was done on the base of standard micturiction characteristics which were compare before and after surgery. The subgroup of patients in whom surgical treatment was uneffective was carefuly analysed. Resutls. In 53 patients TURP and OPSU improved the function lower urinary tract, and 7 patients the teratment was uneffective. Pre- and postoperative urodynamic analysis of these 7 patients revealed, that 3 of the them were nonobstructive with weak [2] or normal [1] detrusors function, 2 patients with weak detrusor were in middle zone before operation, and 2 patients had bladder outlet osbruction and normal detrusor before teratment. After operation 6 patients were found in nonobstructive or middle zone, and all of them demonstrated weak detrusor function. In 1 patient urodynamic evaluation showed bladder outlet obstruction and normal detrusor function. Conclusions. In a group of patients with ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Przydatność fosfomycyny do zapobiegania zakażeniu dróg moczowych u chorych leczonych metodami endourologicznymi.
  Tytuł angielski: The prophylactic use of phosphomycin in endoscopic procedures associated urinary tract infections (UTI).
  Autorzy: Szopiński Tomasz, Antoniewicz Artur A., Borówka Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.35-39, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • toksykologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Stosowanie chemioprofilaktyki u chorych poddanych zabiegom endoskopowym jest przedmiotem kontrowersji, niemniej większość autorów podziela opinię, że postępowanie to jest uzasadnione między innymi w przypadku TURP oraz endskopowego leczenia kamicy górnych dróg moczowych metodą PCNL i URSL. Celem pracy jest okreśelenie skuteczności i bezpieczeństwa sotsowania fosfomycyny w postaci leku Monural**R do zapobiegania zakażeniu układu moczowego u chorych poddanych TURP ora PCNL i URSL. Materiał i metoda. Badaniem objęto 60 chorych podzielonych na dwi grupy: grupę I stnaowiło 30 mężczyzn, poddanych TURP z powodu łagodnego rozrostu stercza; grupę II - 30 chorych (11 mężczyzn i 19 kobiet), leczonych z powodu kamicy górnych dróg moczowych. U 12 z nich wykonano PCNL, u 18 - URSL. Wyniki. Badania bakteriologiczne bezpośrednio po usunięciu cewników drenujących drogi moczowe oraz po upływie 3-5 dni wykonano u wszystkich chorych. Do badań kontrolnych po 2-3 tygodniach od zabiegu zgłosiło się 53 chorych (88,5 proc.). Ujemne wyniki badań bakteriologicznych moczu, wykonanych bezpośrednio po usunięciu cewnika oraz po 3-5 dniach, uzyskano u 57 (95 proc.) chorych. Ujemne wyniki posiewu moczu po upływie 2-3 tygodni od zabiegu uzyskano u 85 proc. pacjentów. Objawy niepożądane w postaci biegunki wystąpiły u 13,3 proc. chorych. Wnioski. 1. Skuteczność Monuralu**R w zapobieganiu zakażeniu dróg moczowych, u chorych poddanych leczeniu metodami endourologicznymi, jest duża, bowiem ...

  Streszczenie angielskie: Objective. The chemotherapy in patients undergoing endoscopic procedures remains a subject for discussion. However, many authors share the opinion prophylactic use of chemotherapeutic agents is recommended in TURP, PCNL and URSL. The study is aimed at evaluating the efficacy and safety of Monural**R (phosphomycin) use in prevention of UTI among subjects qualified for endoscopic procedures. Patietns and methods. Sixty patients were involved and splited into two groups: 30 men undergone TURP due to BPH (group I) and 30 individuals (11 males and 19 females) treated because of upper tract urolithiasis (group II). PCNL and URSL were carried out in 12 and 18 patietns of group II, respectively. Results. Microbiological examination was performed in all patients immediately after all drainage catheter removal and in next 3-5 days. The follow-up in 2-3 weeks following procedure was completed in 53 (88,5 p.c.) individuals. Negative urine cultures were observed in 57 (95 p.c.) patients immediately after procedure and in 85 p.c. 2-3 weeks later. Adverse effects (diarrhoea) occurred in 13,3 p.c. Conclusions. 1. The clinical efficacy of Monural**R in prevention of UTI in endoscopically treated patients is high, because the risk of secondary infection caused by hosptial bacterial strains accounts for only 5 p.c. 2. Moural**R is safe. The only adverse effect produced by Monural**R (in 13,3 p.c. of patients) was clinically insignigicant diarrhoes. 3. Dose and administration of oral ...


  3/8

  Tytuł oryginału: Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii. Sesja wiosenna 2002 rok.
  Autorzy: Borówka Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.102-103, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia


  4/8

  Tytuł oryginału: Obrażenia pęcherza moczowego i cewki moczowej.
  Autorzy: Borówka Andrzej, Dutkiewicz Sławomir, Fryczkowski Mieczysław, Kwias Zbigniew, Wieteska Alojzy, Wolski Zbigniew, Zieliński Henryk
  Opracowanie edytorskie: Pawlak Czesław (moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.86-87, il. - 23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego Jurata 19-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/8

  Tytuł oryginału: European Board of Urology 2002.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A., Chłosta Piotr, Borówka Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.88-90, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/8

  Tytuł oryginału: Profesor Hans Marberger (1917 - 2002).
  Autorzy: Borówka Andrzej, Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.89
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Marberger
 • Hans 1917-2002


  7/8

  Tytuł oryginału: Priapizm - współczesne poglądy.
  Autorzy: Ostrowski Ireneusz, Palec Tadeusz, Antoniewicz Artur A., Borówka Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.295-307, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Priapizm - przedłużony wzwód prącia, trwający dłużej niż 4-6 godzin. Wyróżnia się 2 główne typy priapizmu; priapizm o "wysokim przepływie" krwi (high-flow) - przekrwienny oraz priapizm o "niskim przepływie" (low-flow) - niedokrwienny - zastoinowy. Na skutek przedłużającego sie niedokrwienia dochodzi do obumierania komórek nabłonka i tkanki mięśniowej ciał jamistych. Konsekwencją tego stanu jak nietrudno przewidzieć, jest impotencja. W urologii stanowi stan naglący. Dość często do przetrwałego wzwodu dochodzi po zastosowaniu iniekcji do ciał jamistych (ICI) leków wywołujących wzwód w przypadku impotencji. Pwikłanie to zdarza się po zastosowaniu papaweryny (10 proc.) i mieszaniny papaweryny z fentolaminą (7 proc.). Tępy uraz krocza jest najczęstszą przyczyną priapizmu "wysokoprzepływowego". skutkiem takiego urazu jest przetoka pomiędzy tętnicą jamistą a ciałem jamistym, co prowadzi do przedłużonego wzwodu prącia, pojawiającego się zazwyczaj po pewnym czasie od zdarzenia. Zmiany wsteczne w obrębie śródbłonka naczyń i zatok oraz beleczek mięśniowych pojawiają się w ciągu 24 godzin od wystąpienia patologicznego wzwodu, natomiast do martwicy tych struktur dochodzi w ciągu 48 godzin od zachorowania. Akceptowanym pierwszorzutowym leczeniem priapizmu typu "low-flow" jest aspiracja krwi z ciał jamistych i przepłukanie ich solą fizjologiczną. Jeżeli po dwukrotnej próbie irygacji wzwód nie ustąpi, wówczas należy zastosować powtarzalne iniekcje leków sympatykomimetycznych. Leczenie chirurgiczne jest alternatywą, do zastosowania której należy uciec się w przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego...


  8/8

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet - rekomendacje EAU.
  Autorzy: Prajzner Andrzej, Borówka Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.20, 22-24, il. - Oprac. na podst. Eau Guidelines on Urinary Incontinence.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: