Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOLECHAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane i depresja u osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Completed suicide and depression in the elderly.
Autorzy: Polewka Andrzej, Bolechała Filip, Skupień Elżbieta, Trela Franciszek, Zięba Andrzej
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.295-297, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów samobójstw dokonanych i depresji osób w wieku podeszłym. Materiał zebrany w niniejszej pracy opierał się na archiwalnych danych zawartych w protokołach oględzin i sekcji zwłok, wykonanych w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. Analizowano przypadki samobójstw dokonanych osób dorosłych, z których wybrano do niniejszego opracowania wszystkie osoby powyżej 65-go roku życia, jakie w latach 1998, 1999, 2000 dokonały samobójstwa na terenie Krakowa i okolic. W grupie tej znajdowały się 92 osoby w wieku od 65 do 89 lat, w tym 34 kobiety i 58 mężczyzn. Miejscem zamieszkania 44,5 proc. badanych było duże miasto (Kraków), z kolei pozostali badani (55,5 proc.) byli mieszkańcami podkrakowskich wsi i miasteczek. W ponad połowie przypadków samobójstwa dokonano przez powiesznie (57,6 proc.), następnie upadek z wysokości (16,3 proc.) oraz utonięcie (13 proc.). W przeważającej większości (77,2 proc.) samobójstwa dokonano w domu. W 17 przypadkach (18,5 proc.) w badaniu sekcyjnym stwierdzono obecność alkoholu. Dane z wywiadów od rodziny na temat chorób somatycznych w badanej grupie samobójców wskazują, w przeważającej liczbie przypadków, na obecność schorzeń narządu i układu krążenia. Pomimo oczywistych ograniczeń i trudności ustalono, że prawie połowa badanych (43,5 proc.), którzy dokonali samobójstwa była leczona z powodu zaburzeń psychicznych, głównie z powodu depresji, zespołów psychoorganicznych i uzależnienia alkoholowego. W badanej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present problems of completed suicide and depression in the elderly. Postmortem examinations were conducted in the Institute of Forensic Medicine of the Jagiellonian University. The analysis included cases of completed suicide in adults, from which all the cases of individuals aged over 65 who in the years 1998, 1999, and 2000 committed suicide within the area of Kraków the City were selected for the present study. The examined group consisted of 92 individuals ranging in age from 65 to 89 years, including 34 females and 58 males. The mean age was 72.5 for the entire gorup. 44.5 p.c. of the subjects had resided in a big city (Kraków); the remainder of the group had resided in villages and towns around Kraków. 57.6 p.c. of the subjects committed suicide by hanging, 16.3 p.c. - by falling from a height, and 13 p.c. - by drowning. In the majority of cases (77.2 p.c.), the suicide was committed at home. In 17 case (18.5 p.c.), the post mortem revealed the presence of alcohol. As regards somatic diseases in the examined population, the data from the anamnesis (often incomplete) indicate frequent occurrence of cardiovascular diseases. 43.5 p.c. of the subjects, who committed suicide, had abeen treated for mental disorders, mainly for depression, organic brain disorders, and alcohol addiction. 17 of the subjects (18.5 p.c. had previously attempted tosommit suicide. The above results indicate that a typical representative of the elderly commitiing ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane i usiłowane w Krakowie - podobieństwa i różnice.
  Tytuł angielski: The completed and attempted suicides in Kraków - similarities and differences.
  Autorzy: Polewka Andrzej, Groszek Barbara, Trela Franciszek, Zięba Andrzej, Bolechała Filip, Chrostek-Maj Jan, Kroch Stanisław, Datka Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.298-303, tab., bibliogr. 38 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań interdyscyplinarnych powstałych na bazie współpracy Katedry Medycyny Sądowej, Kliniki Toksykologii i Kliniki Psychiatrii w Krakowie, których celem było wyłonienie podobieństw i różnic pomiędzy samobójstwami dokonanymi i usiłowanymi pod względem cech socjodemograficznych i klinicznych. Analizowano 220 przypadków samobójstw dokonanych, jakie miały miejsce na terenie Krakowa i okolic w roku 2000. Materiał prezentowany w niniejszej pracy opierał się na archiwalnych danych zawartych w protokołach oględzin i sekcji zwłok, wykonanych w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. W grupie tej znajdowało się 177 mężczyzn oraz 43 kobiety w wieku od 13 do 89 lat. Średnia wieku badanych wynosiła 43,6 lat, u mężczyzn 42 lata, u kobiet 50 lat. W przeważającej większości to renciści, emeryci i bezrobotni mężczyźni. Podobna, a nawet jeszcze bardziej zdecydowana tendencja zaznaczyła się w grupie kobiet. W znacznej liczbie przypadków zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn stwierdzano w wywiadzie zaburzenia psychiczne oraz uzależnienie od alkoholu. Osobną grupę przypadków stanowiły osoby, u których stwierdzano wcześniej istotne choroby somatyczne. Jak wynika z dancyh archiwalnych na przestrzeni ostatniego stulecia najczęstszym sposobem odebrania sobie życia jest powieszenie. Również w badanym materiale samobójstwa przez powieszenie stanowiły 133 przypadków. Należy dodać, iż w 37 proc. przypadków stwierdzono poziom alkoholu we krwi od 0,5 do 3 i ...

  Streszczenie angielskie: The study presents the results of the interdisciplinary research conducted on teh basis of cooperation between the Institute of Forensic Medicine, the Department of Clinical Toxicology, and the Clinic of Psychiatry in Kraków. The aim of the research was to determine similariteis and differences between attempted and completed suicide from the point of view of socio-demographic and clinical traits. The authors analysed 220 cases of completed suicide committed n Kraków and its envirnos in the year 2000. The material presented in the study was based on the archive data from post mortem examinations conducted in the Institute of Forensic Medicine in Kraków. The sample consisted of 177 males and 43 females ranging in age from 13 to 89 years. The mean age was 43.6 years for the entire group, 42 years for males and 50 years for females. The majority of subjects were males, either unemployed, or pensioners. A similar tendency was observed in the group of female subjests. Mental disorders and alcoholic addiction in anamnesis were discovered in a significant number of cases both in the gourp of males and in the group of femeles. Subjects, in whom serious somatic diseases had been detected, consituted a separate group of cases. According to the archive data, in the last centruy, suicide was most frequently committed by hanging. Similarly, in the sample examined, in 133 cases, suicide was committed by hanging. In 37 p.c. of cases, the level of alcohol in the suicides' blos was ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Przestępstwa przeciwko życiu - analiza porównawcza materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w latach 1986-1990 i 1996-2000.
  Tytuł angielski: Crimes against life in the material of Cracow's Forensic Medicine Institute - comparative analysis in the years 1986-1990 and 1996-2000.
  Autorzy: Trela Franciszek, Kunz Jerzy, Bolechała Filip, Kowalski Piotr, Moskała Artur, Rajtar Renata
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.1-6, tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę porównawczą przestępstw przeciwko życiu w materiale krakowskiego zakładu Medycyny Sądowej w pięcioletnich okresach minionego i obecnego systemu. Potwierdziła ona częściowo informacje medialne o wzroście trendów kryminalnych ostatnich lat. Stwierdzono bowiem wzrost liczby tego rodzaju przestępstw o około 40 proc. natomiast nie zaobserwowano, poza niewielkimi, różnmic w strukturze zjawiska zarówno sposobów ich popełniania, wieku czy stanu nietrzeźwości ofiar. Jedyną, bardzo istotną zmianą jakościową jest bardzo znaczny wzrost liczby zabójstw z użyciem broni palnej.

  Streszczenie angielskie: The authors presented a comparative analysis of crimes against life in five year periods of the past and present political systems based on autopsy material of Cracow's institute of Forensic Medicine. Investigation of these types of crime confirmed sociological observations of arising the criminal trends in the last years. The incident of these types of crimes arose in the last period by about 40 p.c. in a relation of male to female victims 3,7:1. Probable motives of these crimes were: drinking 8 p.c., decline in family relationships 12 p.c., fight and revenge 9 p.c. robbery 8 p.c., sexual offences only in 1 p.c. In 61 p.c. of analyzed cases the motives were unknown. Among the weapons of crime the most often used were blunt objects and death due to stabbings and cuts. A very high incidence of fire arm crimes in comparison to previous period was observed - from 2 cases in 1986-1990 in the five year period of 1996-2000. 78 p.c. of victims were in state of insobriety at the moment of crime.


  4/6

  Tytuł oryginału: Samobójcze zatrucia środkami chemicznymi i lekami w latach 1991-2000 w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej.
  Tytuł angielski: Suicidal fatal poisonings using chemicals and drugs in the Jagiellonian University Institute of Forensic Medicine, in the years 1991-2000.
  Autorzy: Trela Franciszek, Kołodziej Jan, Kunz Jerzy, Bolechała Filip
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.21-30, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy 191 przypadków osób, które popełniły samobójstwo przez otrucie w latach 1991-2000. Badanie wykonano w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. Tę grupę otruć wybrano spośród zbioru 1937 zgonów samobójczych badanych w naszym Zakładzie. Uwzględniono częstość zamachów na własne życie w stosunku do ogólnej liczby samobójstw, rodzaj użytej trucizny, zależności od płci i wieku, przypuszczalną motywację, sezonowość zjawiska. Samobójstwa przez otrucie stanowią jedną dziesiątą wszystkicj dokonanych zamachów na własne życie. Najczęściej występują zatrucia lekami, potem substancjami chemicznymi. Mężczyźni prawie dwukrotnie częściej popełniali samobójstwo. Na pierwszym miejscu jako motyw pojawiła się choroba psychiczna, potem alkoholizm i w dalszej kolejności inne schorzenia somatyczne. Porównując sezonowość występowania samobójstw stwierdziliśmy szczyt w miesiącach letnich przypadających na czerwiec i lipiec gdzie stanowoą one 1/3 wszystkich przypadków. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia obserwujemy systematyczny wzrost liczby zamobójstw i równoczesny spadek udziału otruć w ogólnej liczbie zamachów na własne życie.

  Streszczenie angielskie: 191 cases of fatal suicidal poisonings in the years 1991-2000 were analysed. Postmortem examinations were conducted in the Institute of Forensic Medicine of the Jagiellonian University. The group of poisonings was selected from a total of 1937 fatal suicidal cases examined in our Institute. Frequency of suicidal attemps, kind of chemicals/drugs used, age and sex relationships, probable motives and seasonal a variables were taken into account in our investigation. The results were compared to previous studies. Poisonings comprise about 10 p.c. of the total number of suicidal cases. The most frequent are poisonings using drugs, then using chemicals. The number of cases of males committing suicide by poisoning is about twice as many as seen in females in such cases. The most important motives were mental disturbances, the latter most frequent motives were alcoholism and somatic illnesses. The peak of number of cases was noted in the summer months, June and July (about 1/3 of the total number of cases). In the last decade we systematically observed both a rise in the total number of suicides and a lower percentage of poisonings.


  5/6

  Tytuł oryginału: Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death").
  Tytuł angielski: Medicolegal problems of dyadic death.
  Autorzy: Kunz Jerzy, Bolechała Filip, Kaliszczak Paweł
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.163-176, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 9 przypadków zabójstwa i usiłowania zabójstwa z następowym samobójstwem lub jego próbą z praktyki krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ. Omówiono szczegółowo okoliczności zdarzenia, problematykę sądowo-lekarską oraz analizę stanu psychicznego sprawców. Omówiono dane z piśmiennictwa tematu. Wynika z niego, że typowa sylwetka sprawcy "dyadic death" to mężczyzna w wieku średnio 49 lat, dokonujący zabójstwa swej żony, konkubiny lub dzieci. Najczęstsze motywy to rozpad więzi rodzinnych, choroby psychiczne i somatyczne oraz problemy finansowe. Zupełną rzadkością są przypadki "dyadic death" popełniane na osobach spoza kręgu najbliższej rodziny.


  6/6

  Tytuł oryginału: Samobójstwa poagresyjne - problematyka kryminalistyczno-procesowa.
  Tytuł angielski: Criminalistic and penal problems of "dyadic death".
  Autorzy: Kaliszczak Paweł, Kunz Jerzy, Bolechała Filip
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.177-185, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Publikacja niniejsza stanowi nawiązanie i uzupełnienie pracy "Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death")". W związku z tym właściwie będzie odwoływanie się do opisanych w przytoczonym artykule przypadków. Jest to też przedstawienie kluczowych zagadnień i związanych z nimi problemów natury kryminalistyczno-procesowej, a także trudności definicyjnych powstających na gruncie omawianego zagadnienia.

  stosując format: