Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOJARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Metody i techniki molekularne stosowane w diagnostyce i epidemiologii zakażeń grzybami chorobotwórczymi.
Tytuł angielski: Molecular methods and techniques used in diagnosis and epidemiology of infections caused by pathogenic fungi.
Autorzy: Dobrowolska Anita, Bojarski Łukasz, Stączek Paweł
Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.241-255, bibliogr. s. 254-255, sum.
Sygnatura GBL: 303,658

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Streszczenie angielskie: In this paper we reviewed the latest literature on molecular techniques usedin diagnosisand epidemiologyof infections causedby pathogenic fungi. Traditional methods used for the identification and typing of medically relevant fungi include morphological and biochemical analysis. These methods are time-consuming and base on phenotypic features what makes them unreliable. We described the usefulness in mycological studies of fast and very sensitive molecular methods which relyon PCR andhybridization techniques.


  2/4

  Tytuł oryginału: Przypadek ropnia przymózgowego jako powikłanie ropnego zapalenia ucha środkowego.
  Tytuł angielski: The case of paracerebral abscess as a complication of midle ear purulent inflammation.
  Autorzy: Kołodyński Piotr, Jaźwiec Przemysław, Barnaś Szczepan, Wilczyński Krzysztof, Całka Karol, Kędzierski Bartłomiej, Bojarski Bolesław, Chudzik Maciej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.474-476, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego 18-letniego mężczyzny z ropniem zewnątrzoponowym przymózgowym w lewej okolicy skroniowej, będącym powikłaniem zaostrzenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Rozpoznanie postawione z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Chorego leczono zachowawczo celowaną antybiotykoterapią i pentaglobiną nie uzyskując poprawy. Następnie wykonano radykalny zabieg operacyjny na uchu środkowym, a następnie reoperację z jednoczasowym opróżnieniem ropnia przez otwór trepanacyjny z dobrym efektem. Omówiono najważniejsze zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego mające zapobiegać występowaniu śródczaszkowych powikłań w przebiegu chorób ucha.

  Streszczenie angielskie: We reported the case of para-cerebral abscess in the left temporal region, being a complication of exacerbation of chronic middle ear inflammation with cholesteatoma. Computed tomography was performed, which helped in the diagnosis. The patient was treated conservatively by aimed antibiotic therapy. We performed surgery of the middle ear, with abscess removal through trepan apertura attaining good results. We have presented principles of diagnostic and therapeutic procedures which help in prevention of intracranial complications in ear diseases.


  3/4

  Tytuł oryginału: Występowanie nowotworów złośliwych szyjki i trzonu macicy oraz jajnika w latach 1984-2001 w materiale Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu.
  Tytuł angielski: The occurence of cervix, corpus and ovarian carcinoma in the years 1984-2001 in women hospitalized in the Gynecological - Obstetric Hosptail in Wałbrzych.
  Autorzy: Suchocki Sławomir, Bojarski Mateusz, Śleboda Henryk
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1138-1141, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawion retrospektywną analizę chorych leczonych na nowotwory złośliwe szyjki i trzonu macicy oraz jajnika w okresie ostatnich 18 lat. Okres ten umownie podzielono na trzy przedziały sześcioletnie celem porównania ich co do częstości występowania tych nowtoworów, wieku chorych oraz stopnia zaawansownaia klinicznego wg FIGO w momencie rozpoznania procesu nowotworowego.

  Streszczenie angielskie: Objective: Retrospective analysis the cervix, corpus and ovarian carcinoma in the years 1984-2001. Materials and methods: 1104 women with cervix, corpus and ovarian carcinoma were investigated during the last 18 years. This time was divided conventionally into six - year periods. They include the occurence, the age of the patients and clinical advanced degree by FIGO in the fime of diagnoses of the disease. Results and conclusions: - decrease of the quantity of women cured because of carcinoma of cervix. - Considerable increase of quantity of women with carcinoma of corpus. - Increase of the number of patients with carcinoma of ovarium.


  4/4

  Tytuł oryginału: Shift of zinc in serum and tissues in course of experimental acute pancreatitis.
  Tytuł polski: Przesunięcia tkankowe cynku z surowicy w przebiegu doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki.
  Autorzy: Bojarski Krzysztof, Dąbrowski Andrzej, Wallner Grzegorz, Maciejewski Ryszard
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.74-78, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  stosując format: