Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOJAR
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Production of proangiogenic cytokines during thalidomide treatment of multiple myeloma.
Autorzy: Dmoszyńska Anna, Bojarska-Junak Agnieszka, Domański Damian, Roliński Jacek, Hus Marek, Soroka-Wojtaszko Maria
Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.401-406, il., tab., bibliogr. 26 poz.
Sygnatura GBL: 312,939

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recently a growing number of studies have suggested the efficacy of thalidomide (THAL) in the treatment of relapsed or resistant multiple myeloma. Some of these studies indicate that the thalidomide antimyeloma effect is associated with decreased vessel density. Here we first present our experience with THAL treatment and then focus on the determination of the role of proangiogenic cytokines during THAL therapy. Thirty relapsing or resistant multiple myeloma (MM) patients were treated with THAL at a median dose of 400 mg/daily. Eighteen responded to THAL therapy and 12 were resistant or intolerant to THAL. We determined the plasma level of basic fibroblast growth factor (bFGF) and vascular endothelial growth factor (VEGF) as the main biological parameters associated with tumour angiogenesis. In addition I1-6 and TNFŕ levels were also assayed. Assessment of peripheral blood (PB) and bone marrow (BM) cytokine levels were done before and during THAL treatment at weeks 4 and 8 of therapy. In the responder group VEGF, bFGF I1-6 and TNFŕ concentrations were significantly decreased after four weeks of therapy both in PB and BM. In the non-responder group no significant changes in bFGF and VEGF levels were observed. However, a significant increase in IL-6 and TNF concentrations was evident. We conclude that the significant decrease of VEGF, bFGF, I1-6 and TNFŕ concentrations reflected response to THAL therapy. Also it seems that VEGF is a better marker of response to treatment than bFGF.


  2/15

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u kobiet wykonujących pracę fizyczną o różnym stopniu ciężkości.
  Tytuł angielski: Ischaemic heart disease risk factor in blue-collar women with different level of physical work.
  Autorzy: Bojarska Diana, Górski Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.25-29, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowalności i umieralności kobiet z powodu ChNS, również kobiet młodych w wieku rozrodczym oraz wykonujących zawodowo wysiłek fizyczny. Oceniano częstość występowania wybranych czynników ryzyka ChNS u kobiet wykonujących pracę fizyczną o różnym stopniu ciężkości. Badaniami objęto 120 kobiet wykonujących ciężką pracę fizyczną (CPF) i 57 kobiet wykonujących lekką pracę fizyczną (LPF). Oceniono występowanie nałogu palenia tytoniu, biernego narażenia na dym tytoniowy w pracy i w domu, nadwagi i otyłości, dyslipidemii oraz aktywność fizyczną w czasie wolnym od pracy. W grupie CPF przeważało palenie tytoniu, narażenie niepalących na dym tytoniowy, szczególnie w miejscu pracy, oraz hiperlipidemia mieszana. W grupie LPF przeważała otyłość, znaczny przyrost masy ciała w stosunku do masy ciała w wieku 20 lat, hipercholesterolemia. W przebiegu badań ustalono duże rozpowszechnienie czynników ryzyka ChNS wśród kobiet wykonujących zawodowo wysiłek fizyczny. Wydaje się, że styl życia i sposób odżywiania się przyczyniają się do rozpowszechnienia wśród nich badanych czynników ryzyka ChNS.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to examine the level of some conventional coronary heart disease risk factors in blue-collar women and evaluate the link between the spreading of this risk factors and the level of physical work. The active smoking, exposure to environmental tobacco smoke, overweight and obesity, abnormal lipid levels and leisure-time physical acitivity were analyzed. 120 women of hard physical work and 57 women of light physical work in the age of 25 ń 45 y. were examined. The questionnaire and full physical examination were performed. In the group of hard physical work the prevalence of active smoking, environmental tobaco smoke exposure and mixed hyperlipidemia. The prevalence of hypercholesterolemia and obesity were observed in the group of light physical work. The high level of coronary artery disease risk-factors were found out in groups of blue-collar women with high and low level of occupational physical activity. It seems that lifestyle and diet plays an important role in spreading of the risk factors of CAD in blue-collar women.


  3/15

  Tytuł oryginału: Ekspresja kaspazy-3/CPP32 w relacji do wczesnych faz apoptozy w komórkach gruczolakoraków jelita grubego.
  Tytuł angielski: The expression of caspase-3/CPP32 in relation to early apoptosis in the cells of colon adenocarcinomas.
  Autorzy: Ślesak Barbara, Harłozińska-Szmyrka Antonina, Bojarowski Tomasz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.175-180, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Apoptoza Ateny 25-28.05. 2001
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W strukturalnych zmianach zachodzących w cytoszkielecie komórek podczas apoptozy bierze udział rodzina kaspaz, cysteinowych proteaz. Jednym z głównych składników cytoszkieletowych filamentów pośrednich nowotworów wywodzących się z komórek nabłonkowych jest cytokeratyna 18 (CK 18). We wczesnych fazach apoptozy się z komó ek nabłonkowych jest cytokeratyna 18 (CK 18). We wczesnych fazach apoptozy CK 18 jest rozszczepiana przez kaspazę-3/CPP32 i uwalnia neoepitop, który jest swoiście rozpoznawany przez przeciwciało monoklonalne M30. Cel pracy. Ocena ekspresji kaspazy-3/CPP32 i CK/M30, analiza zależności między obydwoma markerami z uwzględnieniem potenjcalnego znaczenia tych białek w rozwoju gruczolakoraka jelita grubego. Materiał i metody. Ekspresję kaspazy-3/CPP32 i M30 oceniano prospektywnie metodą immunohistochemiczną z użyciem odczynnika EnVision na skrawkach pochodzących od 35 chorych na gruczolakoraka jelita grubego, uwzględniając stopień histopatologicznego zróżnicowania i stadium klinicznego zaawansowania choroby według klasyfikacji Dukesa. Wyniki. Ekspresja kaspazy-3/CPP32 i M30 była heterogenna niezależnie od histopatologicznego zróżnicowania i stadium klinicznego zaawansowania gruczolakoraków jelita grubego. Dodatnią immunoreaktywność z CPP32 i M30 wykazywało odpowiednio 69 i 60 proc. gruczolakoraków jelita grubego. Porównawcza analiza ekspresji obu markerów pozwoliła wyodrębnić wśród gruczolakoraków jelita grubego cztery fenotypy. Często była ...

  Streszczenie angielskie: Background. Structural changes in cytoskeleton during apoptosis are mediated by caspase family of cysteine proteases. One of major components of intermediate cytoskeletal filaments of tumors originated from epithelial cells is a cytokeration 18 (CK18). In early phases of apoptosis CK 18 is cleaved by a caspase-3/CPP32 liberating a neo-epitope which is specifically recognized by the M30 monoclonal antibody. Objectives. The evaluation of expression of caspase-3/CPP32 and CK18/M30, analysis of relations between both markers considering a potential meaning of These proteins in colon adenocarcinomas development. Material and methods. The expression of caspase-3/CPP32 and M30 were examined prospectively by immunohistochemistry using EnVision-labelled polymer reagent in 35 of colon adenocarcinomas taking into account histopathological grade and clinical advancement of the disease according to Dukes stages. Results. The expression of caspase-3/CPP32 and M30 was heterogenous independently of histopathological grade and clincal advancement of colon adenocarcinomas. Positive immunoreactivity with CPP32 and M30 were found in 69 p.c. and 60 p.c. of colon adenocarcinomas, respectively. The comparative analysis of both markers expression allow to stratify colon adenocarcinomas into four phenotypes. Simultaneous expression of caspase-3/CPP32and M30 was frequently detected (46 p.c.) and it was dominated in grade G2 of carcinomas and in patients with Dukes B of disease. 23 p.c. of ...


  4/15

  Tytuł oryginału: Metody i techniki molekularne stosowane w diagnostyce i epidemiologii zakażeń grzybami chorobotwórczymi.
  Tytuł angielski: Molecular methods and techniques used in diagnosis and epidemiology of infections caused by pathogenic fungi.
  Autorzy: Dobrowolska Anita, Bojarski Łukasz, Stączek Paweł
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.241-255, bibliogr. s. 254-255, sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Streszczenie angielskie: In this paper we reviewed the latest literature on molecular techniques usedin diagnosisand epidemiologyof infections causedby pathogenic fungi. Traditional methods used for the identification and typing of medically relevant fungi include morphological and biochemical analysis. These methods are time-consuming and base on phenotypic features what makes them unreliable. We described the usefulness in mycological studies of fast and very sensitive molecular methods which relyon PCR andhybridization techniques.


  5/15

  Tytuł oryginału: Przypadek ropnia przymózgowego jako powikłanie ropnego zapalenia ucha środkowego.
  Tytuł angielski: The case of paracerebral abscess as a complication of midle ear purulent inflammation.
  Autorzy: Kołodyński Piotr, Jaźwiec Przemysław, Barnaś Szczepan, Wilczyński Krzysztof, Całka Karol, Kędzierski Bartłomiej, Bojarski Bolesław, Chudzik Maciej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.474-476, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego 18-letniego mężczyzny z ropniem zewnątrzoponowym przymózgowym w lewej okolicy skroniowej, będącym powikłaniem zaostrzenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Rozpoznanie postawione z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Chorego leczono zachowawczo celowaną antybiotykoterapią i pentaglobiną nie uzyskując poprawy. Następnie wykonano radykalny zabieg operacyjny na uchu środkowym, a następnie reoperację z jednoczasowym opróżnieniem ropnia przez otwór trepanacyjny z dobrym efektem. Omówiono najważniejsze zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego mające zapobiegać występowaniu śródczaszkowych powikłań w przebiegu chorób ucha.

  Streszczenie angielskie: We reported the case of para-cerebral abscess in the left temporal region, being a complication of exacerbation of chronic middle ear inflammation with cholesteatoma. Computed tomography was performed, which helped in the diagnosis. The patient was treated conservatively by aimed antibiotic therapy. We performed surgery of the middle ear, with abscess removal through trepan apertura attaining good results. We have presented principles of diagnostic and therapeutic procedures which help in prevention of intracranial complications in ear diseases.


  6/15

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciw receptorom TSH jako test skuteczności leczenia operacyjnego w chorobie Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Thyrotropin receptor antibodies (TRAb) as a test of surgical treatment effectiveness in Graves-Basedow's disease.
  Autorzy: Bojarska-Szmygin Anna, Ciechanek Roman, Jezierska Beata, Zaorska-Rajca Janina
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.196-199, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności między stężeniem przeciwciał przeciw receptorom TSH (TRAb) (ang. thyrotropin receptor antibodies) a wynikami leczenia operacyjnego chorujących na chorobę Gravesa-Basedowa. Badania wykonano u 30 chorych w wieku 18-50 lat, x - 37 lat, operowanych z powodu choroby Gravesa-Basedowa, oraz w grupie kontrolnej 20 zdrowych ochotników. W grupie kontrolnej TRAb wynosiły x -2,75 ń 2,06 U/L, stężenia TSH x - 1,06 ń 0,53 ml/U/l, a FT4 x - 14,71 ń 2,15 pmol/l. Objętość tarczycy wynosiła x - 14,45 ń 2,37 ml. W grupie operowanych stężenia przeciwciał oznaczano przed zabiegiem oraz 12 miesięcy po operacji. Równocześnie oznaczano stężenia TSH i FT4. Ponadto 12 miesięcy po zabiegu oceniano ultrasonograficznie wielkość pozostawionego miąższu tarczycy. Przed zabiegiem operacyjnym stężenia TSH i FT4 u wszystkich chorych były znormalizowane po leczeniu tyreostatykami. Po 12 miesiącach od zabiegu stwierdzono: eutyreozę u 14 chorych (46 proc.), hipotyreozę u 8 chorych (27 proc.), nawrót nadczynności u 8 chorych (27 proc.). W grupie chorych z eutyreozą stężenia TRAb przed zabiegiem operacyjnym wynosiły x - 24,00 ń 11,04 U/I. Po 12 miesiącach od operacji zanotowano zmniejszenie stężenia przeciwciał i jego normalizację u 13 chorych (x - 6,14 ń 5,71 U/I). W grupie z hipotyreozą stężenia TRAb przed operacją wynosiły x - 24,50 ń 10,43 U/I. Po zabiegu u wszystkich chorych w tej grupie uzyskano normalizację stężeń przeciwciał do średnich wartości 2,13 ń 1,34 U/I. U ośmiu chorych z nawrotem nadczynności, stężenia TRAb przed zabiegiem były najwyższe i wynosiły x - 107,25 ń 56,69 U/I...


  7/15

  Tytuł oryginału: Results of treatment with concurrent radiotherapy and cisplatin-based chemotherapy for cancer of the uterine cervix - a preliminary assessment.
  Tytuł polski: Wstępna ocena wyników leczenia raka szyjki macicy napromienianiem skojarzonym z chemioterapią opartą na cisplatynie.
  Autorzy: Rusiecka Małgorzata, Ziemba Beata, Dryl Jacek, Bojarowska Katarzyna, Słocka Beata
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.301-304, tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Badanie podjęto w celu wykazania różnicy w wynikach leczenia radiochemioterapią i radioterapią, oraz wskazania metody skuteczniejszej w leczeniu raka szyjki macicy. Materiał i metoda. Badaniem objęto 53 chore na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, poddane radiochemioterapii w okresie od maja 2000 r. do czerwca 2001 r. z powodu nowotworu zaawansowanego miejscowo: stadia kliniczne od IB-2 do IVA - grupa C. Grupę kontrolną stanowiło 50 kobiet z rozpoznanym rakiem szyjki macicy, w stadiach zaawansowania klinicznego od IB-1 do IVA, leczonych wyłącznie radioterapią w 1997 roku - grupa R. Obie grupy były porównywalne pod względem wieku, warunków napromieniania, rodzaju brachyterapii. W grupie C znalazło się więcej chorych z zaawansowanym nowotworem (bulky, oraz przewaga liczbena wyższych stadiów klinicznych). W grupie tej zastosowano wlewy cisplatyny 1 raz w tygodniu w dawce 40 mg/mý, lecz nie więcej niż 70 mg na 1 wlew. Z powodu masywnego krwawienia z dróg rodnych 6 chorych napromieniono metodą hiperfracji: 2 x 1,2 Gy z przerwą 8 h, aby nie stosować hipofrakcjonacji hemostatycznej. Wyniki. U wszystkich chorych grupy C zaobserwowano pozytywny efekt terapii, w tym ponad 50 proc. całkowitych remisji. U ponad 70 proc. kobiet stosowano sterydy z powodu leukopenii, a 4 chore nie otrzymały pełnej chemioterapii - 6 kursów cisplatyny, z powodu trombocytopenii, które wydaje się być największym problemem leczenia skojarzonego. Ilość odczynów poprowmiennych wzrosła, lecz nie wydłużyła się w czasie, ani nie osiągnęła większego natężenia. Podsumowanie. Wczesne wyniki skojarzonego leczenia radiochemioterapią płąskonabłonkowego raka szyjki macicy są bardzo obiecujące i rekomendują powyższy schemat jako standard terapeutyczny w tym schorzeniu.


  8/15

  Tytuł oryginału: Występowanie nowotworów złośliwych szyjki i trzonu macicy oraz jajnika w latach 1984-2001 w materiale Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu.
  Tytuł angielski: The occurence of cervix, corpus and ovarian carcinoma in the years 1984-2001 in women hospitalized in the Gynecological - Obstetric Hosptail in Wałbrzych.
  Autorzy: Suchocki Sławomir, Bojarski Mateusz, Śleboda Henryk
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1138-1141, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawion retrospektywną analizę chorych leczonych na nowotwory złośliwe szyjki i trzonu macicy oraz jajnika w okresie ostatnich 18 lat. Okres ten umownie podzielono na trzy przedziały sześcioletnie celem porównania ich co do częstości występowania tych nowtoworów, wieku chorych oraz stopnia zaawansownaia klinicznego wg FIGO w momencie rozpoznania procesu nowotworowego.

  Streszczenie angielskie: Objective: Retrospective analysis the cervix, corpus and ovarian carcinoma in the years 1984-2001. Materials and methods: 1104 women with cervix, corpus and ovarian carcinoma were investigated during the last 18 years. This time was divided conventionally into six - year periods. They include the occurence, the age of the patients and clinical advanced degree by FIGO in the fime of diagnoses of the disease. Results and conclusions: - decrease of the quantity of women cured because of carcinoma of cervix. - Considerable increase of quantity of women with carcinoma of corpus. - Increase of the number of patients with carcinoma of ovarium.


  9/15

  Tytuł oryginału: Działanie przeciwdrobnoustrojowe uszczelniaczy kanałowych - ocena in vitro.
  Tytuł angielski: Antimicrobial activity of root canal sealers - an in vitro evaluation.
  Autorzy: Bojar Witold, Kobyłecki Wiesław, Zaręba Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.695-699, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeciwbakteryjne oddziaływanie uszczelniaczy kanałowych jest według niektórych ich pożądaną właściwością. Aktywność mikrobiologiczna może być pomocna w zwalczaniu drobnoustrojów pozostawionych w kanale po opracowaniu mechaniczno-chemicznym. Ocenę aktywności przeciwdrobnoustrojowej wykonano zaadaptowaną metodą dysfuzji w podłożu agarowym. Testy przeprowadzono po 1 h, 24 h i 7 dniach od momentu wykonania próbek z ośmiu współcześnie stosowanych materiałów: AH Plus, Apexit, Canason, Diaket, Endion, Endomethason, Ketac-Endo, Sealapex. Materiały charakteryzowały się zróżnicowanym oddziaływaniem na testowe szczepy bakterii i grzybów (Streptococcus sanguis, Streprococcus mitis. Enterococcus faecalis, Peprostreptococcus anaerobius, Aspergilus niger). Canason, Diaket i w mniejszym stopniu Endomethason wykazały działanie hamujące rozwój drobnoustrojów wykorzystanych do badań.

  Streszczenie angielskie: According to some researches, antimicrobial activity is a desirable feature of an endodontic seales. The antimicrobial effect can be helpful in destroying any microbes remaining in the root canal after chemo-mechanical treatment. A modified agar diffusion method was used evaluate the antibacterial activity of eight root canal sealers: AH Plus, Apexit, Canason, Diaket, Endion, Endomethasone, Ketac Endo and Selapex. Tests were performed 1 h, 24 h and 7 days after preparation of specimens. The materials evaluated showed a varied influence on the growth of bacterial and fungal strains (Streptococcus sanguis, Streptococcus anaerobius, Aspergilus niger). Canason, Diaket and, to a lesser extent, Endomethasone possessed antimicrobial activity against the microbes used in this study.


  10/15

  Tytuł oryginału: Shift of zinc in serum and tissues in course of experimental acute pancreatitis.
  Tytuł polski: Przesunięcia tkankowe cynku z surowicy w przebiegu doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki.
  Autorzy: Bojarski Krzysztof, Dąbrowski Andrzej, Wallner Grzegorz, Maciejewski Ryszard
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.74-78, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  11/15

  Tytuł oryginału: Rola czynnika martwicy nowotworu i jego receptorów a biologia przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej : praca doktorska
  Autorzy: Bojarska-Junak Agnieszka, Roliński Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Immunologii Klinicznej w Lublinie
  Źródło: 2002, [7], 103 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/15

  Tytuł oryginału: Wielonarządowy uraz brzucha z oderwaniem przewodu żółciowego wspólnego.
  Tytuł angielski: Multiorgan abdominal injury with avulsion of the common bile duct.
  Autorzy: Osemlak Jerzy, Drwal-Kuraś Jolanta, Osemlak Paweł, Bojar Rafał
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.157-164, il., bibliogr. 37 poz., sum. - 31 Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Warszawa 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 12-letniego chłopca leczonego w Klinice Chirurgii i Traumatologii dziecieęcej AM DSK w Lublinie z powodu ciężkiego, wielonarządowego urazu brzucha, do którego doszło podczas jazdy na traktorze. U chorego stwierdzono: oderwanie przewodu żółciowego wspólnego, przerwanie tętnicy żołądkowo-dwunastniczej oraz stłuczenie dwunastnicy i trzustki. Przedstawiono złożony i długotrwały proces diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjny. Wskazano na koniecznośćprowadzenia chorych z tego rodzaju obrażeniami w specjalistycznych ośrodkach traumatologii dziecięcej z uwagi na grożące wczesne i odległe powikłania. Omówienie przypadku ma również cel profilaktyczny, gdyż ilustruje niebezpieczeństwo jakie niosą wypadki rolnicze i komunikacyjne oraz brak wyobraźni dorosłych i dzieci.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the case of 12-year-old boy treated in the Pediatric Surgery and Traumatology Clinic of Medical Academy in the Pediatric Clinical Hospital in Lublin, because of severe, multiorgan abdominal injury, which had happened during driving a tractor. The diagnosis: avulsion of the common bile duct, disruption of the gastroduodenal artery, contusion of the duodenum and pancreas. Complex and long-lasting diagnostic-therapeutic-rehabilitative process was presented. The authors pointed to the necessity of management of patients with such injuries in specialistic pediatric traumatology centers, because of imminent early and late complications. Description of the case has also a prophylactic aim, because it shows the dangers which are connected with agricultural and road accidents, as well as with lack of fancy in adults and children.


  13/15

  Tytuł oryginału: Application of scintigraphy MDP 99 mTc in the diagnosis of osteoarticular pains of obscure etiology.
  Tytuł polski: Zastosowanie scyntygrafii MDP - 99 mTc w diagnostyce bólów stawowych o niejasnej etiologii.
  Autorzy: Samojłow Renata, Bojarska-Szmygin Anna, Asarabowski Jerzy, Wnuk Waldemar
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.364-369, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Scyntygrafia trójfazowa kości jest przydatna w wykrywaniu zaburzeń ukrwienia i metabolizmu tkanki kostnej u pacjentów z niejasną etiologią bólów stawowych. Scyntygrafia kości z zastosowaniem MDP pełni niewątpliwie nadal pierwszoplanową rolę w diagnostyce ortopedycznej. Największe znaczenie ma wtedy, gdy zdjęcia rengenowskie nie wykazują odchyleń od normy. Mimo stosowania innych nowoczesnych technik pozostaje metodą z wyboru we wczesnej diagnozie.

  Streszczenie angielskie: The three-phase scintigraphy of bones is useful in detecting disorders of bone tissue perfusion emtabolism in patients with the occult etiology of joint pains. The bone scintigraphy with application of MDP plays the main role in the orthopaedic diagnosis. It is of the greatest importance when radiograms are not normal. In spite of applicaiton of the other modern methods it is the technique of choice in the early diagnosis.


  14/15

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjentów z usług medycznych świadczonych w podstawowej opiece zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Patients' satisfaction with primary health care services.
  Autorzy: Bojar Iwona, Ostrowski Tomasz, Sapuła Rafał
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.54-60, il., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pod wpływem zmian systemowych dokonanych w Polsce nastąpiła również zmiana w sposobie postrzegania pacjenta i oferowanych usług medycznych. Zasady rynku, które w coraz większym stopniu dotyczą także działalności medycznej, zmuszają do spojrzenia na pacjenta jak na klienta usług medycznych, które stają się zwyczajnym produktem. Warunkiem przetrwania podmiotów na rynku jest stałe podnoszenie jakości oferowanych usług. Wskaźnikiem, na podstawie którego zakład może określić poziom świadczonych usług i zaplanować proces ich poprawy, jest satysfakcja pacjenta rozumiana jako poziom zaspakajania jego potrzeb w stosunku do oczekiwań. Analizie poddano materiał zawierający odpowiedzi pacjentów w przychodni na pytania zamknięte i otwarte, zawarte w anonimowej ankiecie. Pytania te zostały tak sformułowane, aby przede wszystkim ocnenić poprawność procedur związanych z funkcjonowaniem przychodni. Celem pracy było dokonanie analizy stopnia zadowolenia pacjentów pzychodni z poziomu świadczonych usług zdrowotnych. Uzyskane odpowiedzi wskazują na duże zadowolenie pacjentów z usług świadczonych przez lekarzy rodzinnnych oraz ze świadczeń nie związanych bezpośrednio z procesem leczniczym. Przychodnie, w których dokonano badań ankietowych, są godne polecenia rodzinie lub znajomym - taką opinię generalnie wyrażają badani.

  Streszczenie angielskie: Thanks to system transformations in Poland, the offered health services have changed as well as the attitude toward the patient. Market rules today referring to medicine as a product make patients simply clients. Nowadays institutions must improve their standard to survive on the market. The best way for them to estimate the standard of their services is patient's satisfaction understood as meeting one's need in relation to one's expectations. Answers for both open and closed questions included in anonymous questionnaires were analyzed. The questions were formulated so that we could estimate correctness of procedures connected with the functioning of primary outpatient clinic. The aim of the study was to analyze primary outpatient clinic patients' satisfaction with the health services. Patients' answers show that they are satisfied with the GP's health services and with services not connected directly with treatment. According to patients' opinions, the analyzed primary clinics are worth recommendation.


  15/15

  Tytuł oryginału: Porównanie jakości życia pacjentek chorych na osteoporozę, w zależności od zastosowanej farmakoterapii alendronianem sodu lub kalcytoniną łososiową w postaci donosowej.
  Tytuł angielski: Quality of life of patients suffering from osteoporosis treated with alendronate and salomon calcitonin.
  Autorzy: Sapuła Rafał A., Ostrowski Tomasz, Bojar Iwona
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.444-447, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteoporoza jest ugólnioną chorobą układu szkieletowego charakteryzującą się obniżeniem masy kostnej, zaburzeniem mikroarchitektoniki tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększeniem łamliwości i podatności kości na złamanie. Pacjenti cierpiące na osteoporozę skazane są na stałe, wieloletnie leczenie farmakologiczne. Najpowszechniej używane leki antyresorpcyjne kości: allendronian i kalcytonina donosowa posiadają podobną, udokumentowaną według Evidence Base Medicine skuteczność przeciwzłamaniową, ale różnią się zasadniczo sposobem podania, tolerancją i działaniami ubocznymi, co w obliczu długotrwałej kuracji jest bardzo istotne dla jakości życia. Badanie mające na celu porównanie wpływu zastosowanego leczenia na jakość życia chorych objęto 78 kobiet, pacjentek Oddziału i Poradni Rehabilitacji Medycznej SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu. U wszystkich pacjentek densytometria kości (DEXA) potwierdziła osteoporozę (BMD: T-score -2,5 SD). Przedział wiekowy obejmował kobiety od 52 do 73 roku życia, u których wdrożono leczenie, w tym 46 pacjentek poddano terapii kalcytoniną donosową a 32 alendronianem sodu. Obserwacja trwała 6 miesięcy. Narzędziem badania była ankieta. Oceniano komfort i jakość życia: łatwość przyjmowania leku, efekt przeciwbólowy, konieczność przyjmowania dodatkowych leków przeciwbólowych, tolerancję leku. Badano, który z preparatów poprawia w większym stopniu aktywność życiową pacjentek. Poza farmakoterapią stosowano również kinezyterapię i leczenie ...

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis is a disease of skeletal system characterized by low bone mass, disturbed bone tissue microarchitecture which lead to high risk fractures. Pharmacological treatment of patients suffering from osteoporosis is long-term. Antiresorption drugs as alendronate and nasal salomon calcitonin have antifracture effect confirmed in accordance with Evidence Based Medicine by they differ in administration, tolerance, side effects which result in patients' quality of life. The study comparing influence of treatment on quality of life was carried out on the group of 78 women who were patients of Medical Rehabilation Ward and outpatient clinic of John Paul II Hospital in Zamość. All patients underwent densitometry (DEXA) which confirmed osteoporosis (BMD: T-score -2,5 SD). Patients' age ranged from 52 to 73. 46 women were treated with nasal calcitonin and 32 with alendronate. The observation lasted 6 months. Questionnaire was used in the study. Comfort and quality of life were evaluated in the study (comfort of administration, painkilling effect, necessity of additional painkillers and drug tolerance. We aslo studied which of the drugs better improved patients' life activity. Apart from pharmacotherapy patients were also treated wih kinesitherapy, physical activity and with 1000 mg Calcium and 400u. Vit D. We used test chiý in the study. We stated (p 0,001) better quality of life in those patients who used nasal salomon calcitonin. It is very important when we take ...

  stosując format: