Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOGUSZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Odrębności rozpoznawania i leczenia dializacyjnego zapalenia otrzewnej (DZO) u dzieci.
Tytuł angielski: Distinctions in diagnosing and therapy of dialysis-related peritonitis in children.
Autorzy: Boguszewska-Bączkowska Anna
Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.78-80, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
Sygnatura GBL: 313,411

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dializacyjne zapalenie otrzewnej (DZO) jest częstym powikłaniem dializoterapii otrzewnowej zarówno u dorosłych jak i u dzieci, przy czym u dzieci zwłaszcza małych DZO występuje znamiennie częściej. Warunkiem wczesnego rozpoznania DZO jest codzienna kontrola przejrzystości dializatu zarówno u dializowanych CADO jak i ADO. Chorzy dializowani ADO wymagają zmiany protokołu dializ, aby skutecznie stosować antybiotyki dootrzewnowo. Ze względu na większe ryzyko powikłań DZO oraz znaczną chwiejność metaboliczną i mniejszą tolerancję hipo- i hiperwolemii do czasu ustalenia etiologii DZO i modyfikacji leczenia wstępnego w oparciu o antybiogram oraz ustąpienia objawów dzieci powinny być hospitalizowane. Przedstawiono schematy leczenia wstępnego DZO zgodnie z najnowszymi rekomendacjami miedzynarodowymi opublikowanymi w 2000 r. oraz zalecenia dotyczące antybiotykoterapii w przypadku zakażenia bakteriami G+, G- oraz sposoby postępowania w przypadku grzybiczego DZO.

  Streszczenie angielskie: Dialysis-related peritonitis is a common complication of peritoneal dialysis therapy both in adults and children, but it's incidence is significantly higher in younger pediatric patients. Every-day visual control of peritoneal fluid clarity both in CAPD and APD treated patients is the main condition of early diagnosis. APD protocol must be adapted for effective i.p. antibiotic administration. Due to higher risk of complications, metabolic and volemic instability, infants should be hospitalized until recovery. The protocols of preliminary treatment of dialysis-related peritonitis according to international recommendations published in the year 2000 as well as recommendations concerning antibiotic therapy in Gram-positive and Gramm-negative infections and procedure in fungal dialysis-related peritonitis.


  2/6

  Tytuł oryginału: Odrębności prowadzenia ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u niemowląt i dzieci młodszych.
  Tytuł angielski: Distinctions in clinical management of chronic peritoneal dialysis therapy in infants and younger children.
  Autorzy: Boguszewska-Bączkowska Anna, Grenda Ryszard
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.81-83, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dializa otrzewnowa jest metodą z wyboru leczenia nerkozastępczego u niemowląt i małych dzieci. Postęp w zakresie dializoterapii otrzewnowej wyeliminował kryterium najniższej masy ciała przy kwalifikacji chorych do przewlekłej dializy otrzewnowej (PDO) oraz ograniczył przeciwwskazania do tej metody leczenia nerkozastępczego. W pracy przedstawiono zalety PDO oraz zalety automatycznej dializy otrzewnowej (ADO) w zakresie poprawy jakości życia chorych dzieci i ich rodzin, jak też korzyści kliniczne tej metody leczenia. Podkreślono duże możliwości cyklera Home-choice w zakresie indywidualizacji programowania dializy dla chorych w różnym wieku z różną przepuszczalnością otrzewnej. Mała tolerancja przewodnienia i odwodnienia, chwiejność metaboliczna oraz częściej występujące powikłania stwarzają trudności w prowadzeniu DO u dzieci o ciężarze ciała poniżej 20 kg. Zwrócono uwagę na trudności związane z utrzymaniem dobrego stanu odżywienia oraz zapewnieniem wzrostu dializowanych dzieci, a także kłopoty z akceptacją przewlekłej dializoterapii. W pracy przedstawiono własne doświadczenia w prowadzeniu ambulatoryjnej dializy otrzewnowej w latach 1993-2000 u 16 dzieci w wieku do 6 lat, w tym u 6 niemowląt. Analizowano adekwatność dializy, zachowanie się ciśnienia tętniczego, zapotrzebowania na erytropoetynę, konieczność suplementacji sodu i żelaza, a także aminokwasów w postaci Ketosterilu i/lub aminokwasów płynów dializacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Peritoneal dialysis (PD) is first-choice therapeutic modality in infants and younger children with end-stage renal failure. Development of PD techniques has extended the possibility of qualification to chronic therapy regardless of weight and age. The advantages of PD and APD in terms of quality of life and clinical aspects are described in this paper. The advantages of APD with Home-choice cycler are underlined, as it allows to individualize dialysis prescription in unstable infants and children, 20 kg of weight, as well as the problems with maintining sufficient nutrition and catch-up growth, which may limit the acceptance of PD program. Own experience and the results of the long-term PD therapy in 16 younger children and infants are presented.


  3/6

  Tytuł oryginału: Stężenie karnityny u dzieci dializowanych.
  Tytuł angielski: Serum carnitine in children treated with dialysis.
  Autorzy: Boguszewska-Bączkowska Anna, Latoszyńska Joanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.362-363, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metabolizm karnityny zmienia się u chorych na przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) oraz ulega zmianom pod wpływem leczenia nerkozastępczego. Oznaczono stężenie wolnej i całkowitej karnityny u 20 dzieci w wieku od 17 miesięcy do 21 lat (śr. 11,5 ń 6,5 lat) dializowanych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) lub automatyczną dializą otrzewnową (ADO) przez okres od 3 do 77 miesięcy (śr. 26 ń 21 miesięcy). Stężenie karnityny wolnej i całkowitej w surowicy było obniżone i wynosiło odpowiednio 22 ń 6 i 31 ń 7 ćmol/I. Nie stwierdzono znamiennych różnic stężenia karnityny w surowicy zależnie od wieku, choroby podstawowej oraz okresu dializowania. Nie stwierdzono także korelacji między stężeniem karnityny, a stężeniem białka całkotiwego i albumin oraz trójglicerydów i cholesterolu. Stężenia karnityny wolnej i całkowitej wskazują na jej niedobory tkankowe u chorych dializowanych otrzewnowo. Dzieci diazliowane ADO/CADO powinny otrzymywać suplementację karnityny.

  Streszczenie angielskie: The metabolism of carnitine is modified by uremia nad renal replacement therapy. In 20 children at age from 17 months to 21 years (mean 11,5 ń 6.5 yrs), treated with CAPD/APD from 3 to 77 months (mean 26 ń 21 months), serum concentration of carnitine was evaluated. Both free and total serum carnitine levels were decreased (22 ń 6 and 31 ń 7 ćmol/l). There was no correlation between serum carnitine and age, type of primary renal disease nor duration of dialysis therapy. There was neither any correlation between serum carnitine and total protein, albumin, triglicerydes and cholesterol levels. Low serum carnitine level indicates decreased tissue depostis. Children on CAPD/APD should be supplemented with carnitine.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wady szkliwa w zębach stałych u dzieci w wieku szkolnym.
  Tytuł angielski: Enamel anomalies in permanent dentition of school children.
  Autorzy: Sosnowska-Boroszko Anna, Gordon Anna, Siemińska Jolanta, Remiszewski Aleksander, Janicha Jadwiga, Wacińska-Drabińska Maria, Grzybowska Anna, Goliński Adam, Wal Agnieszka, Piętowska Małgorzata, Kolti Faride Valipour, Boguszewska-Gutenbaum Halszka
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.116-121, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine the prevalence of permanent teeth enamel anomalies in schoolchildren in one warsaw schools. There were 409 children examined (7-14 years old), living from the birth in a region with optimal level of fluoride in the water. The epidemiological DDE Index was used in this examinations. 38 p.c. of children had enamel anomalies. The most of examined children had disturbances in from of white/cream mottling and lines. The localization was referred to premolar teeth then incisors and canines in maxilla.


  5/6

  Tytuł oryginału: Kierunki i metody badań ewaluacyjnych psychiatrii środowiskowej na świecie w latach 1993-2000.
  Tytuł angielski: The directions and methods of community psychiatry throughout the world, 1993-2000.
  Autorzy: Boguszewska Ludmiła, Słupczyńska-Kossobudzka Elżbieta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.187-196, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Zanalizowano 321 artykułów - raportów z badań. Najwięcej publikacji ukazało się w latach 1996-1998. Większość badań poświęcono efektom interwencji, a tylko nieliczne badaniom procesu. Najczęściej sprawdzano wpływ interwencji na pcjentów, sporadycznie na personel, system służb, czy populacje. W ciągu pierwszych 3 lat częściej, niż w późniejszym okresie, oddziaływano poprzez zespoły leczenia środowiskowego, programy środowiskowego wsparcia, leczenia dziennego i interwencji kryzysowych. W ciągu następnych 5 lat częściej oddziaływano na system służb i usługi w podstawowej opiece zdrowotnej. Najczęściej stosowano miary zdrowotne i psychospołeczne. Stosunkowo większa liczba badań spełniała wymogi poprawności metodologicznej.

  Streszczenie angielskie: Three hundred and twenty one research reports were analysed. The largest number of reports was published in 1996-1998. Most of them focused on the effects of intervention and only a few focused on process studies. Most of the research investigated the effects of intervention on patiets, very rarely on the staff, health care system or the general public. Compared with later years, within the first three years covered by this review intervention was usually applied by community treatment task forces, community support programs, day-care and crisis interventions. Within the next five years interventions. Within the next five years intervention was usually targeted at the managed health care system. The majority of the reviewed studies were methodologically correct.


  6/6

  Tytuł oryginału: Koordynacja leczenia - przegląd literatury światowej.
  Tytuł angielski: Case management - A review of the world literature.
  Autorzy: Słupczyńska-Kossobudzka Elżbieta, Boguszewska Ludmiła
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.197-203, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: Na podstawie analizy artykułów opublikowanych w ośmiu międzynarodowych czasopismach w latach 1993-2000 przedstawiono najważniejsze informacje o koordynacji leczenia (case management). Opisano główne funkcje i różne modele sprawowania koordynacji, przedstawiono także syntezę wyników badań nad efektywnością koordynacji oraz procesem jej sprawowania. Z przeglądu wynika, że w wielu miarach programy koordynacji są skuteczniejsze od opieki standardowej, m.in. krótszy jest czas hosptializacji, większa satysfakcja z usług, lepsze wykorzystanie służb środowiskowych przez chorych oraz mniejsze obciążenie ich rodzin.

  Streszczenie angielskie: On the basis of their review of articles published in eight international journals in 1993-2000 the authors present a synopsis of case management. They discuss the major functions and models of case management as well as a synthesis of the findings of research on case management effectiveness and process. Case management is more effective than standard care on many measures, e.g., hospitalisation is shorter, satisfaction with services is greater, community services are used more economically and families are less burdened.

  stosując format: