Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOGDAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Rytm dobowy i zmienność ciśnienia a powikłania narządowe u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym.
Tytuł angielski: Blood pressure circadian rhythm and variability and target organ damage in essential hypertension.
Autorzy: Cymerys Maciej, Miczke Anna, Bryl Wiesław, Kujawska-Łuczak Magdalena, Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.625-631, tab,., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu zmienności i dobowego rytmu ciśnienia na masę lewej komory serca oraz wydalanie albumin z moczem (UAE) u chorych na nadciścienie tętnicze samoistne. Do badań włączono 82 chorych z nieleczonym uprzednio nadciśnieniem (35 kobiet i 47 mężczyzn, śr. wieku 41,1 ń 13,7 lat). Ciśnienie mierzone metodą tradycyjną wynosiło średnio 152/97 mm Hg. Automatyczny pomiar ciśnienia (ABPM) przeprowadzono aparatem Medilog ABP firmy Oxford. Za wykładnik zmienności ciśnienia tętniczego przyjęto odchylenie standardowe (SD) całodobowego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. UAE określano dwukrotnie metodą radioimmunologiczną. Masę i wskaźnik masy lewej komory serca (LVMI) określono na podstawie badania echokardiograficznego. Mediana wydalania albumin z moczem dla całej grupy wynosiła 8,2 mg/dobę; u 18 osób (21,9 proc.) wartości UAE wskazywały na obecność mikroalbuminurii. Indeks masy lewej komory serca wynosił w badanej grupie średnio 109,1 g/mý; u 23 osób (28,0 proc.) stwierdzono wartości wskazujące na przerost lewej komory serca (LVH). Chorzy z mikroalbuminurią, a także z przerostem lewej komory serca, prezentowali większe wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego mierzonymi zarówno metodą tradycyjną, jak i automatycznąą, a także wykazywali większą zmienność ciśnienia skurczowego. Analizując dobowy rytm ciśnienia w ABPM stwierdzono u 18 osób brak nocnego spadku ciśnienia (non-dippers); nie wykazano częstszego występowanaia powikłań ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of blood pressure variiability and circadian rhythm on left ventricular mass and urinary albumin excretion rate (UAE) in patients with essential hypertension. 82 untreated patients (35 women and 47 men; mean age 41,1 ń 13,7) were recruited to this study. Mean office blood pressure at entry was 152/97 mmHg. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) was performed using an Medilog ABP recorder (Oxford). Blood pressure variability was estimated as the standard deviation (SD) of systolic and diastolic ambulatory blood pressure. Urinary album excretion (UAE) was estimated by the radioimmunoassay during two separate days. Echocardiography was used to measure left ventricular mass and left ventricular mass index (LVVMI). The median urinary albumin excretion for the whole group was 8,2 mg/day; in 18 patients (21,9 p.c.) microalbuminuria was present. Left ventricular mass index in a whole group was 109,1 g/mý; in 23 subjects (28,0 p.c.) left ventricular hypertrophy (LVH) was found. Patients with microalbuminuria as well as with left ventricular hypertrophy had higher office and 24 hour ambulatory systolic and diastolic blood pressure and higher systolic blood pressure variability. During ABPM 18 patients with absent nocturnal fall in blood pressure (non-dippers) were found; they did not display more frequent prevalence of target organ damage. Increased 24-hour blood pressure variability present in hypertensive subjects with ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Czy istnieje bezpośrednia zależność między stężeniem leptyny a wartościami ciśnienia tętniczego u otyłych kobiet z nadciśnieniem tętniczym - wpływ insulinemii i metody oceny stopnia otyłości.
  Tytuł angielski: Does leptin affect directly blood pressure in obese hypertension women - influence of insulin and different methods of obesity assessment.
  Autorzy: Kujawska-Łuczak Magdalena, Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.99-106, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wykazano, że hiperinsulinemia jest jednym z najważniejszych czynników uczestniczących w patogenezie nadciśnienia tętniczego związanego z otyłością. Leptyna jest peptydem produkowanym w obrębie tkanki tłuszczowej, który uczestniczy w regulacji poboru pożywienia oraz wydatkowania energii. Ostatnio rozważa się udział leptyny w kształtowaniu ciśnienia tętniczego przede wszystkim poprzez aktywację układu współczulnego oraz swoiste działanie mitogenne. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 30 otyłych kobiet z nadciśnnieniem tętniczym (grupa 1), w wieku 40,7 ń 7,5 roku, wskaźnik masy ciała (BMI) 35,4 ń 4,9 kg/mý, które porównano z 30 otyłymi kobietami z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego (grupa 2), w wieku 37,9 ń 6,9 roku, BMI 36,3 ń 5,8 kg/mý. Grupę kontrolną stanowiło 10 szczupłych kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia. We wszystkich grupach mierzono wartości skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) ciśnienia tętniczego, wskaźnik talia:biodra (WHR). Stężenie insuliny i leptyny na czczo oceniano metodą RIA, zaś stężęnie glukozy i parametrów gospodarki lipidowej - testami komercyjnymi. Otrzymane wyniki analizowano metodą regresji wieloczynnikowej. Wyniki. W grupie otyłych kobiet z nadciśnieniem tętniczym stwierdzono znamiennie wyższe wartości WHR oraz stężenie leptyny i insuliny niż u otyłych kobiet bez nadciśnienia tętniczego. W obu badanych grupach stwierdzono istotne dodatnie korelacje między stężeniem leptyny a BMI, zawartością tłuszczu, SBP, DBP oraz stężeniem insuliny. W grupie 1 po uwzględnieniu BMI i stężenia insuliny stężenie leptyny...

  Streszczenie angielskie: Background. Hyperinsulinemia has been shown to be one of most important pathogenic factors in obesity-related hypertension. Leptin, a peptide produced in adipose tissue, regulates food intake and energy expenditure. It is also considered to affect blood pressure mainly through sympathetic activation and mitogenic action. Material and methods. 30 untreated obese hypertensive women (group I) aged 40,7 ń 7,5 years, BMI 35,4 ń 4,9 kg/mý were compared to 30 obese normotensive women (group 2) aged 37,9 ń 6,9 years, BMI 36,3 ń 5,8 kg/mý. 10 lean normotensives matched for age constituted the control group. We measured systolic and diastolic blood pressure (SBP, DBP) waist to hip ratio (WHR), fasting serum insulin and leptin (by RIA). Adipose tissue content was assessed by bioelectrical impedance. Results were analysed by multivariate analysis method. Results. In group 1 we found significantly elevated WHR values, serum leptin and insulin. In both groups leptin significantly correlated positively with BMI, fat content, SBP, DBP and insulin. In group 1 after adjustment for BMI and insulin, leptin remained independent predictor of DBP, but this association disappeared after adjustment for adipose tissue content as a measure of fatness. Conclusions. We did not confirm direct relationship between serum leptin and arterial hypertension. Insulin and degree of obesity remain most important factors influence obesity-related hypertension.


  3/5

  Tytuł oryginału: Znaczenie czynnika martwicy nowotworu (TNF-ŕ) w patogenezie nadciśnienia tętniczego związanego z otyłością.
  Tytuł angielski: Tumor Necrosis Factor Alfa (TNF-ŕ) and its role in pathogenesis of obesity-associated hypertension.
  Autorzy: Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta, Łuczak Magdalena, Cymerys Maciej, Bryl Wiesław
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.133-141, bibliogr. 109 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieją liczne badania epidemiologiczne wskazujące na istnienie silnej zależności między występowaniem otyłości a nadciśnieniem tętniczym. Według badania NHANES II ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego jest trzykrotnie większe u osób otyłych niż u osób bez otyłości. Opisano wiele mechanizmów biorących udział w rozwoju nadciśnienia u chorych otyłych. Coraz większą uwagę zwraca się na substancje o chrakterze hormonów, produkowane przez tkankę tłuszczową. Jedna z nich to czynnik martwicy nowotworu (TNF-ŕ) - plejotropowa cytokina, do niedawna kojarzona jedynie z działaniem przeciwnowotworowym i wpływem na układ immunologiczny. Jej potencjalny udział w kontroli ciśnienia tętniczego u osób otyłych stał się przedmiotem licznych badań. W pracy przedstawiono mechanizmy, poprzez które TNF w pośredni sposób może wpływać na wartości ciśnienia tętniczego. Należą do nich: indukcja insulinooporności, zwiększona sekrecja leptyny, podwyższone stężenie endoteliny, wpływ na układ RAA.

  Streszczenie angielskie: The strong associattion between obesity and hypertension has been demonstrated in the general population. According to NHANES II study the risk of arterial hypertension is 3-times higher in obese comparing with non-obese subjects. Mechanisms involved in the development of obesity-related hypertension have not been cleary identified. Substances having hormonal features, produced by adipose tissue, need closer attention. One of the substances is tumor necrosis factor (TNF-ŕ) - pleotropic cytokin, known primary for its role in the immune response and cancer. Its potential role in pathogenesis of arterial hypertension has been analysed recently. The influence of TNF on blood pressure is probably indirect. Its action is expressed by induction of insulin resistance, increased leptin secretion, endothelin production and influence on renin-angiotensin-aldosteron system.


  4/5

  Tytuł oryginału: Czy otyłość nasila proces zapalny u chorych z nadciśnieniem tętniczym?
  Tytuł angielski: Does obesity aggravate inflammation in patients with hypertension?
  Autorzy: Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta, Szulińska Monika, Cymerys Maciej, Bryl Wiesław, Jabłecka Anna, Łącki Jan
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.263-269, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Nadciśnienie sprzyja uszkodzeniu śródbłonka, a w konsekwencji - wtórnej aktywacji procesu zapalnego. Wykazano, że tkanka tłuszczowa jest miejscem produkcji czynnika martwicy nowotworu (TNF-ŕ) i interleukiny 6 (IL-6). Celem pracy była ocena wybranych wskaźników procesu zapalnego w grupie otyłych osób z nadciśnieniem tętniczym oraz poszukiwanie zależności między nasileniem procesu zapalnego a wybranymi parametrami antropometrycznymi i biochemicznymi. Materiał i metody: Do badania włączono 32 chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym (grupa I) oraz 34 chorych z nadciśnieniem i otyłością (grupa II). Grupę kontrolną stanowiło 16 zdrowych ochotników. Określono zawartość procentową tkanki tłuszczowej metodą bioimpedancji. Oznaczono stężenia: TNF-ŕ, interleukin (IL-4, 6, 10), białka C-reaktywnego (CRP), insuliny. Wskaźnik insulinooporności (IRI/G) obliczono jako iloraz stężenia insuliny i stężenia glukozy. Wyniki. Chorzy z obu badanych grup cechowali się wyższymi stężeniami TNF-ŕ, IL-4, IL-6, IL-10, CRP, insuliny i wyższymi wartościami wskaźnika IRI/G niż osoby z grupy kontrolnej. W grupie II w porównaniu z grupą I stwierdzono wyższe stężenia TNF-ŕ, IL-10, insuliny i większe wartości wskaźnika IRI/G oraz tendencje do wyższych stężeń IL-4, IL-6, CRP. W grupie II wykazano dodatnią korelację między ln(TNF-ŕ) a proc. FAT i IRI/G. W modelu regresji wieloczynnikowej stężenia TNF-ŕ i proc. FAT okazały się niezależnymi predyktorami wskaźnika IRI/G. Wnioski 1. Nadciśnienie tętnicze jest związane ze zwiększoną aktywacją ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Czynnik martwicy nowotworów (TNF-ŕ) w procesie indukcji insulinooporności u osób z otyłością prostą.
  Tytuł angielski: Tumor necreosis factor alfa (TNF-ŕ) and its role in pathogenesis of insulin resistance in patients with simple obesity.
  Autorzy: Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta, Łuczak Magdalena, Bryl Wiesław, Jabłecka Anna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.449-454, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Znamiennie częstsze występowanie insulinooporności u chorych z otyłością jest znanym faktem. Ostatnie badania sugerują, że w procesie rozwoju insulinooporności ważną rolę może odgrywać zwiększone stężenie czynnika martwicy nowotworów (TNF) pleotropowej cytokiny, produkowanej m.in. przez tkankę tłuszczową. Celem pracy była ocena stężenia TNF u pacjentów z otyłością prostą oraz poszukiwanie zależności pomiędzy stężeniami tej cytokiny a wybranymi parametrami antropometrycznymi i wskaźnikiem insulinooporności. Materiał i metody. Do badania włączono 30 pacjentów z otyłością prostą (M/K 16/14, w wieku 44,2 ń 3,2 lat, BMI 32,4 ń 4,2 kg/mý). Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych ochotników (M/K 8/12, w wieku 34,3 ń 2,1 lat, BMI 23,2 ń 1,7 kg/mý). Względną (proc. FAT) i bezwzględną (kg FAT) zawartość tkanki tłuszczowej oznaczono metodą bioimpedancji elektrycznej. Stężenie TNF i insuliny określono metodami radioimmunologicznymi. Wskaźnik insulinooporności obliczono jako iloraz stężenia insuliny/glukozy (IRI/G). Wyniki. Grupę osób z otyłością prostą cechowały znamiennie wyższe stężenia TNF, insuliny oraz znamiennie wyższe wartości wskaźnika insulinooporności (IRI/G) w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto w grupie tej stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniami TNF a proc. FAT i wskaźnikiem IRI/G. Wnioski. Chorych z otyłością prostą charakteryzują wyższe wartości stężeń TNF w surowicy. Zwiększone stężenie TNF w grupie otyłych oraz jego dodatnia korelacja ze wskaźnikiem insulinooporności wskazują na potencjalny udział tej cytokiny w indukcji insulinooporności związanej z otyłością.

  stosując format: