Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BODALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zaburzenia odżywiania u młodych dorosłych z cukrzycą typu 1. Bliższe spojrzenie na złożony problem].
Autorzy: Bodalski Jerzy
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.120-121, bibliogr. 2 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 109(4)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa


  2/11

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty leczenia L-asparaginazą w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: Chosen aspects of L-asparaginase treatment in neoplastic diseases of hematopoetic system.
  Autorzy: Zalewska-Szewczyk Beata, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.22-25, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: L-asparaginaza jest podstawowym lekiem w terapii chorób limfoproliferacyjnych. Jej mechanizm działania polega na eliminacji z surowicy pacjenta aminokwasu asparaginy, która dla nowotworowo zmienionych limfoblastów jest aminokwasem niezbędnym. Dostępne na rynku preparaty asparaginazy różnią się w zasadniczy sposób w swoich właściwościach biologicznych i farmakologicznych. Asparaginaza ma również silne działanie immunogenne, a skierowane przeciw niej przeciwciała mogą powodować jej inaktywację. Z tego względu konieczne jest monitorowanie aktywności enzymu w surowicy pacjenta podczas leczenia. Stosunkowo rzadko obserwowane objawy uboczne L-asparaginazy mają zwykle łagodny przebieg, aczkolwiek w niektórcy przypadkach mogą stanowić zagrożenie życia i zdrowia.

  Streszczenie angielskie: L-asparaginase is an important element of the front-line in lymphoproliferative diseases. Its mechanism of action is the depletion of serum asparagine, which is an essential amino acid for neoplasmatic lymphoblasts. The available L-asparaginase preparation differ strongly in their biologcal and paharmacological properties. Since L-asparaginase is of high immunogenicity and the antibodies against L-asparaginase may inactivate it, the monitoring of that enzyme activity is necessary. The side-effects of L-aparaginase treatment are seen rarely but in same cases they can be life threatening.


  3/11

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn nerkowych u dzieci z chorobami układu moczowego.
  Tytuł angielski: Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and renal scarring in children with urological diseases.
  Autorzy: Kowalewska-Pietrzak Magdalena, Młynarski Wojciech, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.31-34, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) bierze udział nie tylko w fizjologicznych mechanizmach regulacji ciśnienia tętniczego i równowagi wodno-elektrolitowej organizmu, ale również ma wpływ na rozwój tkanki łącznej w różnych narządach, w tym w nerkach. Przekształcenie nieaktywnej angiotensyny w postać aktywną zachodzi pod wpływem enzymu konwertującego (ACE). Gen ACE wykazuje polimorfizm pod postacią delecji (D) / inseracji (I) 287 pary zasad w intronie 16. W pracy omówiono dostępną wiedzę na temat związku homozygotycznego genotypu DD z powstawaniem blizn nerkowych u dzieci leczonych z powodu różnego rodzaju chorób dróg moczowych, co może sugerować rolę tego polimorfizmu, jako niezależnego czynnika prognostycznego.

  Streszczenie angielskie: Renin-angiotensin system (RAS) is known not only as a regulator of blood pressure and fluid-electrolyte homeostasis, but also plays an important role in interstitial fibrosis of renal tissue. Convertion from Angiotensin I to active Angiotensin II is effected by angiotensin I converting enzyme (ACE). Human ACE gene reveals a deletion (D) / insertion (I) polymorphism of 287-bp within intron 16. The aim of this review was to summarize recent studies of the relationship between ACE genotype and renal scar formation. It clearly shows the DD genotype is an unfavorable factor of poor prognosis in children treated for various uropathies.


  4/11

  Tytuł oryginału: Zaburzenia liczby chromosomów w ostrych białaczkach wieku dziecięcego i ich wpływ na przebieg leczenia - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Abnornalities in the number of chromosomes in childhood acute leukemias and their influence on the treatment - own experiences.
  Autorzy: Chrul Sławomir, Stolarska Małgorzata, Kowalewska-Pietrzak Magdalena, Szczepaniak Anna, Zochniak Jolanta, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.55-58, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Określenie zaburzeń liczby chromosomów w komórkach nowotworowych jest istotnym elementem uzupełniającym współczesną diagnostykę ostrych białaczek. W ostrych białaczkach limfoblastycznych (ALL) liczba chromosomów w komórkach nowotworowych koreluje z wrażliwoscią na leczenie oraz rokowaniem: hiperdiploidia - rokowanie korzystne, hipodiploidia - rokowanie niekorzystne. W ostrych białaczkach nielimfoblastycznych (ANLL) relacje te są znacznie mniej poznane. W pracy zbadano ploidię DNA komórek blastycznych u 30 dzieci, u których rozpoznano różne typy ostrych białaczek (24 - ALL, 6 - ANLL). Wśród pacjentów z ALL u 8 stwierdzono aneuploidię (4 - hiperdiploidię i 4 - hipodiploidię). Wykazano związek ploidii DNA z rokowaniem już w pierwszych etapach leczenia. U dzieci z ANLL w 3 przypadkach stwierdzono aneuploidię pod postacią hipodiploidii. Zjawisko to nie miało istotnego wpływu na rokowanie.

  Streszczenie angielskie: Determination of chromosome number abnormalities has became a very important part in modern diagnostic of acute leukemias. In acute lymphoblastic leukemia the number of chromosomes in blast cells is known to be in correlation with the response to treatment and prognosis. Hyperdiploidy means usually a favorable prognosis, hypodiploidy is associated with a relatively poor outcome. In acute nonlymphoblastic leukemia these relations have not been sufficiently studied so far. We have analyzed the genotypes of blast cells in 30 children with different types of acute leukemias (24 with ALL and 6 with ANLL). Among the ALL patients aneuploidia was detected in 8 cases (4 showed hyperliploidy and 4 showed hypoliploidy). A significant correlation between the rate of ploidia and the prognosis was cleary demonstrated at the early stage of treatment. In 3 cases of ANLL patients we have found aneuploidia i the form of hypoploidia. This fact however, had no marked influence on patient prognosis.


  5/11

  Tytuł oryginału: Rodzinna małopłytkowość amegakariocytowa skojarzona z eozynofilią i alergią.
  Tytuł angielski: Familial thrombocytopenia with eozynophilia and allergy.
  Autorzy: Zielińska Elżbieta, Charubczyk Anna, Zalewska-Szewczyk Beata, Mianowska Beata, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.63-66, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wrodzona megakariocytopenia dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny i należy do rzadkich zespołów chorobowych, w których przewlekłej małopłytkowości mogą towarzyszyć liczne wady rozwojowe kośćca, serca lub narządów moczopłciowych. W pracy u rodzeństwa dwojga płci przedstawiliśmy obraz kliniczny i diagnostykę różnicową rzadkiej odmiany megakariocytopenii bez zaburzeń rozwojowych, lecz z eozynofilią, która klinicznie manifestowała się objawami przewlekłej małopłytkowości i alergii. Według naszej wiedzy jest to drugie doniesienie światowe o koincydencji wrodzonej małopłytkowości i alergii.

  Streszczenie angielskie: Congenital thrombocytopenia is an inherited disorder characterised by several anomalies included limb and variolis organs such as cardiac defects and genitourinary abnomalities. This report describes a family - brother and sister, with rare variant of congenital thrombocytopenia without any developmental abnormalities but megacariocytopenia in bone marrow was associated with eosinophilia and clinically the chronic thrombocytopenia and allergy were dominated. This is a second report of congenital thrombocytopenia and allergy.


  6/11

  Tytuł oryginału: Albuminuria u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Albuminuria in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Szadkowska Agnieszka, Pietrzak Iwona, Czerniawska Elżbieta, Toedorczyk Aleksandra, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.126-130, 132, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa należy do najpoważniejszych powikłań naczyniowych występujących u osób chorych na cukrzycę typu 1 i jest najczęstszą przyczyną niewydolności nerek u osób dorosłych. Jednym z czynników predysponujacych do rozwoju pełno objawowej nefropatii cukrzycowej jest stała mikroalbuminuria. Z tego powodu monitorowanie wielkości wydalania albumin z moczem pozostaje integralną częścią postępowania diagnostycznego u pacjentów chorych na cukrzycę. Celem pracy była analiza wielkości albuminurii u dzieci i młodziezy z cukrzycą typu 1. U 33 spośród 391 badanych (8,4 proc.) stwierdzono mikroalbuminurię. U kolejnych 30 osód (7,67 p.c.) wartości albuminurii mieściły się w granicznym zakresie 15-19,9 ćg/min. Stwierdzono zwiększanie się częstości występowania wczesnej nefropatii cukrzycowej wraz z wydłużeniem się czasu trwania choroby. Odnotowano także zależność występowania wczesnej nefropatii cukrzycowej wraz z wydłużeniem się czasu trwania choroby. Odnotowano także zależność występowania mikroalbuminurii od stopnia wyrównania metabolicznego cukrzycy, stadium pokwitania i od obecności zaburzeń lipidowych.

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is one of the most serious microvascular complications and a leading cause of end-stage renal failure in type 1 diabetic patients. Microalbuminuria may precede the development of overt proteinuria by over a 5-10 year period. The monitoring of albuminuria should be an integral part of the diagnostic management in diabetic patients. The aim of the study was to investigate the rate of albuminuria in type 1 diabetic children and adolescents. Microalbuminuria was found in 33 (8,4 p.c.) out of 391 patietns. In next 30 individuals (7,7 p.c.) the rate of albuminuria was 15-19,9 ćg/min. Statistically significant correlation between microalbuminuria and duration of diabetes, metabolic control, pubertal stage, and lipid abnormalities was found.


  7/11

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym.
  Tytuł angielski: Polymorphism of angiotensin-converting enzyme gene and renal scarring in children with vesicoureteric reflux.
  Autorzy: Kowalewska-Pietrzak Magdalena, Młynarski Wojciech, Młodkowska Ewa, Kozłowski Janusz, Kubryn Izabela, Gadzicki Mariusz, Bodalski Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.352-354, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena związku delecyjno (allel D)/insercyjnego (allel I) polimorfizmu genu ACE z powstawaniem blizn w nerkach dzieci z zakażeniami układu moczowego (ZUM) w przebiegu odpływu pęcherzowo-moczowodowego (OPM). Analizie poddano 63 dzieci chore na ZUM w wywiadzie i OPM Iř - Vř (mediana czasu obserwacji - 4 lata i 3 miesiące). Ocenę obecności blizn przeprowadzono u 21/63 chorych, na podstawie badania scyntygraficznego nerek wykonanego metodą SPECT, po podaniu znakowanego technetem 99mTc unitiolu i stwierdzono obecność blizn u 7/21 dzieci. Polimorfizm genu ACE (D/I) oceniano metodą PCR. W całej grupie obserwowano 17 DD, 21 II i 25 ID genotypów (częstość allela D 0,47), zaś w grupie dzieci z bliznami w nerkach - 3 DD, 1 II, 3 ID (częstość allela D 0,64). Za grupę kontrolną przyjęto częśtości genotypów i alleli u predstawicieli rasy białęj (n = 806) po metaanalizie danych piśmiennictwa. Różńice rozkładu częstości genotypów i alleli między grupami nie ywkazywały istotności statystycznej, jednak nieco wyższa częstość allela D u dzieci z bliznami może sugerować związek polimorfizmu genu ACE z rozwojem zmian łącznotkankowych w nerkach i wskazuje na celowość kontynuowania badań w grupie o większej liczebności.

  Streszczenie angielskie: To investigate angiotensin-converting enzyme (ACE) gene deletion/insertion (D/I) polymorphism as a risk factor of renal scarring, we determined ACE genotypes in 63 pediatric patietns with primary vesicoureteric reflux (VUR) grade I/V and recurrent urinary tract infections (UTI). Renal cortical scars were evaluated applying Technetium-99-m-unithiol SPECT method in 21 children. No statistically significant differences were found in allele and genotype distribution of the D/I polymorphism within ACE gene between children with VUR/UTI and healthy Caucasians (n=806, after literature meta-analysis) (D allele frequencies 47 p.c. vs 54 p.c., respectively). It suggests that ACE gene polymorphism is not associated with primary VUR. Renal scarring revealed 7 of 21 children and there was also no statistically significant differences in the D/I distribution between scar (n = 7) and nonscar (n = 14) subgroups of patients and controls. However, higher frequency of D allele (0.64) in children with renal parenchymal damage may provide the hypothesis that this genetic factor plays an important role in renal scarring. Therefore, to verify this assumption the further studies on the larger group of patients are needed.


  8/11

  Tytuł oryginału: Wpływ ciśnienia tętniczego krwi na czynność nerek u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: The influence of systemic blood pressure on renal function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Pietrzak Iwona, Szadkowska Agnieszka, Kozłowski Janusz, Kowalewska-Pietrzak Magdalena, Bodalski Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.359-361, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi jest jednym z podstawowych czynników ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Celem pracy była ocena wpływu ciśnienia tętniczego krwi na czynność nerek u dzici i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1. U 59 chorych z prawidłowymi wynikami wyrywkowych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonano pomiar całodobowy automatyczny oraz oceniono czynność nerek (GFR ERPF, FF, renoscyntygrafia, wydalanie albumin z moczem). Chorych podzielono na trzy grupy wg kryterium ładunku ciśnienia krwi. Grupa I (do 40 proc. wartości ciśnienia skurczowego - SBP i rozkurczowego - DBP przekraczających 90. percentyl dla płci, wieku, wzrostu i masy ciała) liczyła 26 chorych, grupa II (powyżej 40 proc. wartości DBP przekraczających 90. percentyl) - 25 badanych, grupa III (powyżej 40 proc. wartości SBP i DBP przekraczających 90. percentyl) - 8 chorych. Badania wskazują, że całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego umożliwia wczesne wykrywanie przypadków jego podwyższenia, co wiąże się z częstszym występowaniem hiperfiltracji kłębkowej. Podwyższonemu ciśnieniu rozkurczowemu towarzyszy najniższa filtracja kłębkowa i frakcja filtracyjna.

  Streszczenie angielskie: The elevated systemic blood pressure is one of the most important risk factor of diabetic nephropathy. The aim of the study was to estimate the influence of systemic blood pressure on renal function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. 59 patients with no evidence of arterial hypertension were recruited. In all patients 24 hours automatic blood pressure monitoring and renal examination (GRF, ERPF, FF, renoscintigraphy, urinary albumin excretion) were performed. The patients were divided into three groups according to the blood pressure load: group I (less than 40 p.c. systolic blood pressure - SBP and diastolic blood pressure - DBP above 90 pc for sex, age, height and body weight) - 26 persons, group II (more than 40 p.c. DBP above 90 pc) - 25 persons, group III (more than 40 p.c. SBP and DBP above 90 pc) - 8 persons. The study suggests that 24 hour automatic blood pressure monitoring is useful to early detection of increased blood pressure in diabetic children and adolescents. The patietns with elevated both systolic and diastolic blood pressure had more frequently glomerular hyperfiltration. The persons with elevated only diastolic blood pressure had the lowest glomerular filtration and filtration fraction.


  9/11

  Tytuł oryginału: Badania własne nad lekoopornością komórek białaczkowych w oparciu o test MTT.
  Tytuł angielski: Drug resistance of leukemic cells tested by MTT assay - clinical observation.
  Autorzy: Chrul Sławomir, Polakowska Ewa, Stolarska Małgorzata, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.188-192, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę określenia w jakim stopniu możliwości własnego warsztatu diagnostycznego w zakresie badania lekooporności komórek białaczkowych, mogą być wykorzystane dla praktyki klinicznej. Grupę badaną stanowiło 24 dzieci hospitalizowanych w Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AM w Łodzi. Badaniem objęto 18 dzieci z ALL i 6 dzieci z ANLL w wieku 1,5 - 17 lat (średnio 7,5 roku). Lekooporność w stosunku do wybranych cytostatyków oznaczono testem MTT. Wyniki testu MTT zestawiono z przebiegiem klinicznym choroby. Średni czas obserwacji wśród dzieci chorych wynosił 13.5 miesiąca (zakres: od 4 do 24 miesięcy). Uzyskane wynik badań potwierdzają opinie innych autorów o znacznej przydatności testu MTT dla wyboru optymalnego schematu leczniczego, przy jednocześnie niewielkiej wartości rokowniczej dla przebiegu choroby u poszczególnych pacjentów.


  10/11

  Tytuł oryginału: Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gastric myoelectrical activity in children with diabetes mellitus type 1 and Helicobacter pylori infection - preliminary report.
  Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Bodalski Jerzy, Szadkowska Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.347-349, il., bibliogr. 22 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Powikłania ze strony przewodu pokarmowego u chorych z cukrzycą manifestować się mogą zaburzoną czynnością mioelektryczną żołądka. Jednocześnie badania wskazują na wyższą częśtość infekcji Helicobacter pylori (H.p.) w tej grupie chorych. Celem pracy jest ocena zależności między czynnością mioelektryczną żołądka a wykładnikami infekcji Helicobacter pylori u dzieci z cukrzycą typu 1 (IDDM). Badaniami objęto 60 dzieci z IDDM i 20 osobową H.p.-ujmeną grupę kontrolną. U wszystkich badanych wykonano przezskórną elektrogastrografię (EGG) oraz przeprowadzono badanie skriningowe w kierunku infekcji H.p. (mocznikowy test oddechowy - UBT). Wyniki: UBT był dodatni u 20,58 proc. dzieci z cukrzycą typu 1. Procent bradygastrii w okresie przedposiłkowym był u dzieci z cukrzycą znamiennie wyższy, niż w grupie kotnrolnej (p 0,01). występowanie bradygastrii przedposiłkowej było częstsze u dzieci z cukrzycą H.p. dodatnich, w porównaniu z grupą H.p.-ujemną i kontrolną. Wnioski. 1. Wyniki badań wskazują, iż u dzieci z cukrzycą typu 1 dominują zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka w okresie przedposiłkowym. 2. Infekcja Helicobacter pylori może być czynnikiem wpływającym na wtórną gastropatię u pacjentów z cukrzycą typu 1.


  11/11

  Tytuł oryginału: Abnormalities in bone metabolism in children with long-term glucocorticoid treatment.
  Tytuł polski: Nieprawidłowości metabolizmu kostnego u dzieci leczonych przewlekle glukokortykoidami.
  Autorzy: Chlebna-Sokół Danuta, Loba-Jakubowska Elżbieta, Rusińska Agnieszka, Lorenc Roman S., Lewiński Andrzej, Bodalski Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.159-170, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowanie glukokortykoidów u dzieci jest nadal wymagane w leczeniu niektórych chorób, np. chorób o podłożu autoimmunologicznym, chorób nowotworowych lub chorób ustrojowych tkanki łącznej. Jednakże zastosowanie kortykoterapii może się wiązać z wieloma zaburzeniami. Spośród nich, zaburzenia w mineralizacji kości zasługują na szczególną uwagę. Najczęściej obserwowanymi zaburzeniami są osteoporoza i osteopenia, wywołane kortykosteroidami, wraz z wtórnym obniżeniem gęstości mineralnej kości u dzieci poddanych długotrwałemu leczeniu glukokortykoidami. Ten mechanizm, który prowadzi do osteoporozy, jest złożony i wielokierunkowy i jest zarówno skutkiem wpływu glukokortykoidów na metabolizm wapnia i fosforu, jak i bezpośredniego wpływu tych hormonów na komórki kości. U dzieci i młodzieży, długotrwałe podawanie glukokortykoidów prowadzi do zahamowania procesu kościotworzenia w większym stopniu niż do stymulacji resorpcji. Celem badania było określenie wpływu długotrwałej kortykoterapii na metabolizm kostny (gęstość mineralną kości i biochemiczne wskaźniki metabolizmu kostnego) u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The use of glucocorticoids in children is still necessary in the treatment of some diseases, e.g., diseases with autoimmunologic background, as well as neoplastic and systemic diseases of the connective tissue. However, the use of corticotherapy can bring about a number of many disturbances. Among them, disturbances in bone metabolism are of special importance, the most common ones being the corticosteroid-induced osteoporosis and osteopenia, with secondary decrease of bone mineralization in children with long-term glucocorticoid treatment. The mechanism which leads to osteoporosis is complex and multidirectional, and results from the effect of glucocorticoids on calcium and phosphorus metabolism and direct influence of glucocorticoids on bone cells. In children and adolescents, long-term use of glucocorticoids leads, in the first instance, to predominance of bone formation inhibition rather than to stimulation of resorption. The aim of the study is to determine the influence of long-term corticotherapy on bone metabolism (bone mineral density and biochemical markers of bone metabolism) in chldren.

  stosując format: