Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOBILEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
Tytuł angielski: Influence of homocysteine concentration on clinical course and angiographic presentation of ischemic heart disease.
Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kotlicka Justyna, Kochman Janusz, Iwanowska Marzena, Kosior Dariusz, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.109-113, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie; Podwyższone stężenie homocysteiny (Hcy), przez niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyniowy i procesy zakrzepowe może w istotny sposób przyczynić się do powstawania i progresji zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Cel pracy: Analiza przebiegu klinicznego choroby niedokrwiennej serca (IHD) oraz obrazu angiograficznego tętnic wieńcowych u chorych z i bez hiperhomocysteinemii. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 77 pacjentów (PTS) z rozpoznaną klinicznie IHD, którzy w czasie hospitalizacji mieli wykonaną koronarografię. W dniu badania oznaczono stężenie Hcy i kwasu foliowego. Koronarograficznie stopień nasilenia zmian miażdżycowych oceniano wg skali Gensiniego oraz według liczby tętnic wieńcowych z istotnymi (tj. 50 proc. średnicy światła naczynia) zwężeniami. Kliniczną postać IHD określono na podstawie wywiadu. Wyniki: Zbadano 48 (62 proc.) mężczyzn i 29 (38 proc.) kobiet w wieku 27-74 lata (średnia 57 ń 9,3). Wskazaniami do wykonania koronarografii były: stabilna IHD (SA) u 39 proc., niestabilna IHD (UA) u 38 proc., zawał serca (MI) dokonany w ciągu ostatnich 10-20 dni u 23 proc. Za górną granicę normy stężenia Hcy przyjęto 12,99 ćmol/l. podwyższone wartości Hcy stwierdzono u 45 proc. pts. Średnie stężenie Hcy u pts z SA wynosiło 11,63 ń 2,65 ćmol/l, u chorych z UA 13,93 ń 5.59 ćmol/l, u chorych po MI 14,74 ń 4,2 ćmol/l. Wartości stężenia Hcy były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z SA, w porównaniu do grupy chorych po MI (p = ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A growing attention is being paid upon new risk factors of ischemic heart disease (IHD). Homocysteine (Hcy) represents such newly established factor. Its elevated concentration causes endothelial dysfunction and promates thrombosis. These processes may result in formation and progression of atheroslerotic lesions. Aim: The analysis of clinical course of IHD and angiographic presentation of coronary arteries in patients with and without hyperhomocysteinaemia. Material and methods: 77 pts with diagnosed IHD, referred to coronary angiography were enrolled. Plasma Hcy and folate concentration were measured. Clinical manifestation of IHD was noted. Extension of atherosclerosis (according to Gensini scale) and number of arteries with significant stenosis (i.e. 50 p.c. vessel lumen) were assessed with coronary angiography. Results: There were 48 (62 p.c.) men and 29 (38 p.c.) women in study group. Mean age 57 ń 9.3 years. Indications for coronary angiography were: stable angina (SA) in 39 pts, unstable angina (UA) in 38 p.c. pts, reccurent myocardial infartion (MI) (10-20 day) in 23 p.c. pts. Upper limit of normal Hcy - 12.99 ćmol/L. In 45 p.c. pts elevated Hcy concentration was observed. Mean Hcy concentration in SA-pts was 11.63 ń 2.65, in UA-pts was 13.92 ń 5.59 and in MI-pts was 14.79 ń 4.2. Mean Hcy concentration was significantly higher in MI-pts than in SA-pts (p = 0.002). In UA-pts mean Hcy concentration was higher than in SA-pts, with borderline ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Badanie moczu nadal w centrum uwagi.
  Autorzy: Bobilewicz Dagna
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.88, 90-91, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mocz, jako łatwo dostępny materiał do badań, był zawsze w centrum uwagi lekarzy, którzy pierwsze analizy wykonywali sami, stosując głównie metody organoleptyczne. Obserwując jego gęstość przy przelewaniu z naczynia do naczynia oraz wykrywając jego słodki smak, można było stwierdzić, że z moczem jest wydalany cukier, zaś czerwone zabarwienie wskazywało na obecność krwi.


  3/5

  Tytuł oryginału: Problemy standaryzacji w oznaczeniach immunochemicznych.
  Autorzy: Bobilewicz Dagna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.34-38, bibliogr. 14 poz. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  4/5

  Tytuł oryginału: Cholesterol frakcji LDL: metoda bezpośrednia czy pośrednia, wyliczeniowa?
  Tytuł angielski: LDL cholesterol: direct measurement or calculated method.
  Autorzy: Bobilewicz Dagna, Jasińska Alicja, Kotlicka Justyna, Narożna Beata, Skrzypkova Eva
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.437-444, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena metody bezpośredniej oznaczania stężenia cholesterolu LDL w odniesieniu do wartości wyliczanych z równania Friedewalda. Badania wykonano w 583 surowicach, które podzielono według stężenia cholesterolu na 4 grupy od stężenia ó 120 mg/dl do powyżej 251 mg/dl oraz według stężenia triglicerydów na 7 grup od stężenia ó 100 mg/dl do 400 mg/dl. Oznaczano poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji HDL i LDL - metodą bezpośrednią (LDL-D), stężenie triglicerydów, apoB oraz wyliczano stężenie cholesterolu frakcji LDL ze wzoru Friedewalda (LDL-O). Średnie wartości LDL-D były nieco wyższe od LDL-O w grupach z poziomem cholesterolu poniżej 200 mg/dl. Natomiast ze wzrostem stężeń choelsterolu powyżej 200 mg/dl proporcje te stają się odwrotne tj. wyższe są średnie stężenia LDL-O niż LDL-D zwłaszcza w grupie z niskim stężeniem triglicerydów ( 200 mg/dl). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w następujących grupach: úcholesterol pomiędzy 120 a 200 mg/dl, TG 201 a 250 mg/dl úcholesterol pomiędzy 200 a 250 mg/dl, TG poniżej 100 mg/dl úcholesterol powyżej 250 mg/dl, TG pomiędzy 150-200 a 250-350 mg/dl. Obserwowano tendencje do istotnych różnic pomiędzy metodą bezpośrednią i wyliczeniową w grupach z niskim i umiarkowanym stężeniem cholesterolu całkowitego oraz podwyższonymi poziomami triglicerydów. Różnice w tych grupach stwierdzono również w apoB/DLD i współczynnikach korelacji, które były niskie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare a direct method of choelsterol LDL measurement with calculated values according to Friedewald Formula. 583 sera's were dividedinto 4 groups according to ranges of total cholesterol concentration (ó 120 mg/dl - 251 mg/dl) and into 7 groups according to ranges of triglycerides concentration (from TG 100 mg/dl up to 400 mg/dl). Serum level of total cholesterol, LDL-chol - direct method (LDL-D) of Roche Integra, TG, HDL-chol and apoB were measured. LDL-chol was calculated according to Friedewald (LDL-O). Ratios apoB/LDL-D and apoB/LDL-O were calcualted. Means of LDL-O were higher in groups with total chol below 200 mg/dl and lower in higher cholesterol groups especially accompanied by low TG. No significant differences were observed in the following groups: *total cholesterol between 120 and 200 mg/dl and TG between 201 and 250 mg/dl *total cholesterol between 200 and 250 mg/dl and TG below 100 mg/dl *total choelsterol 250 mg/dl and TG between 150-200 and 250-350 mg/dl. There is general tendency to significant discrepancy between methods in low and moderate cholesterol and high TG groups. The differences were obtained also in apoB/LDL ratios and coefficient of correlation which was low.


  5/5

  Tytuł oryginału: Wpływ impulsu elektrycznego na stopień uszkodzenia komórek mięśnia sercowego podczas kardiowersji elektrycznej u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków.
  Tytuł angielski: Effect of electric stimulus on cardiomiocyte damage caused by cardioversion in patients with chronic atrial fibrillation.
  Autorzy: Tadeusiak Wiesław, Pawłowski Piotr, Kosior Dariusz, Stolarz Piotr, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.271-276, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu kardiowersji elektrycznej (KE) migotania przedsionków (MP). Do badania włączono 38 chorych (K/M 8/30) w średnim wieku 62,1 ń 9,7 lat z przetrwałym niezastawkowym MP, o średnim czasie utrzymywania się zaburzeń rytmu 221,3 ń 134,7 dni, u których wykonano planowy zabieg KE. U wszystkich chorych przed, 6 i 24 godziny po zabiegu oznaczano stężenie mioglobiny i troponiny I w surowicy krwi metodą FPIA. U 18 osób (K/M 3/15), które zrandomizowano do wykonania KE prądem jednofazowym (śr. wartość energii 362,6 ń 112,3 J) rytm zatokowy (RZ) udało się przywrócić u 83,3 proc. chorych. Ustąpienie MP udało się uzyskać u wszystkich spośród 20 chorych (K/M 5/15), u których zabieg wykonany był przy pomocy impulsu dwufazowego (śr. wartość energii 166,4 ń 76,1 J). Stwierdzono znamienny wzrost stężenia troponiny I w grupie chorych po KE impulsem jednofazowym. Najwuższe stężenie ocenianego parametru w surowicy krwi stwierdzano w 24 godziny po zabiegu (0,21 ń 0,19 vs 0,41 ń 0,37 ng/ml, p 0,04). W tej grupie chorych odnotowano także istotny wzrost stężenia mioglobiny. Najwyższą wartość stężenia mioglobiny stwierdzono po 6 godzinach od zabiegu (38,1 ń 14,2 vs 221,9 ń 51,3 nmol/l, p 0,001). Wnioski: dynamika zmian osoczowych stężeń troponiny I i mioglobiny w czasie 24 godzin po KE przetrwałego MP z wykorzystaniem impulsu jednofazowego może świadczyć o uszkodzeniu komórek miokardium.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the degree of cardiomiocyte damage as an effect of electric cardioversion. 38 patients with chronic atrial fibrillation of the duration of 221.3 ń 34.7 days (mean ag 62.1 ń 9.7 years) were investigated. Myoglobin and troponin I were measured by FPIA method (Abbott) before cardioversion, 6 and 24 hours after. Among 18 randomised patients (applied one phase current = 362.6 ń 112 J) physiological rhythm was achieved in 83.3 p.c. In those persons in whom biphase current was applied (mean 166.4 ń 76.1 J) successful restoration of normal rhythm was achieved in the whole group (20 patients). Significant increase of troponin I was found in patients after one phase current cardioversion with the highest values observed in samples collected 24 hours after the intervention (0.21 ń 0.19 versus 0.41 ń 0.37 ng/ml p 0.04). It was accompanied by the increase of myoglobin with the highest values observed at 6 hours samples (38.1 ń 14.2 versus 221.9 ń 51.3 nmol/l, p 0.001). Conclusions: The changes in serum level of troponin I and myoglobin after cardioversion with one phase electric current are in favour of suggestion that it might cause the cardiomyocyte damage.

  stosując format: