Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIRKNER
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Stężenie ołowiu i kadmu w nasieniu ludzkim.
Tytuł angielski: Concentration of lead and cadmium in human semen.
Autorzy: Kasperczyk Aleksandra, Kasperczyk Sławomir, Dziwisz Maria, Birkner Ewa, Walecko Cecylia, Winiarska Halina, Birkner Józef
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.449-453, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono w grupie 96 mężczyzn w wieku 29-38 lat, którzy byli pacjentami Poradni Andrologicznej. W pracy określono stężenie ołowiu i kadmu w płynie nasiennym u mężczyzn z normospermią (grupa kontrolna n=39), teratozoospermią, oligozoospermią i astenozoospermią (grupa badana n=57). Do oznaczenia tych 2 pierwiastków użyto spektrofotometru atomowo-absorbcyjnego. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono różnic w stężeniu obu pierwiastków w badanych grupach. Wykazano natomiast dodatnią korelację pomiędzy zawartością ołowiu i kadmu w płynie nasiennym.

  Streszczenie angielskie: Objectives:The aim of the our study was to specify influence of lead and cadmium on semen parameters. Material and methods: Concentrations of both elements were determined in semen samples by atomic absorption spectrophotometry of 57 men with teratozoospermic, astenozoospermic and oligozoospermic (studied group) and 39 normozoospermic group (control group). Semen morphology was conducted in accordance with WHO regulations. Results and conclusions: We did not find any difference in concentration of these elements in both group. We found a positive correlation between lead and cadmium in seminal plasma.


  2/9

  Tytuł oryginału: Aktywność transferazy-S-glutationowej w erytrocytach u osób zawodowo narażonych na związki ołowiu.
  Tytuł angielski: Activity of glutathione S-transferase in ekythrocytes of workers exposed to lead.
  Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Kasperczyk Aleksandra, Birkner Ewa, Ostałowska Alina, Dziwisz Maria
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.173-178, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U osób zawodowo narażonych na związki ołowiu i w grupie kontrolnej oznaczono stężenie ołowiu i cynkoprotoporfiryny we krwi, stężenie kwasu deltaaminolewulinowego w moczu oraz aktywność transferazy-S-glutationowej w erytrocytach. U osób, u których we krwi wartość stężenia ołowiu waha się od 250 do 450 ćg/dm**3 obserwuje się wzrost aktywności transferazy-S-glutationowej średnio o 25 proc.

  Streszczenie angielskie: Blood lead level (Pb), blood zinc protoporphyrin level (ZPP), urinary delta-aminolevulinic acid level (ALA). Blood hemoglobin level (Hb) and activity of glutathione exposed to lead (group Pb 250 ćg/dm**3, n = 160, mean = 404.1 ćg/dm**3), and of controls '(Pb 250 ćg/dm**3), n = 59, mean = 165.2 ćg/dm**3). The Pb-exposed group was further divided into 3 subgroups: low-Pb (Pb = 250-350 ćg/dm**3, medium-Pb (Pb = 350-450 ćg/dm**3), and high-Pb (Pb over 450 ćg/dm**3). Correlations between Pb, ZPP ALA and GST were not detected. GST was significantly (about 25 p.c.) higher in the erythrocytes of the Pb 250 to 450 ćg/dm**3 workers than in the control. The GST induction seems to represent the adaptive response mechanism connected with lead ion detoxication.


  3/9

  Tytuł oryginału: Wpływ hiperglikemii na aktywność peroksydazy glutationowej i dysmutazy ponadtlenkowej u osób z świeżo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
  Tytuł angielski: The influence of hyperglycaemia on superoxide dismutase and gluthatione peroxidase activities in newly diagnosed carbohydrate metabolism disturbances.
  Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Przywara Brygida, Kasperczyk Aleksandra, Birkner Ewa, Wodniecki Jan, Ostałowska Alina, Krauze-Wielicka Magdalena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.270-275, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą ocena zmian aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (aktywność izoenzymu SOD-Zn, Cu i SOD-Mn w surowicy krwi i całkowita aktywność w erytrocytach) oraz peroksydazy glutationowej w erytrocytach u osób ze świeżo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. W badaniu uczestniczyło 80 chorych, których podzielono na dwie grupy: kontrolną (prawidłowy wynik doustnego testu tolerancji glukozy - OGTT; n = 44) i badaną (z rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w teście OGTT - glikemia na czczo powyżej 6,1 mmol/l lub/i glikemia po 2 godzinach po obciążeniu 75 g glukozy powyżej 7,8 mmol/l; n = 36). Nie stwierdzono różnic w aktwyności dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej; obserwowano jedynie ujemną korelację pomiędzy aktywnością peroksydazy glutationowej w erytrocytach a stężeniem glukozy w 2 godzinie w OGTT (R = -0,28; p = 0,032). Tendencja do obniżania aktywności peroksydazy glutationwej w erytrocytach u osób z hiperglikemią poposiłkową sugeruje, że enzym ten może być uznany za jeden z wczesnych wskaźników zmian w układzie antyoksydacyjnym w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the changes of superoxide dismutase (both isoenzymes: SOD-Zn, Cu and SOD-Mn in serum and total activity in erythrocytes) and gluthatione peroxidase (in erythrocytes) activites in newly diagnosed carbohydrate metabolism disturbances. 80 subjects were divided into two groups: the control with normal oral tolerance glucose test (OGTT) (n = 44) and investigated group (concentration of fasting glucose over 6,1 mmol/l and/or concentration of glucose in second hour of OGTT over 7,8 mmol/l) (n = 36). No differences of superoxide dismutase and gluthatione peroxidase activities as well as negative correlation between gluthatione peroxidase activity and concentration of glucose in second hour of OGTT (R = -0,28; p = 0,032) were observed. Falling tendency of gluthatione peroxidase activity in erythrocytes in subjects with postprandial hyperglycaemia suggest that this enzyme could be an early marker of antioxidant status of carbohydrate metabolism disturbances.


  4/9

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników przeciwutleniających oraz fluoru i selenu na rozwój doświadczalnej hipercholesterolemii u królików : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Birkner Ewa
  Źródło: - Zabrze, ŚAM 2002, 181 s. : il., tab., bibliogr. 339 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,348

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  5/9

  Tytuł oryginału: Aktywność aldolazy i dehydrogenazy mleczanowej w wątrobie szczurów z hiperglikemią fluorkową.
  Tytuł angielski: Liver aldolase and lactate dehydrogenase activity in rats with fluoride hyperglycaemia.
  Autorzy: Birkner Ewa, Grucka-Mamczar Ewa, Stawiarska-Pięta Barbara, Kasperczyk Sławomir, Kasperczyk Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.7-11, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  6/9

  Tytuł oryginału: Stężenie hemoglobiny glikozylowanej i fluorków w surowicy krwi szczurów z hiperglikemią indukowaną NaF.
  Tytuł angielski: Concentration of glycosylated hemoglobin and fluorides in blood serum of rats with hyperglycaemia.
  Autorzy: Birkner Ewa, Grucka-Mamczar Ewa, Stawiarska-Pięta Barbara, Chlubek Dariusz, Samujło Dorota
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.391-394, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Szczurom szczepu Wistar FL podawano do picia przez 4 mies. wodę zawierającą 50 i 100 mg F-/dm**3. Spowodowało to wystąpienie u zwierząt hiperglikemii fluorkowej, której towarzyszył wzrost stężenia HbA1 i jonów fluorkowych oznaczanych w surowicy krwi.

  Streszczenie angielskie: Fluoride hyperglycaemia was accompanied by incrased HbA1 and F- concentration in serum of rats receiving drinking water containing 50 and 1000 mg F-/dm**3. The rats were exposed to F- for 4 months.


  7/9

  Tytuł oryginału: Profil aktywności izoenzymów ŕ-amylazy surowicy krwi człowieka po zabiegach operacyjnych tarczycy.
  Tytuł angielski: Activity of isoenzymes of ŕ-amylase in human serum after thyroid operation.
  Autorzy: Birkner Ewa, Kasperczyk Sławomir, Brzoza Zenon, Kucharzewski Marek, Kasperczyk Aleksandra, Badura-Brzoza Karina
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.650-656, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: melem pracy była ocena wpływu operacji częściowego usunięcia tarczycy z powodu wola guzkowego u kobiet na czynność wydzielniczą ślinianek i trzustki. U 20 kobiet krew pobierano czterokrotnie - rano na czczo przed zabiegiem operacyjnym, tuż po zabiegu, a następnie w pierwszej i czwartej dobie po operacji - i oznaczono w niej aktywność całkowitą ŕ-amylazy, aktywność izoenzymu śliniankowego i trzustkowego ŕ-amylazy oraz stężenie TSH i fT4. W okresie pooperacyjnym następował spadek aktywności całkowitej ŕ-amylazy i jej izoenzymu śliniankowego, natomiast aktywność izoenzymu trzustkowego nie uległa zmianie. Obserwowano dodatnią korelację pomiędzy zmianami aktywności całkowitej ŕ-amylazy a zmianami aktywności izoenzymu śliniankowego (R = od 0,63 do 0,81). Brak było korelacji pomiędzy zmianami aktywności całkowitej ŕ-amylazy a aktywnościami izoenzymu trzustkowego. Stężenie TSH tuż po zabiegu i w 1 dobie wzrastało w porównaniu z wartościami przed operacją, natomiast w 4 dobie obniżało się. W porównaniu z wartościami przed operacją stężenie fT4 ulegało zwiększeniu w okresie pooperacyjnym. Nie obserwowano bezpośredniego związku między zmianami w układzie przysadka - tarczyca a zmianami aktywności badanych izoenzymów ŕ-amylazy. Przeprowadzone doświadczenie wykazuje, że po częściowym usunięciu tarczycy u ludzi dochodzi do spadku aktywności izoenzymu śliniankowego. Efekt ten może być związany z niedokrwieniem ślinianek w polu operacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the influence of partial thyroidectomy on secretion of salivary glands and pancreas. The blood of 20 women was taken before, immediately after operation and in the Ist and in the 4th day after operation. Total activity of ŕ-amylase, activity of salivary and pancreas isoenzymes of ŕ-amylase and concentration of TSH and fT4 were estimated. During postoperative period we observed the decrease of total activity of ŕ-amylase and salivary isoenzyme while pancreatic isoenzyme did not change. Positive correlation (R = 0,63-0,81) was observed between total activity and salivary isoenzyme but there was no correlation between total activity and pancreas isoenzyme. The concentration of TSH increased immediately after and in the 1st day after operation and decreased in the 4th day. The concentration of fT4 increased during postoperative period. There was relation between changes in pituitary gland-thyroid system and activity of studied isoenzymes. It seems that decreasing of activity of salivary isoenzyme of ŕ-amylase after partial thyroidectomy in human may be connected with ischaemiua of salivary glands during operation.


  8/9

  Tytuł oryginału: The effect of whole-body cryotherapy on lipids parameters in experimental rat model.
  Tytuł polski: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na parametry lipidowe u szczurów.
  Autorzy: Skrzep-Poloczek Bronisława, Romuk Ewa, Birkner Ewa, Wiśniowska Bernadeta, Beck Brygida, Jagodziński Leszek, Stanek Agata, Teister Maria, Sieroń Aleksander
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.7-13, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwujemy ogromny wzrost zainetersowania oddziaływaniem niskich temepratur na organizmy żywe. Temepraturuy kriogeniczne (krańcowo niskie) są coraz częściej stosowane w medycynie i biologii. Szybko rozwijająca się krioterapia wykorzystuje działanie niskich temepartur do stymulowania fizjologicznych reakcji organizmu na zimno. Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje wiele reakcji: przeciwbólową, nerwowo-mięśniową, przeciwobrzękową, odpornościową, hormonalną oraz krążeniową. Ich podstawą są procesy termoregulacji. Brak doniesień na temat zachowania się zwierząt poddanych stymulacyjnemu działaniu krioterapii ogólnoustrojowej skłonił nas do ustalenia optymalnych warunków stosowania właśnie u nich krioterapii. Celem naszej pracy była ocena wpływu niskiej temperatury na parametry lipidowe szczurów. Badania przeprowadzano na 30 szczurach rasy Wistar, samcach o ciężarze ciała 317 ń 24 g. Zwierzęta podzielono na 5 grup po 6 szczurów w każdej. Grupa A została poddana 5-dniowej ekspozycji na temperaturę -60 řC, grupa B - 10-dniowej ekspozycji na temperaturę -60řC, grupa C - 5 dniowej ekspozycji na temp. -90řC, grupa D - 10-dniowej ekspozycji na temp. -90řC, grupa E - kontrola bez ekspozycji. Czas trwania jednego zabiegu wynosił minutę. Po zakończonym cyklu ekspozycji w pobranych próbkach krwi oznaczyliśmy cholesterol całkowity, trójglicerydy oraz cholesterol HDL i LDL (metodą enzymatyczną - zestawami firmy Alpha Diagnostics. Na podstawie uzyskanych wyników mmożna wyciągnąć wniosek, że ...

  Streszczenie angielskie: The main objectives of this study were to quantify in whole body cryotherapy rat model changes in serum lipid profile (plasma triglycerides, total cholesterol, HDL-cholesterol, VLDL + LDL cholesterol). Studies were carried out on 30 adult male Wistar FL rats. Animals were randomized into five groups (6 rats each). Group A - rats exposured for temperature -60řC for 5 days, group B - rats exposured for temperature -60řC for 10 days, group C - rats exposured for temperature -90 řC for 5 days, group D - rats exposured for temperature -90řC for 10 days and group E - control rats - without exposure on cryotherapy. We have observed decrease in body weight of animals exposured for temperature -90řC for 5 and 10 days. Whole body cryotherapy by lowering HDL-C and LDL-C fraction and increasing TG level seems to influence lipoprotein metabolism.


  9/9

  Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu na występowanie nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Influence of lead exposure on arterial hypertension.
  Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Dziwisz Maria, Kasperczyk Aleksander, Birkner Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.230-234, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto pracowników narażonych na związki ołowiu (n=249). We krwi oznaczono stężenie ołowiu (przy użyciu spektrofotometru absorpcji atomowej), a w moczu stężenie kwasu delta-aminolewulinowego (ALA). U badanych zebrano wywiad w kierunku nadciśnienia tętniczego (HA) oraz zmierzono ciśnienie tętnicze krwi, uwzględniono wiek, narażenie na związki ołowiu oraz masę ciała (BMI - body mass index). Nadciśnienie tętnicze przyjęto przy ciśnieniu tętniczym powyżej wartości 140/90 lub gdy było wcześniej rozpoznane. Analiza regresji logistycznej i korelacji wykazała, że istnieje związek pomiędzy stężeniem ALA z wystąpieniem nadciśnienia tętniczego (R=0,12 p 0,05). Badane osoby podzielono na 2 grupy: badaną (ALA ň 4 mg/l) i kontrolną (ALA 4 mg/l). Obydwie grupy nie różniły się znamiennie statystycznie wiekiem (średnia 44,0 w grupie badanej vs 45,3 roku w grupie kontrolnej) okresem narażania na związki ołowiu (średnia 21,1 vs 21,7 roku), oraz BMI (26,5 kg/mý vs 26,7 kg/mý). W grupie badanej stwierdzono istotne statystycznie wyższe wartości ołowiu (średnia 23,5 ćg/dl w grupie badanej vs 16,8 ćg/dl w grupie kontrolnej p 0,001) i ALA (5,33 mg/l vs 2,79 mg/p 0,001). W porównaniu z grupą kontrolną obserwowano prawie dwukrotny wzrost ryzyka wystąpienia podwyższoneg ciśnienia tętnicznego w grupie badanej (OR=1,90; 95 proc. przedział ufności: of 1,09 do 3,32). Narażenie na Pb nawet w niskich dawkach może powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi, co prawdopodobnie związane jest z prooksydacyjnym działaniem.

  Streszczenie angielskie: Blood lead level, urinary delta-aminolevulinic acid level, blood pressure, age, time of exposure, BMI were measured in zinc and lead foundry workers (n=249) occupationally exposed to lead. Arterial hypertension was defined as the blood pressure over 140/90 and/or early diagnosed hypertension. Logistic regression analysis and correlation show that there is a relationship between ALA concentration and arterial hypertension (R=0.12, p 0.05). Workers were divided into a study group (ALA ň 4 mg/l). Both groups did not differ in age (mean 44.0 years in study group vs 45.3 in control group), time of exposure to lead (mean 21.1 years vs 21.7 years) and BMI (26.5 kg.mý vs 26.7 kg/mý). Blood lead level was statistically significantly higher in the study group (23.5 ćg/dl vs 16.8 ćg/dl, p 0.001) as well as urinary delta-aminolevulinic acid level (5.35 mg/l vs 2.79 mg.l 0.001). In the study group there was a two fold increase in higher blood pressure in comparison with control group (OR=1,90; 95 p.c. CI: 1.09 - 3.32). Exposure to lead even in small doses may increase arterial blood pressure and it seems to be associated with prooxidant effects of delta-aminolevulinic acid.

  stosując format: