Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BILO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ telefonu komórkowego na pracę rozrusznika serca.
Tytuł angielski: The influence of mobile phone on cardiac pacemaker function.
Autorzy: Curyło Adam, Bilo Grzegorz, Ślosarczyk Mariusz, Kawecka-Jaszcz Kalina
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.117-122, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rosnące rozpowszechnienie telefonów komórkowych wiąże się z ryzykiem zakłócania przez emitowane pole elektromagnetyczne funkcji urządzeń elektronicznych, w tym rozruszników serca. Celem pracy była ocena wpływu telefonu komórkowego pracującego w sieci cyfrowej na funkcjonowanie rozrusznika serca. Materiał i metody: Badaniem objęto 63 pacjentów (35 kobiet i 28 mężczyzn, średni wiek 70,3 lat) z wszczepionym rozrusznikiem serca (39 pacjentów - stymulacja VVI, 18 - stymulacja DDD, 5 - stymulacja AAI, 1 - stymulacja VDD). U 33 pacjentów badanie przeprowadzono z użyciem telefonu pracującego w systemie cyfrowym GSM na częstotliwości 900 MHz, a u pozostałych 30 osób - telefonu pracującego w systemie cyfrowym na częstotliwości 1800 MHz. W trakcie badania kontrolowano funkcję rozrusznika, monitorując EKG przy różnych lokalizacjach i w różnych fazach pracy telefonu. Badanie wykonano przy początkowo niezmienionych parametrach stymulacji, a następnie powtarzano po zmianach czułości i częstości stymulacji. Wyniki: U żadnego z badanych (niezależnie od rodzaju stymulacji, częstotliwości, lokalizacji i fazy pracy telefonu oraz parametrów stymulacji) nie stwierdzono zaurzeń pracy rozrusznika, które mżna by wiązać z wpływem telefonu komórkowego. Wnioski: Zastosowane w badaniu modele telefonów komórkowych nie powodują zakłóceń pracy rozruszników serca.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Because of increasing popularity of mobile phones, a question arises of their possible interference with electronic devices including cardiac pacemakers. The aim of the study was to assess whether mobile phones interfere with the function of cardiac pacemakers. Material and methods: 63 patients (35 women and 28 men, age 70.3) with implanted pacemaker (39 patients - VVI, 18 - DDD, 5 - AAI adn 1 - VDD stimulation) were included in the study. 33 of them were exposed to a mobile phone working in digital 900 MHz system and the remaining 30 to a hone working in digital 1800 MHz system. ECG was continuously monitored during teh exposure. The tests were carried out in different telephone placements and in different modes of telephoe function. They were repeated with the original pacemaker settings as well as after changing sensitivity and frequency of stimulation. Results: No disturbances in pacemaker function, which could be attributable to the influence of mobile telephone, were observed in any of the subjects Conclusion: The mobile phones that are currently used do not seem to interfere with the function of cardiac pacemakers.


  2/3

  Tytuł oryginału: Częstość i leczenie nadciśnienia tętniczego u osób hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca.
  Tytuł angielski: The frequency and treatment of hypertension in patients hospitalized due to ischaemic heart disease. Cracovian Program for Secondary Prevention of Ischaemic Heart Disease.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Jankowski Piotr, Pająk Andrzej, Bilo Grzegorz, Czarnecka Danuta
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.253-262, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Polsce nie prowadzono dotąd badań oceniających efektywność leczenia hipotensyjnego u osób z nadciśnieniem tętniczym współistniejącym z chorobą niedokrwienną serca. Celem Krakowskiegto Programu Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca było monitorowanie działań podejmowanych w ramach wtórnej prewencji choroby. Celem niniejszego opracowania jest ocena skuteczności leczenia hipotensyjnego wśród chorych z chorobą niedokrwienną serca. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 536 osób w wieku ň 70 lat, które hospitalizowano w 3 krakowskich klinikach kardiol. i na trzech oddziałach kardiol. krakowskich szpitali z powodu: pierwszego lub kolejnego zawału serca, pierwszego lub kolejnego epizodu niestabilnej dławicy piersiowej, pierwszej angioplastyki naczyń wieńcowych lub zakwalifikowano je do pierwszej operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Badanie kontrolne zrealizowano w 6-18 m-cy po hospitalizacji kwalifikującej do badania. Wyniki. Skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) w czasie badania w 6-18 m-cy po hospitalizacji w całej grupie wynosiło 137,9 mm HG (ń 21,40), a rozkurczowe (DBP) - 83,4 mm Hg (ń 11), natomiast podwyższone ciśnienie tętnicze (ň 140/90 mm Hg) stwierdzono u 46,2 proc. osób. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 67 proc. badanych pacjentów. W grupie z nadciśnieniem tętniczym 30,9 proc. osób miało ciśnienie tętnicze poniżej 140/90 mm Hg, a 91,4 proc. osób przyjmowało leki hipotensyjne. U 33,9 proc. spośród leczonych stwierdzono ciśnienie tętnicze 140/90 mm Hg. W grupie osób w wieku powyżej ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Zapobieganie sercowo-naczyniowym powikłaniom nadciśnienia w świetle nowych programów badawczych.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Bilo Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.9-12, il., bibliogr. 6 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: