Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BILEWICZ-WYROZUMSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rozpoznawanie patologii strukturalnych serca w okresie prenatalnym - problemy diagnostyczne.
Tytuł angielski: Diagnostic problems in recognizing structural pathology of the heart during the prenatal period.
Autorzy: Włoch Agata, Rokicki Władysław, Krzystolik-Ładzińska Joanna, Włoch Stanisław, Sikora Jerzy, Bilewicz-Wyrozumska Teresa
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.740-743, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy byo przeanalizowanie wyników badań echokardiograficznych 28 płodów z patologią strukturalną serca kierowanych na badanie echokardiograficzne w okresie od stycznia 1996 do maja 2001. Zdiagnozowane w ośrodku referencyjnym anomalie strukturalne serca płodu stanowiły 2,1 proc. wszystkich badanych płodów (28/1319 przypadków). Wśród 28 patologii strukturalnych zdiagnozowano u 23 płodów wady serca, u 4 kardiomiopatie i u 1 guzy wewnątrzsercowe. W 5 przypadkach wadom serca płodu towarzyszyły zaburzenia rytmu, a w 2 przypadkach niewydolność krążenia (CHF). U 11 płodów z wadami serca stwierdzono dodatkowo anomalie pozasercowe. Osiem noworodków wymagało szybkiej interwencji zabiegowej po porodzie. Śmeirtelnosć w badanej grupie wynosiła 64 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to analyse the results of echocardiographic examinations of 28 fetuses with structural heart abnormalities referred for echocardiographic examination from January 1996 to May 2001 along with their follow-up. Feetal heart anomalies were diagnosed in 2.1 p.c. of all of the examined fetuses (28/1319). Among 28 cases of structural anomalies, there were 23 cases of heart defects, 4 cases of cardiomyopathy, and one case of intracardiac tumors. In 5 cases, heart defects were accompaneid by arrhythmias while in 2 cases, heart defects were accompanied by congestive heart failure. Extracardiac malformations coexisted with heart defects in 11 fetuses. Eight newborns were operated shortly after birth. THe mortality rate in the examined group was 64 p.c.


  2/2

  Tytuł oryginału: Arterial hypertension in children treated at the Katowice Department of Pediatric Cardiology between 1993-2000.
  Tytuł polski: Nadciśnienie tętnicze u dzieci leczonych w latach 1993-2000 w katowickiej Klinice Kardiologii Dziecięcej.
  Autorzy: Rokicki Władysław, Skierska Agnieszka, Bilewicz-Wyrozumska Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.759-761, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie można znaleźć częstą opinię, że 1-3 proc. populacji dziecięcej ma nadciśnienie tętnicze. Wartość ta zależy od przyjętego kryterium rozpoznania i badanej populacji (wiek, płeć, rasa, itp.). Celem naszej pracy było przedstwienie licznej grupy 271 pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia w naszym ośrodku w latach 1993-2000. Były to dzieci od wieku noworodkowego aż do 18 lat (średnia wieku = 13,75 ń 4,5 lat). W okresie badań można badań można było zauważyć prawie czterokrotny wzrost rocznej liczby chorych z nadciśneiniem wśród wszystkich pacjentów klinki. Na podstawie naszego materiału można stwierdzić jak bardzo występowanie nadciśneinia zależy od wieku dzieci. Aż 3/4 naszych pacjentów stanowiły nastolatki w wieku równym lub przekraczajacym 14 lat. W grupie nastolatków zawarte też były wszystkie przypadki nadciśnienia samoistnego. Prawie 70 proc. badanych dizeci to chłopcy. U połowy opisywanych chorych istniały zmiany typowe dla nadciśnienia na dnie oka. Można sądzić, że 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (tzw. Holeter ciśneiniowy) ma dużą wartość u dzici. Liczba pomiarów przekraczających normę w czasie Holtera ciśneiniowego korelowałą z obecnością zmian naczyniowych na dnie oka. Autorzy konkudują, że nadciśnieniu należy poświęcić więcej uwagi w populacji pediatrycznej. Np. w naszej poprzedniej pracy, ogłoszonej w 2000 roku wykazano, że u 2,3 proc. szkolnych dzieci z nadciśnieniem choroby ta nie była wcześniej podejrzewana.

  Streszczenie angielskie: In the literature, one can find a common opinion that 1-3 p.c. of the children population suffers from arterial hypertension. This rate depends on the diagnostic criterion and the studied population (age, sex, race etc). The aim of this work was to present a rather alrge group (271 patients) treated for hypertension in our centre between 1993-2000. The ranged children from newborns to 18 year olds (mean = 13.75 ń 4.5 years). In the study period, there is approximately a four fold annual increase in the number of hypertensive patients among all patients of the pediatric cardiology units. On the basis of our material, the rate of arterial hypertension depends on the age of the pediatric patients with as many as 3/4 of the children being teenagers ň 14 years old. In the teenager group, all cases of essential hypertension were observed. Almost 70 p.c. of the studied children were boys. In about half the studied group, hypertensive changes on the eye fundus were found. One can suspect that automatic 24-hour measurement of arterial hypertension (so called "tension Holter") is of great value in chidlren. A number of individual measurements exeeding the norm during "tension Holter" correlated with eye fundus vessel changes. In conclusion more attention should be paid to arterial hypertension in children. For example, in our previous paper published in 2000 it was stated that among 2.3 p.c. of "healthy" school children who suffered from arterial hypertension, non of these children were suspected of suffering from arterial hypertension.

  stosując format: