Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Znaczenie badania densytometrycznego w ocenie regeneratu wydłużanej kości długiej metodą Ilizarowa.
Tytuł angielski: The importance of densitometric testing in the evaluation of regenerated bone during long bone lengthening by the Ilizarov method.
Autorzy: Hussein Abdulwahab, Faflik Jakub, Bik Krzysztof
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.282-289, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wydłużanie kości długiej metodą rozciągania po jej chirurgicznym przecięciu jest procesem obarczonym licznymi powikłaniami. Do największych zagrożeń należy niewątpliwie zbyt słaba wartość podporowa wydłużonej kończyny, spowodowana niedostatecznym uwapnieniem nowopowstałej tkanki kostnej. Powoduje to złamania, zagięcia osi, czy też brak konsolidacji kostnej w obrębie nowotworzonej kości. Aby zmniejszyć liczbę tych powikłań niezbędnym jest stałe, dokładne monitorowanie całego procesu od momentu rozpoczęcia leczenia aż do zdjęcia aparatu dystrakcyjnego. Celem pracy jest ocena wartości badania densytometrycznego na poszczególnych etapach procesu wydłużania kości długich. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono u 17 dzieci, u których wykonano 20 wydłużeń kości długich metodą Ilizarowa. Średnie skrócenie wynosiło 4,70 cm (od 3,5 do 13 cm). W pracy porównano wyniki oceny gęstości regenerata za pomocą badania ultrasonograficznego i densytometrycznego. Wyniki. Stwierdzono, że ocena ultrasonograficzna jest najbardziej przydatna dola monitorowania samego procesu elongacji, natomiast densytometria dostarczyła najwięcej informacji o ilościowej dystrybucji tkanki kostnej w okresie stabilizacji. Wnioski. Badanie densytometryczne stanowi ważne uzupełnienie oceny regeneratu kostnego. Jest to metoda łatwa do wykonania i powtarzania. Pozwala ocenić stopień mineralizacji regeneratu kostnego i wysunąć wnioski co do jego konsolidacji, wartości mechanicznej oraz podjąć decyzję ...

  Streszczenie angielskie: Bacground. Lengethening a long bone by cutting it surgically and then streching it is a proces laden with numerous complications. Among the greatest threats is surely the insufficient support strength of the lengthened limb due to inadequate calcification of the newly generated bone tissue. This leads to fractures, distortion of the axis, or lack of osseous consolidation around the newly formed bone. In order to reduce the number of such complications constant diligent monitoring of the entire process is necessary, from the moment treatment is commenced until the distraction apparatus is removed. The purpose of the present study was to evaluate the usefulness of densitometric testing at various stages in the process of lengthening long bones. Material and method. The testing involved 17 children, in whom 20 limbs were lehgthened by the Ilizarov method. The average shortening was 4.70 cm (range 3.5 - 13 cm). The article compares the results of density assessments of regenerated bone using ultrasonographic testing and densitometry. Results. We found that ultrasonography is more suitable for monitoring the actual process of lengthening, while densitometry provided more information on the quantitative distribution of bone tissue during the stabilization period. Conclusions. Densitometric testing constitutes an important supplement to the evaluation of regenerated bone. This is an easy test to perform and repeat, enabilibg the physician to evaluate the degree of ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia operacyjnego zwichnięcia i podwichnięcia stawu biodrowego u dzieci z mózgowym porażeniem.
  Tytuł angielski: An evaluation of surgical outcomes in luxation and subluxation of the hip joint in children with cerebral palsy.
  Autorzy: Faflik Jakub, Bik Krzysztof, Lipczyk Zbigniew
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.15-20, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena przydatności wykonywanych zabiegów operacyjnych w ciężkich postaciach mózgowego porażenia dziecięcego ze zwichnięciem lub podwichnięciem stawów biodrowych. Materiał badawczy stanowi 32 dzieci z mózgowym porażeniem z podwichnięciem lub zwichnięciem stawu biodrowego. Dwadzieścioro ośmioro z nich miało ciężką postać 4-kończynowego porażenia, czworo było z diplegią. U wszystkich dzieci wykonano zabiegi na przywodzicielach, a u większości także zabiegi na układzie kostnym. Osteotomie derotacyjno-waryzujące wykonano 24-krotnie, osteotomie miednicy wg Degi dziewięć razy, wg. Saltera siedem, Schanza - dwukrotnie, a osteotomię potrójną miednicy wg. Steela jeden raz. W trzech przypadkach resekowano głowę kości udowej. Korzystnie w odniesieniu do prawidłowego scentrowania biodra i zabezpieczenia przed ponownym przemieszczeniem oceniono osteotomie Saltera i Degi. Natomiast nadmierna korekcja zwiększonego kąta szyjkowo-trzonowego powodowała ograniczenie odwodzenia potęgując tym samym trudności pielęgnacyjne. Szczególnie negatywnie oceniono ją w przypadkach skośnego ustawienia miednicy. Mając na uwadze uzyskane wyniki leczenia operacyjnego spastycznych zwichnięć i podwichnięć stawu biodrowego, najbardziej celowym wydaje się zapobieganie dyslokacji poprzez odpowiednie postępowanie rehabilitacyjno-pielęgnacyjne oraz wykrywanie przemieszczenia we wczesnym stadium.

  Streszczenie angielskie: The goal of this work is to evaluate the suitability of the surgical operations used in severe forms of cerebral palsy with luxation or subluxation of the hips. The research involved 32 children with cerebral palsy and subluxation or luxation of the hip joint. 28 of these children had a severe form of quadriplega, and 4 had diplegia. In all cases, surgery was performed on the adductors, and in most cases on the bone system as well. Derotational-varizing osteotomies were performed 24 times, pelvic osteotomies using Dega's method 10 times. Salter's method seven times. Schanz's method 2 times, and triple pelvic osteotomy using Steele's method once. In three cases the femoral head was resected. The Salter and Dega osteotomies were evaluated as favorable in relation to the proper centering of the hip and securing it against renewed dislocation. On the other hand, over-correction of the increased neck-diaphysis angle caused a limitation in abduction, thus intensifying nursing difficulties. This method was evaluated particularly negatively in cases of pelvic tilt. In view of these outcomes in the surgical treatment of spastic hip luxations and subluxations, it would seem best to prevent dislocation by the appropriate rehabilitation and nurisng procedures, and by early detection of dislocation.


  3/6

  Tytuł oryginału: Instytucja edukacji jako obszar realizacji zadań zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: Educational institutions as the area for realisation of public health tasks.
  Autorzy: Bik Barbara, Przewoźniak Lucyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.222-226, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono charakterystykę instytucji edukacji należącej do infrastruktury zdrowia publicznego, uwzględniając jednocześnie zmiany filozofii edukacji - nowe trendy "edukacji bez granic". Podkreślono zbieżność funkcji i celów nowego zdrowia publicznego oraz nowej koncepcji edukacji. Zwrócono uwagę na zmiany strukturalne w systemie kształcenia w Polsce zainicjowane reformą oświaty, jak również na zmiany programowe, głównie zaś wprowadzenie edukacji zdrowotnej dla szkół podstawowych oraz gimnazjów, co pozostaje w bezpośrednim związku z realizacją celów i zadań nowego zdrowia publicznego. W artykule wskazano na możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku "zdrowie publiczne' - nowego zawodu w Polsce w różnych jednostkach organizacyjnych kuratoriów oświaty, w tym pełnienie roli koordynatorów lub konsultantów ds. szkolnej edukacji zdrowotnej. Włączenie nowych specjalistów do rozwiązywania rożnorodnych problemów zdrowotnych a tym samym pełniejsze wykorzystanie ich profesjoinalnych kompetencji wymaga zwiększenia możliwości zatrudnienia ich w systemie edukacji w Polsce.


  4/6

  Tytuł oryginału: Pomoc społeczna jako instytucja zdrowia publicznego oraz potencjalny rynek zatrudnienia absolwenta kierunku zdrowie publiczne.
  Tytuł angielski: Social welfare as a public health institution and potential labour market for public health graduates.
  Autorzy: Przewoźniak Lucyna, Bik Barbara
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.227-234, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Streszczenie polskie: W społeczeństwie polskim w latach 1989-1990 zainicjowano przekształcenia polityczne, których elementem jest nowa instytucjonalizacja zdrowia publicznego. W oparciu o społeczno-środowiskowe uwarunkowania zdrowia uzasadniono miejsce i znaczenie pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych nowoczesnego społeczeństwa. Zwrócono również uwagę na ubóstwo jako czynnik ryzyka zdrowotnego. Zagadnienia te zaprezentowano w szerszym kontekście strategii Światowej Organizacji Zdrowia. W artykule wskazano również na możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku "zdrowie publiczne" w instytucji pomocy społecznej, co może przyczynić się do skuteczności i zintegrowania działań międzysektorowych zorientowanych na rozwiązywanie problemów wspólnot i społeczeństwa.


  5/6

  Tytuł oryginału: Oczekiwania dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta kierunku zdrowia publicznego jako pracownika instytucji edukacji.
  Tytuł angielski: Expectations concerning the scope of professional competence of public health graduates as employees of educational institutions.
  Autorzy: Bik Barbara
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.279-281, sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Celem pracy było uzasdnienie opinii na temat niezbędnych kompetencji i umiejętności, jakimi powinien dysponować absolwent kierunku zdrowia publicznego, zatrudniony jako pracownik instutucji edukacji w Polsce. Badania metodą wywiadu zbiorowego (grupa zogniskowana) przeprowadzono wśród 8 przedstawicieli 2 kuratorów oświaty. Kryterium doboru do badań było zajmowanie stanowiska kierowniczego. Wyniki badań przedstawiają sposób rozumienia terminu "zdrowie publiczne", wyjaśniają co oznacza w ich opinii określenie "kompetentny pracownik" a także przybliżają zakres kompetencji specjalistów zdrowia publicznego. Pozwoliły również wyłonić 12 najważniejszych kompetencji - spośród 67 profesjonalnych kompetencji zaproponowanych przez interdyscyplinarny zespół ekspertów.


  6/6

  Tytuł oryginału: Konieczność określenia misji i strategii stomatologicznego szpitala klinicznego na przykładzie Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.
  Autorzy: Bik Krzysztof, Drozdowska-Rusinowicz Iwona, Kuciński Marek, Loster Bartłomiej W.
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (6) s.26-28, 30-32, il.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: