Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIERNACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Zapalenie naczyń mózgu prawdopodobną przyczyną powikłań neurologicznych u dziecka z chorobą Sch”nleina-Henocha.
Tytuł angielski: Vasculitis of cerebral vessels, probable cause of neurological complications in a child with Sch”nlein-Henoch purpura.
Autorzy: Zoch-Zwierz Walentyna, Biernacka Anna, Tomaszewska Barbara, Wasilewska Anna, Wierciński Ryszard, Winiecka Wiesława, Niewiarowska Alicja, Smółko Małgorzata, Korzeniecka-Kozerska Agata
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.306-308, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 6-letniego chłopca, u którego w przebiegu plamicy Sch”nleina-Henocha wystąpiły powikłania neurologiczne w postaci utraty przytomności, uogólnionych drgawek i zaburzenia widzenia. Badanie MR wykazało obszary niedokrwienne w okolicy ciemieniowo-potylicznej mózgu, wskazujące na istnienie rozległego zapalenia drobnych naczyń (vasculitis).

  Streszczenie angielskie: We report 6-years old boy with Sch”nlein-Henoch purpura who presented neurologic manifestations: depressed state generalised covulsions, and cortical blindness. Sequential magnetic resonance imaging showed bilateral cerebral ischemic leisons in teh cortex and white matter of parieto-occipital lobes coused by vasculitis.


  2/18

  Tytuł oryginału: Ciśnienie tętnicze krwi oceniane metodą całodobowego monitorowania w zależności od wskaźnika masy ciała u dzieci zdrowych.
  Tytuł angielski: Monitoring of 24-hours blood pressure in relation to body mass index in healthy children.
  Autorzy: Wasilewska Anna, Zoch-Zwierz Walentyna Maria, Tomaszewska Barbara, Biernacka Anna, Wierciński Ryszard, Sabasińska Anna, Jadeszko Iwona
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.392-397, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opracowanie siatek centylowych ciśnienia tętniczego krwi ocenianego metodą 24-godzinnego monitorowania w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI) u dzieci w wieku 7-17 lat z województwa podlaskiego. Badania przeprowadzono w grupie 525 zdrowych dzieci, w tym: grupa I - 253 dziewczynki, grupa II - 272 chłopców. Dzieci zostały podzielone na podgrupy w zależności od wartości wskaźnika BMI (13,0 - 24,9) co 2. jednostki. Ciśnienie tętnicze skurczowe (RPs) oraz rozkurczowe (RRr) było rejestrowane co 15 min. w okresie aktywności oraz co 60 min. w czasie snu przy użyciu aparatów Quiet Tycos ABPM f. Welch Allyn Tycos USA oraz BR-102 f. Schiller. Wyniki wykazały istnienie dodatniej korelacji między BMI, a ciśnieniem skurczowym. Uzyskane zakresy RPs z całej doby przy najniższym BMI wynosiły od 97 mm Hg (5 centyl) do 109 mm Hg (95 centyl) u dziewcząt i odpowiednio 99 do 110 m Hg u chłopców. Przy najwyższym BMI wartości RPs wynosiły: 115-130 mm Hg w grupie dziewcząt i 121 - 135 mm Hg w grupie chłopców. Różnice ciśnienia rozkurczowego w zależności od BMI były znacznie mniejsze. Nie było korelacji między RRr, a BMI. Wykreślono siatki centylowe dla dzieci obu płci w zalezności od wskaźnika BMI dla ciśnienia zarejestrowanego w ciągu doby oraz w ciągu dnia i nocy. Stwierdzono wprost proporcjonalną zależność między ciśnieniem skurczowym, ocenianym metodą całodobowego monitorowania a BMI u dzieci w wieku 7-17 lat. Przygotowane siatki dotyczą zależności ciśnienia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to prepare the centile ranks for blood pressure measured by 24-hour blood pressure monitoring in relation to body mass index (BMI) in children aged 7-17 years from our district. The examinations were carried out in group of 525 healthy children aged 7-17 years, in group I - 253 girls, and in group II - 272 boys. Children were subdivided into six subgroups in dependence on the value of BMI (from 13.0 to 24.9) every 2 units. Systolic (RRs) and diastolic (RRd) blood pressure were recorded every 15 minutes during activity and every 60 minutes at rest using Quiet Tycos ABPM f. Welch Allyn Tycos USA and BR-102 monitor f. Schiller. The results showed positive correlation between BMI and systolic blood pressure. Obtained results of RRs during 24 hours, by the lowest value of BMI was from 97 mm Hg (5-th centile) to 109 mm Hg (95-th centile) in girls and 99 to 110 mm Hg in boys respectively. By the highest BMI values RRs were within the range 115-130 mm hg in group of girls and 121-135 mm hg in group of boys. Differences in RRr in dependence on BMI values were significantly lower. There was no correlation between RRr and BMI. The centile ranks for children of both sexes in dependence on BMI for 24-hour blood pressure and blood pressure monitoring were prepared. Directly proportional correlation between systolic blood pressure measured by a 24-hour blood pressure monitoring and BMI in children aged 7-17 years was found. Prepared centile ranks refer to ...


  3/18

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu i leczeniu złamań jarzmowo-szczękowych.
  Tytuł angielski: Our own experiences of the diagnosis and treatment of zygomaticomaxillary fractures.
  Autorzy: Krzymański Grzegorz, Brożyna Bogusław, Domański Wojciech, Przybysz Jan, Biernacka Barbara
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.222-228, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają metody diagnostyki i leczenia złamań jarzmowo-szczękowych u 262 chorych hospitalizowanych w latach 1985-2001. Wśród chorych było 236 mężczyzn i 26 kobiet. Złamaniom jarzmowo-szczękowym w 44 przypadkach towarzyszyły inne złamania kości czaszki twarzowej: złamania szczęki typu Le Fort - 32 przypadki, złamania żuchwy - 5, złamania kości nosa - 7 przypadków. Rozpoznanie ustalano na podstawie badania klinicznego i radiologicznego czaszki w projekcji Waltersa oraz w niektórych przypadkach KT. Najczęściej wykonywano repozycję zamkniętą (173 przypadki). W złamaniach wieloodłamowych, złamniach z zaburzeniami widzenia, złamaniach z ranami powłok twarzy oraz zastarzałych wykonano repozycję otwartą (97 przypadków). Uzyskane wyniki leczenia wskazyją, że w złamaniach jednoodłamowych repozycja hakiem jednozębnym jest wystarczającą, tanią i skuteczną metodą leczenia. W złamaniach wieloodłamowych, powikłanych i zastarzałych konieczne jest chirurgiczne zespolenie złamanych kości z zastosowaniem mini i mikropłytek, a w razie potrzeby rekonstrukcja dna oczodołu.

  Streszczenie angielskie: The authors present methods of diagnosis and treatment of zygomaticomaxillary fractures in 262 patients hospitalized in the years 1985-2001. The studied group included 236 males and 26 females. Zygomaticomaxillary fractures were accompanied in 44 cases by other fractures of the facial skeleton: maxillary fractures of Le Forte type - 32 cases, mandibular fractures - 5 cases, nasal bone fractures - 7 cases. The diagnosis was based on clinical examination and plain x-rays according to Waters' and, if nesessery, on CT of the skull. Most frequently, closed reposition was performed (173 cases), in comminuted fractures, fractures with disturbances of vision, fractures with wounds of the facial soft tissues and inveterate fractures, open reposition was carried out. The therapeutic results obtained demonstrate that in monofragment fractures, reposition with a one-prong hook is a sufficient, inexpensive and effective method of treatment. In multifragment, complicated and inveterate fractures, surgical union of fractured bones is needed with mini- and microplates and, if necessary, reconstruction of the orbital floor.


  4/18

  Tytuł oryginału: Vessels involved in the venous outflow from glandular mucosa of hamster stomach.
  Autorzy: Moskalewski Stanisław, Biernacka-Wawrzonek Dorota, Klimkiewicz Justyna, Zdun Rafał
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.81-87, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki

  Streszczenie angielskie: Blood from the glandular part of hamster gastric mucosa is drained by collecting venules, running from the subepithelial layer towards lamina muscularis mucosae. To visualise vessels involved in the venous outflow, hamsters were exposed to atropine and subjected to intravital ligation of portal vein, causing strong hyperaemia. Distribution of vessels and their connections were studied a) in translucent, flat preparations of the glandular stomach, b) in thic sections of glandular mucosa cleared in the mineral oil, and c) in semi-thin plastic or parafin sections. Collecting venules were drained by single vessels running parallel to the lamina muscularis mucosae (paramuscular venules), which, in turn, joined submucosal veins through opening in muscularis mucosae. Moreover, some collecting and paramuscular venules discharged into venules belonging to vascular triples composed of two venules and arteriole. The triplets were also parallel to muscularis mucosae. Triplets did not form connections with submucosal veins but passed on the abluminal surface of muscularis mucosae. Thus, some structural elements involved in venous outflow from glandular gastric mucosa differ from those in rats, in which vascular triplets were absent and all collecting venules drained into single paramuscular vessels. Conctraction/relaxation of muscularis mucosae may regulat the amount of blood present in the venous system of the mucosa and the diameter of venules. Rhythmical changes of the latter could cause changes in intramucosal pressure, affecting movement of tissue fluid in the mucosa and thus the functio of gastric cells.


  5/18

  Tytuł oryginału: Effect of continuous thoracic epidural bupivacaine-fentanyl analgesia on postoperative outcome and mortality after abdominal aortic surgery.
  Tytuł polski: Ocena wpływu ciągłej analgezji zewnątrzoponowej z użyciem bupiwakainy i fentanylu w odcinku piersiowym kręgosłupa na przebieg pooperacyjny i śmiertelność u chorych operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej.
  Autorzy: Fijałkowska Magdalena, Biernacka Jadwiga, Mocarski Stefan, Przesmycki Krzysztof
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.15-22, tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ciągła analgezja zewnątrzoponowa stosowana w piersiowym odcinku kręgosłupa (C-TEA) umożliwia wcześniejszy powrót chorego do aktywności życiowej i zmniejsza częstość powikłań po operacji. Wpływ ten częściej obserwuje się u chorych w starszym wieku należących do grupy podwyższonego ryzyka według ASA, operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej. W pracy oceniano przebieg pooperacyjny i śmiertelność okołooperacyjną u wszystkich chorych operowanych w ciągu 18 miesięcy z powodu tętniaka aorty brzusznej, którzy otrzymywali C-TEA w okresie pooperacyjnym (grupa prospektywna A, n = 36) w porównaniu z analogiczną grupą chorych, operowanych w ciągu poprzednich 18 miesięcy, u których stosowano tradycyjne leczenie przeciwbólowe (grupa retrospektywne B, n = 38). Wyniki. W obu grupach nie zaobserwowano różnic znamiennie sttystycznych pod względem rodzaju wszytej protezy: prostej lub typu "Y" (A: 22/14 vs. B: 15/23; p = 0,103), częstości operacji nagłych lub planowych (A: 4/32 vs. B: 7/31; p = 0,554) i płci (kobiety A: 3/36 vs. B: 5/38; p = 0,769). Znamienną statystycznie różnicą pomiędzy grupami był średni wiek chorych (A: 65,4 ń 5,6 vs. B: 68,6 ń 5,7; p = 0,0324, test t-Studenta) oraz śmiertelność okołoperacyjna (A: 3/36 vs. B: 12/38; p = 0,0280, test xý). Wnioski. Podsumowując, śmiertelność okołooperacyjna u chorych otrzymujących C-TEA była 4 razy mniejsza niż u chorych, u których stosowano tradycyjne leczenie przeciwbólowe. Nie można wykluczyć wpływu czynników dodatkowych, takich jak inny rodzaj protezy lub różnice stanu klinicznego chorych, na okołooperacyjną śmiertelność.


  6/18

  Tytuł oryginału: Gorączka reumatyczna - choroba zapomniana.
  Tytuł angielski: Rheumatic fever - a forgotten disease.
  Autorzy: Brózik Henryka, Smolewska Elżbieta, Biernacka-Zielińska Małgorzata, Niewiadomska-Jarosik Katarzyna, Pokuszyńska Kalina, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.641-647, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • reumatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę 29 przypadków gorączki reumatycznej u dzieci zarejestrowanych w Poradni Reumatologicznej i/lub leczonych w Klinice Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi w okresie 1991-2001 r. Dwoje spośród 29 dzieci przebyło więcej niż jeden rzut choroby. Rozpoznanie gorączki reumatycznej oparto na kryteriach Jonesa. Najczęściej obserwowano postać stawową (45,2 proc.), następnie stawowo-sercową (29,0 proc.) i sercową (16,1 proc.). Rozpoznawano również pląsawicę (9,7 proc.) oraz zapalenie wszystkich warstw serca (6,5 proc., których to postaci choroby nie obserwowano od wielu lat. Posługując się dużymi objawami z kryteriów Jonesa porównano obecny przebieg kliniczny gorączki reumatycznej z analogicznym danymi z lat 1975-1984 r. Stwierdzono, że chociaż obecnie nieco rzadziej rozpoznawano zapalenie serca (carditis), to dwukrotnie częściej niż uprzednio stwierdzono trwałe następstwa w postaci wady nabytej serca. W podsumowaniu podkreślono, że przy ogólnej tendencji zniżkowej, występują okresy większej zachorowalności na gorączkę reumatyczną o cięższym przebiegu klinicznym. Prawdopodobną przyczyną występowania gorączki reumatycznej u dzieci jest niedoskonała diagnostyka paciorkowcowych zakażeń górnych dróg oddechowych, niewłaściwe ich leczenie częsty subkliniczny przebieg tych zakażeń.

  Streszczenie angielskie: Cases of rheumatic fever in 29 children from the Rheumatology Outpatient Clinic and/or Department of Pediatric Cardiology in the years 1991-2001 were analyzed. Two of those children have had more than one bout of the disease. The diagnosis of rheumatic fever was based on teh Jones criteria. Arthritis was the most frequent clinical presentation (45.2 proc.), both rheumatic carditis and arthritis were seen in 29.0 p.c. and carditis in 16.1 p.c. Chorea and pancarditis were also observed (9.7 p.c. and 6.5 p.c., respectively) - these symptoms have not been reported for many years. The present clinical course of rheumatic fever was compared to data from the years 1975-1984 according to the major symptoms of the jones criteria. It was found that although carditis is now less frequent, it leads to acquired heart disease twice as often as before. It is emphasized that despite decreasing frequency there are periods of increased numbers of cases of rheumatic fever with a more severe clinical course. The most probable cause of rheumatic fever among children is unsatisfactory diagnosis of streptococcal upper respiratory tract infections, improper treatment and frequent subclinical course of these infections.


  7/18

  Tytuł oryginału: Psychoterapia w grupie homogennej w procesie leczenia pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Homogeneous group psychotherapy in the process of treatment of a patient with anorexia nervosa - case report.
  Autorzy: Rajczyk Beata, Biernacka Liliana
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.95-98, bibliogr. 1 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opis przypadku pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego, u której stosowano różne formy terapii w ciągu 2 lat leczenia: hospitalizacja, psychoterapia indywidualna o charakterzepoznawczo-behawioralnym oraz analiza genogramu, uzyskując jedynie nieznaczną poprawę stanu somatycznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego. Dopiero podjęcie terapii w homogennej grupie dla pacjentek z zaburzenoiami odżywiania przyniosło znaczącą poprawę stanu pacjentki i umożliwiło jej prawidłowe funkcjonowanie w otoczeniu.


  8/18

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia antyhomotoksycznego na stan zdrowia i wybrane wskaźniki odporności u dzieci z odczynami stawowymi w przebiegu infekcji dróg oddechowych.
  Autorzy: Brózik Henryka, Biernacka Małgorzata, Smolewska Elżbieta
  Źródło: Med. Biol. 2002 (1) s.2-8, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odczynowe bóle stawów w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych (g.d.o.) stanowią częsty problem spotykany w codziennej praktyce reumatologa dziecięcego. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia antyhomotoksycznego u dzieci chorujących na nawrotowe infekcje g.d.o. z towarzyszącymi odczynami stawowymi. Badaniami objęto 30 dzieci w wieku 4-17 lat, którym przez 2 miesiące podawano preparaty Traumeel S i Engystol N. Przed podjęciem leczenia oceniono stan kliniczny oraz immunologiczny pacjentów. Uzyskane wyniki badań wykazały istotne zmniejszenie zachorowań na infekcje g.d.o. oraz zmniejszenie częstości i nasilenia dolegliwości stawowych. Ponadto kontrolne badania immunologiczne, wykonane u dzieci z nieprawidłowymi wynikami wstępnymi, u części pacjentów uległy poprawie, a nawet normalizacji po przeprowadzonym leczeniu antyhomotoksycznym. Świadczy to o możliwości skutecznego i bezpiecznego stosowania preparatów Traumeel S i Engystol N w reumatologii dziecięcej.


  9/18

  Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: The results of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Markowicz Agnieszka, Jabłońska Joanna, Nyka Wiesława, Rogoza Paweł, Biernacka Agnieszka
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.509-514, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego oraz próba oceny skuteczności zastosowanych metod operacyjnych. Materiał stanowiło 51 pacjentów leczonych w latach 1990-2000 w AM w Gdańsku z powodu objawów zespołu rowka nerwu łokciowego. Do badania zakwalifikowano 43 pacjentów, a zgłosiło się 31. Wiek pacjentów zawierał się w przedziale: 16-82 lata (średnia 50,5 roku). Okres obserwacji wynosił od 6 miesięcy do 7 lat (średnia 2,7 roku). Wykonano następujące typy zabiegów: uwolnienie nerwu - 7, przednia podskórna transpozycja - 21, transpozycja śródmięśniowa - 4. Autorzy uważają, że zabiegi operacyjne w zrnł znoszą głównie dolegliwości bólowe, pozostają drętwienia, parestezje i osłabienie kończyny. Po przedniej podskórnej transpozycji nerwu łokciowego występuje tkliwość i przeczulica okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Najczulszym parametrem neuropatii nerwu łokciowego na poziomie rowka okazuje się być w badaniu przewodnictwa nerwowego obniżenie amplitudy wywołanej odpowiedzi motorycznej. W badanym materiale nie można jednoznacznie określić przydatności poszczególnych metod leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.


  10/18

  Tytuł oryginału: Komórki neuroendokrynowe w prawidłowym gruczole krokowym i zróżnicowanie neuroendokrynowe w adenocarcinoma prostatae.
  Tytuł angielski: Prostatic neuroendocrine cells and neuroendocrine differentiation in adenocarcinoma prostatae.
  Autorzy: Moskalewski Stanisław, Biernacka-Wawrzonek Dorota, Tomaszewska Alicja
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.413-421, il., bibligor. 111 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pomimo licznych badań, wiele istotnych zagadnień dotyczących pochodzenia i czynności komórek neuroendokrynowych (NE) gruczołu krokowego pozostaje nierozstrzygniętych. Według jednych autorów komórki NE dochodzą do gruczołu krokowego z grzebienia nerwowego w okresie płodowym; inni sądzą, że powstają lokalnie, z komórek macierzystych wspólnych dla wewnątrz- i zewnątrzwydzielniczej części stercza. Komórki NE stanowią mieszaną populację, zawierającą szereg typów komórek wytwarzających serotoninę, i/lub różne białka, przeważnie o charakterze hormonów albo cytokin. Większość komórek NE zawiera chromograninę A i na tej podstawie identyfikuje się je metodami immunocytochemicznymi. Do ważniejszych substancji, wytwarzanych przez komórki NE, należy: serotonina, kalcytonina, swoista enolaza neuronów i naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF). Ten ostatni, wpływając na rozwój naczyń, może przyśpieszać wzrost nowotworu. Wykazano także dodatnią zależność pomiędzy liczbą komórek NE, wykazujących ekspresję VEGF, zagęszczeniem mikronaczyń w obrębie raka i szybkością jego wzrostu. W prawidłowym gruczole krokowym i w jego łągodnym przeroście (benign prostate hyperplasia; BPH) komórki NE występują częściej w obrębie nabłonka dużych przewodów wyprowadzających i w leżących w pobliżu pęcherzykach gruczołowych, rzadziej w okolicy podtorebkowej. Komórki NE nie mają receptora dla horomonów androgennych. W rakach stercza komórki NE w znacznej liczbie przypadków (14-100 proc. w różnych ...

  Streszczenie angielskie: Despie numerous studies many aspects of prostatic neuroendocrine (NE) cell origin and function remain unexplained. According to some authros NE cells migrate to the prostate from the neural crest in the fetal period; others postulate local differentiation of NE cells from stem cells common for endo- and exocrine part of the gland. NE cells represent a mixed population containing several types of cells secreting serotonin, and/or various proteins, mainly of hormonal or cytokine-like character. Most of NE cells contain chromogranin A, serving as a useful marker for their immunocytochemical detection. Other important substances secreted by NE cells are calcitonin, neuron-specific enolase and vascular-endothelial growth factor (VEGF). THe last factor, stimulating angiogenesis, may accelerate cancer growth. A positive correlation has been demonstrated between the number of NE cells expressin BEGF, the density of microvessels and cancer progression. In the healhty prostate and in benign prostate hyperplasia (BPH) NE cells occur more frequently within duct epithelium and in acini close to the ducts, than in the subcapsular region. They do not express receptors for androgens. In adenocarcinoma, in 14-100 p.c. of cases, they form focal accumulations, frequently containing a considreable number of cells - a phenomenon referred to as neurondocrine differentiation. In some cases of neuroendocrine differentiation an increased concentration of chromogranin A - a specfic marker of ...


  11/18

  Tytuł oryginału: Nasze doświadczenia w chirurgicznym leczeniu wad morfologicznych żuchwy.
  Tytuł angielski: Our experience in the surgical treatment of morphological malformations of the mandible.
  Autorzy: Krzymański Grzegorz, Domański Wojciech, Biernacka Barbara, Przybysz Jan, Brożyna Bogusław
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.569-578, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1985-2000 w kLinie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WAM leczono 158 chorych z wadami morfologicznymi żuchwy. Wśród chorych było 115 mężczyzn i 43 kobiety. Najczęściej leczoną wadą była prognacja żuchwy - 133 chorych, następnie w kolejności retrognacja żuchwy - 8 chorych i zgryz otwarty - u 11 chorych oraz inne złożone wady szczękowo-żuchwowe u 6 chorych. W leczeniu stosowano ostektomię gałęzi lub trzonu żuchwy z dojścia zewnątrzustnego (98 chorych) lub wewnątrzustne strzałkowe rozszczepienie gałęzi metodą Obwegesera - Dal Ponta (60 chorych). Nasze doświadczenia wskazują, że wyniki korekcji wady żuchwy uzyskane przy zastosowaniu obu metod są porównywalne. Natomiast efekty estetyczne uzyskane metodą strzałkowego rozszczepienia gałęzi żuchwy są lepsze z uwagi na brak blizn skórnych i uszkodzeń gałęzi marginalnej nerwu twarzowego.

  Streszczenie angielskie: The study involved 158 patients with morphological malformations of the mandible treated in our department in the years 1985-2000. The studied group included 115 men and 43 women. The most frequently treated malformation was mandibular prognathism, observed in 133 patients, and then in decreasing order of incidence - mandibular retrognathism, found in eight cases, apertognathia in eight cases and other combined maxillo-mandibular malformations, found in six subjects. In the treatment, ostectomy of the mandibular ramus or body from an extraoral approach was performed, with union of the bone fragments with sutures or miniplates (98 patients), or intraoral sagittal splitting of the ramus by Obwegeser-Dal-Ponts method (60 patients) was carried out. The results of correcting morphological malformatons of the mandible by extraoral ostectomy of the mandibular ramus and by its intaroral sagittal splitting are similar. However, the aesthetic effects obtained by the method of sagittal splitting of the mandibular ramus we better in view of the absence of cutaneous scars and damage to the mandibular branch of the facial nerve.


  12/18

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko cytokeratynie (AKA) w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS).
  Tytuł angielski: Antibodies to cytokeratin (AKA) in sera and synovial fluids of patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA).
  Autorzy: Ząbek Jakub, Biernacka Elwira, Gutowska-Grzegorczyk Grażyna, Michalak-Wiejak Hanna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.222-228, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęściej występujacą przewlekła chorobą zapalną tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym o nie poznanej dotąd etiologii. W surowicach pobranych od chorych na r.z.s. występuje niewiele przeciwciał markerowych o dobrze ustalonej wartości diagnostycznej. Spośród nich najwartościowszy jest tzw. klasyczny czynnik reumatoidalny klasy I IgM (RF-IgM), ale niestety występuje on tylko w około 75 proc. przypadków r.z.s. i tylko w około 25 - 30 proc. przypadków wczesnego r.z.s. W mizs. częstości występowania RF-IGM są znacznie niższe niż w r.z.s. u dorosłych i wynoszą zwykle około 30 proc. Znaczenie innych przeciwciał markerowych, np. przeciwciał dla kolagenu, RA-33 i czynnika APF, nie jest tak dobrze ustalone, oznaczenie zaś tych przeciwciał wymaga bardziej skomplikowanych metod. Najbardziej obiecującą grupą przeciwciał markerowych są przeciwciała dla cytokeratyny (AKA), ale jeśli chodzi o ich znaczenie markerowe, swoistość, specyficzność i czułość występowania, dane są bardzo rozbieżne. Celem pracy było porównanie wszystkich ww. istotnych parametrów przeciwciał AKA, a szczególnie częstości ich występowania w surowicach i płynach stawowych grupy 18 pacjentów (7 chłopców i 11 dziewcząt) z ustalonym rozpoznaniem mizs. W surowicach tych pacjentów oznaczono obecność przeciwciał AKA metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) wg Younga oraz metodą immunoperoksydazową na suszonych krwioskrawkach przełyku szczura. Jako metodę potwierdzenia ...

  Streszczenie angielskie: RA is the most frequent chronic inflammatory autoimmune disease with still unknown etiology. Between autoantibodies occuring in RA the most useful is also so called classical rheumatoid factor (IgM class). But unfortunately RF-IgM is present only in about 75 p.c. of RA cases and in early RA (6 to 12) months duration) only in 25-30 p.c. of cases. In JIA (Juvenile idiopathic arthritis) the frequencis of RF-IgM are much lower than in adults - raining about 30 p.c. The most promising group of the autoantibodies is group of so called anti-keratin antibodies (AKA), but there is a of controverse concerning the frequency, sensitivity, specificity and also the "marker" meaning of these antibodies. The aim of the presented study was to compare all (above mentioned) parameters, especially the frequencies of AKA-s in the cohort of 18 patients (11 female and 7 male) with established JIA. The AKA was tested by IIF - method (acc. to Young) and also by immunooperoxidase staining method. In both methods air-dried cryostat-sections of the rat oesophageus were used. For the final confirmation Western-blott and ELISA method have been used. In 33 p.c. of 18 JPA pts. sera and 11 p.c. of synovial fluids have been found to be AKA-positive and none in the sera of healthly blood donors. What is more important, in this same group RF-IgM only in 11 p.c. of the sera and 16.5 p.c. of synovial fluid present. The preliminary data showed that AKA-antibodies are a very promising "marker" of RF-IGM, ...


  13/18

  Tytuł oryginału: Ocena efektów leczenia preparatem Viburcol wybranych jednostek chorobowych wieku dziecięcego.
  Tytuł angielski: The evaluation of the efficacy of the treatment with Viburcol of some children diseases.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Krogulska Aneta, Modzelewska-Hołyńska Małgorzata, Biernacka Ewa
  Źródło: Med. Biol. 2002 (3) s.52-60, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ze względu na szerokie rozpowszechnienie wsród dzieci chorób przebiegajacych z goraczką i(lub) niepokojem oraz ciągłe poszukiwnaie nowych, skutecznych i bezpiecznych metod leczenia, postanowiono ocenić skuteczność leczenia preparatem Viburcol dzieci z powyższymi dolegliwościami i porównać je z wynikami w grupie kontrolnej. W tym celu zbadano 176 dzieci w wieku między 6 dni a 8 lat. Do grupy badanej zakwalifikowano 108 dzieci, a do grupy kontrolnej 65 dzieci. Badania prowadzono wykorzystując ankietę, przygotowaną w tym celu zarówno dla lekarza, jak i rodziców dziecka, w trakcie 3 kolejnych wizyt. Analizowane parametry skategoryzowano wg powszechnie stosowanych skal badawczych. Następnie wyniki badań poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że efekty terapeutyczne uzyskane w wyniku stosowania Viburcolu są podobne jak po lekach konwencjonalnych, ale objawy niepożądane w grupie badanej występowały istotnie rzadziej aniżeli w grupie kontrolnej. Wykazano zatem, że Viburcol jest skutecznym i bezpiecznym lekiem, znoszącym objawy niepokoju o różnej etiologii. Ponadto powoduje istotną poprawę u dzieci z infekcjami układu oddechowego, stanowiąc równocześnie istotny element wspomagający terapię klasyczną.

  Streszczenie angielskie: Due to the frequent occurrence in children diseases accompanied by fever and/or agitation and the permanent search for new, effective and safe methods of treatment a decision was made o evaluate the effects of treatment with Viburcol of children with above symptoms and compare them with the results in a control group. 176 children of age between 6 day and 8 years were tested; 108 in the test group and 65 in the control group. The testing used a questionnaire, given to the doctors and the child's parents during 3 successive visits. The analysed parameters were categorised according to the generally used research scales . Then the results of the tests were statistically analysed. It has been found that the therapeutic effects achieved by the application of Viburcol are similar to those achieved by conventional therapy, yet the negative side-effects in the group tested occurred less frequently than in the control group. Thus it has been stated that Viburcol is and sav medicine in the case of symptoms of agitation of different aetiology. Besides, it brings about a considerable improvement in children with infections of respiratory tract, being simultaneously a meaningful element of supporting the classical therapy.


  14/18

  Tytuł oryginału: Objaw Vincenta - jego znaczenie diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Vincent symptom - diagnostic significance.
  Autorzy: Przybysz Jan, Krzymański Grzegorz, Domański Wojciech, Brożyna Bogusław, Biernacka Barbara, Chloupek Aldona, Piętka Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.802-807, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Izolowane zburzenia czucia w obrębie wargi dolnej mogą być wywołane wieloma przyczynami, w tym obecnością nowotworów żuchwy. Gdy uszkodzenie nerwu zębodołowego jest spowodowane przez guz naciekający żuchwę od zewnątrz, jego wykrycie jest łatwe i z reguły on jest rozpoznany wcześniej, nim dojdzie do porażenia nerwu zębodołowego dolnego. Natomiast w przypadku pierwotnego guza nowotworowego rozwijającego się w głębi kości, w bezpośrednim sąsiedztwie nerwu lub przerzutu nowotworu do żuchwy, pierwszym i początkowo jedynym objawem zmiany nowotworowej może być zniesienie czucia wargi dolnej. Opisano dwa przypadki chorych, u których pierwszym objawem obecności guza nowotworowego żuchwy były zaburzenia czucia w obrębie unerwienia nerwu zębodołowego dolnego. Podkreślono znaczenie diagnostyczne izolowanej neuropatii nerwu zębodołowego dolnego.

  Streszczenie angielskie: Isolated dysaesthesia of the lower lip can result from many different causes, including primary tumours and metastases in the mandible. In the case of a tumour that infiltrates the mandible from the neighbourhood, detection is easy and the diagnosis is usually made earlier, before the inferior alveolar nerve has been damaged. However in the case of a primary tumour developing within the bone, in the direct vicinity of the nerve, or in the case of metastasis to the mandibular bone, dysaesthesia of the lower lip can be the first and only symptom of the tumour. The authors describe two cases in which the first symptom of a mandibular tumour was dysaesthesia in the area innervated by the inferior alveolar nerve. The underline the diagnostic significance of isolated neuropathy of the inferior alveolar nerve.


  15/18

  Tytuł oryginału: Fizjoterapia w porażeniu Bella.
  Tytuł angielski: Physical therapy in Bell's palsy.
  Autorzy: Deja Agata, Biernacka Agnieszka, Jabłońska-Brudło Joanna, Bakuła Stanisław
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.90-100, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Porażenie Bella jest stosunkowo często występującym schorzeniem, którego etiopatogeneza niestety nie została do końca wyjaśniona. W kompleksowym postępowaniu z tymi pacjentami istotną rolę odgrywa również fizjoterapia. Autorzy, na podstawie własnych doświadczeń i danych z piśmiennictwa, podjęli próbę przedstawienia całokształtu najistotniejszych zagadnień związanych z procesem usprawniania pacjenta od momentu przyjęcia aż po zakończenie terapii. Omówiono historię naturalną porażenia Bella, warunki rozpoczęcia fizjoterapii, ocenę stanu funkcjonalnego porażonych mięśni z wykorzystaniem testu Lovetta, badanie neurofizjologiczne, rokowanie, wskazania do zakończenia terapii. Postępowanie fizjoterapeutyczne przedstawiono w postaci algorytmu dla okresu I i II z zasygnalizowaniem kontrowersji co do stosowania niektórych zabiegów fizykalnych, jakie pojawiły się w piśmiennictwie. Osobno omówiono zasady reedukacji nerwowo-mięśniowej.

  Streszczenie angielskie: Bell's palsy is a relatively frequent affection, however, its etiopathogenesis has not been explained yet. Physiotherapy plays a significant role in the complex treatment of patients with Bell's palsy. The authors, basing on their experiences as well as on the literature, have made an attempt to highlight the most important aspects of the preocess of rehabilitation of patients, starting from their admittance, up to the end of the therapy. Natural history of Bell's palsy, conditions for beginning the therapy, evaluation of functional state of the paralysed muscles using Lovett's test, neurophysiological tests, prognosis and indications of finishing the therapy have been described. Physical therapy was presented in the form procedures for stages I and II and the controversies over some physical procedures, mentioned in the literature, were pointed out. The rules of neuromuscular reeducation were described separately.


  16/18

  Tytuł oryginału: Socjoterapia i readaptacja społeczna leczonych metadonem pacjentów uzależnionych od narkotyków.
  Tytuł angielski: Socioenvironmental therapy and residential treatment of drug addicted patients treated with methadone.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Rotter Iwona, Sałacka Anna, Biernacka Lilianna, Nestorowicz Marzena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.528-532, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków odurzających i substancji psychoaktywnych poprzez doskonalenie programów edukacyjnych, wymianę igieł i strzykawek oraz leczenie substytucyjne. Od kilku lat szczecińscy pacjenci leczeni metadonem objęci są programem socjoterapii i readaptacji społecznej autorstwa terapeutów z Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie. Oddziaływania terapeutyczne mają zapobiegać zachowaniom patologicznym, zwłaszcza kryminogennym, prostytucji, powrotowi do stosowania środków narkotycznych. Ostatecznie terapia ma doprowadzić do trwałej abstynencji i zaadoptowania się do życia w środowisku rodzinnym.

  Streszczenie angielskie: One of the principles of the National Programme for Counteracting Drug Addiciton is to limit the range of health damages, caused by taking stupefacients and psychoactive substances, through improving educaitonal programmes, exchange of needles and syringes, and substitute therapy. For several years, in Szczecin, the patients treated with methadone, have been included in a socioenvironmental therapy and residential treatment programme, authored by the therapists of Szczecin Psychiatric Centre. Therapeutic actions are supposed to prevent patholgoical behavour, especially the crime-generating one, prostitution, and return to using drugs. Ultimately, the therapy is supposed to lead to permanent abstinence and adaptation to life in a family.


  17/18

  Tytuł oryginału: Intravascular thrombosis as a result of central venous access.
  Tytuł polski: Zakrzepica wewnątrznaczyniowa jako następstwo centralnego dostępu naczyniowego.
  Autorzy: Biernacka Jadwiga, Nestorowicz Andrzej, Wach Małgorzata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.276-284, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Centralny dostęp naczyniowy stanowi obecniw w wielu dziedzinach medycyny jeden z podstawowych elementów postępowania leczniczego. Liczne korzyści wynikające z obecności cewnika w żyle głównej górnej wiążą się niestety z możliwością wystąpienia powikłań, z których zakrzepica żylna jest najbardziej istotna klinicznie. Celem pracy było ustalenie rocznej liczby i naturalnego przebiegu tego powikłania u chorych wieloprofilowego szpitala klinicznego. Kaniulacji naczyń centralnych dokonywali lekarze anestezjolodzy. Przeprowadzono 887 kaniulacji, jawną klnicznie zakrzepicę żył centralnych stwierdzono u 5 chorych. Analiza zebranego materiału pozwoliła na stwierdzenie, że zakrzepica wewnątrznaczyniowa jest powikłaniem rzadkim, najczęściej związanym z rozległym upośledzeniem drożności centralnego układu żylnego. Mimo zastosowanej terapii nie zawsze dochodzi do pełnej rekanalizacji naczyń. Zatorowość płucna w przebiegu zakrzepicy naczyń centralnych wystąpiła tylko u jednego pacjenta i miała charakter mnogich drobnych zmian. Wydaje się, że wobec groźby trwałych iniebezpiecznych dla życia powikłań zakrzepicy należy dążyć do zminimalizowania ryzyka przez dokładną obserwację miejsca wprowadzenia kaniuli i wczesne wdrożenie leczenia przeciwzakrzepowego.

  Streszczenie angielskie: Central venous access represents one of the most basic therapeutic procedures in modern medicine. Unfortunately, numerous advantages that result from maintaining a central venous line are accompanied by some complications among which the venous thrombosis is the most significant clinically. The study was designed to assess frequency and natural history of this complication in the setting at a multi profile clinical hospital. Central venous cannulation was performed by a fully qualified anaesthesiologist in every case. There were 887 cannulations and only 5 patients with clinically significant venous thrombosis. The analysis of the collected data allowed us to state that the frequency of itnravascular thrombosis is low, but this complication is often associated with extensive impairment of patency of the central veins. Full recanalization is not always achieved regardless of the treatment applied. Pulmonary embolism in the course of central venous thrombosis was diagnosed in one patient only and appeared as a multiple and fine X-ray infiltrates. It seems that in the presence of permanent or even life threatening complications of central venous thrombosis their risk should be minimized by frequent examination of the cannulation site and early of antithrombotic treatment.


  18/18

  Tytuł oryginału: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum]
  Opracowanie edytorskie: Kirschner Henryk (przedm.), Brzeziński Zbigniew J. (red.), Biernacka Bogusława (oprac.), Mierzejewska Ewa (oprac.), Stankiewicz Natalia (oprac.).
  Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Medycznych, Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, Komisja Epidemiologii w Warszawie - Warszawa, PAN WNM 2002 s.79, tab., 23 cm. - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 5: Lista uczestników sympozjum s. 77
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  stosując format: