Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIENIASZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Transformacja megakarioblastyczna nadpłytkowości samoistnej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Megakaryoblastic transformation of essential thrombocythaemia - a case report.
Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Bieniaszewska Maria, Stachera Małgorzata, Hellmann Andrzej
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.503-508, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 53-letniej chorej z rozpoznaną w 1980 roku nadpłytkowością samoistną (NS), u której po 20 latach trwania choroby, okresowo leczonej busulfanem, doszło do transformacji białaczkowej. Badania morfologiczne i immunologiczne szpiku wykazały przynależność klonu białaczkowego do linii megakarioblastycznej. Pomimo trzykrotnie podejmowanych prób leczenia indukcyjnego, nie uzyskano remisji choroby, chora zmarła z powodu powikłań infekcyjnych związanych z głęboką pancyteopenią. Prezentowany przypadek wydaje się być interesujący tylko z powodu szczególnie rzadkiego występowania tego typu transformacji. Bardzo długi czas jaki upłynął od rozpoznania NS do pojawienia się transformacji oraz stosunkowo niewielka sumaryczna dawka zastosowanego busulfanu zdają się sugerować, że mamy do czynienia z transformacją będącą wyrazem naturalnego przebiegu NS, chociaż nie można jednoznacznie wykluczyć wpływu stosowanej uprzednio terapii cytoredukcyjnej.

  Streszczenie angielskie: In this case report we present a 53 year-old female patient with essential thrombocythaemia diagnosed 20 years earlier in whom leukaemic transformation was observed. In the course of the disease the patient was periodically treated with busulfan. At transformation both morphology and flow cytometry phenotyping confirmed the blasts to be of megakaryocytic origin. In spite of three courses of induction chemotherapy no remission was achieved. The patient expired due to infectious complications in the course of prolonged pancytopenia. This case report is interesting not only because this type of blast transformation is very rare. The total dose of busulfan given to the patient was rather small. Therefore it can be assumed that leukemic transformation in this patient occurred in the natural course of the disease, even though we cannot definitely exclude the influence of alkylating agent employed for treatment.


  2/3

  Tytuł oryginału: Pierwsza allogeniczna transplantacja szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: The first unrelated allogenic bone marrow transplantation in Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Hałaburda Kazimierz, Zaucha Jan Maciej, Bieniaszewska Maria, Knopińska-Posłuszny Wanda, Hellmann Andrzej
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.13-19, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  3/3

  Tytuł oryginału: Allogeniczne transplantacje komórek progenitorowych hemopoezy w przewlekłej białaczce szpikowej - doświadczenia ośrodka gdańskiego.
  Tytuł angielski: Allogeneic stem cell transplantation in chronic myelogenous leukemia - experience of the center in Gdańsk.
  Autorzy: Hellmann Andrzej, Bieniaszewska Maria, Zaucha Jan Maciej, Hałaburda Kazimierz, Balon Joanna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.670-675, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 9-letnie doświadczenia gdanskiego ośrodka przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych z przewlekłą białaczką szpikową. Schorzenie to było wskazaniem do przeszczepienia u ponad 50 proc. chorych poddanych transplantacji. Przedstawiono sposoby pozyskiwania komórek do pszeszczepu z krwi obwodowej i szpiku kostnego oraz uzyskiwany materiał przeszczepowy. Analizie poddano przebieg transplantacji, dane dotyczące wszczepienia w przypadku przeszczepu szpiku i komórek progenitorowych pobranych z krwi obwodowej (liczbę neutrocytów powyżej 0,5 G/l osiągnięto odpowiednio w 17. i 14. dniu po transplantacji). Przedstawiono częstość występowania powikłań związanych z przeszczepem. Ostra postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, jako szczególne powikłanie przeszczepowe, występowała w omawianej grupie u 57 proc. chorych, w tym u 43,1 proc. w stopniu zaawansowania klinicznego wymagającym intensyfikacji leczenia immunosupresyjnego. Analizie poddano przyczyny śmiertelności związanej z transplantacją. Główną przyczyną śmiertelności wczesnej była ostra postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (5 na 7 zgonów). Również w przypadku śmiertelności późnej zasadniczą rolę odgrywa przewlekła postać choroby (6 na 8 zgonów). Omówiono także powikłania hematologiczne, przedstawiając zapotrzebowanie na preparaty krwiopochodne. Określono częstość występowania wenookluzyjnej choroby wątroby (2 przypadki na 44 transplantacje) oraz reaktywacji lub infekcji cytomegalowirusem (34 proc.) Ogólne przeżycie analizowane metodą Kaplana-Mayera określono na 64 proc. co stawia gdański ośrodek na równi z większością ośrodków europejskich.

  Streszczenie angielskie: The paper presents nine-year experience of Gdańsk transplantation center in allogeneic hemopoietic stem cell transplantation (HSCT) of chronic megaloghenous leukaemia (CML) patients. That diagnosis led to the transplantation in 44 patients, consulting over 50 p.c. of all transplantions performed during that period. Methods of peripheral blood and bone marrow progenitor cells collection are described. We analyzed the course of transplantation and the time to engrafment. In the peripheral blood stem celltransplantation (PBSCT) the mediantime to engraftment was 14 days while in the bone marrov transplantation (BMT) it was 17 days. We also analyzed frequency of complications after HSCT. The acute graft versus host disease (aGvHD) occurred in 57 p.c. of patients in the whole group. In 43.1 p.c. of patients aGvHD required intensified immunosupressive treatment. We also analyzed early treatment related mortality (TRM). AGvHD was the main cause of early mortality (5 of 7 cases). Similarly late TRM was caused by the chronic graft versus host disease (6 of 8 cases). We also described patients' requirement of blood products support, frequency of veno-occlusive disease (2 cases of 44 transplants) an reactivation or primary cytomegalovirus infection (34 p.c.). Overall survival was estimated the Kaplan-Mayer method at 64 p.c., which is similar to the results published by most European centers for unselected groups of CML patients.

  stosując format: